Defensie

Week 42

Technische briefing over Europees Defensiefonds

Op dinsdag 16 oktober 2018 ontvangt de commissie voor Defensie een technische briefing van de ministeries van Defensie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Defensie, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor een feitelijke vragenronde op 24 oktober 2018 en het algemeen overleg EU-defensieraad op 15 november 2018. Ook is de commissie voornemens om in de eerste helft van 2019 een werkbezoek te brengen aan Brussel, en daarbij in het bijzonder stil te staan bij de ervaringen die zijn opgedaan met huidige EDF. Deze ervaringen worden namelijk gebruikt bij de vormgeving van het nieuwe EDF.

De technische briefing is openbaar en live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Week 43

Feitelijke vragen over het Europees Defensiefonds

Op 13 juni jl. publiceerde  Europese Commissie een voorstel tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

Over dit voorstel, en de kabinetsappreciatie, kunnen door de leden van de vaste commissie voor Defensie op woensdag 24 oktober feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Defensie. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over de EU-Defensieraad op 15 november 2018.

Week 46

Nederlandse inzet EU-Defensieraad

Op donderdag 15 november debatteert de vaste commissie voor Defensie met de minister van Defensie over de Nederlandse inzet in de EU-Defensieraad die op 19 en 20 november zal plaatsvinden in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan drie onderwerpen: veiligheid en defensie, EU-NAVO samenwerking en Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid GVDB missies en operaties. Het agendapunt over veiligheid en defensie wordt samen met de ministers van Buitenlandse Zaken besproken.

Naast de agenda van de Raad zal de commissie ook met de minister van gedachten wisselen  over het Franse initiatief voor een European Intervention Initiative en de inzet van snelle reactiemachten in 2019.

Week 4

Informele EU-defensieraad over toekomst defensiesamenwerking

Op 30-31 januari 2019 komen de ministers van Defensie van de EU-lidstaten in Roemenië bijeen voor een informele EU-Defensieraad. De vaste commissie voor Defensie bespreekt de Nederlandse inzet voor deze Raad tijdens een algemeen overleg met de minister van Defensie op donderdag 24 januari 2019.

Hoewel er op deze informele Raad geen besluiten worden genomen staat er een belangrijk thema op de agenda, namelijk de toekomst van Europese defensiesamenwerking. De ministers van Defensie zullen hierbij van gedachten wisselen over de stand van zaken in de implementatie van de defensie onderdelen van de EU Global Strategy, hoe de komende jaren meer coherentie tussen de verschillende defensie-initiatieven kan worden bereikt en hoe om te gaan met de uitdagingen die technologische innovatie op het terrein van defensie met zich meebrengen. Tijdens een werkdiner zullen de ministers van Defensie ook spreken over het thema vrouwen, vrede en veiligheid, dat een prioritair aandachtsgebied is voor de EU, NAVO en de VN.

Week 5

Werkbezoek commissie Defensie aan Brussel

Op zondag 27 en maandag 28 januari 2019 brengt een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie een werkbezoek aan Brussel. Het doel van het werkbezoek is om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie.

De leden spreken in Brussel met de Nederlandse Permanent Militair Vertegenwoordiger bij de EU, het hoofd van het Europees Defensieagentschap, de voorzitter van het EU Militair Comité en leden van de subcommissie voor veiligheid en defensie van het Europees Parlement. Onderwerpen van gesprek zijn de stand van zaken ten aanzien van het Europees Defensiefonds, de Coordinated Annual Review on Defence (CARD), de lopende missies en operaties en de toekomst van Europese defensiesamenwerking. Ook zullen de leden door vertegenwoordigers van Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) worden bijgepraat over PESCO en het PESCO-project militaire mobiliteit. De bevindingen van de delegatie zullen worden verwerkt in een openbaar verslag.