Europese Zaken

Week 43

Plannen voor Europa

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie, morgen, op 24 oktober 2017 haar Werkprogramma voor 2018. Op basis van dit werkprogramma selecteert de Tweede Kamer jaarlijks haar EU-prioriteiten. De EU-prioriteiten bepalen voor een groot deel de agenda van de Tweede Kamer op Europees terrein. Aan deze voorstellen geeft de Tweede Kamer namelijk extra aandacht bij publicatie. Zo houdt de Kamer grip op de behandeling van en besluitvorming over voorstellen van de Europese Commissie. De commissie Europese Zaken heeft in dit proces een coördinerende rol.

Tijdens de procedurevergadering op 26 oktober aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties hoe ze de prioriteringsexercitie in de Kamer dit jaar willen aanpakken. Verder buigen de woordvoerders zich over de voorbereiding van een rondetafelgesprek over de ‘Toekomst van Europa’ dat naar alle waarschijnlijkheid op 11 december 2017 in Maastricht zal plaatsvinden.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Videogesprek over Transparantie met Europese Ombudsman

De Tweede Kamer vindt transparantie van de Europese Unie een belangrijke kwestie. Voor burgers en nationale parlementen moet goed inzichtelijk kunnen zijn hoe lidstaten in Brussel met elkaar onderhandelen. De commissie Europese Zaken spreekt daarom op woensdag 25 oktober met Emily O’Reilly, de Europese Ombudsman.

Mevrouw O’Reilly is een onderzoek gestart naar de manier waarop lidstaten voorstellen voor Europese wetgeving, zoals richtlijnen en verordeningen, met elkaar uitonderhandelen. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp in maart 2017 over ditzelfde onderwerp een advies aangevraagd van de Parlementair Advocaat. Deze speciale juridische adviseur van de Tweede Kamer concludeerde toen dat de lidstaten zich niet aan de Europese transparantieregels houden. De commissie Europese Zaken wil nu met andere parlementen samenwerken om de transparantie van de EU te verbeteren. In het kader van deze samenwerking zullen de Europawoordvoerders van gedachten wisselen met mevrouw O’Reilly over haar onderzoek en over mogelijke samenwerking.

Nb. Omdat er alleen videoconferentie-faciliteiten aanwezig zijn in de niet-publieke ruimtes van de Tweede Kamer, is dit gesprek besloten.

Week 45

Waar komen de EMA & EBA?

Op de Raad Algemene Zaken op 20 november zullen de ministers besluiten over waar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese BankAutoriteit (EBA) , nu nog in Londen, gevestigd zullen worden na de Brexit.. Na de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden hebben verschillende EU-lidstaten zich gekandideerd als nieuwe vestigingslocatie voor de EMA en EBA.

De beslissingen zullen aan de hand van een geheime stemming in meerdere rondes tot stand komen. Nederland heeft zich met Amsterdam kandidaat gesteld als vestigingslocatie voor de EMA; het kabinet heeft de heer Wouter Bos aangesteld als ambassadeur voor de Nederlandse kandidatuur.

Naast de besluitvorming over de EMA en EBA staat het Commissiewerkprogramma 2018 ‘An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe’  op de agenda en zullen de ministers de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 voorbereiden.

Ter voorbereiding overleggen de EU-woordvoerders van de fracties op dinsdag 7 november met de nieuwe bewindspersoon van Buitenlandse Zaken, de heer Zijlstra.

Cohesie in Europa

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) over Cohesiebeleid op woensdag 15 november 2017 hebben de EU-woordvoerders de mogelijkheid om op donderdag 9 november 2017 schriftelijk overleg te voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer.

Op de agenda van deze RAZ staat onder andere de aanpassing van Verordening 1303/2013 over de gemeenschappelijke bepalingen van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). Deze verordening legt de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van de ESI-fondsen in de periode van 2014 tot en met 2020. Voor Nederland is er in deze periode in totaal €1,7 miljard vanuit de ESI-fondsen beschikbaar gesteld.

