Archief

Raad Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie

Buitenlandse Zaken

Het algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) vindt plaats op donderdag 3 december en is te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Op maandag 7 december vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie. In vervolg op de RBZ van 20 november jl. zullen de ministers een meer substantiële discussie voeren over versterking van de trans-Atlantische relaties na de Amerikaanse verkiezingen. Het doel is om tot een gemeenschappelijke inzet op dit punt te komen. Met betrekking tot strategische autonomie wil de Hoge Vertegenwoordiger een praktische discussie voeren over de betekenis van strategische autonomie en hoe dat kan worden geïmplementeerd. Deze discussie is volgens de HV van belang omdat de lidstaten van mening verschillen over de betekenis van Europese strategische autonomie.

Ook zal onder het onderwerp “actuele aangelegenheden” kort worden stilgestaan bij Hongkong, Georgië en mensenrechten waarbij Nederland hoopt dat het EU-mensenrechtensanctieregime kan worden vastgesteld.

Agenda
 • 03/12: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 7 december 2020

Algemeen overleg Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Justitie & Veiligheid

De JBZ-raad  (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) is deze keer opgeknipt in een justitiedeel dat op woensdag 2 december plaatsvindt en een asiel- en migratiedeel dat op maandag 14 december zal plaatshebben. Tijdens het Justitie-deel spreken ministers onder meer over een Duits plan voor een  Europees Politie-Partnerschap dat beoogt praktische samenwerking te vergemakkelijken tussen politiemensen in zaken waarbij grensoverschrijdende elementen betrokken zijn.

Mogelijk wordt ook gesproken over een resolutie betreffende data-encryptie die ingaat op het dilemma tussen opsporingsbelangen en het belang van bescherming van persoonsgegevens. Verder staat deze sessie van de Raad opnieuw het onderwerp rechtsstatelijkheid op de agenda. Onder meer wordt gesproken over een idee van het Duitse Raadsvoorzitterschap om rechters aan te moedigen binnen een 'dialoogforum' deel te laten nemen aan de gedachtewisseling over fundamentele Europese waarden en rechtsstaat.

Agenda
 • 01/12: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 2 december 2020

Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Financiën

Op dinsdag 1 december organiseert de commissie voor Financiën haar inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie (BNC-fiche) van het actieplan van de EU voor een douane-unie. In het actieplan wil de Commissie komen tot een verlaging van kosten en administratieve lasten door een vereenvoudiging door te voeren in de vorm van een één-loket systeem. Hiermee moet de import en export op meer gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd om kosten te besparen.

Agenda
 • 01/12: Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Wijziging Verzamelwet Brexit

Europese Zaken

Er is nog een maand te gaan tot de uiterste datum (31 december 2020) om tot een nieuw handels- en partnerschapsakkoord te komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een no deal over een toekomstig partnerschap wil het Nederlandse kabinet voorbereid zijn op eventuele nadelige gevolgen. Daarom heeft het kabinet een wijziging van de Verzamelwet Brexit ingediend bij de Tweede Kamer.

Na de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel staat deze week de mondelinge behandeling met de minister van Buitenlandse Zaken op de agenda. Op maandag 30 november zal in twee delen het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Verzamelwet Brexit plaatsvinden. Op donderdag 3 december zal de Tweede Kamer over het wetsvoorstel stemmen. Daarna zal de Eerste Kamer zich over de behandeling buigen, met het oog op inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021.

