Europese Zaken

Week 24

Raad Algemene Zaken over Brexit en EU-begroting

Op woensdag 10 juni vergadert de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 16 juni via videoverbinding wordt gehouden. In deze RAZ is een inleidende gedachtewisseling over de gewijzigde EU-meerjarenbegroting en het Europees steunpakket voorzien, ter voorbereiding op de Europese Raad van vrijdag 19 mei.

Ook zullen de ministers de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie bespreken. Voor 1 juli a.s. moet een besluit genomen worden over eventuele verlenging van de onderhandelingen en de transitieperiode na de Brexit, die op dit ogenblik op 31 december van dit jaar zou eindigen. Ook presenteren Duitsland, Portugal en Slovenië in de RAZ hun gezamenlijke trioprogramma voor het EU-voorzitterschap in de komende anderhalf jaar.

Op de agenda van het algemeen overleg staan verder enkele brieven over transparantie in de EU en over de relatie met en het EU-toetredingsperspectief van landen in de Westelijke Balkanregio.

Brexit briefings

Op dinsdag 9 juni vinden er twee besloten briefings via videoverbinding plaats ter voorbereiding van het algemeen overleg Brexit / nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk op 18 juni aanstaande.

Eerst spreken de leden van de commissie Europese Zaken met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier over de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en aansluitend is er een ambtelijke technische briefing door het Hoofd van de Nederlandse Taskforce Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse afgevaardigde in de Raadswerkgroep Verenigd Koninkrijk.

Raad Algemene Zaken over Brexit en EU-begroting

Op woensdag 10 juni vergadert de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 16 juni via videoverbinding wordt gehouden. In deze RAZ is een inleidende gedachtewisseling over de gewijzigde EU-meerjarenbegroting en het Europees herstelpakket voorzien, ter voorbereiding op de Europese Raad van vrijdag 19 mei.

Ook zullen de ministers de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie bespreken. Voor 1 juli a.s. moet een besluit genomen worden over eventuele verlenging van de onderhandelingen en de transitieperiode na de Brexit, die op dit ogenblik op 31 december van dit jaar zou eindigen. Ook presenteren Duitsland, Portugal en Slovenië in de RAZ hun gezamenlijke trioprogramma voor het EU-voorzitterschap in de komende anderhalf jaar.

Op de agenda van het algemeen overleg staan verder enkele brieven over transparantie in de EU en over de relatie met en het EU-toetredingsperspectief van landen in de Westelijke Balkanregio.

Briefing over Duitse EU-Voorzitterschap

Op woensdag 10 juni spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Nederland in Berlijn, de heer Wepke Kingma, voor een briefing via videoverbinding over de Europese prioriteiten van Duitsland. Duitsland is in de tweede helft van 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo is de verwachting dat het Duitse EU-voorzitterschap zich zal focussen op de afronding van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

Week 25

Buitengewone COSAC conferentie per videoverbinding

Op dinsdag 16 juni neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer Hayke Veldman deel aan de buitengewone, digitale voorzittersconferentie van de COSAC, de vergadering van alle nationale commissies Europese Zaken en een delegatie van het Europees Parlement. Deze buitengewone vergadering komt in de plaats van de plenaire COSAC-vergadering die eigenlijk plaats had moeten vinden van 24-26 mei jl. maar die geannuleerd is vanwege coronamaatregelen. Onderwerpen van de buitengewone digitale vergadering zijn de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Week 26

Procedurevergadering Europese Zaken

Op woensdag 24 juni 2020 vindt de laatste procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken voor het zomerreces plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Verschillende kabinetsbrieven gerelateerd aan de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en het Herstelfonds zullen aan de orde komen. Daarnaast spreken de woordvoerders van de fracties over de mandaatnotitie van de rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Jetten (D66) over de Conferentie over de Toekomst van Europa.

De besluitenlijst van de procedurevergadering is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Week 27

Staat van de Europese Unie 2020

Op maandag 29 juni vindt er een bijzonder debat plaats in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. De woordvoerders Europese Zaken van de fracties spreken met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de nota van het kabinet over de Staat van de Europese Unie 2020. Deze nota vormt het uitgangspunt van het beleid van het kabinet in de Europese Unie. 