Daarnaast zullen de lidstaten tijdens de RAZ discussie voeren over de vormgeving van het Europees Cohesiebeleid na 2020 op basis van het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie.

Week 46

Plannen voor Europa

De procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 16 november aanstaande zal in het teken staan van de bespreking van enkele grote activiteiten die in de laatste weken van 2017 zullen plaatsvinden.

Zo zal de stand van zaken van het rondetafelgesprek over het Witboek over de Toekomst van Europa op 11 december in het Gouvernement in Maastricht worden doorgesproken. Daarnaast overleggen de EU-woordvoerders van de fracties over de delegatieinzet voor de plenaire COSAC die op 26-28 november in Tallinn wordt georganiseerd.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Week 47

EU-toetredingsperspectief Westelijke Balkan

Op dinsdag 21 november organiseert de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering over de Westelijke Balkan waar ook nationale parlementariërs voor uitgenodigd zijn.

het lid Anne Mulder (VVD) zal namens de commissie Europese Zaken aan deze vergadering deelnemen.

De bijeenkomst staat in het teken van het EU-integratieproces en EU-toetredingsperspectief van de zes landen van de Westelijke Balkan (Servië, Montenegro, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo). Momenteel voert de EU toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaten Servië en Montenegro. Met kandidaat-lidstaten Albanië en Macedonië worden (nog) geen onderhandelingen gevoerd. Bosnië-Herzegovina en Kosovo hebben de status van kandidaat-lidstaat (nog) niet bereikt.

Naar verwachting zal het thema 'EU-uitbreiding' de komende periode in de belangstelling komen te staan. Bulgarije is in de eerste helft van 2018 voorzitter van de Raad van Ministers en zal dit onderwerp als prioriteit stellen. In mei 2018 zal er in Sofia een EU-top over de Westelijke Balkan worden georganiseerd.

Cohesiebeleid na 2020

Op woensdag 22 november organiseert de commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering met als thema “De toekomst van cohesiebeleid na 2020: kansen, uitdagingen en vervolgstappen”.

Vanuit de commissie Europese zaken zal het lid Anne Mulder (VVD) deelnemen.

De introductie wordt verzorgd door Corina Creţu, de Eurocommissaris voor Cohesiebeleid, en Jaak Aab, de Estse minister voor Openbaar Bestuur. Vervolgens komen verschillende belanghebbenden aan het woord zoals Europarlementariër Kerstin Westphal, de rapporteur van de resolutie over "Bouwstenen voor een EU-cohesiebeleid na 2020" en Michael Schneider, de rapporteur van de Comité van de Regio’s opinie “De toekomst van cohesiebeleid na 2020”.

Tenslotte krijgen nationale parlementen de mogelijkheid om hun visie op de toekomst van cohesiebeleid na 2020 te schetsen en met de leden van de commissie REGI in gesprek te gaan.

De conclusies worden getrokken door de voorzitter van de commissie REGI Iskra Mihaylova.

Week 48

Rapporteurs maken zich sterk voor meer transparantie in de EU tijdens COSAC

Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en van Rooijen (50PLUS) zijn namens de commissie Europese Zaken rapporteur voor het thema transparantie van de EU. Samen met delegatieleider Azmani (VVD) reizen zij, samen met een delegatie uit de Eerste Kamer, van 26-28 november 2017 af naar Tallinn om tijdens de COSAC – de bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie - hun position paper 'Opening up closed doors: Making the EU more transparent for its citizens' te presenteren. 

In dit position paper concluderen de rapporteurs dat parlementariërs op dit moment de EU niet goed kunnen controleren. Dat geldt voor vooral de overleggen en onderhandelingen tussen de lidstaten over nieuwe Europese wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, pensioenen of migratiebeleid. Stukken zijn bijvoorbeeld niet standaard openbaar. De Kamerleden willen via een gezamenlijk initiatief met andere parlementen in de EU deze voorstellen voor meer transparantie nu aan de EU presenteren. Het is de eerste keer dat een parlement in de EU met interparlementaire samenwerking probeert burgers meer invloed te geven op Europa.

