Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 10

Raad Buitenlandse Zaken Handel op 12 maart aanstaande in Brussel

Op donderdag 5 maart bespreekt de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Kaag de komende Raad Buitenlandse Zaken/Handel. De formele Raad vindt plaats op 12 maart in Brussel, en de volgende onderwerpen staan op de agenda. Allereerst ligt het bereikte handelsakkoord tussen de EU en Vietnam in de Raad voor ter goedkeuring. Daarnaast zullen de ministers spreken over de handelsbetrekkingen van de EU met de VS. Naar verwachting zal bij dit agendapunt worden stilgestaan bij de door Eurocommissaris Hogan aangekondigde “mini deal” met de VS. Ook zal worden ingegaan op de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Tijdens de lunch zal worden gesproken over de lopende bilaterale handelsbesprekingen.

Week 11

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders spreken met EU-topambtenaren

Op woensdag 11 maart brengen de Directeur-Generaal internationale samenwerking en de directeur Afrika van de Europese Commissie een bezoek aan Nederland. Woordvoerders van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen deze twee Nederlandstalige Commissieambtenaren voor een gesprek. Naar verwachting zal gesproken worden over de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie op OS-gebied en toekomstige financiering van het EU-buitenlandbeleid.

Week 38

Schriftelijk overleg informele RBZ-Handel

Op maandag 14 september voert de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schriftelijk overleg met minister Kaag over de agenda van de informele Handelsraad. De informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel zal op 20 en 21 september plaatsvinden in Berlijn. Op de agenda staat de herziening van het EU-handelsbeleid, waarvoor de Commissie een publieke consultatie is gestart. In een nieuwe handelsstrategie die later dit jaar gepresenteerd zal worden wil de Commissie de huidige uitdagingen van het handelsbeleid adresseren, zoals de economische impact van de COVID-19 crisis en de herziening van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).  Daarbij zullen de EU-ministers ook spreken over de situatie van de Europese staalindustrie en het selectieproces van de nieuwe Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie die naar verwachting uiterlijk in november 2020 zal worden aangesteld.

Week 39

Kamer spreekt met minister Kaag over EU-Afrikarelaties

Op dinsdag 29 september vergaderen de Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking over onder meer de relaties met Afrika en de programmering van Europese OS-budgetten in de periode 2021-2027. De commissie BUHA-OS bespreekt de Nederlandse inzet op deze Raadsbijeenkomst met minister Kaag tijdens een commissiedebat op donderdag 24 september. Op de agenda staan ook de uitkomsten van de vorige Europese OS-top, afgelopen juni.

Week 45

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (videoconferentie) op 9 november

De EU-ministers van handel zullen per videoconferentie spreken over de aangekondigde herziening van het Europese handelsbeleid en de toekomst van de WTO. Deze herziening van het handelsbeleid is bedoeld om richting te geven aan het handels- en investeringsbeleid van de EU voor de komende jaren, en staat in het teken van de veranderende geopolitieke ontwikkelingen en de impact van de COVID-19 crisis op de wereldeconomie en de wereldhandel. Dit moet onder meer bijdragen aan een duurzaam herstel post-COVID-19.
De Europese Commissie zal hiervoor naar verwachting begin volgend jaar een voorstel doen. Tijdens de vorige Raad in september is reeds over dit onderwerp gesproken. In het kader van de toekomst van de WTO zal naar verwachting ook de aanstaande benoeming van de nieuwe Directeur-Generaal van de WTO aan bod komen. Ook zullen de ministers van gedachten wisselen over de handelsrelatie met de VS, en de handelsrelatie met China, waarbij de stand van zaken in de onderhandelingen over het EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) aan bod zal komen.  
Het schriftelijk overleg over deze Raad van de commissie BuHa-OS met minister Kaag vindt plaats op 2 november 2020.

Week 47

Kamer stelt schriftelijke vragen over Europese ontwikkelingssamenwerking

De Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking vergaderen op maandag 23 november over hun beleid. Op de agenda staat onder meer emancipatie van vrouwen en meisjes en schuldenverlichting van OS-landen in verband met de corona pandemie.

Ter voorbereiding op deze EU-Raad, houdt de commissie Buha-Os een schriftelijk overleg met minister Kaag.