Archief

Agenda Europese Commissie - week 24

Op 10 juni buigt het college van Europees Commissarissen zich over een Mededeling inzake desinformatie in de context van COVID-19. Hoge vertegenwoordiger Borrell en Europees Commissaris Jourová zijn verantwoordelijk voor deze mededeling, die na dit overleg gepubliceerd zal worden.  

Agenda Raad - week 24

De volgende video conferenties vinden plaats in week 24:

8/6: Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

8/6: Landbouwraad

9/6: Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid

9/6: ECOFIN Raad

9/6: Raad Buitenlandse Handel

11/6: Eurogroep

12/6: Gezondheidsraad

12/6: Interne Markt Raad

 

Agenda Europees Parlement - week 24

8/6: AFCO - Gedachtewisseling met Minister Nikolina BRNJAC, over de resultaten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad en een debat over de conferentie over de toekomst van Europa

8/6: ENVI - Een chemische strategie voor duurzaamheid

8/6: IMCO - Gedachtewisseling met Commissaris Reynders over het aangepaste werkprogramma van de Commissie na de COVID-19-uitbraak. Verder staat onder andere op de agenda: Naar een duurzamere eengemaakte markt voor bedrijven en consumenten, Versterking van de interne markt: de toekomst van vrij verkeer van diensten, Intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie-technologieën, Digital Services Act en  fundamentele rechtenkwesties, en Kunstmatige intelligentie in onderwijs, cultuur en de audiovisuele sector

8/6: REGI: gestructureerde dialoog met Commissaris Ferreira over het herstelplan, het nieuwe MFK-voorstel en de toekomst van cohesiebeleid.

8/6: TRAN - Gedachtewisseling met de Europese Commissie over vervoersaspecten van het EU-herstelplan en het herziene MFK, en stemmingen over Handhavingsvereisten en specifieke regels voor het detacheren van chauffeurs in het wegvervoer, de Minimumeisen aan maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en positionering door middel van tachografen, en Elektronische informatie over vrachtvervoer.

8-9/6: ECON - Monetaire dialoog en hoorzitting met President van de ECB Lagarde en stemmingen over Wijzigingsverordeningen i.v.m. aanpassingen naar aanleiding van COVID-19.

11/6: AGRI - Gedachtewisseling over de Van boer tot bord strategie

12/6: AFET-INTA - Stemmingen over het Toekomstig partnerschap EU / VK

11/6: LIBE -  Gedachtewisseling met Europees Commissaris Dalli over Antidiscriminatiebeleid in tijden van COVID-19, met name over de situatie van LGBTI. Ook wordt gesproken met de directeur van eu-LISA, de heer Garkov, over de impact van COVID-19 op de activiteiten van het agentschap.

11-12/6: PECH - Gedachtewisseling over de  EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, de kaderrichtlijn mariene strategie en de strategie van boer tot bord: welke plaats voor visserij en aquacultuur?

Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken

 Op donderdag 12 maart zal de commissie Economische Zaken en Klimaat een schriftelijk overleg voeren ter voorbereiding op de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Deze bijeenkomst vindt op vrijdag 20 maart in Zagreb plaats. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Naar verwachting staan de volgende onderwerpen op de agenda: de economische impact van het COVID19-virus en een eerste discussie over de voorstellen die de Commissie in het kader van ‘de nieuwe industriële strategie’ op dinsdag 10 maart aanstaande zal presenteren. Het gaat hierbij om een viertal voorstellen: de industriestrategie, een actieplan voor de handhaving van de interne markt, een verslag over de belemmeringen van de interne markt en een MKB-actieplan.  

Agenda
  • 12/03: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 20 maart 2020

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin

Financiën

Op donderdag 12 maart spreekt de Commissie voor Financiën met minister Hoekstra in het kader van de maandelijkse Eurogroep/Ecofinraad. Er zal gesproken worden over de meest recente ontwikkelingen rondom het COVID19-virus en de economische gevolgen hiervan voor de EU. Daarnaast zal de Eurogroep proberen het langlopende dossier van hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme af te ronden en zal er gesproken worden over het evaluatierapport van Griekenland in het kader van post-programma surveillance.

Agenda
  • 12/03: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin d.d. 16-17 maart 2020

Schriftelijk overleg Mededeling European Green Deal Investment Plan

Financiën

Op donderdag 12 maart is de inbreng voor het schriftelijk overleg aangaande het BNC-fiche (kabinetsstandpunt) over de mededeling voor een Investeringsplan voor de Europese Green Deal. De Europese Commissie wil dit decennium 100 miljard euro aan investeringen mobiliseren om de EU op het pad te zetten richting klimaatneutraliteit. In de mededeling wordt een analyse gegeven waar dit geldbedrag komt. Dit zijn vooral herijkingen van de huidige begroting van de EU, de mobilisatie van private fondsen via de garantiestelling van InvestEU en de investeringen van de Europese Investeringsbank. In het plan wordt ook een aankondiging gedaan voor een nieuw fonds voor eerlijke transitie, deze wordt echter in een apart overleg door de commissie voor EZK behandeld.