In januari 2018 houdt de commissie Europese Zaken een algemeen overleg over de EU-informatievoorziening. Daar spreken de leden weer met de regering over dit onderwerp.

Week 49

Groeianalyse belangrijk onderdeel overleg Raad Algemene Zaken

Op 4 december aanstaande voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op 12 december plaats heeft.

De ministers bereiden tijdens deze RAZ de Europese Raad voor die op 14 en 15 december bijeen komt. Tevens praten de ministers over de goedkeuring van een gemeenschappelijke verklaring over de interinstitutionele programmering. Doel is ervoor te zorgen dat het EU-wetgevingsproces transparanter wordt, meer openstaat voor de inbreng van belanghebbenden en gemakkelijker te volgen is.

Een ander belangrijk punt van de RAZ op 12 december is de jaarlijkse groeianalyse in het kader van het Europees semester 2018. Het Europees Semester, een gedetailleerde analyse van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten, begint wanneer de Commissie met haar jaarlijkse groeianalyse komt. In de groeianalyse staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

De inbreng van de woordvoerders Europese Zaken dient op 4 december voor 15:00 binnen te zijn.

Plannen voor Europa

Op 7 december vindt de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken plaats. Tijdens deze vergadering zullen de Europa-woordvoerders de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie kiezen. Er zijn gerede kandidaten voor beide functies.

Na de benoeming zal de procedurevergadering Europese Zaken aanvangen. Op de agenda staan de uitkomsten van de plenaire COSAC vergadering in Tallinn  en het rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa op 11 december in Maastricht.

Week 50

Europa op tafel in Maastricht

Welke kant zou de Europese Unie op moeten? Op meer fronten de samenwerking opzoeken, of juist minder of efficiënter? Nederlandse Kamerleden gaan hierover in gesprek met experts en vertegenwoordigers van Europese instanties, onder wie Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De vaste commissie voor Europese Zaken organiseert in samenwerking met de provincie Limburg op 11 december 2017 een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa. Het gesprek vindt plaats in het Gouvernement van Maastricht, waar 25 jaar geleden het Verdrag van Maastricht werd getekend. Het rondetafelgesprek is voorbereid door de rapporteurs Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP).

Deelnemende Kamerleden: Lilianne Ploumen (PvdA), Anne Mulder (VVD), Rens Raemakers (D66), Malik Azmani (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Kees Verhoeven (D66), Renske Leijten (SP), Martijn van Helvert (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Achraf Bouali (D66), André Postema (Eerste Kamer, PvdA) en Petra Stienen (Eerste Kamer, D66).

Het rondetafelgesprek is openbaar en via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van de Tweede Kamer.

Week 51

Plannen voor Europa

Op de laatste procedurevergadering van de commissie Europese Zaken van dit kalenderjaar zullen de Europa-woordvoerders van de fracties de totale prioriteitenlijst vaststellen met Nederlandse prioriteiten in het werkprogramma van de Europese Commissie.

Op 24 oktober jl. werd dit programma gepresenteerd. De prioriteitenlijst bevat de EU-voorstellen die door de verschillende Kamercommissies als prioriteit zijn aangemerkt. Deze lijst zal na vaststelling in de commissie Europese Zaken voor stemming worden aangeboden aan de Kamer.

Daarnaast spreken de leden onder andere over het aanstellen van rapporteurs op voor de Kamer belangrijke thema’s als de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader.

Vooruitblik op Bulgaars EU-voorzitterschap

Op woensdag 20 december spreekt de commissie Europese Zaken met de Nederlandse ambassadeur in Sofia, mevrouw Ten Tusscher, over het aankomende Bulgaarse EU-voorzitterschap. Bulgarije zal op 1 januari aanstaande voor zes maanden de voorzittershamer van de Raad van de Europese Unie overnemen van Estland.

