Archief

Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari

Europese Zaken

Op dinsdag 18 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken (RAZ), die zal plaatsvinden op 25 februari in Brussel.

De leden spreken met de minister over de geannoteerde agenda van de RAZ. De Raad zal onder meer spreken over het werkprogramma van de Europese Commissie, het uitbreidingsdossier en het mandaat voor de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Verder bespreken de leden verschillende kabinetsbrieven over de Brexit met de minister, waaronder de kabinetsappreciatie over het conceptonderhandelingsmandaat.

Agenda
  • 18/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari 2020

Artikel 13 conferentie Europees Semester

Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari zullen de leden Slootweg (CDA) en Van Otterloo (50PLUS) de Tweede Kamer vertegenwoordigen bij de Europese Parlementaire Week in Brussel. Bij de jaarlijkse Europese Parlementaire Week worden financieel-economische onderwerpen besproken door delegaties van de verschillende nationale parlementen in de EU. Als onderdeel hiervan vindt tevens de Artikel 13-conferentie plaats, die tweemaal per jaar gehouden wordt en zich specifieker richt op economische coördinatie binnen de eurozone. Bij de conferentie zullen onder andere Eurogroepvoorzitter Centeno, Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni, Suica en Schmit en voormalig gouverneur van de Bank of England Carney spreken. Naast eurozoneonderwerpen zullen de sociale agenda van de EU en de klimaatdoelstellingen besproken worden.

Agenda
  • 18-19/02: Europese Parlementaire Week in Brussel

Formele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 en 28 februari aanstaande

Economische Zaken en Klimaat

Op maandag 17 februari vindt het schriftelijk overleg plaats, tussen de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ter voorbereiding op de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 februari aanstaande in Brussel. De Raad staat enerzijds in het teken van interne markt en industrie, en anderzijds in het teken van onderzoek. Op de agenda staan tijdens het onderdeel interne markt en onderzoek de volgende onderwerpen; de interne markt en industrieaspecten van de recent gepresenteerde Europese Green Deal, er zullen mogelijk Raadsconclusies worden aangenomen over betere regelgeving, er zal gesproken worden over het Single Market Performance Report in het kader van het Europees Semester en de Commissie zal ingaan op het reeds gepresenteerde werkprogramma voor 2020. Tijdens het de informele lunch zal gesproken worden over kunstmatige intelligentie. Voor wat betreft het onderdeel onderzoek zal worden gesproken over een mogelijke Raadspositie over de Strategische Innovatieagenda van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie.

Agenda
  • 17/02: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-27 februari 2020

Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 
17-18/02: JURI: Gedachtewisselingen: over het kader van ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën; over intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentietechnologie. 
17-18/02: SEDE: Achter gesloten deuren: post-Brexit: implicaties voor het veiligheids- en defensiebeleid van de EU; oprichting van de Europese Vredesfaciliteit: stand van zaken. Gedachtwisseling over de follow-up van de conferentie van Berlijn: implementatie van het wapenembargo in Libië.
17-18/02: ECON: Stemming over de Jaarlijkse Groeianalyse 2020.
17-20/02: EMPL: Verslag over de onderhandelingen over het Europese Fonds voor aanpassing aan Globalisatie (EGF).
18/02: ENVI: Setmming over de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie. Gedachtewisselingen met commissaris Kyriakides over over het Europees Kanker Plan, de stand van zaken met betrekking tot het Coroonavius, en de boer-tot-bord strategie.  
18-19/02: ECON-EMPL-BUDG: Interparlementaire week 2020: economisch bestuur van de EU vanuit een parlementair perspectief.
19/02: ITRE-IMO: Gedachtwisseling: gestructureerde dialoog met commissaris Breton. 
19-20/02: INTA: Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Hogan; over het resultaat van de trilaterale bijeenkomst (14 januari 2020) over de WTO-regels van de handelsministers van Japan, de Verenigde Staten en de EU. Achter gesloten deuren: Screening van directe buitenlandse investeringen in de EU - stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor implementatie. 
19-20/02: LIBE: Hoorzitting over de implementatie van de Dublin III-verordening. Gestructureerde dialoog met commissaris Jourova. 
19-20/02: AFCO: Stemming over Europese partijen en stichingen: richtlijnen voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers. Gedachtewisseling met commissaris Sefcovic. Gedachtwisseling over e-sigaretten en over verwarmde tabak.
19-20/02: PETI: Debat over petitie: de zetel van het Europees Parlement in Brussel.
19-20/02: TRAN: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6). Gedachtewisseling met commissaris Valean. Achter gesloten deuren: stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-Europese vervoersnetwerk te bevorderen. 

