Archief

Toekomst van Europese Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De aankomende Ontwikkelingssamenwerkingsraad vindt op 25 november 2019 plaats in Brussel en zal worden voorbesproken met minister Kaag door de commissie BuHa-OS op 19 november 2019.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de agenda 2030 te halen, zijn forse investeringen van zowel publieke als private oorsprong nodig. De EU en de lidstaten zijn gezamenlijk de grootste OS-donor ter wereld en vormen een belangrijke speler in de financiering van de SDG’s. Tijdens deze OS-Raad zullen lidstaten bespreken hoe aan de financiering nieuwe impulsen kunnen worden gegeven, onder meer door bestaande banken beter te laten samenwerken en te laten fuseren. Een werkgroep onder leiding van voormalig Euro-topambtenaar Thomas Weiser heeft daarover een aantal voorstellen gedaan, in een poging jarenlange discussies te beslechten. Tijdens de Raad zal blijken in hoeverre lidstaten verder willen met de voorgestelde institutionele hervormingen.

Agenda
 • 21/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking dd 25 november 2019

Europese Rekenkamer: EU-interventies en EU-agentschappen

Financiën

Op donderdag 21 november voert de commissie voor Financiën een schriftelijk overleg over twee rapporten van de Europese Rekenkamer (ERK). Het eerste rapport bevat de controleresultaten over het begrotingsjaar 2018 van 41 EU-agentschappen die onder het mandaat van de ERK vallen. Over het geheel genomen bevestigt het rapport de positieve resultaten die ook in voorgaande jaren werden gerapporteerd. Alleen bij het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken is een afkeurend oordeel over de begroting gegeven.

Het tweede rapport betreft een speciaal verslag over centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal. In dit rapport neemt de ERK kritisch stelling tegenover het Europese Commissie ten aanzien van het steunprogramma voor investeringen in innovatieve startende ondernemingen via durfkapitaalfondsen. Volgens de ERK is er geen uitgebreide beoordeling van marktbehoeften of absorptiecapaciteit uitgevoerd en is er slechts beperkt bewijs van behaalde impact.

Agenda
 • 21/11: Schriftelijke overleggen Europese Rekenkamer

Gesprek met AIV over externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de EU

Europese Zaken

Op donderdag 21 november zal de vaste commissie voor Europese Zaken een besloten gesprek voeren met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Onderwerp van gesprek is de uitvoering van de motie van lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de EU, ingediend tijdens het jaarlijkse Staat van de Unie-debat. Het gesprek vindt plaats met drs. Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter van de commissie Europese Integratie van de AIV, en met enkele ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Agenda
 • 21/11: Gesprek Adviesraad Internationale Vraagstukken

Transportraad over wegbeprijzing en CO2-heffing

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 21 november vindt het overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats ter bespreking van de Nederlandse inzet tijdens de aanstaande Transportraad in Brussel op 2 en 3 december. De geannoteerde agenda van de Raad is op moment van schrijven nog niet ontvangen.

Naar verluidt wil het Finse EU-voorzitterschap dat de Raad tot een standpunt komt over de Eurovignetrichtlijn, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement over dit dossier begin volgend jaar kunnen beginnen. De Eurovignetrichtlijn werd in mei 2017 uitgebracht als onderdeel van het eerste mobiliteitspakket (EU on the move) en gaat over de manier van wegbeprijzing binnen de EU. De keuze voor het al dan niet invoeren van wegbeprijzing blijft een nationale bevoegdheid maar moet wel aan bepaalde gezamenlijke regels voldoen. Momenteel bestaan daarover alleen het vrachtverkeer afspraken, namelijk het Eurovignet. Wat de Commissie betreft, maakt dat vignet (een tijdsgebonden heffing) in 2023 plaats voor een heffing op basis van afstand en gaat dit vanaf 2027 ook voor alle andere voertuigen gelden.

Verder wil de Europese Commissie dat de toekomstige heffingen worden gebaseerd op de CO2-uitstoot in plaats van de huidige euro-emissieklassen en de opbrengsten uit de heffing worden geoormerkt en ingezet voor infrastructurele projecten. Binnen de Raad bestaat veel weerstand tegen de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie. Binnen het Europees Parlement daarentegen bestaat er juist veel steun voor. 

Agenda
 • 21/11: Algemeen overleg Transportraad dd 2 en 3 december 2019

Handelsraad over EU-handelsbetrekkingen met VS en China

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 20 november vindt het algemeen overleg plaats van de commissie BuHa-OS met minister Kaag ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken Handel van donderdag 21 november in Brussel. Op de agenda staan een aantal actuele onderwerpen. Te beginnen met de hervorming van de WTO, met het oog op de dreigende verlamming van het geschillenbeslechtingssysteem. Ook zal de Raad stilstaan bij de stand van zaken van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Vervolgens staat de uitvoering van handelsakkoorden op de agenda, naar aanleiding van het derde jaarverslag over 2018 van de Europese Commissie over dit onderwerp. Tijdens de lunch zullen de ministers ingaan op de lopende handelsbesprekingen, met de handelsrelatie tussen de EU en China in het bijzonder.

Agenda
 • 20/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 21 november 2019

Europees Parlement - Week 47

18/11: AGRI: Hoorzitting over de duurzaamheid van de Europese landbouw met betrekking tot de potentiële impact op de markt van de Mercosur-overeenkomst.

18/11: ECON: Economisch Dialoog met Mario Centeno, voorzitter van de Eurogroep.

21/11: LIBE: EUNAVORMED Operatie Sophia uitbreiding van het mandaat tot 31 maart 2020, situatie van de rechtsstaat in Hongarije, en de situatie van migranten in detentiecentra in Libie.  

Europese Commissie - week 47

20/11: Gedachtewisseling over de begrotinsplannen van landen in de eurozone

20/11: Gedachtewilling over het Verscherpt Toezicht Rapport voor Griekenland. 

Europese Raad - week 47

18/11: Landbouw- en Visserijraad

19/11: Raad Algemene Zaken

21/11: Raad Buitenlandse Zaken (Handel)

21/11: OJCS-Raad 

22/11: OJCS-Raad

   

  Schriftelijk overleg over de EU-Jeugd-, Cultuur- en Sportraad

  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Op dinsdag 12 november leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven en minister Bruins over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 21-22 november aanstaande in Brussel.

  De OJCS-Raad zal dit keer ingaan op de componenten jeugd, cultuur en sport. Op 21 november spreekt de Raad eerst over cultuur. De cultuurdimensie van duurzame ontwikkelingen en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector worden besproken. Vervolgens komt sport aan bod, waar de Raad het zal hebben over veiligheid van kinderen, bestrijding van corruptie en goed bestuur in het sportdomein. Op 22 november spreekt de Raad over jeugd. De Raad behandelt de onderwerpen digitaal jongerenwerk, opleiding en training van jongerenwerkers en de relatie tussen klimaatveranderingen en jongeren en jongerenwerk.

  Op beide dagen zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.

  Agenda
  • 12/11: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

  Petitie-/boekaanbieding over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

  Europese Zaken

  Op dinsdag 12 november vindt de petitie-/boekaanbieding 'The Charter and the Court of Justice of the European Union; Notable Cases from 2016-2018' aan de commissie Europese Zaken plaats. De leden zullen de bundel, dat een handvat wil bieden aan de jurist in de academie en de praktijk betreffende grondrechtenbescherming in de EU, in ontvangst nemen.

  Agenda
  • 12/11: Petitie-/boekaanbieding over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

  Pagina's