In het gesprek zullen de Bulgaarse EU-prioriteiten, zoals het uitbreidingsproces voor landen in de Westelijke Balkan, aan de orde kunnen komen. Ook is er aandacht voor de parlementaire dimensie van het Bulgaarse voorzitterschap en de politieke actualiteiten in Bulgarije.

Week 3

Plannen voor Europa

Op donderdag 18 januari vindt de eerste procedurevergadering van het nieuwe jaar plaats. Tijdens de vergadering bespreken de Europa-woordvoerders de inzet van het nieuwe kabinet ten aanzien van het toekomstige Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de informele discussie hierover op de Europese top van 23 februari 2018.

Tevens buigen zij zich over de voorbereiding van de halfjaarlijkse voorzittersbijeenkomst van de COSAC (conferentie van commissies Europese Zaken en het Europees Parlement). Verder bepalen de woordvoerders hoe zij de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie willen behandelen. Eén van de voorstellen betreft het vaststellen van een duidelijk risico van een ernstige schending van de rechtsstaat door Polen.  

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Stand van zaken informatievoorziening over Europa

In de eerste week na het kerstreces gaan de woordvoerders Europa op woensdagmiddag 17 januari 2018 in gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken over de stand van zaken met betrekking tot de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer. Vanuit haar horizontale rol heeft de commissie Europese Zaken hierin het voortouw. Het overleg dient om aan te geven wat er goed gaat en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan geannoteerde agenda’s voor en verslagen na Raadsbijeenkomsten in Brussel en de beoordelingsfiches van nieuwe Europese Commissievoorstellen.

Het algemeen overleg wordt afgetrapt door de rapporteurs informatievoorziening Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) op basis van het transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens.  Hierin worden een aantal suggesties gedaan om de ‘black box’  van de Europese besluitvorming open te maken. Dit paper wordt door 26 andere kamers van nationale parlementen ondersteund.

Terugblik op Ests voorzitterschap

Op donderdag 18 januari spreken de leden van de commissie voor Europese Zaken met de heer Matti Maasikas, de Estse viceminister voor Europese Zaken. Estland vervulde het afgelopen half jaar het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

In het gesprek zullen de conclusies en de vervolgplannen van het Estse voorzitterschap besproken worden. Prioriteiten voor Estland waren: een open en innovatieve Europese economie, een veilig Europa, een digitaal Europa en vrij verkeer van data, en een inclusief en duurzaam Europa. Tijdens het voorzitterschap werkte Estland nauw samen met Bulgarije en Oostenrijk. De drie landen vormen het huidige trojka. Bulgarije nam het stokje op 1 januari 2018 van Estland over.

Week 4

Task Force Timmermans heet hangijzer tijdens Voorzitters COSAC

Op 21 en 22 januari neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Malik Azmani (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie Sofia, Bulgarije.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de oprichting van een Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently (Timmermans Task Force) met Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans op de agenda en zal het Bulgaars EU-voorzitterschap een toelichting geven op de prioriteiten voor het komend half jaar.

Speciale aandacht zal gevestigd zijn op de brief die namens de commissies Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer aan de voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de voorzitter van de Europese Commissie en aan de voorzitter van de Eurogroep verstuurd is inzake de transparantie van de Europese besluitvorming.

Rapporteursverslag Brexit besproken met minister

Op woensdag 24 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met minister Zijlstra over de stand van zaken op de uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Het verslag met bevindingen dat de rapporteurs over de Brexit hebben geschreven staat geagendeerd, evenals de kabinetsreactie op het verslag. Verder wordt in dit overleg ook de speciale Raad Algemene Zaken over de Brexit op 29 januari voorbereid. Tevens is een kabinetsbrief over de pretoetredingssteun aan kandidaat-lidstaten geagendeerd voor dit overleg.

Week 5

EU-agentschappen en cohesiebeleid onderwerp van gesprek met Europese Rekenkamer

Voorafgaand aan het gesprek van de leden van de commissie Financiën over de steunprogramma’s voor Griekenland spreken de woordvoerders van de commissie voor Europese Zaken met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Onderwerpen van gesprek zijn de 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ door de Europese Rekenkamer en een speciaal verslag over de voorwaarden voor en de effecten van het Europese cohesiebeleid.