Agenda
 • 30/11: Wetgevingsoverleg Wijziging Verzamelwet Brexit

Agenda Europees Parlement week 49

Agenda
 • 30/11 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen, European Social Fund (ESF+) en het European Global Adjustment Fund (EGF)
 • 30/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
 • 30/11 [INTA]: Gedachtewisseling over de toegang tot vaccins en ander aanverwant COVID-19-materiaal in het kader van de WTO
 • 30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de Artikel 7-procedures m.b.t. de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen, met o.a. Eurocommissaris Reynders (Justitie) en vertegenwoordigers van de Raad en de nationale autoriteiten van Hongarije en Polen
 • 30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen met betrekking tot de rechten van LHBTI's met Eurocommissaris Dalli (Gelijkheid)
 • 01/12 [AFET-DROI]: Uitwisseling over de mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland met o.a. experts van de VN en OVSE
 • 01/12 [EMPL]: Uitwisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
 • 01/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente aantijgingen over pushbacks tijdens operaties van Frontex in het oostelijk Middellandse Zeegebied, met de uitvoerend directeur van Frontex
 • 01/12 [LIBE]: Interparlementaire Commissievergadering over de evaluatie van de activiteiten van Eurojust
 • 01/12 [SEDE]: Debriefing over het resultaat van de Raad buitenlandse zaken – bijeenkomst van de Ministers van Defensie door Charles Fries adjunct-secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en crisisrespons
 • 02/12 [AFET]: Interparlementaire Commissievergadering over de Westelijke Balkan en de EU-reactie op de gebeurtenissen in Wit-Rusland
 • 02/12 [ANIT]: Uitwisseling met Janusz Wojciechowski (Eurocommissaris voor Landbouw)
 • 02/12 [CULT]: Publieke hoorzitting over het onderwijspakket: doelen, uitdagingen en succesfactoren
 • 02/12 [IMCO]: Gedachtewisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
 • 02/12 [AFET]: Gedachtewisseling over het rapport van de Commissie over Turkije (2019-2020)
 • 03/12 [AFCO]: Gedachtewisseling over de participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de Toekomst van Europa

Agenda Raad week 49

Agenda
 • 30/11: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 30/12: Videoconferentie van de OJCS-Raad (Jeugdzaken en Onderwijs)
 • 01/12: Videoconferentie van de OJCS-Raad (Cultuur en Audiovisuele Media en Sport)
 • 01/12: Videoconferentie van de ECOFIN
 • 02/12: Videoconferentie van de EU Gezondheidsraad
 • 02/12: Videoconferentie van de JBZ-Raad (Justitie)
 • 03/12: Videoconferentie van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Agendapunten Europese Commissie week 49

Agenda
 • 02/12: De 'remaining safe strategy'
 • 02/12: Het media- en audiovisuele actieplan
 • 02/12: De nieuwe strategie voor de implementatie van het verdrag van de Fundamentele Rechten
 • 02/12: Het Europese Democratie Actieplan
 • 02/12: Communicatie over de digitalisering van de justitiële systemen
 • 02/12: Grensoverschrijdende e-Justice in Europa (e-CODEX)

Raad Algemene Zaken over Brexit

Europese Zaken

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

Agenda
 • 26/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 1 en 8 december 2020

BNC-fiches Digital Finance

Op vrijdag 27 november levert de commissie voor Financiën inbreng voor een schriftelijk overleg over het nieuwe pakket maatregelen rondom Digital Finance. De voornaamste voorstellen in dit pakket betreffen prudentiële standaarden voor aanbieders van cryptovaluta en de vereisten rondom de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen.

Agenda
 • 27/11: Schriftelijk overleg Digital Finance

Informele Telecomraad op 7 december 2020

Economische Zaken en Klimaat

Op de agenda van de informele Telecomraad per videoconferentie van 7 december aanstaande staat naar verwachting een beleidsdebat over de Data Governance Act. Het voorstel voor de Data Governance Act zal waarschijnlijk op 24 november 2020 door de Europese Commissie worden gepresenteerd. Het betreft een voorstel voor een wetgevingskader voor de governance van gemeenschappelijke Europese dataruimtes. Volgens de Commissie zal het kader de nodige structuren in de lidstaten en op EU-niveau versterken voor een vlot gebruik van data voor innovatieve zakelijke toepassingen, zowel sector- en domein specifiek als sector overschrijdend. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris over de informele Telecomraad is gepland op vrijdag 27 november 2020.

Agenda
 • 27/11: Schriftelijk overleg Informele Telecomraad dd 7 december 2020

Pagina's