Archief

Europees Parlement - Week 10

02/03: BUDG: Gedachtewisseling over de ramingen van inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021.

05/03: FEMM: Interparlementaire commissiebijeenkomst over 25 jaar Beijing verklaring en actieplatforms.

05/03: ENVI: Update van de Commissie over de COVID-19 situatie. Stemming over de strategische aanpak van farmaceutica in het milieu.

05/03: INTA: Workshop over de handelsgerelateerde aspecten van het mechanisme voor een koolstofgrensbelasting.

 

 

 

 

SO Milieuraad

Infrastructuur en Waterstaat

De Milieuraad van 5 maart 2020 wordt deze week middels een schriftelijk overleg (SO) door de woordvoerders in de commissie Infrastructuur en Waterstaat voorbereid. De verwachting is dat de aanstaande Milieuraad zal gaan over de klimaat- en milieuonderdelen van de Europese Green Deal en mogelijk ook over de langetermijnstrategie voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 die tijdens de Europese Raad van 12 december 2019 is afgesproken. Andere onderwerpen op de agenda zijn waarschijnlijk de vergroening van het Europees Semester, de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de fitnesscheck van de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Over dit laatste onderwerp worden mogelijk Raadsconclusies aangenomen. De leden van de fracties hebben tot donderdag 27 februari 2020 om 12.00 uur de gelegenheid hun inbreng voor het SO Milieuraad aan te leveren. 

Agenda
  • 27/02: Schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020

SO Informele Transportraad

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 27 februari aanstaande vindt om 12.00 uur het schriftelijk overleg (SO) plaats over de aanstaande Informele Transportraad op 11 maart 2020 in Opatija (Kroatië). Het is de eerste bijeenkomst van de transportministers van de EU-lidstaten sinds het officiële aantreden van de Europese Commissie Von der Leyen vorig jaar december. De besprekingen staan volledig in het teken van scheepvaart en gaan grotendeels over de ontwikkeling van een klimaatneutrale en emissievrije zee- en binnenvaart. De Europese Commissie heeft hiervoor op 11 december 2019 haar eerste plannen aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal. Tijdens de informele Transportraad zal geen besluitvorming plaatsvinden. Het Kroatisch EU-Voorzitterschap streeft wel naar de aanname van een ministeriële verklaring.

Agenda
  • 27/02: Schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 10-11 maart 2020

Europees Parlement

Groene Week: er zijn deze week geen vergaderingen.

Europese Raad - Week 9

25/02: Raad Algemene Zaken

27-28/02: Raad voor Concurrentievermogen

Europese Commissie - Week 9

26/02: Winterpakket Europees Semester

Buitengewone Europese Top over MFK

Plenair debat

Op dinsdag 18 februari treden de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken plenair in debat met minister-president Rutte over de extra, buitengewone Europese Raad (ER), die zal plaatsvinden op 20 februari in Brussel. Deze buitengewone ER is door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel belegd om regeringsleiders verder te laten spreken over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en belangrijke knopen door te hakken.

Agenda
  • 18/02: Plenair debat extra Europese Top 20 februari 2020

Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari

Europese Zaken

Op dinsdag 18 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken (RAZ), die zal plaatsvinden op 25 februari in Brussel.

De leden spreken met de minister over de geannoteerde agenda van de RAZ. De Raad zal onder meer spreken over het werkprogramma van de Europese Commissie, het uitbreidingsdossier en het mandaat voor de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Verder bespreken de leden verschillende kabinetsbrieven over de Brexit met de minister, waaronder de kabinetsappreciatie over het conceptonderhandelingsmandaat.

Agenda
  • 18/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari 2020

Artikel 13 conferentie Europees Semester

Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari zullen de leden Slootweg (CDA) en Van Otterloo (50PLUS) de Tweede Kamer vertegenwoordigen bij de Europese Parlementaire Week in Brussel. Bij de jaarlijkse Europese Parlementaire Week worden financieel-economische onderwerpen besproken door delegaties van de verschillende nationale parlementen in de EU. Als onderdeel hiervan vindt tevens de Artikel 13-conferentie plaats, die tweemaal per jaar gehouden wordt en zich specifieker richt op economische coördinatie binnen de eurozone. Bij de conferentie zullen onder andere Eurogroepvoorzitter Centeno, Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni, Suica en Schmit en voormalig gouverneur van de Bank of England Carney spreken. Naast eurozoneonderwerpen zullen de sociale agenda van de EU en de klimaatdoelstellingen besproken worden.

Agenda
  • 18-19/02: Europese Parlementaire Week in Brussel

Formele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 en 28 februari aanstaande

Economische Zaken en Klimaat

Op maandag 17 februari vindt het schriftelijk overleg plaats, tussen de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ter voorbereiding op de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 februari aanstaande in Brussel. De Raad staat enerzijds in het teken van interne markt en industrie, en anderzijds in het teken van onderzoek. Op de agenda staan tijdens het onderdeel interne markt en onderzoek de volgende onderwerpen; de interne markt en industrieaspecten van de recent gepresenteerde Europese Green Deal, er zullen mogelijk Raadsconclusies worden aangenomen over betere regelgeving, er zal gesproken worden over het Single Market Performance Report in het kader van het Europees Semester en de Commissie zal ingaan op het reeds gepresenteerde werkprogramma voor 2020. Tijdens het de informele lunch zal gesproken worden over kunstmatige intelligentie. Voor wat betreft het onderdeel onderzoek zal worden gesproken over een mogelijke Raadspositie over de Strategische Innovatieagenda van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie.

Agenda
  • 17/02: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-27 februari 2020

Pagina's