Het verslag 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarlijkse controles van de Europese agentschappen door de Europese Rekenkamer over 2016. Het heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de rekeningen van de agentschappen, de rechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven, en ook op enkele aspecten met betrekking tot de prestaties van de Europese agentschappen.

Week 6

Jaarplanning commissie Europese Zaken

Welke activiteiten willen de woordvoerders in de commissie Europese Zaken dit jaar organiseren? Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op donderdag 8 februari zal deze vraag centraal staan bij de behandeling van de jaarplanning van de commissie.

Daarnaast wordt de kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa” door de commissie in behandeling genomen. De commissie zal in de procedurevergadering besluiten over de precieze wijze van behandeling van het AIV-rapport en de kabinetsreactie daarop.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Week 8

Transparantiebijeenkomst in Brussel

Op maandag 19 februari reist een delegatie van de commissie Europese Zaken af naar Brussel. De rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen samen met Martin van Rooijen (50PLUS) ’s ochtends het Transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens” aanbieden aan Eurogroep voorzitter Centeno.

Na het aanbiedingsmoment zullen de rapporteurs in gesprek gaan met stakeholders met betrekking tot het thema Transparantie in het Europees Parlement, net voor de start van de Europese Parlementaire Week.

Aidan O’Sullivan, Head of Cabinet van de Europese Ombudsman zal tijdens de transparantiebijeenkomst een toelichting geven op de aanbeveling omtrent de transparantie van de besluitvorming in de Raad die deze week verscheen.

Daarna zal een paneldiscussie volgen met vertegenwoordigers van ngo’s die werkzaam zijn op het terrein van transparantie in de Europese besluitvorming; Access Info, Transparency International en de Commissie Meijer

Plannen voor Europa

De woordvoerders van de fracties van de commissie Europese Zaken spreken donderdag 22 februari met elkaar over de planning van het komende jaar.

Tevens zullen zij zich buigen over een vragenlijst vanuit het Bulgaarse EU-Voorzitterschap ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC).

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Rechtsstaat Polen op de agenda RAZ

Naast de prioriteiten van het Bulgaars EU-Voorzitterschap staat een presentatie van de Europese Commissie over de stand van zaken met de rechtsstaat in Polen op de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 27 februari 2018.

De woordvoerders Europese Zaken bereiden de RAZ voor met minister Kaag door middel van een overleg op donderdag 22 februari.

Het algemeen overleg is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Inmiddels loopt er een verzoek om het algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk overleg.

Week 10

Technische briefing Adviescommissie Internationale Vraagstukken

De Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) bracht in juni 2017 een beleidsadvies uit aan het kabinet en de Staten-Generaal over de erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. In het advies worden aanbevelingen gedaan over het vergroten van institutionele responsiviteit in het kader van de Raad van Europa, de Europese Unie, de OVSE en de G20/OESO; maatschappelijke diplomatie; en het versterken van de capaciteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades.

In januari 2018 verscheen de kabinetsreactie. De AIV is door de commissie Europese Zaken verzocht een technische briefing te verzorgen, waarvoor ook de leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid worden uitgenodigd. Op dinsdag 6 maart vindt deze technische briefing plaats.

Week 11

Kabinetsreactie Transparantie in procedurevergadering

De leden van de commissie Europese Zaken spreken in de procedurevergadering op donderdag 15 maart over de behandeling van de kabinetsreactie op het rapport ‘Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ van rapporteurs Omtzigt (CDA) en Leijten (SP). Ook de behandeling van het EU-voorstel over het toetredingsperspectief voor landen in de Westelijke Balkan komt in deze vergadering aan de orde.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Brexit en Westelijke Balkan besproken

Op donderdag 15 maart spreken de woordvoerders van de commissie Europese Zaken met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken de heer Blok over de voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op dinsdag 20 maart aanstaande.