 

Europese Raad - Week 8

17/02: Eurogroep

17/02: Raad Algemene Zaken

17/02: Raad Buitenlandse Zaken

18/02: ECOFIN

20/02: Buitengewone Europese Raad - MFK

20/02: OJCS-Raad (Onderwijs)

Europese Commissie - Week 8

19/02: Presentatie van de Strategie voor het Digitale Tijdperk door commissaris Vestager. 

19/02: Presentatie van het witboek over Kunstmatige Intelligentie door commissaris Vestager en commissaris Jourova.

19/02: Presentatie over de Europese Data Strategie door commissaris Vestager.

 

 

 

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 13 februari vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Verschillende kabinetsbrieven gerelateerd aan de Brexit zullen aan de orde komen. De commissie bespreekt verder het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020, het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 en welke dossiers uit het werkprogramma de leden met extra aandacht willen gaan volgen dit jaar.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 13/02: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Plenair debat over het EU-handelsverdrag met Canada (CETA)

Plenair debat

Op woensdag 12 februari vindt het plenaire debat over de goedkeuring van CETA plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over de Brede Economische en Handelsovereenkomst met Canada zijn geopend in 2009. De overeenkomst tussen de EU en haar lidstaten en Canada is getekend in 2016 door de Europese Commissie en Canada, nadat alle EU-lidstaten hun handtekening onder het akkoord had gezet. Het Europees Parlement heeft het akkoord goedgekeurd in 2017. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord is daarmee ingegaan in 2017, zowel in de EU als in Canada. CETA is een gemengd akkoord, waarvan niet alle onderdelen onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. De lidstaten moeten de overeenkomst om die reden ook ratificeren, waarvoor goedkeuring door de nationale parlementen vereist is. Tot op heden is CETA goedgekeurd door 14 lidstaten. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet door de Tweede Kamer ontvangen. De plenaire stemming over de goedkeuring van CETA vindt naar verwachting de week na het debat plaats.

Agenda
  • 13/02: Plenair debat EU-handelsverdrag met Canada (CETA)

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 12 februari spreekt de commissie voor Financiën met de minister voorafgaand aan zijn bezoek aan de Eurogroep en Ecofinraad. Er zal onder andere gesproken worden over de evaluatie van de Europese begrotingsregels die onlangs door de Europese Commissie is gepubliceerd. Daarnaast zal er gesproken worden over de prioriteiten van de nieuwe Commissie von der Leyen ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie. Tot slot staat ook het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht op de agenda, via dit instrument wordt de Europese begroting meer gekoppeld aan nationale hervormingsinspanningen.

Agenda
  • 12/02: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 20-21 februari 2020

Raad Buitenlandse Zaken: Afrika, Libie en India

Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 11 februari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 17 februari plaatsvindt in Brussel.

De Raad zal onder het agendapunt Current Affairs kort stilstaan bij de Sahel, Venezuela, de Westelijke Balkan en het Midden-Oosten. Verder zal de Raad spreken over de relatie van de Europese Unie (EU) met de Afrikaanse Unie (AU) Unie in het licht van de EU-Afrikastrategie die half maart wordt verwacht. Ook zal de Raad opnieuw spreken over de ontwikkelingen in Libië met het oog op de opvolging van de internationale Libië-conferentie die op 19 januari jl. in Berlijn werd georganiseerd. De RBZ wordt afgesloten met een lunch met de minister van Buitenlandse Zaken van India, ter voorbereiding op de EU-India top die op 13 maart 2020 in Brussel plaatsvindt.

Agenda
  • 11/02: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 februari 2020

Pagina's