Archief

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 12 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober. Het Duits EU-voorzitterschap zet erop in om tijdens de aankomende Raad tot een Raadspositie te komen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en om Raadsconclusies vast te stellen over de “Van boer tot bord”-strategie.  Naar verwachting zullen de leden de minister vragen stellen over de gepresenteerde compromisteksten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarbij zal het waarschijnlijk onder andere gaan over de eco-regelingen, de regelingen voor kleine boeren en de minimum vereisten voor en aftopping van directe betalingen. Ook zullen de leden de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Raadsconclusies over de “Van boer tot bord”- strategie.

Agenda
 • 12/10: Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad dd 19-20 oktober 2020

Agenda Europees Parlement week 42

Agenda
 • 12/10 [AFET]: gedachtewisseling over het jaarverslag over de implementatie van het gezamenlijke buitenlands- en veiligheidsbeleid
 • 12/10 [AFET]: bespreken van het rapport over de implementatie van het associatie-akkoord tussen de EU en Oekraïne
 • 12/10 [AFET]: gedachtewisseling met de Mohammad Shtayyeh, premier van Palestina
 • 12/10 [AGRI]: stemming over de in het herstelfonds (NextGenerationEU) genoemde programma's voor rurale ontwikkeling
 • 12/10 [AGRI]: gedachtewisseling over de GLB-dossiers (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)
 • 12/10 [DEVE]: nog geen agenda bekend
 • 12/10 [ECON]: gedachtewisseling over het rapport over de invoering van de digitale euro
 • 12/10 [BECA = Beating Cancer]: gedachtewisseling over het rapport over preventie en behandeling van kanker in de EU
 • 12/10 [ENVI]: hoorzitting over het milieu, volksgezondheid en voedselzekerheid in de toekomstige relatie tussen de EU en het VK
 • 12/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over de rechten en plichten van treinpassagiers en over het tot stand komen van 'Connecting Europe'
 • 12/10 [PECH]: gedachtewisseling over het Brexit Adjustment Reserve
 • 15/10 [BUDG]: gedachtewisseling en terugkoppeling van het onderhandelingsteam over de stand van zaken van de onderhandelingen over het MFK, Herstelfonds en het Eigen Middelen Besluit
 • 15/10 [LIBE]: nog geen agenda bekend
 • 15/10 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheid systemen en gedachtewisseling over het beleid omtrent digitaal onderwijs
 • 15/10 [INTA]: gedachtewisseling met minister Kaag en minister Riester (Frankrijk, Buitenlandse Handel) over het Frans-Nederlandse non-paper over duurzame handel

Agenda Raad week 42

Agenda
 • 12/10: Raad Buitenlandse Zaken
 • 13/10: Raad Algemene Zaken
 • 13/10: Videoconferentie van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 • 15-16/10: Europese Raad

Agenda Europese Commissie week 42

Agenda
 • 14/10: Communicatie over het verwijderen van barrières voor investeringen om de economie succesvol te herstellen
 • 14/10: Presentatie van het 8e Milieu-actieprogramma, de Methaanstrategie en de 'Renovation Wave' (over het verduurzamen van gebouwen) door Eurocommissaris Timmermans

Overleg over onderhandelingen met VK en mogelijke harde Brexit

Europese Zaken

Op woensdag 7 oktober vergadert de commissie Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) over Brexit. Aan de orde komen de onderhandelingen tussen EU en het VK over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord en de Nederlandse voorbereidingen op een mogelijk no deal-scenario. Het nieuwe handelsakkoord zou op 1 januari 2021 moeten ingaan, op het moment dat de transitieperiode afloopt, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het kabinet treft momenteel voorbereidingen voor het geval dat er niet op tijd een nieuw verdrag in werking is getreden.

