Archief

Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 
17-18/02: JURI: Gedachtewisselingen: over het kader van ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën; over intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentietechnologie. 
17-18/02: SEDE: Achter gesloten deuren: post-Brexit: implicaties voor het veiligheids- en defensiebeleid van de EU; oprichting van de Europese Vredesfaciliteit: stand van zaken. Gedachtwisseling over de follow-up van de conferentie van Berlijn: implementatie van het wapenembargo in Libië.
17-18/02: ECON: Stemming over de Jaarlijkse Groeianalyse 2020.
17-20/02: EMPL: Verslag over de onderhandelingen over het Europese Fonds voor aanpassing aan Globalisatie (EGF).
18/02: ENVI: Setmming over de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie. Gedachtewisselingen met commissaris Kyriakides over over het Europees Kanker Plan, de stand van zaken met betrekking tot het Coroonavius, en de boer-tot-bord strategie.  
18-19/02: ECON-EMPL-BUDG: Interparlementaire week 2020: economisch bestuur van de EU vanuit een parlementair perspectief.
19/02: ITRE-IMO: Gedachtwisseling: gestructureerde dialoog met commissaris Breton. 
19-20/02: INTA: Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Hogan; over het resultaat van de trilaterale bijeenkomst (14 januari 2020) over de WTO-regels van de handelsministers van Japan, de Verenigde Staten en de EU. Achter gesloten deuren: Screening van directe buitenlandse investeringen in de EU - stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor implementatie. 
19-20/02: LIBE: Hoorzitting over de implementatie van de Dublin III-verordening. Gestructureerde dialoog met commissaris Jourova. 
19-20/02: AFCO: Stemming over Europese partijen en stichingen: richtlijnen voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers. Gedachtewisseling met commissaris Sefcovic. Gedachtwisseling over e-sigaretten en over verwarmde tabak.
19-20/02: PETI: Debat over petitie: de zetel van het Europees Parlement in Brussel.
19-20/02: TRAN: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6). Gedachtewisseling met commissaris Valean. Achter gesloten deuren: stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-Europese vervoersnetwerk te bevorderen. 

 

Europese Raad - Week 8

17/02: Eurogroep

17/02: Raad Algemene Zaken

17/02: Raad Buitenlandse Zaken

18/02: ECOFIN

20/02: Buitengewone Europese Raad - MFK

20/02: OJCS-Raad (Onderwijs)

Europese Commissie - Week 8

19/02: Presentatie van de Strategie voor het Digitale Tijdperk door commissaris Vestager. 

19/02: Presentatie van het witboek over Kunstmatige Intelligentie door commissaris Vestager en commissaris Jourova.

19/02: Presentatie over de Europese Data Strategie door commissaris Vestager.

 

 

 

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 13 februari vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Verschillende kabinetsbrieven gerelateerd aan de Brexit zullen aan de orde komen. De commissie bespreekt verder het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020, het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 en welke dossiers uit het werkprogramma de leden met extra aandacht willen gaan volgen dit jaar.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 13/02: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Plenair debat over het EU-handelsverdrag met Canada (CETA)

Plenair debat

Op woensdag 12 februari vindt het plenaire debat over de goedkeuring van CETA plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over de Brede Economische en Handelsovereenkomst met Canada zijn geopend in 2009. De overeenkomst tussen de EU en haar lidstaten en Canada is getekend in 2016 door de Europese Commissie en Canada, nadat alle EU-lidstaten hun handtekening onder het akkoord had gezet. Het Europees Parlement heeft het akkoord goedgekeurd in 2017. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord is daarmee ingegaan in 2017, zowel in de EU als in Canada. CETA is een gemengd akkoord, waarvan niet alle onderdelen onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. De lidstaten moeten de overeenkomst om die reden ook ratificeren, waarvoor goedkeuring door de nationale parlementen vereist is. Tot op heden is CETA goedgekeurd door 14 lidstaten. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet door de Tweede Kamer ontvangen. De plenaire stemming over de goedkeuring van CETA vindt naar verwachting de week na het debat plaats.

