Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 45

Handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)

Op woensdag 6 november organiseert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan aantal activiteiten met betrekking tot het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Allereerst een rondetafelgesprek bestaande uit drie blokken met sprekers uit 1) het bedrijfsleven en vakbonden, 2) boerenorganisaties en maatschappelijk middenveld en 3) wetenschappers. Aansluitend zal een gesprek plaatsvinden met de Canadese ambassadeur in Den Haag, mevrouw Helfand, alsmede een gesprek met de heer Houben, hoofd van de afdeling VS en Canada bij DG Trade van de Europese Commissie. Ten slotte zal een besloten technische briefing plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Het akkoord tussen de EU en Canada is op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de president van de Europese Commissie Juncker, nadat alle EU-lidstaten het akkoord hadden ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft ook het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord, dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, is daarmee ingegaan op 21 september 2017. Tot op heden is CETA geratificeerd door dertien lidstaten. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 

Week 47

Toekomst van Europese Ontwikkelingssamenwerking

De aankomende Ontwikkelingssamenwerkingsraad vindt op 25 november 2019 plaats in Brussel en zal worden voorbesproken met minister Kaag door de commissie BuHa-OS op 19 november 2019.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de agenda 2030 te halen, zijn forse investeringen van zowel publieke als private oorsprong nodig. De EU en de lidstaten zijn gezamenlijk de grootste OS-donor ter wereld en vormen een belangrijke speler in de financiering van de SDG’s. Tijdens deze OS-Raad zullen lidstaten bespreken hoe aan de financiering nieuwe impulsen kunnen worden gegeven, onder meer door bestaande banken beter te laten samenwerken en te laten fuseren. Een werkgroep onder leiding van voormalig Euro-topambtenaar Thomas Weiser heeft daarover een aantal voorstellen gedaan, in een poging jarenlange discussies te beslechten. Tijdens de Raad zal blijken in hoeverre lidstaten verder willen met de voorgestelde institutionele hervormingen.

Handelsraad over EU-handelsbetrekkingen met VS en China

Op woensdag 20 november vindt het algemeen overleg plaats van de commissie BuHa-OS met minister Kaag ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken Handel van donderdag 21 november in Brussel. Op de agenda staan een aantal actuele onderwerpen. Te beginnen met de hervorming van de WTO, met het oog op de dreigende verlamming van het geschillenbeslechtingssysteem. Ook zal de Raad stilstaan bij de stand van zaken van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Vervolgens staat de uitvoering van handelsakkoorden op de agenda, naar aanleiding van het derde jaarverslag over 2018 van de Europese Commissie over dit onderwerp. Tijdens de lunch zullen de ministers ingaan op de lopende handelsbesprekingen, met de handelsrelatie tussen de EU en China in het bijzonder.

Week 10

Raad Buitenlandse Zaken Handel op 12 maart aanstaande in Brussel

Op donderdag 5 maart bespreekt de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Kaag de komende Raad Buitenlandse Zaken/Handel. De formele Raad vindt plaats op 12 maart in Brussel, en de volgende onderwerpen staan op de agenda. Allereerst ligt het bereikte handelsakkoord tussen de EU en Vietnam in de Raad voor ter goedkeuring. Daarnaast zullen de ministers spreken over de handelsbetrekkingen van de EU met de VS. Naar verwachting zal bij dit agendapunt worden stilgestaan bij de door Eurocommissaris Hogan aangekondigde “mini deal” met de VS. Ook zal worden ingegaan op de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Tijdens de lunch zal worden gesproken over de lopende bilaterale handelsbesprekingen.

Week 11

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders spreken met EU-topambtenaren

Op woensdag 11 maart brengen de Directeur-Generaal internationale samenwerking en de directeur Afrika van de Europese Commissie een bezoek aan Nederland. Woordvoerders van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen deze twee Nederlandstalige Commissieambtenaren voor een gesprek. Naar verwachting zal gesproken worden over de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie op OS-gebied en toekomstige financiering van het EU-buitenlandbeleid.