Agenda
 • 07/10: Algemeen overleg Brexit

Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op 23 oktober vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) per videoconferentie plaats. Deze informele Raad zal in het teken staan van onderwerpen op het terrein van industrie en interne marktbeleid. Het debat zal zich naar verwachting richten op het economisch herstel van de EU. Hierbij zal het vraagstuk over strategische autonomie en de rol van de interne markt een centrale rol innemen. De RvC volgt op de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober jl. waar de Europese regeringsleiders Raadsconclusies hebben aangenomen over COVID-19, de interne markt, het industriebeleid en digitalisering. De informele Raad wordt voorbesproken via een schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met staatssecretaris Keijzer.

Agenda
 • 09/10: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen dd 23 oktober 2020

Kamer bespreekt EU-migratiepact

Justitie & Veiligheid

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU-migratiepact. Op basis van dat pact moeten lidstaten veel meer samenwerken op het gebied van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten en de opvang van asielzoekers. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt over deze voorstellen tijdens het notaoverleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van dinsdag 6 oktober 2020. Tijdens de Raad, die op donderdag en vrijdag is, zullen de Europese bewindspersonen voor migratiebeleid een eerste gedachtewisseling houden.

Het algemeen overleg is omgezet in een notaoverleg, vanwege de nieuwe maatregelen tegen COVID-19, zodat ook moties ingediend kunnen worden en er geen plenaire afronding nodig is.

De Tweede Kamer zal naar verwachting nog regelmatig spreken over het migratiepact. Zo hebben de fracties al besloten een plenair debat te voeren als de kabinetsreactie binnen is. Ook heeft de commissie J&V op 1 oktober schriftelijke vragen gesteld over het pact.

Agenda
 • 06/10: Notaoverleg EU-migratiepact

MFK en rechtsstaat op de agenda van de RAZ

Europese Zaken

Op woensdag 7 oktober spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 13 oktober. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de stand van zaken in de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de jaarlijkse rechtsstatelijkheidsdialoog (inclusief de zopas gepresenteerde landenspecifieke rapporten inzake de rechtsstaat en de Conferentie over de Toekomst over Europa. Tevens zal deze Raad Algemene Zaken de Europese Raad op 15 en 16 oktober voorbereiden).

De Brexit zal apart worden besproken in een algemeen overleg aansluitend aan het algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken.

Agenda
 • 07/10: Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken dd 13 oktober

Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op 12 oktober vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Luxemburg. Deze Raad volgt de buitengewone Europese Raad (ER) van 1-2 oktober jl. die grotendeels in het teken van externe betrekkingen stond snel op. Tijdens de ER hebben de regeringsleiders onder meer overeenstemming bereikt over het instellen van sancties tegen Wit-Rusland, en hebben zij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny nogmaals veroordeeld. In de volgende ER van 15-16 oktober aanstaande zullen zij op de kwestie Navalny terugkomen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen in Luxemburg onder meer van gedachten wisselen over Rusland en de EU-relaties met Latijns-Amerika en de Caribische regio. Deze Raad wordt op dinsdag 6 oktober voorbesproken in een algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok

Agenda
 • 06/10: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 12 oktober 2020

Agenda Europees Parlement week 41 (Plenaire zitting)

Agenda
 • 05/10: debat over het instellen van een EU Mechanisme voor Democratie, Rechtsstaat en Grondrechten
 • 05/10: debat over de conditionaliteit van Rechtsstaat in het nieuwe MFK en het herstelfonds (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 05/10: debat over vrouwen en besluitvorming in bestuursraden van bedrijven, inclusief stand van zaken van de richtlijn over gender balans binnen beursgenoteerde bedrijven (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 06/10: debat over de conclusies van de Europese Raad op 1 en 2 oktober en voorbereiding van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 06/10: debat over de Europese Klimaatwet
 • 07/10: debat over buitenlandse zaken (met Hoge Vertegenwoordiger Borrell): vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbaijan, EU verkiezingsmissie in Venezuela, en de situatie in Iran
 • 08/10: debat over de impact van Covid-19 op lange termijn zorgfaciliteiten (verklaring van de Europese Commissie)

Pagina's