Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 20

Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking bespreken Sahel, Jeugd, Afrika

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdagn14 mei met minister Kaag (BuHa-OS) over de aankomende Raad Buitenlandse Zaken in OS-formatie. Op de agenda van de Raad staat het Europees beleid in de Sahelregio, investeringen in onderwijs en banen voor jongeren in ontwikkelingslanden en verduurzaming met het oog op de Sustainable Development Goals en klimaatverandering. Ook wordt gesproken over de externe  bestedingen onder het nieuwe meerjarig financieel kader. De Europese Commissie heeft voorgesteld 10% van de EU-begroting in de periode 2021-2027 voor buitenlands optreden te reserveren, waarvan € 89 miljard voor internationale samenwerking. De Kamer zal spreken over de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen, met name op het gebied van klimaat, migratie en vrouwen en meisjes.

Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Op donderdag 16 mei ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Het gesprek zal zich richten op de onderwerpen China, handel en investeringen.   

Week 21

Algemeen overleg RBZ/Handel

Op dinsdag 21 mei aanstaande vindt het algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de formele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei in Brussel. Op de agenda van de Raad staan onder meer de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Op 15 april jl. heeft de Raad de onderhandelingsrichtsnoeren voor de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten goedgekeurd. Een eerste onderhandelingsronde is nog niet gepland. Ook staat de voorbereiding van de ondertekening van het EU-Vietnam handelsakkoord en investeringsakkoord op de agenda. Voorts heeft de commissie besloten om de kabinetsbrief over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen toe te voegen aan de te bespreken onderwerpen tijdens het algemeen overleg.

Week 45

Handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)

Op woensdag 6 november organiseert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan aantal activiteiten met betrekking tot het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Allereerst een rondetafelgesprek bestaande uit drie blokken met sprekers uit 1) het bedrijfsleven en vakbonden, 2) boerenorganisaties en maatschappelijk middenveld en 3) wetenschappers. Aansluitend zal een gesprek plaatsvinden met de Canadese ambassadeur in Den Haag, mevrouw Helfand, alsmede een gesprek met de heer Houben, hoofd van de afdeling VS en Canada bij DG Trade van de Europese Commissie. Ten slotte zal een besloten technische briefing plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Het akkoord tussen de EU en Canada is op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de president van de Europese Commissie Juncker, nadat alle EU-lidstaten het akkoord hadden ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft ook het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord, dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, is daarmee ingegaan op 21 september 2017. Tot op heden is CETA geratificeerd door dertien lidstaten. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 

Week 47

Toekomst van Europese Ontwikkelingssamenwerking

De aankomende Ontwikkelingssamenwerkingsraad vindt op 25 november 2019 plaats in Brussel en zal worden voorbesproken met minister Kaag door de commissie BuHa-OS op 19 november 2019.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de agenda 2030 te halen, zijn forse investeringen van zowel publieke als private oorsprong nodig. De EU en de lidstaten zijn gezamenlijk de grootste OS-donor ter wereld en vormen een belangrijke speler in de financiering van de SDG’s. Tijdens deze OS-Raad zullen lidstaten bespreken hoe aan de financiering nieuwe impulsen kunnen worden gegeven, onder meer door bestaande banken beter te laten samenwerken en te laten fuseren. Een werkgroep onder leiding van voormalig Euro-topambtenaar Thomas Weiser heeft daarover een aantal voorstellen gedaan, in een poging jarenlange discussies te beslechten. Tijdens de Raad zal blijken in hoeverre lidstaten verder willen met de voorgestelde institutionele hervormingen.

Handelsraad over EU-handelsbetrekkingen met VS en China

Op woensdag 20 november vindt het algemeen overleg plaats van de commissie BuHa-OS met minister Kaag ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken Handel van donderdag 21 november in Brussel. Op de agenda staan een aantal actuele onderwerpen. Te beginnen met de hervorming van de WTO, met het oog op de dreigende verlamming van het geschillenbeslechtingssysteem. Ook zal de Raad stilstaan bij de stand van zaken van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Vervolgens staat de uitvoering van handelsakkoorden op de agenda, naar aanleiding van het derde jaarverslag over 2018 van de Europese Commissie over dit onderwerp. Tijdens de lunch zullen de ministers ingaan op de lopende handelsbesprekingen, met de handelsrelatie tussen de EU en China in het bijzonder.