Archief

Schriftelijk overleg EU4Health

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op woensdag 23 september leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inbreng voor het schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport, Van Ark, over de EU4Health verordening. De leden zullen de minister naar verwachting vragen of en hoe de significante verlaging in het budget van ruim 7 miljard euro de uitwerking van de EU4Health verordening gaat veranderen.

Ook de onduidelijkheden met betrekking tot de uitwerking van de doelstellingen, het opstellen van werkprogramma’s en de budgetverdeling zullen door de leden naar verwachting worden aangekaart. Tevens zullen de leden waarschijnlijk van de minister willen weten op welke prioriteiten Nederland binnen het EU4Health-programma wil inzetten.

Agenda
 • 23/09: Schriftelijk overleg EU4Health verordening

Algemeen overleg Transportraad

Infrastructuur en Waterstaat

Op woensdag 23 september voert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een algemeen overleg met de minister van I&W over de informele videoconferentie van EU-transportministers van 28 september 2020. Als gevolg van de reisbeperkingen die momenteel voor Brussel gelden, heeft het Duits EU-voorzitterschap besloten de eerder ingeplande fysieke Transportraad in de Belgische hoofdstad om te zetten in een informele videoraad.  De agenda bevat nog maar één bespreekpunt: het EU ‘pandemic contingency plan’. De inzet van de huidige voorzitter van de Transportraad (de Duitse transportminister Andreas Scheuer) is dat de EU-transportministers het eens worden over een set Raadsconclusies over een maatregelenpakket dat moet zorgen voor ongehinderd Europees goederenverkeer in het geval van een nieuwe pandemie.

Deze tekst kan vervolgens als basis dienen voor de uitwerking van een nader, concreet voorstel door de Europese Commissie. Afgelopen voorjaar ontstonden na de uitbraak van COVID-19 door gebrek aan onderlinge afstemming tussen de lidstaten op verschillende plekken binnen de EU knelpunten in het goederentransport. Op EU-niveau zijn toen snel passende maatregelen genomen. Een voorbeeld daarvan zijn de Green Lanes voor vrachtwagens bij de belangrijkste grensovergangen binnen de EU.

Agenda
 • 23/09: Algemeen overleg Transportraad dd 28 september 2020

Kamer spreekt met minister Kaag over EU-Afrikarelaties

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op dinsdag 29 september vergaderen de Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking over onder meer de relaties met Afrika en de programmering van Europese OS-budgetten in de periode 2021-2027. De commissie BUHA-OS bespreekt de Nederlandse inzet op deze Raadsbijeenkomst met minister Kaag tijdens een commissiedebat op donderdag 24 september. Op de agenda staan ook de uitkomsten van de vorige Europese OS-top, afgelopen juni.

Agenda
 • 24/09: Algemeen overleg RBZ-OS dd 29 september 2020

Schriftelijk overleg informele Energieraad

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 25 september aanstaande zal een schriftelijk overleg over de Informele Energieraad van 5-6 oktober plaatsvinden. Het is de verwachting dat de Europese Energieministers tijdens deze informele raad, die in Berlijn zal worde gehouden, discussie zullen voeren over met name twee actuele onderwerpen die spelen op energie gebied: enerzijds de Green Deal en als onderdeel hiervan het op 17 september uitgebrachte voorstel van de Europese Commissie om de EU-klimaatdoelstelling  voor 2030 op te hogen van 40% naar “minstens 55%”. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de energiesector kan bijdragen aan het realiseren van deze aanscherpte doelstelling.

Een ander belangrijk thema dat naar verwachting prominent op de agenda zal worden geplaatst door het Duitse EU-Voorzitterschap is de toenemende inzet van waterstof. Naar verwachting zal deze discussie zich richten op de op 8 juli 2020 gepubliceerde EU-brede waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa.

Agenda
 • 25/09: Schriftelijk overleg Informele Energieraad dd 5-6 oktober 2020

Kamer debatteert over Europese top

Plenair debat

Op woensdag 23 september is het plenaire debat gepland met minister-president Rutte ter voorbereiding op de Europese Raad van 24-25 september in Brussel. Deze EU-top staat in het teken van economie en buitenlandpolitiek. Wat het eerste onderwerp betreft buigen de regeringsleiders zich over het versterken van de Europese interne markt en het tegengaan van handelsbelemmeringen en oneerlijke concurrentie zoals door ongerechtvaardigde staatssteun.

Op het geopolitieke vlak zullen de regeringsleiders spreken over de relatie tussen EU en China. Enerzijds is China een belangrijke handelspartner van de EU en een invloedrijke speler om het multilateralisme in de wereld te vergroten, anderzijds heeft de EU zorgen over de bescherming van rechten en vrijheden van burgers in het land.

Ook de ontwikkelingen in de Oostelijke Middellandse Zee hebben de aandacht van de regeringsleiders. In die regio is deze zomer een gespannen situatie ontstaan door de Turkse proefboringen naar gasvelden in de economische zones van Griekenland en Cyprus.

Tot slot zal de Europese Raad hoogstwaarschijnlijk ook spreken over de situatie in Wit-Rusland (Belarus) en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in het land. Deze kwestie is doorgeschoven naar de Europese Raad, omdat de ministers van Buitenlandse Zaken in de Raad Buitenlandse Zaken geen overeenstemming wisten te bereiken over het opleggen van sancties.

