Archief

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 13 november spreken de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 18 november aanstaande. De Raad zal in het teken staan van een discussie over de milieu-en klimaataspecten van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook zal de Raad de voorstellen van de Europese Commissie bespreken voor een verlenging van een jaar van het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid om te zorgen voor een goede transitie tussen de twee meerjarige landbouwprogramma’s. De leden zullen de minister vragen stellen over de Nederlandse inzet voor versterkte aandacht voor klimaat in het landbouwbeleid, zoals over de verplichting om bepaalde klimaatregelingen op te nemen in het landbouwbeleid en over eventuele uitzonderingen of versimpelde regimes voor de kleine landbouwbedrijven.

Agenda
  • 13/11: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Telecomraad

Economische Zaken en Klimaat

Op woensdag 13 november vindt een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december aanstaande. Naar verwachting zal de Raad een gemeenschappelijke positie aannemen over de e-Privacyverordening, bijna drie jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel heeft gedaan. Ook zal mogelijk de cyberveiligheid van 5G-netwerken op de agenda staan, en de Raad zal waarschijnlijk conclusies aannemen over dit onderwerp.  

Agenda
  • 13/11: Algemeen overleg Telecomraad dd 3 december 2019

Raad voor Concurrentievermogen en het EIT

Economische Zaken en Klimaat

Op donderdag 14 november zal de commissie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek gaan met de staatssecretaris van EZK over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 28-29 november aanstaande. De commissie zal hierbij onder meer ingaan op het voorstel voor het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het EIT is opgericht in 2008 om de innovatiecapaciteit en -prestaties van de EU te verbeteren.

Agenda
  • 14/11: Algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 28 en 29 november 2019

Raad over rechtsstaat en uitbreiding

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken vergadert op donderdag 14 november met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 19 november in Brussel plaatsvindt. Op de agenda prijken de thema's EU-meerjarenbegroting (MFK), uitbreiding en rechtsstaat.

Wat de EU-meerjarenbegroting betreft wordt geen actieve bespreking in de RAZ verwacht. Het streven van het Finse EU-voorzitterschap is om voor het einde van het jaar een politiek akkoord te bereiken in de (Europese) Raad. Daarnaast zal de RAZ zich buigen over de evaluatie van de rechtsstatelijkheidsdialoog, die onder meer op initiatief van Nederland jaarlijks wordt gehouden. Tot slot zal ook EU-uitbreiding aan de orde komen, in vervolg op de Europese Raad van vorige maand, waarin geen consensus werd bereikt over het openen van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië.

Aan de agenda van het overleg met minister Blok zijn voorts een brief over de klokkenluiderszaak met betrekking tot kinderhandel bij interlandelijke adopties en enkele brieven over de Brexit toegevoegd.

Agenda
  • 14/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 en 29 november 2019

Europees Parlement - week 46

11/11: CONT: Gedachtewisseling over het onderzoek door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken

12/11: DEVE: Gedachtewisseling over recente ontwikkelingen in Libanon en over de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. Overweging over de situatie van milieuactivisten in Rusland en over Oekraïense politieke gevangenen.  

12/11: AFCO: Gedachtewisseling over de conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees Parlement.

12/11: BUDG/CONT: Stemming over de bescherming van de begroting van de Unie in geval van algemene tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in de lidstaten (start van de onderhandelingen).

12/11: EMPL: Verslag over onderhandelingen betreffende handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de sector van het wegvervoer. Verslag over minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes, dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en positionering door middel van tachografen.

12/11: SEDE: Gedachtewisseling over de veiligheid en strategische implicaties van de militaire operaties van Turkije in Noordoost-Syrië, het Europees interventie-initiatief, en het tegengaan van Hybride bedreigingen. Hoorzitting over de Europese ruimteveiligheid en defensie: welke maatregelen zijn op EU-niveau nodig om de militarisering van de ruimte en de strijd om middelen aan te pakken?

12/11: JURI: Mogelijke buitengewone vergadering voor de beoordeling van belangenconflicten van de kandidaat-commissarissen. 

Europese Raad - week 46

11/11: Raad Buitenlandse zaken

12/11: Raad Buitenlandse Zaken (Defensie)

15/11: ECOFIN

Europese Commissie - week 46

Er staat niets op de agenda.

Raad Buitenlandse Zaken: Turkije, Iran en Afghanistan

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 7 november met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 11 november plaatsvindt in Brussel.

Tijdens de RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken eerst kort stilstaan bij recente ontwikkelingen in Venezuela, Libië en Hongkong. Daarna zullen zij spreken over Turkije, waarbij de situatie in Noordoost-Syrië en de voortdurende gasproefboringen van Turkije voor de kust van Cyprus aan de orde komen. Ook staan Afghanistan en Iran en de regionale veiligheid in de Golf op de agenda. Na afloop van de Raad vindt er een informele lunch plaats met de Soedanese premier, de heer Abdalla Hamdok.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 07/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 11 november 2019

Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 7 november vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Aanstaande donderdag spreken de commissieleden over de wijze van behandeling van kabinetsstukken over de Brexit-voorbereidingen. Ook de kabinetsbrief over de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken staat op de agenda. Tot slot spreekt de commissie over de voorgenomen inzet van de delegatie die op zondag 1 en maandag 2 december zal deelnemen aan de plenaire COSAC-conferentie in Helsinki.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 07/11: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 6 november organiseert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan aantal activiteiten met betrekking tot het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Allereerst een rondetafelgesprek bestaande uit drie blokken met sprekers uit 1) het bedrijfsleven en vakbonden, 2) boerenorganisaties en maatschappelijk middenveld en 3) wetenschappers. Aansluitend zal een gesprek plaatsvinden met de Canadese ambassadeur in Den Haag, mevrouw Helfand, alsmede een gesprek met de heer Houben, hoofd van de afdeling VS en Canada bij DG Trade van de Europese Commissie. Ten slotte zal een besloten technische briefing plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Het akkoord tussen de EU en Canada is op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de president van de Europese Commissie Juncker, nadat alle EU-lidstaten het akkoord hadden ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft ook het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord, dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, is daarmee ingegaan op 21 september 2017. Tot op heden is CETA geratificeerd door dertien lidstaten. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 

Agenda
  • 06/11: Gesprek, briefing en rondetafelgesprek CETA

Pagina's