Agenda
  • 12/03: Schriftelijk overleg Mededeling European Green Deal Investment Plan

Gesprek met Eurocommissaris Economie Paolo Gentiloni

Financiën

Op donderdag 12 maart spreekt de commissie voor Financiën met de Eurocommissaris voor Economie, de heer Paolo Gentiloni. Het gesprek zal vooral in het teken staan van de evaluatie van de Europese begrotingsregels. Recentelijk is de Europese Commissie begonnen met een consultatie over het Europees Semester van economische en begrotingscoördinatie tussen de lidstaten. Na de zomer maakt de Commissie op basis van de input een keuze over of met name de begrotingsregels moeten worden aangepast. Bij het gesprek kunnen ook Europese belastingplannen aan bod komen.

Agenda
  • 12/03: Gesprek met Eurocommissaris Economie Paolo Gentiloni

Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten bezoekt Kamer

Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eurocommissaris Nicolas Schmit voor banen en sociale rechten brengt op donderdag 12 maart een bezoek aan Nederland. In de Tweede Kamer zal hij met de leden over zijn plannen spreken. De voornemens van de Europese Commissie voor dit jaar op SZW-terrein zien onder meer op wetgevende voorstellen voor een raamwerk voor minimumlonen voor werknemers in de EU en een bindend instrument gericht op loontransparantie man/vrouw. Niet-wetgevende initiatieven betreffen een herziening van de EU-vaardighedenagenda, een versterking van de EU-jongerengarantie, een verslag over demografische veranderingen gevolgd door een groenboek vergrijzing, en een startbijeenkomst over Platform Werk die moet uitmonden in een verdere agenda over dit onderwerp. Ook zijn er al voornemens bekend gemaakt voor 2021. Voor dat jaar staan er onder meer een actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, de introductie van een EU-kindergarantie, een actieplan sociale economie, en een nieuwe EU-gehandicaptenstrategie op de rol.

Agenda
  • 12/03: Gesprek met eurocommissaris Schmidt

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) zal deze sessie vooral in het teken staan van de bespreking van het Commissie Werkprogramma 2020. De voornemens van de Europese Commissie voor dit jaar op SZW-terrein zien onder meer op wetgevende voorstellen voor een raamwerk voor minimumlonen voor werknemers in de EU en een bindend instrument gericht op loontransparantie man/vrouw. Niet-wetgevende initiatieven betreffen een herziening van de EU-vaardighedenagenda, een versterking van de EU-jongerengarantie, een verslag over demografische veranderingen gevolgd door een groenboek vergrijzing, en een startbijeenkomst over Platform Werk die moet uitmonden in een verdere agenda voor dit onderwerp. Andere onderwerpen op de agenda van de Raad zijn het Europees Semester, aanname van Raadsconclusies over welzijn op het werk, en een besluit over de ratificatie van een ILO-Verdrag over beëindiging van geweld en pesterijen op het werk.

Agenda
  • 11/03: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020

Voorbespreking van de JBZ-Raad over migratieontwikkelingen

Justitie & Veiligheid

De commissie voor Justitie en Veiligheid vergadert aankomende woensdag met staatssecretaris Broekers-Knol over de ontwikkelingen aan de Grieks-Turkse grens. De commissie doet dit ter voorbereiding van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van vrijdag 13 maart, waar naar verwachting ook over dit onderwerp zal worden gesproken. Vorige week dinsdag was er ook een commissiedebat met de staatssecretaris om te spreken over de Nederlandse inzet bij een extra migratietop die vorige week woensdag bijeen was geroepen, nadat Turkije grote groepen migranten had doorgelaten richting Griekenland. De Kamer wilde toen weten hoe de EU omgaat met de acties van de Turkse president Erdogan en wat voor oplossing wordt gezocht voor de ruim 10.000 migranten aan de grens.

Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen de ministers zich ook buigen over de Strategische Richtsnoeren voor de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Deze vijfjarige JBZ-richtsnoeren zijn bedoeld om richting te geven aan huidige en komende initiatieven van de Europese Commissie. Hoewel niet formeel op de agenda, is de verwachting dat de ministers ook zullen ingaan op het Commissie Werkprogramma 2020. Wetgevende voorstellen hierin betreffen onder meer de herziening van het mandaat voor het EU-agentschap voor politiesamenwerking Europol en de herziening van de richtlijn bescherming kritieke infrastructuur. Voor het overleg staan verder de onderwerpen nieuwe toetsingscyclus, wederzijdse erkenning en uitlevering EU-burgers aan derde landen op de agenda.

Agenda
  • 11/03: Algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 12-13 maart 2020

Pagina's