Agenda
  • 13/02: Plenair debat EU-handelsverdrag met Canada (CETA)

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 12 februari spreekt de commissie voor Financiën met de minister voorafgaand aan zijn bezoek aan de Eurogroep en Ecofinraad. Er zal onder andere gesproken worden over de evaluatie van de Europese begrotingsregels die onlangs door de Europese Commissie is gepubliceerd. Daarnaast zal er gesproken worden over de prioriteiten van de nieuwe Commissie von der Leyen ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie. Tot slot staat ook het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht op de agenda, via dit instrument wordt de Europese begroting meer gekoppeld aan nationale hervormingsinspanningen.

Agenda
  • 12/02: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 20-21 februari 2020

Raad Buitenlandse Zaken: Afrika, Libie en India

Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 11 februari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 17 februari plaatsvindt in Brussel.

De Raad zal onder het agendapunt Current Affairs kort stilstaan bij de Sahel, Venezuela, de Westelijke Balkan en het Midden-Oosten. Verder zal de Raad spreken over de relatie van de Europese Unie (EU) met de Afrikaanse Unie (AU) Unie in het licht van de EU-Afrikastrategie die half maart wordt verwacht. Ook zal de Raad opnieuw spreken over de ontwikkelingen in Libië met het oog op de opvolging van de internationale Libië-conferentie die op 19 januari jl. in Berlijn werd georganiseerd. De RBZ wordt afgesloten met een lunch met de minister van Buitenlandse Zaken van India, ter voorbereiding op de EU-India top die op 13 maart 2020 in Brussel plaatsvindt.

Agenda
  • 11/02: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 februari 2020

Schriftelijk overleg Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op maandag 10 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 20 februari aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer ingaan op de component onderwijs. Tijdens de Raadsbijeenkomst zal een ontwerpresolutie over onderwijs en opleiding in het Europees Semester ter goedkeuring voorliggen. Verder zullen de ministers in de vorm van een beleidsdebat spreken over brain circulation en de Europese Onderwijsruimte. Na afloop van de OJCS-Raad vindt er een informeel lunchdebat plaats die zal gaan over de rol van onderwijs en opleiding binnen de Europese Green Deal.

Agenda
  • 10/02: Schriftelijk overleg Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad d.d. 20 februari 2020

Schriftelijk overleg over extra Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op maandag 10 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de extra ingelaste Raad Algemene Zaken (RAZ), die plaats zal vinden op 17 februari in Brussel. Raadsvoorzitter Charles Michel organiseert een informele Europese Raad op 20 februari, die voorbereid zal worden door de daarvoor extra ingelaste RAZ van 17 februari.

De leden bevragen de minister over de geannoteerde agenda voor de RAZ. Er zal in ieder geval gesproken worden over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, het hoofdonderwerp van de aankomende informele Europese Raad.

Agenda
  • 10/02: Schriftelijk overleg extra Raad Algemene Zaken d.d. 17 februari 2020

Kamerdelegatie bezoekt Noord-Macedonie

Europese Zaken

Een delegatie uit de commissie Europese Zaken, bestaande uit de leden Hayke Veldman (commissievoorzitter/delegatieleider) enAnne Mulder (VVD), brengt op zondag 9 en maandag 10 februari 2020 een werkbezoek aan de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje. Op het programma van het werkbezoek staan gesprekken met Noord-Macedonische parlementsleden en de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Ook zijn ontmoetingen voorzien met vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap en van maatschappelijke organisaties.  

Het werkbezoek staat in het teken van het EU-toetredingsperspectief van kandidaat-lidstaat Noord-Macedonië. De Europese Commissie heeft eerder deze week een herziening van het uitbreidingsbeleid gepresenteerd, dat ook gevolgen heeft voor de kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan. In mei wordt een speciale EU-Westelijke Balkantop hierover georganiseerd in Zagreb. Minister-president Rutte zal aan deze topbijeenkomst deelnemen en daaraan voorafgaand met de Kamer in debat gaan over de Nederlandse inzet.

Agenda
  • 09-10/02: Werkbezoek Noord-Macedonië

Pagina's