Archief

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 5 november 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling en de uitwerking van het thema ‘geldstromen rond het MFK’ op de kennisagenda van de commissie en over de behandeling van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021 en de jaarlijkse prioriteringsexercitie.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
 • 05/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (videoconferentie) op 9 november

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De EU-ministers van handel zullen per videoconferentie spreken over de aangekondigde herziening van het Europese handelsbeleid en de toekomst van de WTO. Deze herziening van het handelsbeleid is bedoeld om richting te geven aan het handels- en investeringsbeleid van de EU voor de komende jaren, en staat in het teken van de veranderende geopolitieke ontwikkelingen en de impact van de COVID-19 crisis op de wereldeconomie en de wereldhandel. Dit moet onder meer bijdragen aan een duurzaam herstel post-COVID-19.
De Europese Commissie zal hiervoor naar verwachting begin volgend jaar een voorstel doen. Tijdens de vorige Raad in september is reeds over dit onderwerp gesproken. In het kader van de toekomst van de WTO zal naar verwachting ook de aanstaande benoeming van de nieuwe Directeur-Generaal van de WTO aan bod komen. Ook zullen de ministers van gedachten wisselen over de handelsrelatie met de VS, en de handelsrelatie met China, waarbij de stand van zaken in de onderhandelingen over het EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) aan bod zal komen.  
Het schriftelijk overleg over deze Raad van de commissie BuHa-OS met minister Kaag vindt plaats op 2 november 2020.

Agenda
 • 02/11: Schriftelijk overleg RBZ-Handel dd 9 november 2020

Agenda Europese Commissie Week 45

Agenda
 • Er zijn deze week geen publicaties van de Europese Commissie gepland.

Agenda Europees Parlement week 45

Agenda
 • In verband met de 'Groene Week' is er deze week geen agenda van het Europees Parlement

Agenda Raad week 45

Agenda
 • 3/11: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 3/11: Informele bijeenkomst van de ministers van Consumentenbescherming
 • 4/11: Videoconferentie ECOFIN

Gesprek met Albanese parlementsdelegatie over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Op dinsdag 27 oktober zal de commissie Europese Zaken digitaal in gesprek gaan met enkele Albanese parlementsleden over het al dan niet feitelijk openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië. Aanleiding is hiervoor is het EU-voortgangsrapport dat de Europese Commissie deze maand heeft uitgebracht en waar de Raad Algemene Zaken volgende maand naar verwachting een besluit over zal nemen. Nederland is totnogtoe kritisch geweest op het zetten van nieuwe stappen voor Albanië in het EU-toetredingsproces vanwege zorgen over georganiseerde misdaad en corruptie in het Westelijke Balkanland.

Agenda
 • 27/10: Gesprek met Albanese parlementsdelegatie over EU-uitbreiding

Informeel overleg nationale parlementen over rechtsstaatrapport Europese Commissie

Europese Zaken

Op donderdag 29 oktober 2020 spreken leden van de nationale parlementen in de Europese Unie met Eurocommissarissen Jourová en Reynders over het recente rechtsstaatrapport van de Europese Commissie. Tijdens deze informele videoconferentie, een initiatief van het Duitse parlement dat momenteel de conferentie van nationale parlementen voorzit, wordt het rapport toegelicht en zal een eerste discussie over de bevindingen plaatsvinden. Ook zal worden gesproken over de wijze waarop de nationale parlementen het rapport verder kunnen behandelen.

André Bosman (VVD), co-rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, zal vanuit de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer deelnemen aan het gesprek.

Agenda
 • 29/10: Informeel overleg rechtsstaatrapport

Gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius

Infrastructuur en Waterstaat

Donderdagochtend 29 oktober a.s. voeren leden van de commissie I&W een videogesprek met Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij). Het gesprek zal onder meer ingaan op de nieuwe EU-strategie chemicaliën die onlangs is verschenen, de plannen van de Eurocommissaris om de circulaire economie verder aan te jagen en zijn ‘zero pollution’ ambitie voor bodem, lucht en water.  Het videogesprek vindt plaats van 10.00 – 11.00 uur en is live te volgen via de webstream vanuit de Vondelingkamer.  

Agenda
 • 29/10: Gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius

Voorbespreken Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op donderdag 29 oktober overlegt de commissie voor Financiën met de minister voorafgaand aan de maandelijkse Eurogroep en Ecofinraad. Op de agenda staat onder andere de nieuwe Europese agenda voor anti-witwassen en terrorismefinanciering waarbij de EU toe wilt werken naar verdere harmonisatie van de regelgeving en een zelfstandige Europese toezichthouder. De Eurogroep zal tevens in gesprek gaan met de bankentoezichthouders over het stijgende aantal niet-presterende leningen. Andere onderwerpen op de agenda zijn de verdere voltooiing van het resolutieraamwerk voor banken en de kapitaalmarktenunie.

Agenda
 • 29/10: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 3 en 4 november 2020

Gesprek met Eurocommissaris Dalli van Gelijkheid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 27 oktober gaan de leden van de vaste commissie voor OCW in gesprek met de Eurocommissaris voor Gelijkheid, mevrouw Helena Dalli. Aanleiding voor het gesprek is dat onder de portefeuille van Eurocommissaris Dalli dit jaar twee voor de Kamer prioritaire EU-voorstellen worden uitgebracht: de EU-strategieën voor gendergelijkheid en gelijkheid van LGTBI’s. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie al de EU-Gendergelijkheidsstrategie uitgebracht. Hier zal het gesprek zich met name op richten. In november 2020 wordt ook de EU-strategie over gelijkheid van LGBTI’s uitgebracht; naar verwachting zal Eurocommissaris Dalli tijdens het gesprek ook een toelichting geven op de verwachte inhoud van deze strategie.

Agenda
 • 27/10: Gesprek met Eurocommissaris Dalli

Pagina's