Agenda
 • 23/09: Plenair debat Europese Top dd 24-25 september 2020

Staat van de Europese Unie 2020 ambitieus

Op woensdag 16 september heeft de Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen haar eerste Staat van de Europese Unie uitgesproken in het Europees Parlement. De jaarlijkse Staat van de Europese Unie – een soort “Europese troonrede” – is de toespraak waarin de Voorzitter van de Europese Commissie nieuwe beleidsinitiatieven aankondigt die het volgende kalenderjaar als EU-voorstellen zullen worden uitgebracht.

Zij kondigde aan dat er een verhoging komt van de klimaatdoelstelling voor emissiereductie van 40 naar 55% in 2030. Alle klimaat- en energiewetgeving wordt hiertoe herzien voor de zomer van 2021. Een Europees Bauhaus wordt opgericht dat streeft naar een duurzame stijl van architectuur. Ook meldde ze dat het programma EU4Health versterkt moet worden als antwoord op het coronavirus, dat er een nieuw agentschap voor biomedisch onderzoek komt, en dat het tijd wordt om over de competenties inzake gezondheidszorg te spreken.

Ten aanzien van migratie meldde ze dat de Dublinverordening zal worden afgeschaft. Komende woensdag zal een nieuw migratiepact gepubliceerd worden. Ze gaf ook aan dat de Europese Commissie begin volgend jaar met digitale belastingen zal komen als dit niet op wereldschaal gebeurt. Ten slotte kondigde ze aan dat er een Europese antiracismecoördinator en een Europees antiracismeactieplan komt.

In het debat dat hierop volgde ontving Von der Leyen veel steun vanuit de Europarlementariërs, al was er ook kritiek dat het niet ver genoeg ging of dat het juist te ver ging. Wel benadrukten velen dat rechtsstatelijkheid een voorwaarde moet zijn voor het ontvangen van geld, dat eigen middelen noodzakelijk zijn en dat klimaatmaatregelen en een sterk migratiebeleid nu urgent zijn. De Raad werd aangesproken op de trage besluitvorming, besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in plaats van bij unanimiteit is daarom volgens verschillende fracties noodzakelijk om adequaat te kunnen optreden als EU.

Zie voor de volledige speech hier. Zie ook een toegewijde website, de intentiebrief, een persbericht en een factsheet.

Agenda Europees Parlement week 39

Agenda
 • 21/9 [AFET]: stemming over een aanbeveling over de relaties met Wit-Rusland, stemming over een rapport over het associatieverdrag met Moldavië
 • 21/9 [AFET]: gedachtewisseling over de gevolgen van COVID-19 voor buitenlandbeleid, gedachtewisseling over de uitkomst van de Europese Raad over het MFK, gedachtewisseling over EU-China relaties met de Chinese ambassadeur
 • 21-22/9 [AGRI]: gedachtewisseling over het herstelfonds en het herziene MFK
 • 22/9 [BUDG]: gedachtewisseling over het werkdocument van de Raad van het MFK
 • 22/9 [ENVI-ITRE]: hoorzitting over toegang tot COVID-19 vaccins voor alle EU burgers
 • 21-22 en 24/9 [LIBE]: stemming over een EU rechtsstatelijkheidsmechanisme
 • 24/9 [AFCO]: gedachtewisseling over het arrestatiebevel en de uitleveringsprocedures tussen lidstaten
 • 24/9 [AFCO]: Hoorzitting over transnationale verkiezingslijsten en het Spitzenkandidat principe

Agenda Europese Commissie week 39

Agenda
 • 23/9: Jaarlijks rapport over de rechtsstaat/rule of law (2020)
 • 23/9: Actieplan voor de Kapitaalmarkt Unie (Capital Markets Union)
 • 23/9: Digitaal financiën pakket: 'FinTech' strategie, 'Retail Payments' strategie, wetgevende voorstellen over Crypto-assets en digitale operationale veerkracht van de financiele sector
 • 23/9: Actieplan voor de Douane Unie
 • 23/9: Presentatie Migratie-pact

Agenda Raad week 39

Agenda
 • 20-21/09: Informele bijeenkomst van de EU-ministers van Handel
 • 21/9: Raad Buitenlandse Zaken
 • 21/9: Raad Landbouw en Visserij
 • 22/9: Raad Algemene Zaken
 • 24-25/9: Buitengewone Europese Raad

Briefing over Brexit door EU-hoofdonderhandelaar Barnier

Europese Zaken

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zal de 27 nationale parlementen op donderdag 17 september digitaal bijpraten over de onderhandelingen die EU en Verenigd Koninkrijk momenteel voeren over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord. Aan dit besloten overleg zal namens de commissie Europese Zaken de heer Omtzigt (CDA) als Brexit-rapporteur deelnemen.

Volgens mediaberichten verlopen de onderhandelingen moeizaam. Naar verwachting zal de Europese Raad deze of volgende maand zich ook over de voortgang van de onderhandelingen buigen. Het nieuwe partnerschapsverdrag zou begin volgend jaar moeten ingaan, aangezien dan de tijdelijke overgangsperiode sinds Brexit afloopt.

Agenda
 • 17/09: Briefing over Brexit door Michel barnier

Pagina's