Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 44

Raad Buitenlandse Zaken Handel

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt op woensdag 31 oktober met minister Kaag de agenda van de (formele) RBZ/Handel tijdens een algemeen overleg. Tijdens de Raad op 9 november in Brussel zal naar verwachting wederom worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij staan ook twee wetgevende dossiers op de agenda over buitenlandse directe investeringen in de EU en vrijwaringsclausules in handelsakkoorden. Ten slotte zal tijdens de Raad worden stilgestaan bij lopende handelsbesprekingen en de implementatie van handelsakkoorden.

Week 47

Financering van ontwikkelingssamenwerking op EU agenda

De Europese Unie overweegt om meer met de private sector samen te werken om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. De Europese Commissie heeft daartoe in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2017 voorgesteld speciale fondsen op te richten. Publiek-private sectorsamenwerking zou met name op het Afrikaanse continent tot bloei moeten komen, om zo de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Op 26 november vergaderen de Europese ontwikkelingssamenwerkingsministers over deze voorstellen. De woordvoerders van de Kamercommissie voor BuHa-OS zullen op 20 november deze vergadering voorbespreken met minister Sigrid Kaag en daarbij de Nederlandse inzet afstemmen.

Week 49

Parlementaire conferentie Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december vindt de parlementaire conferentie over de WTO plaats in het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie in Genève. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Het doel van de conferentie is om de transparantie rondom het WTO te vergroten. Het onderwerp van de conferentie is de toekomst van de WTO. Namens de commissie BuHa-OS zal Tweede Kamerlid Van Haga (VVD) deelnemen. 

Week 8

Voorbespreking informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel

De informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel(RBZ) van 21-22 februari zal plaatsvinden in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan de RBZ/Handel vindt een algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 19 februari. Tijdens de informele Raad zullen de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten worden besproken evenals de modernisering van de WTO en lopende handelsbesprekingen.

Week 14

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

Het onderhandelen over en het sluiten van handelsakkoorden met derde landen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Voor CETA geldt een gemengde bevoegdheid vanwege bepalingen ten aanzien van indirecte investeringen en het geschillenbeslechtingmechanisme, waarbij goedkeuring vereist is van zowel de EU als van de afzonderlijke lidstaten. Goedkeuring door nationale parlementen is hier onderdeel van. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet over CETA door de Tweede Kamer ontvangen.

Het akkoord is reeds op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Ook het Europees Parlement heeft CETA reeds goedgekeurd, op 15 februari 2017. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord is daarmee ingegaan op 21 september 2017. 

Week 20

Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking bespreken Sahel, Jeugd, Afrika

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdagn14 mei met minister Kaag (BuHa-OS) over de aankomende Raad Buitenlandse Zaken in OS-formatie. Op de agenda van de Raad staat het Europees beleid in de Sahelregio, investeringen in onderwijs en banen voor jongeren in ontwikkelingslanden en verduurzaming met het oog op de Sustainable Development Goals en klimaatverandering. Ook wordt gesproken over de externe  bestedingen onder het nieuwe meerjarig financieel kader. De Europese Commissie heeft voorgesteld 10% van de EU-begroting in de periode 2021-2027 voor buitenlands optreden te reserveren, waarvan € 89 miljard voor internationale samenwerking. De Kamer zal spreken over de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen, met name op het gebied van klimaat, migratie en vrouwen en meisjes.

Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Op donderdag 16 mei ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Het gesprek zal zich richten op de onderwerpen China, handel en investeringen.   

Week 21

Algemeen overleg RBZ/Handel

Op dinsdag 21 mei aanstaande vindt het algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de formele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei in Brussel. Op de agenda van de Raad staan onder meer de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Op 15 april jl. heeft de Raad de onderhandelingsrichtsnoeren voor de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten goedgekeurd. Een eerste onderhandelingsronde is nog niet gepland. Ook staat de voorbereiding van de ondertekening van het EU-Vietnam handelsakkoord en investeringsakkoord op de agenda. Voorts heeft de commissie besloten om de kabinetsbrief over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen toe te voegen aan de te bespreken onderwerpen tijdens het algemeen overleg.