Archief

Conferentie Onze rechtsstaat in de 21e eeuw

Justitie & Veiligheid

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid organiseert op donderdagmiddag 16 januari 2020 van 14.00 tot 18.00 uur de conferentie ‘Onze rechtsstaat in de 21e eeuw’ in de Oude Zaal van het gebouw van de Tweede Kamer. Sprekers vanuit onder andere de rechtspraak, advocatuur en wetenschap laten hun licht schijnen op dit thema en gaan hierover met elkaar, met de zaal en met Kamerleden in gesprek. Voordrachten zijn afkomstig van Herman Tjeenk Willink (minister van Staat), Evert van der Molen (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), Johan Rijlaarsdam (Nederlandse Orde van Advocaten) en Ruth de Bock (Universiteit van Amsterdam en advocaat-generaal bij de Hoge Raad). Ferry Mingelen zal als dagvoorzitter het programma in goede banen leiden. De conferentie is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 16/01: Conferentie ‘Onze rechtsstaat in de 21e eeuw’

Algemeen overleg Eurogroep Ecofinraad

Financiën

Op donderdag 16 januari spreekt de commissie voor Financiën met de minister in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad. Er zal worden teruggeblikt op de afgelopen Eurotop van regeringsleiders waarbij het niet gelukt is om volledig tot een akkoord te komen ten aanzien van de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme en ten aanzien van vervolgstappen voor de bankenunie. Daarnaast zal worden gesproken over uitdagingen voor belastingen in de digitale sector. Ook zal worden gesproken over de start van de jaarlijkse cyclus van het Europees Semester. De Europese Commissie gaat dit jaar extra veel aandacht besteden aan duurzaamheidsaspecten in het economische beleid van de lidstaten.

Agenda
  • 16/01 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 20-21 januari 2020

Overleg over Raad Algemene Zaken inclusief Brexit

Europese Zaken

Op donderdag 16 januari voeren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken (RAZ), die plaats zal vinden op 28 januari in Brussel. Dit is de eerste RAZ van dit kalenderjaar en onder het Kroatisch voorzitterschap.  

De leden bevragen de minister over de geannoteerde agenda voor de RAZ. Er zal in ieder geval gesproken worden over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en de Conferentie over de Toekomst van Europa. De leden spreken verder over het verslag van de vorige RAZ van 10 december 2019. Op de agenda van het algemeen overleg staan verder verschillende kabinetsbrieven betreffende de Brexit en de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Tot slot staan geagendeerd de kabinetsbrieven betreffende de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Malta en de succesvolle campagne om het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland te halen.

Agenda
  • 16/01: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020 inclusief Brexit

Raad Buitenlandse Zaken: Sahel, klimaatdiplomatie en Midden-Oosten

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 15 januari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 20 januari plaatsvindt in Brussel.

Tijdens de RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken eerst kort stilstaan bij recente ontwikkelingen in Bolivia, Venezuela, Turkije, Libië en India. Daarna zullen zij spreken over de Sahel in het licht van de verslechterende veiligheidssituatie in de regio. Ook zal de Raad spreken over klimaatdiplomatie. De Raad wordt afgesloten met een informele lunch over het vredesproces in het Midden-Oosten en het Midden-Oosten in ruimere zin.

Agenda
  • 15/01: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 januari 2020

Algemeen overleg EU-informatievoorziening

Europese Zaken

Op woensdag 15 januari vindt het algemeen overleg EU-informatievoorziening plaats. De leden van de vaste commissie voor Europese Zaken spreken met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de wijzen waarop en termijnen waarin de Kamer informatie ontvangt vanuit het kabinet ten behoeve van de controlefunctie van de Kamer op EU-gerelateerde zaken.

De leden zullen met de minister spreken over toetsingstermijnen van voorstellen van de Europese Commissie op de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit tijdens kerstrecessen en de kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing in 2018 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Verder komt de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken aan bod, alsmede het verslag van een werkbezoek van de rapporteurs transparantie aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa, dat plaatsvond op 10 oktober 2019.

Agenda
  • 15/01: Algemeen overleg EU-informatievoorziening

Agenda Europese Commissie - week 3

De Europese Commissie verwacht op 14 januari de volgende Europese voorstellen te publiceren:

- Een Duurzaam Europees investeringsplan

- Een voorstel voor een rechtvaardig transitiefonds (Green Deal)

- Roadmap inzake sociaal Europa

- Initiatief voor een eerlijk minimumloon in de EU (eerste fase van de consultatie wordt gelanceerd).

De mededeling over de Conferentie over de Toekomst van Europa was eerder voorzien voor 14 januari maar zal nu uitgesteld worden met minstens een week. 

 

Agenda Europees Parlement - week 3

Het Europees Parlement zal deze week plenair vergaderen. Op de agenda staat onder andere:

13/1: Verklaring van de Europese Commissie over genderkloof in salarissen (stemming hierover voorzien later in januari).

14/1: De prioriteiten van het Kroatische EU-voorzitterschap; een gezamenlijk BTW-systeem voor kleine bedrijven; het duurzaam investeringsplan en het rechtvaardige transitiefonds (Green Deal); de hoorzittingen met oa Hongarije in het kader van rechtsstatelijkheid; de situatie in Libië.

15/1: De positie van het EP inzake de Conferentie over de Toekomst van Europa (stemming over resolutie mogelijk op 15/1 of 16/1); formele zitting met de koning van Jordanië; het misbruik van EU-gelden door en mogelijk belangenconflict van de Tsjechische premier; 

  

 

Agenda Raad - week 3

Er zijn geen Raden voorzien tijdens week 3.

Kerstreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op kerstreces. De EU-nieuwsbrief zal na het kerst- en nieuwjaarsreces in week 3 van 2020 weer verschijnen. De redactie wenst alle abonnees een prettige recestijd en mooie feestdagen toe!

Agenda
  • 13/01: Eerste EU-Nieuwsbrief van 2020

Financien en Europese Zaken op werkbezoek naar Parijs

Europese Zaken en Financiën

De commissies Europese Zaken en Financiën brengen van woensdag 8 tot en met 10 januari 2020 een gezamenlijk werkbezoek aan Parijs. Het werkbezoek staat in het teken van de Europese en financiële actualiteiten, zoals de Brexit, de EU-meerjarenbegroting en de bankenunie. De delegatie spreekt met parlementariërs van de Assemblée Nationale en met Franse bewindspersonen en hoge ambtenaren. Ook is een bezoek voorzien aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO.

De delegatie bestaat uit de volgende Kamerleden: Belhaj (delegatieleider, D66), Anne Mulder (VVD), De Vries (VVD), Tony van Dijck (PVV), Omtzigt (CDA), Sneller (D66), Snels (GL), Leijten (SP), Van Otterloo (50PLUS) en Azarkan (DENK).

Agenda
  • 08-10/01: Werkbezoek Parijs

Pagina's