Archief

Rapporteurs transparantie naar Venetie-Commissie

Europese Zaken

Op donderdag 10 oktober brengen rapporteurs transparantie Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) namens de commissie Europese Zaken een bezoek aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa.

Aanleiding is de adviesaanvraag die de Tweede Kamer eind mei 2019 heeft ingediend bij de Venetië-Commissie van de Raad van Europa over mogelijke tekortkomingen en mogelijke verbeteringen bij de democratische controle in de Europese Unie en de Eurozone door het Nederlandse parlement.

Transparantie van Europese besluitvorming is door de commissie opgenomen op de kennisagenda van de commissie Europese Zaken.

Agenda
  • 10/10: Werkbezoek rapporteurs transparantie Venetië-commissie

Openbare toelichting op het Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

Financiën

De Europese Rekenkamer (ERK) publiceert op 8 oktober 2019 het Jaarverslag 2018. Hierin gaat de ERK in op de resultaten van haar controles van de besteding van Europese gelden in 2017. De commissie Financiën ontvangt op 9 oktober de heer Alex Brenninkmeijer voor een presentatie van het Jaarverslag. De heer Brenninkmeijer zal in zijn presentatie ingaan op het foutenpercentage in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van 2,6% en de betekenis daarvan voor het financieel beheer van Europese gelden. Ook zal hij ingaan op de vraag naar nog niet bestede MFK-middelen en op de beoordeling door de ERK van de voorstellen van de Europese Commissie voor het MFK 2021-2027. Voorts zullen ontwikkelingen rondom de "audit gap" van de ERK bij de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en het Europees Stabiliteitsmechanisme worden besproken. Tot slot zal vooruit worden gekeken op enkele aankomende rapporten van de ERK over bijvoorbeeld de Europese Agentschappen en de discretionaire bevoegdheid van de Europese Commissie in het Europees Semester.

Agenda
  • 09/10: Toelichting op het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 7 oktober leveren de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad. De Raad staat onder andere in het teken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de EU-bossenstrategie. De leden zullen de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Europese bossenstrategie en het EU-actieplan tegen ontbossing.  Ook zullen de leden vragen stellen over de laatste ontwikkelingen voor het opzetten van het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. 

Agenda
  • 07/10: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Presentatie rapport: De Europese Commissie in balans?

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken heeft in het kader van haar kennisagenda een kortlopend onderzoek laten doen naar de taken en functies van de Europese Commissie. Op donderdag 3 oktober verscheen het rapport ‘De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht’ dat Instituut Clingendael in opdracht van de commissie Europese Zaken heeft opgesteld.
Binnenkort treedt een nieuwe Europese Commissie aan onder leiding van Ursula von der Leyen. Dit maakt het volgens het rapport een geschikt moment om te reflecteren op de ontwikkeling van deze instelling van de Europese Unie. In het rapport staat de balans in de uitoefening van de verschillende taken en functies van de Commissie centraal. Het gaat onder meer om het vinden van het juiste ambitieniveau, een geschikte leiderschapsstijl, een doelmatig takenpakket en bijbehorende organisatie-inrichting. Ook een functionele relatie met de EU-lidstaten is belangrijk. Het onderzoek is begeleid door de Kamerleden Anne Mulder (VVD) en Roelof Bisschop (SGP). Lees hier hun brief met aanbevelingen aan de commissie Europese Zaken.

Op woensdag 9 oktober van 12.00 tot 13.00 uur bespreekt de commissie Europese Zaken het rapport met de auteurs, dr. Adriaan Schout en Adriaan Nunes, tijdens een openbare bijeenkomst in de Suze Groenewegzaal. De bijeenkomst is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 09/10 Presentatie rapport ‘De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht’

MFK, Brexit en mogelijke toetredingsgesprekken Albanie en Noord-Macedonie

Europese Zaken

Op dinsdag 8 oktober spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 15 oktober plaatsvindt in Luxemburg.

De commissieleden zullen met de minister van gedachten wisselen over de agenda van de RAZ. De te bespreken onderwerpen zijn: het toekomstige Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK); het mogelijk openen van toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Albanië en Noord-Macedonië; het voorbereiden van de Europese Raad van 17 en 18 oktober en het seminar over transparantie dat in Brussel plaatsvond op 24 september jl.

Verder bespreken de commissie en de minister de vorderingen van het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de kabinetsappreciatie over de mededelingen van Europese Commissie betreffende de stand van zaken in de voorbereidingen van contingency maatregelen voor de Brexit.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 08/10: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober

Werkbezoek Brexit

Europese Zaken

Zondag 6 en maandag 7 oktober brengt een delegatie van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken een werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zij voeren gesprekken met verschillende Britse parlementsleden, regeringsvertegenwoordigers en Nederlandse burgers in Londen.

Het werkbezoek wordt gehouden in het kader van de voorbereiding van het Verenigd Koninkrijk op de Brexit per 31 oktober aanstaande. De Tweede Kamer wil zich tijdens dit proces een actueel beeld vormen en zich voorbereiden over de gevolgen daarvan voor Nederland en Nederlandse burgers en bedrijven.

Agenda
  • 6-7/10: Werkbezoek Londen

Europese Raad - week 41

07-08/10: Raad Justitie en Binnenlandse zaken

09/10: Eurogroep

10/10: Raad Economisch en Financiële Zaken

Europese Commissie - week 41

09/10: Bespreking van de contributie voor de Europese Raad van oktober over het MFK na 2020. 

 

Europese Parlement- Week 41

08/10: AFCO: Hoorzitting over Brexit met organisaties die de Europese burgers in het VK vertegenwoordigen en organisaties die de Britse burgers in de EU vertegenwoordigen.  

08/10: Hoorzittingen met kandidaat-Commissarissen Dombrovskis, Vestager en Timmermans.

08/10: IMCO: Stemmingen over het vaststellen van: het programma voor de interne markt, concurrentievermogen en ondernemingen; het programma voor coöperatie op het gebied van douanecontrole; het instrument voor financiële steun voor douanecontrole apparatuur.

08/10: SEDE: Hoorzitting over de stand van zaken met betrekking tot PESCO.

08/10: AFET: Stemming over de vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.

 

(Hoe) bereikt Nederland zijn doelen in de EU?

Europese Zaken

Op donderdag 3 oktober bespreken de leden van de commissie Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken Blok de effectiviteit van de Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie. De commissie heeft Instituut Clingendael de opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe andere EU-lidstaten deze belangenbehartiging evalueren. Geeft de Nederlandse opstelling tijdens onderhandelingen in Brussel het gewenste resultaat? Welke lessen kunnen getrokken worden en hoe kan Nederland effectief positie kiezen binnen de EU na uittreding van het Verenigd Koninkrijk?

Tijdens dit algemeen overleg spreken de Kamerleden met de minister over het door Clingendael geleverde rapport ‘Weinig empathisch, wel effectief’. Verder komt de kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoek aan bod, alsmede de door de minister beantwoorde Kamervragen over hoe Nederland opereert in het Europees krachtenveld.

Het aangeleverde rapport komt voort uit de door de commissie gestelde wens haar kennis- en informatiepositie te versterken via de kennisagenda. Belangenbehartiging in de Europese Unie is één van de thema’s op deze agenda.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 03/10: Algemeen overleg Nederlandse belangenbehartiging in de EU

Pagina's