Week 41

Tweede Kamer

Voldoende Voortgang?

Europese Zaken

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 17 oktober 2017 hebben de EU-woordvoerders de mogelijkheid om op 9 oktober schriftelijk overleg te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken.

Op de agenda van deze RAZ staat de voorbereiding van de Europese Raad op 19 en 20 oktober. In art.50-verband, met 27 leden, zal er gekeken worden of er ‘voldoende voortgang’ is geboekt in de Brexit-onderhandelingen op de drie belangrijkste thema’s, rechten van de burger na de Brexit, eindnota van de scheiding en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Als er voldoende voortgang is geconstateerd kan de tweede onderhandelingsfase starten in het uittredingsproces.

De minister van Buitenlandse Zaken is verzocht om de antwoorden uiterlijk woensdag 11 oktober 2017 aan de Kamer toe te zenden. Op die manier kunnen deze antwoorden worden betrokken bij het plenaire debat over de Europese Raad d.d. 19-20 oktober 2017.

 • 09/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017

Raad Buitenlandse Zaken over Iran en Noord-Korea

Buitenlandse Zaken

Tests met nucleaire raketten in Noord-Korea en ontwikkelingen rondom het atoomprogramma in Iran hebben recentelijk sterke reacties uitgelokt in de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld van de Amerikaanse President Trump. Ook de Europese Unie zal zich in de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 16 oktober in Luxemburg gehouden wordt buigen over deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de veiligheidssituatie op het Europese continent.

Daarnaast is een thematische gedachtewisseling tussen de ministers van Buitenlandse Zaken voorzien over het Europese mensenrechtenbeleid in de wereld. De EU heeft dit thema, met steun van Nederland, als een van de prioriteiten benoemd in de 'EU Global Strategy'. Dit is het strategisch beleidsdocument voor het extern optreden van de Europese Unie, ook wel bekend als het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU.

Op dinsdag 10 oktober voert de commissie Buitenlandse Zaken een schriftelijk overleg met minister Koenders over de agenda van de RBZ en de Nederlandse inzet.

 • 10/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Veiligheid en Justitie

Op de aankomende Europese justitieraad staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal de oprichtingsakte van het Europees Openbaar Ministerie formeel aannemen en daarnaast debatteren over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy. Tweede Kamerleden zullen ter voorbereiding tijdens een algemeen overleg met minister Blok op 11 oktober van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet.

Na de bespreking van het algemene deel van de JBZ-Raad  overleggen de migratie- en asielwoordvoerders tijdens een apart Algemeen Overleg met minister Blok over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.

 • 11/10: Algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 12-13 oktober 2017 10:00-12:00
 • 11/10: Algemeen overleg JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) d.d. 12-13 oktober 2017 12:00- 14:30

Toekomst van Europa

Europese Zaken

Drie leden uit de Tweede Kamer bezoeken op 11 oktober aanstaande de Interparlementaire commissievergadering van de Constitutionele Zaken van het Europees Parlement (AFCO) van het Europees Parlement.

Onderwerp van de bijeenkomst is de bespreking van het Witboek over de  Toekomst van Europa en de discussienota’s die op diverse terreinen (bijvoorbeeld op het gebied van de Economische en Monetaire Unie , Europese Defensie en Internationale Handel) door de Europese Commissie gepresenteerd zijn.

Dhr. Maasikas, Voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de Estse adjunct-minister van Europese Zaken zal de introductie van de bijeenkomst verzorgen en ook de Europese Commissie vice-voorzitter dhr. Dombrovskis levert input bij dit debat. De conclusies zullen worden getrokken door de voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement Danuta Hübner (EVP, Polen) en de vice-voorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness (EVP, Ierland).

Vanuit de commissie Europese Zaken zullen de leden A. Mulder (VVD), Leijten (SP) en van Ojik (GroenLinks) deelnemen.

 • 11/10: Bezoek Interparlementaire commissievergadering AFCO, Europees Parlement, Brussel

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie op 24 oktober 2017 haar Werkprogramma voor 2018. Op basis van dit werkprogramma selecteert de Tweede Kamer jaarlijks haar EU-prioriteiten. De EU-prioriteiten bepalen voor een groot deel de agenda van de Tweede Kamer op Europees terrein. Aan deze voorstellen geeft de Tweede Kamer namelijk extra aandacht bij publicatie. Zo houdt de Kamer grip op de voorstellen van de Europese Commissie. De commissie Europese Zaken heeft in dit proces een coördinerende rol.

