Archief

Informele Raad voor Concurrentievermogen in het teken van consumentenbescherming

Economische Zaken en Klimaat

De informele Raad voor Concurrentievermogen per videoconferentie van 7 december aanstaande staat volledig in het teken van consumentenbescherming. De Europese Commissie heeft op 13 november jl. een voorstel voor een nieuwe consumentenagenda uitgebracht, met als titel: ‘de weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel’. De agenda (COM (2020) 696) bevat een visie voor het EU-consumentenbeleid voor de periode 2020-2025. De discussie in de Raad zal gaan over deze nieuwe consumentenagenda, en zich in het bijzonder richten op duurzaamheid en digitalisering in het licht van de COVID-19 pandemie. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris is gepland op vrijdag 27 november aanstaande.

Agenda
 • 27/11: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen dd 7 december 2020

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad: lessons learned uit de COVID-19 crisis

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op 26 november 2020 spreken de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een algemeen overleg met minister Van Ark over de EU-Gezondheidsraad. De lessons learned uit de COVID-19 crisis en de toekomstige EU-geneesmiddelenstrategie die een deel van deze lessons learned moet adresseren zullen de twee belangrijkste thema’s zijn van het debat. Zo zullen de Kamerleden naar verwachting vragen stellen over de inzet van Nederland als het gaat om de aanpak van geneesmiddelentekorten en de maatregelen om meer strategische autonomie te creëren. Verder zal er tijdens het algemeen overleg mogelijk worden gesproken over de verschillen in de posities tussen het Europees Parlement en de Raad in het EU4Health voorstel.

Agenda
 • 26/11: Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad dd 2 december 2020

Overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid en behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumloon

Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 3 december 2020 vindt vanuit Brussel de Raad WSB plaats, wederom in video format. Op de agenda van de Raad staan twee beleidsdebatten, één over eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in de platformeconomie, en één over de implementatie van de nieuwe gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 om gelijke arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Verder wordt tijdens de Raad onder meer gesproken over het Europees Semester, over de vierde richtlijn bescherming werknemers tegen mutagene en carcinogene stoffen, over drie sets Raadsconclusies betreffende de loonkloof man/vrouw, een rapport van de Europese Rekenkamer over de bestrijding van kinderarmoede, en betreffende mensenrechten en waardig werk in wereldwijde waardenketens.

Het algemeen overleg op 27 november staat ook in het teken van overleg met de minister in het kader van het behandelvoorbehoud op het op 28 oktober jl. gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over toereikende minimumlonen in de EU.

Agenda
 • 27/11: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dd 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen

Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 25 november organiseert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een rondetafelgesprek met experts over het thema persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Dit thema maakt deel uit van de kennisagenda van de commissie.

In het eerste deel van het rondetafelgesprek zullen prof. dr. Ryngaert (hoogleraar internationaal recht, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Eckes (hoogleraar Europees publiekrecht, Universiteit van Amsterdam) spreken over de juridische aspecten van een EU-sanctieregime voor mensenrechtenschendingen wereldwijd. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer van april 2018 heeft de Nederlandse regering in EU-verband actief gepleit voor de instelling van een dergelijk regime.  Met succes, want een voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie is momenteel onderwerp van onderhandeling. De regering streeft ernaar de onderhandelingen nog dit jaar af te ronden.

Het tweede deel zal zich richten op de buitenlandspolitieke aspecten aan de hand van reeds opgedane ervaringen met persoonsgerichte sancties. De heer Nephew (Senior Research Scholar, Columbia University) zal spreken over de ervaringen die in de VS zijn opgedaan met de Global Magnitsky Act. Tot slot zal dr. Portela (Senior Associate Analyst, European Union Institute for Security Studies) spreken over de reeds opgedane ervaringen in de EU met persoonsgerichte sancties.


Het digitale rondetafelgesprek vindt plaats van 16:00-17:30 en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Agenda
 • 25/11: Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Raad Agenda week 48

Agenda
 • 23/11: Videoconferentie van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking
 • 23/11: Videoconferentie van de ministers van Onderzoek

Europese Commissie Agenda week 48

Agenda
 • 24/11: Presentatie EU actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe relaties voor 2021-2025
 • 24/11: Presentatie actieplan voor integratie en inclusie (als onderdeel van het Migratiepact)
 • 24/11: Presentatie van een pharmaceutische strategie voor Europa
 • 24/11: Presentatie van de data governance act
 • 24/11: Presentatie van een actieplan over intellectueel eigendom

Europees Parlement Agenda week 48 (Plenaire zitting)

Agenda
 • 23/11: Debat over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
 • 23/11: Debat over een nieuwe industriestrategie voor Europa
 • 24/11: Debat over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
 • 24/11: Debat over de escalerende spanningen in Varosha (Cyprus) na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
 • 25/11: Debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
 • 25/11: Debat over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
 • 25/11: Debat over Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië
 • 25/11: Debat over de nieuwe LHBTIQ gelijkheidsstrategie (inbreng van de Raad en de Commissie)

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

Agenda
 • 19/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Financiën

Op vrijdag 20 november organiseert de commissie voor Financiën een Schriftelijk Overleg over de nieuwe Europese plannen voor een kapitaalmarktenunie. De Europese Commissie wil de komende drie jaar met een reeks voorstellen komen die het makkelijker moeten maken om over de grens te beleggen en te investeren en voor bedrijven om direct financiering op te halen op de kapitaalmarkten. De commissie zal in aanloop naar het Schriftelijk Overleg een technische briefing ontvangen van de Europese Commissie.

Agenda
 • 20/11: Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Raad voor Concurrentievermogen met ministers van Onderzoek

Economische Zaken en Klimaat

Op 27 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie met de ministers van onderzoek. Op de agenda staat een discussie over ‘Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie’ zoals gepresenteerd door de Commissie in de mededeling van 30 september 2020. De discussie volgt op eerdere Raadsconclusies over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte. Volgens de Commissie zal de nieuwe Europese Onderzoeksruimte het onderzoeks- en innovatielandschap van Europa verbeteren, de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap versnellen, het herstel van de maatschappelijke en economische schade van de COVID-19 crisis ondersteunen en de weerbaarheid van de EU versterken. Daarnaast zullen de ministers door de Commissie worden bijgepraat over onder meer de stand van zaken van de dossiers met betrekking tot onderzoek en innovatie in het komende Meerjarig Financieel Kader, waaronder het Horizon Europe pakket. Minister Van Engelshoven is namens het kabinet verantwoordelijk voor deze Raad. Het schriftelijk overleg hierover staat gepland op vrijdag 20 november 2020.

Agenda
 • 20/11: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 27 november 2020

Pagina's