Archief

Actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Financiën

Op 18 september is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra van Financiën over het nieuwe Europese actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa. In dit actieplan liggen 25 actiepunten voor die de Commissie in de komende drie jaar zal introduceren om de regels te vereenvoudigen en administratieve lasten hiermee te verminderen en om te zorgen dat belastingdiensten goed in staat zijn de belastinggrondslag te behouden.

Agenda
  • 18/09: Schriftelijk overleg actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa

Algemeen overleg RBZ-Raad

Buitenlandse Zaken

Op 21 september vindt de formele Raad Buitenlandse Zaken plaats in Brussel. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen naar verwachting spreken over de volgende onderwerpen. Onder current affairs zal de Raad kort stil staan bij de ontwikkelingen in Wit-Rusland, China, Libanon, de oostelijke Middellandse Zee, Venezuela en Mali. Daarnaast staan Libië, de EU-relatie met de Afrikaanse Unie en het Zuidelijk nabuurschap op de agenda. Ten slotte zal tijdens de werklunch gesproken worden over de geopolitieke implicaties van de COVID-19 pandemie voor de EU. Ter voorbereiding op deze formele Raad vindt op maandag 14 september een algemeen overleg plaats tussen de leden van de commissie Buitenlandse Zaken en minister Blok.

Agenda
  • 14/09: Algemeen overleg RBZ-Raad dd 21 september 2020

Schriftelijk overleg informele RBZ-Handel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op maandag 14 september voert de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schriftelijk overleg met minister Kaag over de agenda van de informele Handelsraad. De informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel zal op 20 en 21 september plaatsvinden in Berlijn. Op de agenda staat de herziening van het EU-handelsbeleid, waarvoor de Commissie een publieke consultatie is gestart. In een nieuwe handelsstrategie die later dit jaar gepresenteerd zal worden wil de Commissie de huidige uitdagingen van het handelsbeleid adresseren, zoals de economische impact van de COVID-19 crisis en de herziening van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).  Daarbij zullen de EU-ministers ook spreken over de situatie van de Europese staalindustrie en het selectieproces van de nieuwe Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie die naar verwachting uiterlijk in november 2020 zal worden aangesteld.

Agenda
  • 14/09: Schriftelijk overleg Informele RBZ-Handel dd 20/21 september 2020

Agenda Europese Commissie - week 38

Op 15 september zullen de volgende onderwerpen besproken worden door het college van Commissarissen:

- een mededeling over de implementatie van het herstel- en verlichtingspakket;

- een digitaal pakket, waarin een verordening over 'high performing computing' en een aanbeveling over connectiviteit;

- een groen pakket, waarin de nieuwe klimaatdoelen voor 2030 in de vorm van een mededeling en amendementen op de concept 2050 wet;

- herziene staatssteunregels inzake ETS

- een actieplan tegen racisme in de EU

Na afloop van de vergadering zullen de documenten gebruikelijk openbaar gemaakt worden.

Agenda Raad - week 38

16-17/9: informele Onderwijsraad

18/9: Raad Concurrentievermogen

Agenda Europees Parlement - week 38

Deze week vergadert het Europees Parlement plenair, in Brussel dit keer. De week staat in het teken van de verklaring van de Voorzitter van de Europese Commissie over de Staat van de Europese Unie, die op woensdag 16 september van 9.00-12.00 uur zal plaatsvinden. Hierin zal zij een vooruitblik geven op de dossiers die de komende tijd zullen spelen. Daarna volgt een debat.

Verder op de agenda:

14/9: debatten over oa rechtsstatelijkheid in Polen; het eigen middelen besluit; strategische benadering tot farmaceutische middelen in het milieu en wapenexport.

15/9: debat met de Hoge Vertegenwoordiger over de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in de Middellandse Zeeregio; EU-coordinatie van gezondheidsbeoordelingen, risico-classificatie en de effecten op Schengen en de eengeworden markt. Ook wordt gestemd over een resolutie inzake het eigen middelen besluit (uitkomst op 16/9).

17/9: debat over het EU antwoord op de situatie in vluchtelingenkamp Moria; het bestrijden van kindermisbruik.

 

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september

Europese Zaken

Op vrijdag 11 september leveren de woordvoerders van de fracties inbreng bij het schriftelijk overleg over de agenda van de Raad Algemene Zaken dd 22 september. Dit schriftelijk overleg vervangt het algemeen overleg dat op 8 september gepland stond.

Onderwerpen die op de agenda van de RAZ op 22 september staan zijn onder andere de vervolgonderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, de voorbereiding van de extra ingelaste Europese Raad op de 24 en 25 september aanstaande, de stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen en de bestrijding van de COVID19-pandemie. Tot slot wordt naar alle waarschijnlijkheid gesproken over het buitenlands beleid van de Unie, meer in het bijzonder de geopolitieke spanningen.

Agenda
  • 11/09: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september

Kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

Economische Zaken en Klimaat

De Europese Commissie heeft op 17 juni 2020 het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt gepresenteerd (COM (2020) 253). Hierin stelt de Commissie dat buitenlandse subsidies moeten worden aangepakt omdat deze het gelijke speelveld op de interne markt lijken te ondermijnen. Het doel van het witboek is om een brede discussie op gang te brengen met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden zoals de industrie, sociale partners, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Conform de met het kabinet overeengekomen procedure voor reacties op witboeken geldt een voorhangprocedure van 30 dagen voor de Kamer om te reageren op de kabinetsappreciatie. In de kabinetsappreciatie geeft het kabinet aan het witboek te verwelkomen en uit te kijken naar de wetgevende voorstellen op dit terrein. Het kabinet zal de inbreng van de Kamer in overweging nemen bij het vaststellen van de definitieve reactie op deze consultatie die namens Nederland aan de Commissie zal worden gestuurd voor de deadline van 23 september aanstaande. De Kamer zal deze definitieve reactie ook ontvangen.

Agenda
  • 11/09: Schriftelijk overleg Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

Procedurevergadering Commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 10 september 2020 vindt de eerste procedurevergadering na het zomerreces van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Op de agenda van deze procedurevergadering staan veel brieven over het door de Europese Raad bereikte akkoord over de nieuwe EU-begroting en het herstelfonds. Ook spreken de woordvoerders van de fracties over de behandeling van de kabinetsbrieven over de stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 10/09: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op donderdag 10 september gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september aanstaande. Op de agenda van de Raad staat een discussie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Een van de grote open discussiepunten in de Raad zijn de eco-regelingen. De leden zullen de minister vragen naar de compromis voorstellen die het Duits EU voorzitterschap op tafel zal leggen tijdens de Raad. Daarnaast zal de biodiversiteitsstrategie onderwerp van gesprek zijn.  Onderwerpen die hier mogelijk aan bod zullen komen, zijn de financiering voor het behalen van de doelstellingen in de strategie en de mate waarin de doelstellingen rekening houden met nationale omstandigheden.

Agenda
  • 10/09: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Pagina's