Tijdens de procedurevergadering op 12 oktober aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties hoe ze de prioriteringsexercitie willen aanpakken. Verder staan de woordvoerders stil bij de beoordeling door de Europese Commissie van de bidbooks van de 19 lidstaten die een kandidatuur hebben ingediend voor de hervestiging van het Europees geneesmiddelenagenschap EMA.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

 • 12/10: Procedurevergadering Europese Zaken

Sociale Raad streeft naar akkoord detacheringsrichtlijn

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 12 oktober 2017 zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in debat gaan met de minister van SZW in een algemeen overleg over de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 23 oktober zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere het vaststellen van een onderhandelingsmandaat voor de Raad inzake de herziening van de detacheringsrichtlijn. Daarnaast zal op onderdelen een onderhandelingsmandaat voor de wijziging coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels vastgesteld worden, evenals een 'interinstitutionele afkondiging' (een gezamenlijke verklaring tussen Europees Parlement, Raad en Europese Commissie) over de Europese Sociale Pijler.

Ook zal naar alle waarschijnlijkheid gesproken worden over de toekomst van de Europese Unie voor wat betreft sociaal beleid, gezien de naderende Sociale Top van regeringsleiders op 17 november in Gothenburg, Zweden.

 • 12/10: Algemeen overleg over de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 23 oktober 2017

Europese Commissie

Agenda

 • 11/10: Bespreking van het Bankenunie-pakket

Raad

Agenda

 • 09/10: Landbouw- en Visserijraad
 • 09/10: Eurogroep
 • 10/10: ECOFIN
 • 12/10: JBZ-Raad
 • 13/10: Milieuraad

Europees Parlement

Agenda

 • 09-10/10 [JPSG]: Constituerende vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) voor Europol
 • 09/10 [AFET]: Presentatie van de onderzoeken naar de stand van zaken inzake de tenuitvoerlegging van de associatie- en vrijhandelsverdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië.
 • 09/10 [BUDG]: Gedachtewisseling Brexit-onderhandelingen met Guy Verhofstadt; voorbereiding positie Parlement over het Meerjarig Financieel Kader post-2020
 • 09/10 [ECON]: Hoorzitting met financiële autoriteiten
 • 10/10 [EMPL]: De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in lidstaten; Openbare hoorzitting over het Europees Solidariteitskorps (samen met CULT)
 • 10/10 [ECON-ICM]: Interparlementaire vergadering over het economische beleid in de eurozone en de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
 • 11/10 [AFCO]: Discussie over de samenstelling van het EP, de statuten en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen; de tenuitvoerlegging van maatregelen in het Verdrag aangaande nationale parlementen
 • 11/10 [AFCO-ICM]: Interparlementaire vergadering over de toekomst van de Europese Unie
 • 11/10 [ENVI]: Gedachtewisseling met de Commissie en EFSA over de criteria voor milieurisico -analyses inzake genetisch gemodificeerd voedsel; gedachtewisseling met Commissaris Sefcovic en Katainen in het kader van structurele dialoog; gedachtewisseling me
 • 11/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over een gebalanceerd en progressief handelsbeleid in het kader van globalisering
 • 11/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over een gebalanceerd en progressief handelsbeleid in het kader van globalisering
 • 12/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over Raadsbesluit over het openen van de onderhandelingen inzake het opzetten van een multilateraal ISDS-mechanisme

Voorbereiding Europese Raad

Het Europees Parlement heeft op woensdag 4 oktober in Straatsburg gedebatteerd over de voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 oktober. Ook in de Tweede Kamer spreken de EU-woordvoerders volgende week met de minister-president over de inzet van het kabinet bij deze Europese Top.

Het Estse voorzitterschap rapporteerde in het Europees Parlement enige voortgang op het migratiedossier, onderstreepte het succes van de digitale top in Tallinn op 28 september jl.  en de ambitie van de Europese Unie om met een digitale visie te komen. Verder toonde zij zich positief over de discussies op het terrein defensie en meldde dat de relatie met Turkije wordt besproken onder het kopje ‘externe betrekkingen. Ook  bespraken de Europarlementariërs de ontwikkelingen in Catalonië.

De Europese leiders komen tijdens de Europese Raad ook in artikel 50 formatie bijeen om de voortgang in de Brexit onderhandelingen te bespreken. Het Europees Parlement volgde in het debat de constatering van de EU-hoofdonderhandelaar Barnier dat er op dit moment onvoldoende vooruitgang is geboekt om over te gaan tot de tweede fase van de onderhandelingen  -tenzij de gesprekken die volgende week plaats vinden een grote doorbaak oplevert.

In het Schriftelijk Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken met als inbrengdatum 9 oktober over de Raad Algemene Zaken op 17 oktober 2017 hebben de EU-woordvoerders in de Tweede Kamer ook de mogelijkheid om over dit onderwerp vragen over te stellen.

 • 09/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017