Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 20

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders bespreken nieuwe EU-begroting

Hoe ziet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid er uit na 2020? De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 voorstellen gedaan voor een nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. In deze voorstellen stelt de Commissie voor om een aantal financiële instrumenten ingrijpend te wijzigen en samen te voegen. In totaal gaat de EU volgens dit voorstel 15–17 miljard euro per jaar besteden aan extern optreden. Hoeveel daarvan gaat naar ontwikkelingslanden? En in hoeverre worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan migratie en veiligheidsvraagstukken? Deze vragen liggen voor op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei, die in een speciale ontwikkelingssamenwerkingsformatie bijeenkomt. De commissie BUHA-OS zal op donderdag 17 mei met minister Kaag deze Europese top voorbespreken.

Week 37

Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De Europese Commissie wil na 2020 meer geld uitgeven aan Afrika, migratie en veiligheid in het nieuwe Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De commissie BUHA-OS in de de Tweede Kamer vergadert over deze plannen met minister Kaag op woensdag 12 september.

Over de begrotingsvoor de periode 2021-2027 wordt namelijk nu al onderhandeld tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De Kamer controleert daarbij de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen. Het kabinet is positief over de hogere uitgaven aan het buitenlandbeleid door de EU, met name om uitdagingen als migratie integraal aan te pakken.

Tegelijkertijd wil Nederland een kleinere EU-begroting, terwijl veel lidstaten niet willen bezuinigen op traditionele posten als landbouw en economische ontwikkeling van armere Europese regio's. In het algemeen overleg kunnen de woordvoerders van de fracties de minister meegeven wat volgens deze leden prioriteit moet hebben. Daags vooraf aan deze commissievergadering krijgen de leden nog een technische briefing over de details van de voorstellen van de Europese Commissie.

Week 40

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel besproken

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt de informele RBZ/Handel van 5 oktober 2018 op woensdag 3 oktober met minister Kaag voor tijdens een algemeen overleg. Tijdens de informele Raad op 5 oktober in Innsbruck, Oostenrijk, zal naar verwachting worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de stand van zaken van de EU-VS handelsbetrekkingen naar aanleiding van de recente gesprekken tussen Eurocommissaris Malmström en VS-handelsvertegenwoordiger Lighthizer.

Week 44

Raad Buitenlandse Zaken Handel

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt op woensdag 31 oktober met minister Kaag de agenda van de (formele) RBZ/Handel tijdens een algemeen overleg. Tijdens de Raad op 9 november in Brussel zal naar verwachting wederom worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij staan ook twee wetgevende dossiers op de agenda over buitenlandse directe investeringen in de EU en vrijwaringsclausules in handelsakkoorden. Ten slotte zal tijdens de Raad worden stilgestaan bij lopende handelsbesprekingen en de implementatie van handelsakkoorden.

Week 47

Financering van ontwikkelingssamenwerking op EU agenda

De Europese Unie overweegt om meer met de private sector samen te werken om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. De Europese Commissie heeft daartoe in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2017 voorgesteld speciale fondsen op te richten. Publiek-private sectorsamenwerking zou met name op het Afrikaanse continent tot bloei moeten komen, om zo de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Op 26 november vergaderen de Europese ontwikkelingssamenwerkingsministers over deze voorstellen. De woordvoerders van de Kamercommissie voor BuHa-OS zullen op 20 november deze vergadering voorbespreken met minister Sigrid Kaag en daarbij de Nederlandse inzet afstemmen.

Week 49

Parlementaire conferentie Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december vindt de parlementaire conferentie over de WTO plaats in het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie in Genève. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Het doel van de conferentie is om de transparantie rondom het WTO te vergroten. Het onderwerp van de conferentie is de toekomst van de WTO. Namens de commissie BuHa-OS zal Tweede Kamerlid Van Haga (VVD) deelnemen.