Bijzonder aan dit debat is ook dat vanuit de fracties ook Europarlementsleden zullen deelnemen. De Staat van de Europese Unie 2020 begint om 13:30 en duurt tot 21:00. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer. 

Week 37

Gesprek over publiekconsultaties en de Conferentie over de toekomst van Europa

Op maandag 7 september 2020 voert de commissie Europese Zaken een gesprek met prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en dr. Joost Kappelhof, hoofd methodologie van het SCP. Het gesprek gaat over de methodologische aspecten van een representatieve publieksconsultatie, die mogelijk zal worden gehouden in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De commissie heeft de conferentie aangemerkt als thema waarop zij haar kennispositie wil versterken.

De Conferentie over de Toekomst van Europa zal naar verwachting dit najaar van start gaan en twee jaar duren. In de voorlopige opzet wordt gedacht aan een doorlopende, Europabrede conferentie waarbij regeringen, EU-instellingen, nationale parlementen, burgers en maatschappelijke organisaties zullen bespreken hoe de democratische legitimiteit van de EU en het draagvlak voor het EU-beleid kunnen worden verstevigd.

Het gesprek vindt digitaal en daarom in besloten vorm plaats.

Procedurevergadering Commissie Europese Zaken

Op donderdag 10 september 2020 vindt de eerste procedurevergadering na het zomerreces van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Op de agenda van deze procedurevergadering staan veel brieven over het door de Europese Raad bereikte akkoord over de nieuwe EU-begroting en het herstelfonds. Ook spreken de woordvoerders van de fracties over de behandeling van de kabinetsbrieven over de stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september

Op vrijdag 11 september leveren de woordvoerders van de fracties inbreng bij het schriftelijk overleg over de agenda van de Raad Algemene Zaken dd 22 september. Dit schriftelijk overleg vervangt het algemeen overleg dat op 8 september gepland stond.

Onderwerpen die op de agenda van de RAZ op 22 september staan zijn onder andere de vervolgonderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, de voorbereiding van de extra ingelaste Europese Raad op de 24 en 25 september aanstaande, de stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen en de bestrijding van de COVID19-pandemie. Tot slot wordt naar alle waarschijnlijkheid gesproken over het buitenlands beleid van de Unie, meer in het bijzonder de geopolitieke spanningen.

Week 38

Briefing over Brexit door EU-hoofdonderhandelaar Barnier

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zal de 27 nationale parlementen op donderdag 17 september digitaal bijpraten over de onderhandelingen die EU en Verenigd Koninkrijk momenteel voeren over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord. Aan dit besloten overleg zal namens de commissie Europese Zaken de heer Omtzigt (CDA) als Brexit-rapporteur deelnemen.

Volgens mediaberichten verlopen de onderhandelingen moeizaam. Naar verwachting zal de Europese Raad deze of volgende maand zich ook over de voortgang van de onderhandelingen buigen. Het nieuwe partnerschapsverdrag zou begin volgend jaar moeten ingaan, aangezien dan de tijdelijke overgangsperiode sinds Brexit afloopt.

Week 40

Procedurevergadering Europese Zaken

Op donderdag 1 oktober 2020 vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. De commissieleden spreken onder meer over de werkzaamheden van de permanent vertegenwoordiger van de Tweede Kamer in de periode januari - juli 2020 en over de rapportage over de inbreng van het Nederlandse kabinet in zaken waarin het EU-Hof in 2019 uitspraak heeft gedaan.

de procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de tweede Kamer. 

Week 41

Overleg over onderhandelingen met VK en mogelijke harde Brexit

Op woensdag 7 oktober vergadert de commissie Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) over Brexit. Aan de orde komen de onderhandelingen tussen EU en het VK over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord en de Nederlandse voorbereidingen op een mogelijk no deal-scenario. Het nieuwe handelsakkoord zou op 1 januari 2021 moeten ingaan, op het moment dat de transitieperiode afloopt, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het kabinet treft momenteel voorbereidingen voor het geval dat er niet op tijd een nieuw verdrag in werking is getreden.

