Archief

Algemeen overleg EU-Defensieraad

Defensie

Voordat de minister van Defensie op dinsdag 12 november deelneemt aan de EU-Defensieraad in Brussel debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdag 6 november.

Tijdens de Defensieraad zullen de ministers van Defensie spreken over veiligheids- en defensiekwesties met bijzondere aandacht voor versterkte defensiesamenwerking (PESCO) en de samenhang van PESCO met andere EU-initiatieven op het defensieterrein. Aansluitend zal de stand van zaken van de EU-missies in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid worden besproken. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de Sahel-regio. Tot slot zal er een informele lunch plaatsvinden met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg. En marge van de RBZ komt de Steering Board van het Europees Defensie Agentschap (EDA) bijeen.

Agenda
  • 06/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad dd 12 november 2019

Verdieping van de EMU

Financiën

Op woensdag 6 november spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra over het advies van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact. In januari heeft de Kamer de Raad van State gevraagd in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het structureel niet nakomen door lidstaten van de regels rondom schulden en tekorten bij de overheidsfinanciering. Ook is de Raad van State gevraagd hoe kan worden gehandeld in een situatie dat meerdere lidstaten en meerdere bankenstelsels tegelijk in de problemen komen. De Raad van State adviseert onder andere om de begrotingsregels te versimpelen en meer te richten op de middellange termijn om handhaving van begrotingsregels te verbeteren. Daarnaast adviseert de Raad van State om de bankenunie en kapitaalmarktunie te verdiepen om risico’s in de eurozone beter op te kunnen vangen.

Agenda
  • 06/11: Algemeen overleg Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

Eurogroep/Ecofinraad over ESM

Financiën

Op woensdag 6 november spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad. Op de agenda staat de aankomende wijziging van het Verdrag inzake Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM krijgt er de komende jaren nieuwe taken bij, zo gaat het ESM een prominentere rol spelen in de bankenunie met de mogelijkheid tot het verstrekken van leningen bij grote bankencrises. Ook krijgt het ESM een voornamere rol in de onderhandeling van voorwaarden voor leningen als een lidstaat aanklopt voor noodhulp en wordt het kader voor noodhulp aan lidstaten hervormd om de herstructurering van staatsschuld beter te faciliteren. Verder zal er gesproken worden over de hervorming van het Europese systeem voor btw, het begrotingsinstrument voor de eurozone en de input van de ministers voor Financiën aan de komende internationale klimaattop.

Agenda
  • 06/11: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 18 en 19 oktober 2019

Europese Parlement- Week 45

04/11: ECON: Hoorzittingen met voorzitters van EIOPA, EBA en ESMA.

05/11: AGRI: Stemmingen over de EU-VS overeenkomst betreffende de import van hoge kwaliteit rundvlees en over de EU-Oekraïne overeenkomst betreffende handel preferenties voor pluimvee. Gedachtewisseling met Commissie-vertegenwoordigers over de langetermijn perspectieven van de Europese rundvlees sector.

06/11: INTA: Gedachtewisseling over het handelsakkoord met Vietnam, de stand van zaken van de onderhandelingen met China omtrent Geografische Indicatoren en over de WTO Vaste Beroepsinstantie (met Commissaris Malmström).

06/11: AFET-DEVE-LIBE: Gedachtewisseling met de EEAS en UNHCR over de EU-Turkije faciliteit en de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije.

06/11: ENVI: Stemmingen over de COP15 conventie over biologische diversiteit, het Europese jaar van groene steden 2021, de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale interne markt, illegale handel in huisdieren, de VN klimaatconferentie in Chili, en het bezwaar over het in handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen, soja en mais.

06/11: FEMM: Stemming over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

06/11: JURI: Gedachtewisseling over betere regelgeving en de principes van subsidiariteit en proportionaliteit in Europese besluitvorming.

06/11: ENVI-DEVE-PECH: IPPC speciaal verslag. 

06/11: LIBE: Gedachtewisseling over de implementatie van de EU-Turkije verklaring, de impact van de VS Cloud Act op de GDPR en het mandaat voor onderhandelingen van grensoverschrijdende toegang van elektronische bewijsmiddelen, het rapport over de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het samenwerkings- en verificatiemechanisme, en de verificatie van de volledige applicatie van het Schengen Acquis door Kroatië. Hoorzitting over mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en de online en offline bestrijding van haatspraak.

07/11: AFET: Gedachtewisseling met commissaris Hahn. 

07/11: LIBE-DROI-SEDE: Gedachtewisseling over de mogelijke terugkeer van kinderen van buitenlandse strijders uit Syrië en Iraq.

 

 

Europese Commissie - week 45

06/11: Economische voorspelling herfst 2019

Europese Raad - week 45

07/11: Eurogroep

08/11: ECOFIN

08/11: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

 

Schriftelijk overleg over de EU-onderwijsraad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op donderdag 31 oktober leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 8 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer alleen ingaan op de onderwijscomponent. De andere componenten volgen later in november. In de ochtend vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de ECOFIN-Raad en de OJCS-Raad over investeringen in onderwijs en opleiding en het belang hiervan voor andere sectoren. In de middag vergadert de OJCS-Raad over de ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte, Leven Lang Leren en de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Afsluitend zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Zij nemen dan het stokje over van Finland, dat sinds juli 2019 voorzitter van de EU is. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.

Agenda
  • 31/10: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Gesprek met DG begrotingszaken over het Meerjarig Financieel Kader

Europese Zaken

Op donderdag 31 oktober gaat de vaste commissie voor Europese Zaken in gesprek met de hoogste ambtenaar binnen het departement begroting (DG BUDG) van de Europese Commissie, de heer Koopman. Het onderwerp van gesprek is de onderhandeling over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, ook wel Meerjarig Financieel Kader (MFK) genoemd. Het DG begrotingszaken is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het voorstel voor het nieuwe MFK.

De Kamer volgt de ontwikkelingen op het MFK-dossier op de voet. Het onderwerp kwam recentelijk onder meer aan bod in de debatten over de Europese Top van 17-18 oktober en de Raad Algemene Zaken van 15 oktober.

Agenda
  • 31/10: Gesprek met DG BUDG inzake MFK

Plenair debat Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Plenair debat

Op dinsdag 29 oktober vindt de voortzetting van het plenaire debat over de Rijkswet inperking gevolgen Brexit plaats.

De Rijkswet inperking gevolgen Brexit betreft een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Kamer. Het uitgangspunt van deze Rijkswet is dat meervoudige nationaliteit zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De Brexit rechtvaardigt, als unieke situatie, echter een uitzondering hierop, aldus de initiatiefnemers: Nederlanders wonend in het Verenigd Koninkrijk zouden de mogelijkheid moeten hebben om Brit te worden zonder hun Nederlanderschap te verliezen, om zo eventueel negatieve gevolgen voor hen door de Brexit te kunnen beperken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om tijdelijke uitzonderingen te creëren op de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Agenda
  • 29/10: Voortzetting plenair debat Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Governanceraamwerk begrotingsinstrument

Financiën

Op dinsdag 29 oktober volgt de inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie voor een governanceraamwerk voor het nieuwe begrotingsinstrument om convergentie en concurrentiekracht in de eurozone te bevorderen. Dit governanceraamwerk richt zich op de aansluiting tussen de economische aanbevelingen die de Europese Commissie elk jaar aan de lidstaten geeft in het kader van het Europees Semester en investeringen via het nieuwe begrotingsinstrument.

Agenda
  • 29/10: Schriftelijk overleg Governanceraamwerk

Pagina's