Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 45

Voortgang handelsverdragen

De leden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen tot dinsdag 8 november om 16.00 uur inbreng leveren voor een schriftelijk overleg over de (formele) RBZ Handelsraad van 11 november a.s. Op de agenda van de Handelsraad staan een terugblik op de 15de onderhandelingsronde over TTIP en de voortgang van de onderhandelingen over de handelsverdragen van de EU met Japan en Mercosur. Ook de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van het verdrag over Handel in Diensten (TiSA) en het Milieugoederenakkoord staan op de agenda van de Raad.  Daarnaast zullen de Handelsministers spreken over modernisering van het handelsdefensief instrumentarium. De Europese Commissie heeft op 18 oktober een Mededeling gepubliceerd, waarin de Handelsministers worden opgeroepen voor het einde van dit jaar politieke overeenstemming te bereiken over het voorstel van de Europese Commissie om het handelsdefensief instrumentarium te moderniseren. De onderhandelingen over dit voorstel verkeren al lange tijd in een impasse vanwege onenigheid over de toepassing van de ‘lesser duty rule’.

Week 46

Bespreking EU-beleid ontwikkelingssamenwerking

De Europese ministers voor Ontwikkelingssamenwerking komen bijeen om het EU-beleid op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren te bespreken. De Europese Commissie publiceert hierover binnenkort een mededeling. Ook zal ze deze maand nog een mededeling publiceren over de overkoepelende strategie voor de implementatie van de Global Goals. Verder spreken de ministers over de aanpak van grondoorzaken van migratie en de opvang van vluchtelingen in de regio en over de herziening van het Cotonou-verdrag. De commissie Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt de Nederlandse inzet in de Raad met de minister in een algemeen overleg op 17 november.

Week 4

Behandelvoorbehoud Europees anti-dumping voorstel

Op dinsdag 24 januari stemt de Kamer over het plaatsen van een behandelvoorbehoud op een voorstel van de Europese Commissie over anti-dumping. Het behandelvoorbehoud is bedoeld om nadere informatieafspraken te maken over de wijze waarop de Kamer over de onderhandelingen in Brussel wordt geïnformeerd. Het voorstel betreft een wijziging van de manier waarop de Commissie berekent of er sprake is van dumping van producten op de Europese markt door derde landen, die lid zijn van de WTO maar geen markteconomie kennen. Tot nu toe wordt dumping berekend door de prijs van een product dat wordt geëxporteerd naar de EU te vergelijken met de binnenlandse prijs in het exporterende land. Maar deze binnenlandse prijs kan door overheidsinmenging kunstmatig laag worden gehouden. Daarom wil de Commissie voortaan gebruik maken van prijzen in vergelijkbare landen bij anti-dumping onderzoeken.

De Kamer heeft de modernisering van het Europees Handelsdefensief instrumentarium, waar dit voorstel onderdeel van uitmaakt, aangemerkt als prioriteit. De commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vindt de verordening van dusdanig belang, dat zij een behandelvoorbehoud wil plaatsen. Hiervoor wordt een speciaal algemeen overleg behandelvoorbehoud gepland, dat waarschijnlijk begin februari zal plaatsvinden. Aan de agenda van dit algemeen overleg wordt ook een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegevoegd waarin kort geschetst wordt welke vervolgstappen genomen worden om het handelsdefensief instrumentarium van de Europese Commissie te moderniseren.

Week 7

Kamer wil afspraken met kabinet over Europees antidumping-voorstel

Op donderdag 16 februari debatteren de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Ploumen over een voorstel van de Europese Commissie over antidumping. De Kamer heeft op dit dossier een behandelvoorbehoud geplaatst. Dat betekent dat tijdens het AO nadere afspraken zullen worden gemaakt over de wijze waarop de Kamer over de onderhandelingen in Brussel wordt geïnformeerd.