MFK en rechtsstaat op de agenda van de RAZ

Op woensdag 7 oktober spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 13 oktober. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de stand van zaken in de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de jaarlijkse rechtsstatelijkheidsdialoog (inclusief de zopas gepresenteerde landenspecifieke rapporten inzake de rechtsstaat en de Conferentie over de Toekomst over Europa. Tevens zal deze Raad Algemene Zaken de Europese Raad op 15 en 16 oktober voorbereiden).

De Brexit zal apart worden besproken in een algemeen overleg aansluitend aan het algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken.

Week 42

Plannen voor Europa

Op donderdag 15 oktober 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling van de Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit en zij zullen spreken over de nieuwe EU-voorstellen en voortgangsrapportages op het gebied van de EU-uitbreiding.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Europese top over Brexit en klimaat

Woensdag 14 oktober voert de commissie Europese Zaken een notaoverleg met minister-president Rutte over de agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober in Brussel. Het verstrijken van de transitieperiode na de Brexit op 31 december a.s. en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk staat hoog op de agenda van deze Europese top. Ook zullen de regeringsleiders mogelijk het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 vaststellen. Nederland behoort samen met een aantal andere lidstaten tot de ambitieuze voorhoede in de EU die voorstander is van 55% reductie in 2030. Tot slot spreken de regeringsleiders over de betrekkingen met de Afrikaanse Unie en de coördinatie van de COVID-19-pandemie in de EU.

Week 44

Informeel overleg nationale parlementen over rechtsstaatrapport Europese Commissie

Op donderdag 29 oktober 2020 spreken leden van de nationale parlementen in de Europese Unie met Eurocommissarissen Jourová en Reynders over het recente rechtsstaatrapport van de Europese Commissie. Tijdens deze informele videoconferentie, een initiatief van het Duitse parlement dat momenteel de conferentie van nationale parlementen voorzit, wordt het rapport toegelicht en zal een eerste discussie over de bevindingen plaatsvinden. Ook zal worden gesproken over de wijze waarop de nationale parlementen het rapport verder kunnen behandelen.

André Bosman (VVD), co-rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, zal vanuit de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer deelnemen aan het gesprek.

Gesprek met Albanese parlementsdelegatie over EU-uitbreiding

Op dinsdag 27 oktober zal de commissie Europese Zaken digitaal in gesprek gaan met enkele Albanese parlementsleden over het al dan niet feitelijk openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië. Aanleiding is hiervoor is het EU-voortgangsrapport dat de Europese Commissie deze maand heeft uitgebracht en waar de Raad Algemene Zaken volgende maand naar verwachting een besluit over zal nemen. Nederland is totnogtoe kritisch geweest op het zetten van nieuwe stappen voor Albanië in het EU-toetredingsproces vanwege zorgen over georganiseerde misdaad en corruptie in het Westelijke Balkanland.

Week 45

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreiding

Op dinsdag 3 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken. Op de agenda staat onder meer het onderwerp EU-uitbreiding, en concreet het voorstel om feitelijk toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten aan de hand van een onderhandelingsraamwerk. Hiervoor moeten beide kandidaat-lidstaten aan een aantal voorwaarden op het gebied van rechtsstaat en bestrijding van misdaad en corruptie voldoen.

Plannen voor Europa

Op donderdag 5 november 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling en de uitwerking van het thema ‘geldstromen rond het MFK’ op de kennisagenda van de commissie en over de behandeling van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021 en de jaarlijkse prioriteringsexercitie.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Week 46

Interparlementaire conferentie over rechtsstaat in EU

Op dinsdag 10 november zal vanuit het Europees Parlement een interparlementaire video-conferentie  plaatsvinden over het onderwerp rechtsstatelijkheid. Dit mede naar aanleiding van het eerste jaarlijkse EU-rechtsstatelijkheidsrapport dat de Europese Commissie op 30 september jl. publiceerde. Tijdens de conferentie zullen leden van het Europees Parlement en leden van nationale parlementen eerst van gedachten wisselen over het rechtsstatelijkheidsrapport van de Commissie en over volgende stappen om tot een volwaardig mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten te komen. Vervolgens zal gedebatteerd worden over de impact van de COVID-19-pandemie op democratie, rechtsstaat en grondrechten. Vanuit de Tweede Kamer zullen de leden Bosman (VVD), Van Dam (CDA), Bouali (D66) en Van der Graaf (CU) deelnemen.

Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Op woensdag 11 november levert de commissie Europese Zaken haar inbreng op het wetsvoorstel, waarmee Nederland zich voorbereidt op de Brexit-situatie vanaf 1 januari 2021. Op deze datum verstrijkt de huidige transitieperiode die sinds de Brexit van kracht is. Door aanpassing van Nederlandse wetgeving in deze nieuwe Brexitwet wordt de continuïteit gewaarborgd, ook indien er geen nieuw partnerschapsakkoord met het Verenigd Koninkrijk tijdig van kracht is. De commissie heeft ten behoeve van deze wetsbehandeling een wetenschappelijk factsheet opgevraagd bij prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen. Dit factsheet is hier te vinden.

Week 47

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

Week 48

Raad Algemene Zaken over Brexit

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

Week 49

Wijziging Verzamelwet Brexit

Er is nog een maand te gaan tot de uiterste datum (31 december 2020) om tot een nieuw handels- en partnerschapsakkoord te komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een no deal over een toekomstig partnerschap wil het Nederlandse kabinet voorbereid zijn op eventuele nadelige gevolgen. Daarom heeft het kabinet een wijziging van de Verzamelwet Brexit ingediend bij de Tweede Kamer.

Na de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel staat deze week de mondelinge behandeling met de minister van Buitenlandse Zaken op de agenda. Op maandag 30 november zal in twee delen het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Verzamelwet Brexit plaatsvinden. Op donderdag 3 december zal de Tweede Kamer over het wetsvoorstel stemmen. Daarna zal de Eerste Kamer zich over de behandeling buigen, met het oog op inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021.

Week 51

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 17 december houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. Dit is de laatste procedurevergadering van het jaar 2020. Tijdens deze vergaderingen zullen, net als op andere procedurevergaderingen, de binnengekomen brieven worden besproken. Ook zal er worden gesproken welke voorstellen van de Europese Commissie in 2021 als prioritair worden verklaard en op welke manier deze voorstellen in de Tweede Kamer behandeld zullen worden. Ten slotte wordt er een blik geworpen op de agenda na het kerstreces. De vergadering is te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Rechtsstaat in de EU op de agenda

Op woensdag 16 december spreken de woordvoerders van de fracties met zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De commissie Europese Zaken heeft op dit thema twee rapporteurs aangesteld, de leden Bosman (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie). In het debat zullen de woordvoerders onder andere kunnen spreken over het rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het nieuwe rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader en de verdragsrechtelijke procedures met betrekking tot Polen en Hongarije. Het debat is live te volgen via de website van de Kamer.

Gesprek met Eurocommissaris Reynders over rechtsstaat

Op 30 september 2020 verscheen het eerste jaarlijkse rechtsstatelijkheidsrapport van de Europese Commissie. Hierin geeft de Europese Commissie een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de 27 lidstaten. Het rapport bevat bijlagen met 27 landenrapporten, waaronder een landenrapport voor Nederland. Op maandag 14 december 2020 voerde de commissie Europese Zaken samen met de commissie Justitie & Veiligheid een digitaal gesprek met Eurocommissaris Reynders over het rechtsstaatrapport en het landenrapport voor Nederland.

Week 2

Inbreng Politieke Dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Aan het eind van 2020 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan die gaan over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat onder andere ingaat op de inzet van sneltests, de traceer-apps, vaccinatiecampagnes en veilig reizen. Ook stelt de Commissie een Richtlijn voor waarmee vaccins en testkits tijdelijk buiten de BTW-heffing kunnen blijven. Het doel van de voorstellen is om meer coördinatie en samenwerking te creëren op het gebied van gezondheid, en daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendig gezondheidsbeleid (de EU-Gezondheidsunie).

Hoewel het voortouw bij de commissie VWS ligt, heeft de commissie Europese Zaken besloten om een politieke dialoog met de Europese Commissie te starten over deze voorstellen. Dit houdt in dat de inbreng van de leden (vragen en/of meningen) wordt verwerkt tot een brief aan de Europese Commissie. Na goedkeuring tijdens de Procedurevergadering (21 januari) wordt de brief verzonden en heeft de Commissie drie maanden om de brief te beantwoorden.