Week 4

Tweede Kamer

Task Force Timmermans heet hangijzer tijdens Voorzitters COSAC

Europese Zaken

Op 21 en 22 januari neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Malik Azmani (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie Sofia, Bulgarije.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de oprichting van een Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently (Timmermans Task Force) met Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans op de agenda en zal het Bulgaars EU-voorzitterschap een toelichting geven op de prioriteiten voor het komend half jaar.

Speciale aandacht zal gevestigd zijn op de brief die namens de commissies Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer aan de voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de voorzitter van de Europese Commissie en aan de voorzitter van de Eurogroep verstuurd is inzake de transparantie van de Europese besluitvorming.

 • 21/22/01: Werkbezoek commissie Europese Zaken, Voorzitters COSAC, Sofia, Bulgarije

Commissie IenW brengt werkbezoek aan Brussel

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 november publiceerde de Europese Commissie het tweede mobiliteitspakket, met daarin onder meer voorstellen over normen (voor 2030) voor CO2-emissies van auto’s en busjes; stimulering van elektrisch vervoer, aanbesteding schone voertuigen en stimulering van gecombineerd transport.

De woordvoerders IenW gaan maandag 22 januari in Brussel in gesprek met de Europese Commissie, enkele Europarlementariërs, de Permanente Vertegenwoordiging en vertegenwoordigers van de non-gouvernementele organisatie Transport & Environment en de koepelorganisatie voor autofabrikanten ACEA over het tweede mobiliteitspakket. Zo mogelijk spreken de woordvoerders IenW ook nog over de stand van zaken van het eerste mobiliteitspakket dat in mei 2017 is verschenen.

 • 22/01: Werkbezoek commissie IenW aan Brussel

Ambtelijke briefing over herziening Europees toezicht

Financiën

Op woensdag 24 januari spreken leden van de commissie Financiën met twee ambtenaren van de Europese Commissie over de herziening van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht. Deze herziening geeft onder andere meer bevoegdheden aan de Europese toezichthouders op de financiële sector. De bijeenkomst is besloten.

 • 24/01: Besloten ambtelijke briefing over Europees financieel toezicht

Justitiewoordvoerders spreken over Europees OM, migratie en familierecht

Justitie & Veiligheid

Op 25 januari ontmoeten de Europese justitieministers elkaar om informeel van gedachten te wisselen over de lopende Justitie- en Binnenlandse Zaken-dossiers. Gesproken zal worden over herverdeling van vluchtelingen, het Europees openbaar ministerie en samenwerking tussen lidstaten op het gebied van internationaal familierecht.

De Tweede Kamer bereidt deze top voor met een mondeling overleg in de commissie Justitie en Veiligheid. Ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Harbers zullen dan vragen van de woordvoerders beantwoorden over de Nederlandse inzet tijdens deze informele Raad.

 • 24/01: Algemeen overleg Justitie en Binnenlandse Zaken - Raad op 25 en 26 januari 2018.

Toekomst van voeding en landbouw

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op 24 januari zal er een algemeen overleg plaatsvinden  tussen de woordvoerders en de minister van LNV ter voorbereiding van de Landbouw & Visserijraad van 29 januari.

Op de agenda staat onder andere de mededeling van de Europese Commissie “De toekomst van voeding en landbouw – voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid”. De mededeling kan gezien worden als een voorbode op de hervormingsvoorstellen (verordeningen)  voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid gesproken worden over het Bulgaars voorzitterschap en de recente ontwikkelingen ten aanzien van de pulskorvisserij.

 • 24/01: Algemeen overleg Landbouw Visserijraad op 29 januari

Rapporteursverslag Brexit besproken met minister

Europese Zaken

Op woensdag 24 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met minister Zijlstra over de stand van zaken op de uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Het verslag met bevindingen dat de rapporteurs over de Brexit hebben geschreven staat geagendeerd, evenals de kabinetsreactie op het verslag. Verder wordt in dit overleg ook de speciale Raad Algemene Zaken over de Brexit op 29 januari voorbereid. Tevens is een kabinetsbrief over de pretoetredingssteun aan kandidaat-lidstaten geagendeerd voor dit overleg.

 • 24/01: Algemeen overleg over Brexit

Overleg met de staatssecretaris over Europees btw-systeem

Financiën

De leden van de commissie Financiën spreken op donderdag 25 januari met de staatssecretaris van Financiën over een aantal btw-onderwerpen.

Naast de motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en beheersdiensten staat een prioritair EU-dossier op de agenda. Het betreft de mededeling, richtlijn en verordening inzake een definitief btw-systeem op EU-niveau.

 • 25/01: Algemeen overleg btw

Schriftelijk overleg over btw

Financiën

De leden van de commissie Financiën voeren een schriftelijk overleg over het BNC- fiche naar aanleiding van het prioritaire EU-wetsvoorstel ‘administratieve samenwerking op het gebied van de btw’.

Het voorstel richt zich op intensievere samenwerking tussen onder meer belastingdiensten in de EU-lidstaten om grensoverschrijdende belastingfraude tegen te gaan. De inbrengtermijn is vastgesteld op 25 januari.

 • 25/01: Inbreng schriftelijk overleg over het fiche “Verordening betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw COM (2017) 706”

Europese Commissie

Agenda

 • 24/01: 13de Veiligheidsunie voortgangsrapport; Commissie richtsnoer algemene verordening gegevensbescherming

Raad

Agenda

 • 22/01: Eurogroep
 • 22/01: Raad Buitenlandse Zaken
 • 23/01: ECOFIN
 • 25/01: Informele JBZ-Raad

Europees Parlement

Agenda

 • 22/01: [AFCO] Gedachtewisseling Maasikas uitkomsten Ests voorzitterschap; Presentatie werkprogramma Bulgaars voorzitterschap; Gedachtewisseling stand van zaken Brexit
 • 22/01: [CULT] Presentatie Commissie projecten meer onafhankelijke nieuwsproductie EU-aangelegenheden
 • 22/01: [INTA] Gedachtewisseling uitvoering associatieovereenkomst EU-Oekraïne
 • 22/01: [ITRE] Openbare hoorzitting toekomst defensie-industriebeleid
 • 23/01: [EMPL] Gedachtewisseling richtlijnen werkgelegenheidsbeleid lidstaten; Presentatie Commissie werk-privé balans
 • 23/01: [IMCO] Gedachtewisseling Commissie vrij verkeer niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
 • 23/01: [INTA] Presentatie Malmstrom afronding economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
 • 23/01: [TERR] Gedachtewisseling met Avramopoulos
 • 23/01: [TRAN] Behandeling ontwerpverslag handhavingsvoorschriften en specifieke regels detacheren bestuurders wegvervoer
 • 24/01: [BUDG] Behandeling ontwerpverslag voorbereiding standpunt EP MFK post-2020; Behandeling ontwerpverslag hervorming stelsel eigen middelen EU
 • 24/01: [JURI] [AFCO] Behandeling ontwerpverslag uitlegging en tenuitvoerlegging interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven”