Archief

Europese Commissie - week 49

De nieuwe Commissie treed op 1 december aan. 

Kamer pleit voor transparantie op COSAC-conferentie

Europese Zaken

Een delegatie van de commissie Europese Zaken, bestaande uit de commissievoorzitter Veldman (VVD) en de leden Anne Mulder (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie), zal op zondag 1 en maandag 2 december deelnemen aan de plenaire COSAC-conferentie in de Finse hoofdstad Helsinki. COSAC is het samenwerkingsverband van commissies Europese Zaken van de nationale parlementen in de EU en van het Europees Parlement.

De delegatie zal zich inzetten voor het vergroten van de transparantie in het EU-wetgevingsproces. Met name binnen de Raad van de Europese Unie wordt vaak achter gesloten deuren vergaderd en zijn weinig documenten toegankelijk voor het publiek. Ook vraagt de delegatie tijdens de conferentie aandacht voor de rechtsstaat in de EU. En marge zal de delegatie een overleg organiseren met gelijkgestemde delegaties die actief zijn op het thema rechtsstatelijkheid.

Tot slot zal de conferentie worden toegesproken door de heer Sefcovic, de nieuwe vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor institutionele relaties. De nieuwe Europese Commissie onder leiding van voorzitter Von der Leyen treedt op 1 december 2019 officieel aan, nadat zij afgelopen week door het Europees Parlement werd goedgekeurd.

Agenda
  • 01-02/12: COSAC-conferentie

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 28 november vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Donderdag spreken de commissieleden onder meer over de behandeling van de analyse van het kabinet betreffende de succesvolle campagne om het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam te halen. Ook de behandeling van de kabinetsappreciatie van de voortgang van Roemenië en Bulgarije ten aanzien van het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) staat op de agenda.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 28/11: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Lidstaten bespreken nieuwe Europese grens- en kustwacht en migratiebeleid

Justitie & Veiligheid

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) voor op donderdag 28 november 2019. In december 2019 treden nieuwe regels over het Europees grensmanagement in werking. Het agentschap Frontex krijgt een versterkte rol en lidstaten moeten hun capaciteitsplanning op het gebied van grensbeheer en terugkeerbeleid voorleggen aan de Europese Commissie. Tijdens de decembervergadering bespreken de Europese migratieministers de betekenis van de nieuwe regels voor hun onderlinge samenwerking.

De Raad zal ook spreken over nieuwe mogelijkheden om het visumbeleid in te zetten als hefboom om samenwerking op het gebied van terugkeer te bevorderen. De nieuwe visumcode, die in februari 2020 in werking treedt, maakt het mogelijk om sancties in te stellen tegen herkomstlanden die weinig staatsburgers terugnemen vanuit EU-landen. De lidstaten zullen overleggen hoe zij gebruik willen gaan maken van dit pressiemiddel en welke andere vormen van sancties kunnen worden ingezet.

Tijdens de JBZ-Raad zal ook weer een algemene discussie worden gevoerd over de toekomst van het asiel- en migratiebeleid van Europa. De uitkomsten hiervan zullen door de nieuwe Europese Commissie gebruikt worden voor het opstellen van een migratiepact, te verschijnen in 2020.

De Raad JBZ spreekt voor wat betreft de justitieonderwerpen onder meer over de digitalisering van justitiële samenwerking. Ook het onderwerp milieucriminaliteit staat op de agenda. Verder zullen ministers conclusies aannemen over slachtofferrechten, alternatieven voor detentie en over civielrechtelijke samenwerking op EU-niveau de komende vijf jaar.

Agenda
  • 28/11: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 2-3 december 2019

Raad Buitenlandse Zaken over relatie met Afrika en mensenrechten

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 27 november vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 9 december plaatsvindt in Brussel.
Naar  verwachting zal de Raad onder het agendapunt Current Affairs stilstaan bij de Turkse operatie in Noordoost-Syrië, de Turkse gasproefboringen in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee en de recente ontwikkelingen in onder meer Hongkong, Libië en Bolivia. Verder zal de Raad spreken over de relatie van de Europese Unie (EU) met de Afrikaanse Unie (AU). Op initiatief van Nederland zal ook het onderwerp mensenrechten worden besproken, waarbij Nederland politieke steun zal bestendigen voor een wereldwijd mensenrechtensanctieregime zoals meerdere malen door de Tweede Kamer is bepleit.

Agenda
  • 27/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 9 december 2019

Eurogroep en Ecofinraad besproken

Financiën

Op woensdag 27 november spreekt de commissie voor Financiën met de minister in aanloop naar de Eurogroep/Ecofinraad op 4 en 5 december. De Eurogroep zal een rapport bespreken dat aan de Europese leiders wordt gestuurd over verdere verdieping van de bankenunie. Verwacht wordt dat er een routekaart zal worden gepresenteerd met stappen richting een Europees depositogarantiestelsel, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm deze zal worden gepresenteerd en met welke voorwaarden deze wordt omgeven. Naast de bankenunie staan de oordelen over de ontwerpbegrotingen van de verschillende lidstaten op het programma, de Europese strategie tegen witwassen en terrorismefinanciering en een agenda voor een duurzaam financieel systeem.

Agenda
  • 27/11: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 4-5 december 2019

Europees Parlement - week 48

25/11: AFCO: Gedachtewisseling over de conferentie over de toekomst van Europe en de rol van het Europees Parlement.

25/11: BUDG: Gedachtewisseling over het resultaat van de overeengekomen Begroting 2020.

25/11: INTA: Stemmingen over de crisis in de WTO Vaste Beroepsinstantie en over het akkoord met de VS met betrekking tot de toewijzing van een aandel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit. 

25/11: Plenair debat over de VN Klimaatverandering Conferentie 2019.

25/11: Plenair debat over de maatregelen om het effect van de WTO-uitspraak van het Airbus-geschil op de Europese landbouw te addresseren.

27/11: Presentatie van de voorgedragen voorzitter van de Commissie over het college van de Commissarissen en hun programma. 

27/11: Stemming over de installing van de nieuwe Commissie. 

 

Europese Commissie - week 48

Er staat niets op de agenda.

Europese Raad - week 48

25/11: Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling)

28-29/11: Raad Concurrentievermogen

Overleg over Energie- en Klimaatplan en externe energierelaties

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 22 november vindt het schriftelijk overleg plaats van de commissie Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes, ter voorbereiding op de Energieraad van woensdag 4 december aanstaande in Brussel.

Op de agenda staat onder meer een gedachtewisseling over de nieuwe beleidsprioriteiten op het gebied van energie in aanwezigheid van kandidaat-Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson. Ook zal de follow-up van de concept Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEKs) van de lidstaten worden besproken, met het oog op de definitieve INEKs die eind december 2019 moeten worden ingediend bij de Europese Commissie.

Tijdens de Raad zal ook worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van de externe energierelaties en de leveringszekerheid van gas voor de komende winter. Ten slotte zal het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap zijn werkprogramma toelichten.

Agenda
  • 22/11: Schriftelijk overleg Energieraad dd 4 december 2019

Pagina's