Week 42

Tweede Kamer

Debat Europese Top over Brexit

Plenair debat

Op dinsdag 16 oktober vergadert de Tweede Kamer plenair over de agenda van de Europese Top van 17-18 oktober. Deze zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de Brexit. De onderhandelingen over het uittredingsakkoord en het kader voor de nieuwe relaties hebben tot en met het afgelopen weekend niet tot vruchtbaar resultaat geleid. Knelpunt in de onderhandelingen is de grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland.

Tevens zullen de Europese regeringsleiders spreken over het migratievraagstuk, cybersecurity en de relaties met Rusland.

 • 16/10: Plenair debat Europese Top

Technische briefing over Europees Defensiefonds

Defensie

Op dinsdag 16 oktober 2018 ontvangt de commissie voor Defensie een technische briefing van de ministeries van Defensie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Defensie, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor een feitelijke vragenronde op 24 oktober 2018 en het algemeen overleg EU-defensieraad op 15 november 2018. Ook is de commissie voornemens om in de eerste helft van 2019 een werkbezoek te brengen aan Brussel, en daarbij in het bijzonder stil te staan bij de ervaringen die zijn opgedaan met huidige EDF. Deze ervaringen worden namelijk gebruikt bij de vormgeving van het nieuwe EDF.

De technische briefing is openbaar en live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

 • 16/10: Technische briefing oprichting Europees Defensiefonds

Besloten kennissessie over kapitaalmarkten met medewerkers van AFM

Financiën

Op donderdag 18 oktober as. vindt een besloten kennissessie plaats over kapitaalmarkten met medewerkers van de AFM. Tijdens deze bijeenkomst wordt eerst ingegaan op kapitaalmarkten en de spelers die erop actief zijn. Daarna worden de Europese Kapitaalmarktenunie (Europese regelgeving) en de implicaties van de Brexit besproken.

Als onderdeel van Europese Commissievoorzitter Juncker’s investeringsplan voor Europa, werkt de Europese Commissie vanaf 2015 aan een kapitaalmarktenunie die verdere verdieping en integratie van de Europese kapitaalmarkten beoogt. In 2017 publiceerde de Commissie een tussentijdse evaluatie van haar actieplan en kwam daarbij met enkele nieuwe initiatieven zoals de voorstellen voor pan-Europese pensioenregelingen (PEPP) en een sterker toezichtskader. De Nederlandse regering heeft samen met zeven andere lidstaten opgeroepen tot het oppakken van vier prioritaire thema’s om ervoor te zorgen dat de Europese kapitaalmarktunie in 2019 zo ver mogelijk vordert.

 • 18/10: Besloten kennissessie over kapitaalmarkten

Gevolgen van Brexit

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op 18 oktober vindt er een algemeen overleg plaats over de gevolgen van de Brexit op het terrein van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit (LNV). De commissie zal met name ingaan op mogelijke handelsbelemmeringen zoals extra administratieve handelingen en inspecties maar ook eventuele nieuwe invoerrechten. Ook zal kort stilgestaan worden bij de gevolgen van een harde Brexit op het WTO speelveld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de huidige tariefcontingenten? Bovendien zal de commissie zich ook buigen over het effect van de Brexit op de visserij. 

 • 18/10: Algemeen overleg Brexit op het terrein van LNV

Technische briefing I&W-aspecten MFK

Infrastructuur en Waterstaat

Op 18 oktober zal een technische briefing gehouden worden voor de leden van de Kamercommissie IenW. De briefing gaat over het meerjarig financieel kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU. Ingegaan zal worden op de relevante aspecten op milieu- en transportgebied, zoals de connecting europe facility (CEF), een financieringsinstrument van de EU dat met investeringen in de infrastructuur de ontwikkeling van trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) ondersteunt, en het LIFE-subsidieprogramma voor milieu en klimaat.

 • 18/10: Technische briefing Meerjarig Financieel Kader op milieu- en transportgebied

Kieswet aangepast voor eventuele vertraging in Brexit

Binnenlandse Zaken

Omdat rondom het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog veel zaken onzeker zijn, worden door het kabinet voorbereidingen getroffen voor verschillende scenario’s. Een van de gevolgen van de Brexit is een andere samenstelling van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie zal dan van 26 naar 29 zetels worden uitgebreid. Als de Brexit vertraging echter oploopt en pas na de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar zou plaatsvinden, levert dat een probleem op met de huidige kieswet. De extra zetels kunnen namelijk pas worden toegekend, als de Brexit definitief is. Er zijn nu echter geen regels voor het toekennen van extra zetels gedurende de zittingstermijn van een vertegenwoordigend orgaan.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom een aanpassing van de kieswet voorgesteld, teneinde dit potentieel euvel te voorkomen. Het wetsvoorstel dat tot deze oplossing strekt, is op 7 september jl. bij de Tweede Kamer ingediend. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zet deze week de eerste stap in de wetsbehandeling met de schriftelijke ronde. Fracties kunnen daartoe hun vragen en opmerkingen bij deze wet tot uiterlijk 18 oktober 14.00uur indienen.

 • 18/10: Inbreng schriftelijk overleg

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 18 oktober spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van het najaar. Zo vindt de halfjaarlijkse plenaire COSAC (de vergadering van alle commissie Europese Zaken in de Europese Unie) plaats en zijn de commissies Europese Zaken en Financiën voornemens af te reizen naar Berlijn in het kader van de Meerjarig Financieel Kader-onderhandelingen en de toekomst van de Europese Unie na de Brexit.

Tevens staan er diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen.

De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 18/10: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 42

 • 17/10: Voorbereiding van de Europese Raad; Conclusie en tekenen van een vrije handelsovereenkomst en een investeringsbescherming overeenkomst met Vietnam

Raad

Agenda Raad week 42

 • 15/10: Raad Buitenlandse Zaken
 • 15/10: Raad Landbouw en Visserij
 • 16/10: Tripartiete sociale top (Europese Raad)
 • 16/10: Raad Algemene Zaken (art. 50)
 • 16/10: Raad Algemene Zaken
 • 17/10: Europese Raad (art. 50)
 • 18/10: Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 42

 • 15/10 [TRAN]: Wegeninfrastructuur en veiligheidsmanagement; presentatie over hoge snelheidslijn door dhr. Herics
 • 15/10 [REGI]: Mechanisme om legale en administratieve obstakels in een grensoverschrijdende context op te lossen; Europees fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
 • 15/10 [AGRI]: Workshop over het gezamenlijke landbouw beleid na 2020
 • 15/10 [LIBE]: Stemming over de interoperabiliteit tussen EU informatie systemen (grenzen en visa)
 • 15-18/10 [TAX3]: Hoorzitting over ‘golden visas’ en andere nationale regelingen die belastingvoordelen verstrekken
 • 18/10 [EMPL]: Stemming over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU; ESF+
 • 18/10 [ECON]: Stemming over economisch beleid van de eurozone