Het voorstel betreft een wijziging van de manier waarop de Commissie berekent of er sprake is van dumping van producten op de Europese markt door derde landen, die lid zijn van de WTO en een markteconomie kennen. Er is sprake van dumping wanneer een leverancier uit een niet-EU-land goederen invoert tegen een prijs die lager ligt dan de prijs op zijn eigen thuismarkt. De Europese Commissie kan op deze producten antidumpingrechten heffen om op die manier te voorkomen dat de dumping de industrie van de Unie schade berokkent. De kwestie is actueel geworden nu er debat is ontstaan of China, dat sinds 2001 lid is van de WTO, de status van markteconomie moet krijgen.

Week 8

China en anti-dumping

De woordvoerders Buitenlandse Handel hebben tot donderdag 23 februari de tijd om minister Ploumen schriftelijk te bevragen over haar inzet bij de informele Handelsraad in Malta op 3 maart aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere gesproken worden over de antidumpingverordening, waarop de Kamer een behandelvoorbehoud heeft geplaatst. Verder zal de stand van zaken van diverse handelsakkoorden aan bod komen. Afgelopen week keurde het Europees Parlement het veelbesproken handelsakkoord met Canada goed, CETA. Dit zal naar verwachting in april in werking treden. Omdat CETA een zogenaamd gemengd akkoord is, moeten alle nationale parlementen van de lidstaten het verdrag ratificeren.  

Week 19

Handelsraad over anti-dumping en WTO

Op dinsdagmiddag 9 mei spreken de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Ploumen over haar inzet bij de komende Handelsraad op 11 mei. Op de agenda staat onder andere het voorstel van de commissie om de methodologie aan te passen waarmee antidumpingmaatregelen worden berekend. Dit is nodig volgens de Commissie om passende maatregelen te nemen tegen China, dat sinds eind vorig jaar de status van markteconomie heeft gekregen van de WTO. De Tweede Kamer heeft op dit voorstel een behandelvoorbehoud geplaatst. Ook wordt de ministeriële conferentie van de WTO eind dit jaar voorbereid en zal er gesproken worden over de implementatie van bestaande handelsakkoorden en de voortgang van de onderhandelingen over lopende akkoorden.

Week 20

Herziening Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De herziening van de EU Consensus on Development zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de Raad van ministers voor Ontwikkelingssamenwerking. Met de herziening wordt het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU in lijn wordt gebracht met de Werelddoelen die zijn afgesproken in het kader van de Agenda 2030. Ook zal de Raad spreken over de voorbereiding van de EU-Afrika Top die op 29 en 30 november in Ivoorkust wordt gehouden. Mede in dat kader zal ook gesproken worden over de inzet van de EU met betrekking tot een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de ACS-landen na afloop van het Cotonou-verdrag in 2020. Daarnaast zal het beleid van de EU inzake migratie en ontwikkeling en in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot de migratiepartnerschappen die de EU wil sluiten met landen in Noord- en Sub-Sahara Afrika, een belangrijk onderwerp vormen op de agenda van de Raad. De Raad vindt 19 mei aanstaande plaats.

Week 22

Gevolgen TTIP

Op 1 juni aanstaande staat het plenair debat gepland over de gevolgen van TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. De onderhandelingen hierover, die in 2014 zijn gestart, liggen sinds het aantreden van president Trump stil. Mochten deze alsnog worden hervat, is het zeer waarschijnlijk dat nationale parlementen het verdrag moeten ratificeren voor het formeel in werking kan treden. Op verzoek van de Europese Commissie heeft het Europees Hof op 16 mei jongstleden op deze vraag een advies uitgebracht, met het handelsverdrag tussen de EU en Singapore als concrete casus. Het Hof oordeelt dat investeringsbescherming een bevoegdheid is van de nationale lidstaten en dat handelsakkoorden die hierover een hoofdstuk bevatten, zoals in TTIP de bedoeling is, geratificeerd moeten worden door alle 38 kamers van nationale parlementen binnen de EU.