Belangrijkste punt op de agenda is de voorbereiding van de formele Europese Raad op 22 en 23 maart waarin gesproken zal worden over de vervolmaking van de interne markt, het Europees Semester en de voorbereiding van de Top die in mei 2018 plaatsheeft in de Bulgaarse hoofdstad Sofia over de aandacht voor de Westelijke Balkan vanuit de Europese Unie.

Daarnaast spreken de leden van de commissie Europese Zaken over de stand van zaken over de onderhandelingen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met speciale aandacht voor de concepttekst van het withdrawal agreement van de Europese Commissie die eind februari 2018 gepresenteerd is.

Week 13

Staat van de Europese Unie

Op maandag 26 maart spreken de woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Staat van de Europese Unie tijdens een notaoverleg in de plenaire zaal. Bijzonderheid aan dit debat is ook dat er diverse Nederlandse leden van het Europees Parlement aanwezig zullen zijn.

Onderwerp van het notaoverleg is de jaarlijkse nota getiteld Staat van de Europese Unie waarin het kabinet zijn visie op Europa en Europees beleid uiteenzet. De verwachting is dat in het notaoverleg ook over Europese actualiteiten zal gaan, bijvoorbeeld de onderhandelingen over de Brexit en het voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (EU-meerjarenbegroting) dat in mei 2018 wordt verwacht.

Het notaoverleg zal live worden uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

Commissie spreekt met Permanent Vertegenwoordiger over Europese actualiteiten

Op donderdag 29 maart spreekt de commissie Europese Zaken in een openbare vergadering met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (PVEU), de heer Robert de Groot. De heer De Groot is sinds mei 2017 werkzaam als PVEU in Brussel. 

Het gesprek zal zich toespitsen op Europese actualiteiten waarbij de heer De Groot zijn ervaringen en observaties sinds zijn aantreden in Brussel met de commissie Europese Zaken zal delen.

Week 14

Schriftelijke inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018 zal er een schriftelijk overleg plaatsvinden. Gelet op het verslag van de vorige Raad inzake cohesiebeleid zal er waarschijnlijk gesproken worden over de prioriteiten van het beleid, de verdeling van middelen en hoe het beleid beter te communiceren.

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op 5 april spreken de Europa-woordvoerders tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over het vervolg van het transparantie-initiatief van de rapporteurs. Daarnaast spreken  de leden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de diverse beleidsterrein zoals defensie, landbouw en sociale zaken. De commissie zal in april een rondetafelgesprek over de Brexit in de Kamer organiseren.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 15

Hervorming Verkiezingsakte besproken

Op woensdagmiddag 11 april overleggen de woordvoerders Europa met minister Blok van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken op 17 april 2018.

Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn onder andere de situatie van de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie het uitbreidingspakket presenteren, waaronder de voortgangsrapportages over de (potentiële) kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en Turkije.

Tenslotte is een belangrijk onderdeel van deze Raad Algemene Zaken gewijd aan het onderwerp van de hervorming van de Verkiezingsakte die naar alle waarschijnlijkheid zal worden goedgekeurd.

Het algemeen overleg wordt live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer.

Informatiepositie Tweede Kamer

Wat gaat er goed in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en waar kan de informatiepositie van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese voorstellen verder versterkt worden?

Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse algemeen overleg informatievoorziening op donderdagmiddag 12 april.

Rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen in eerste termijn namens de commissie inbreng leveren waarna minister van Buitenlandse Zaken Blok zal reageren op de naar voren gebrachte (aandachts)punten.

Aan het einde van het algemeen overleg worden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Rapporteurs bezoeken Brussel om Brexit

De rapporteurs op het dossier Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), brengen op maandag 9 april een werkbezoek aan Brussel. Ook de leden Van Rooijen (50PLUS), Bisschop (SGP) en Azarkan (DENK) maken deel uit van de delegatie. Het doel van het bezoek is om meer inzicht te verkrijgen in de stand van de onderhandelingen over het uittredingsakkoord. Ook de ideeën en gedachten over de nieuwe handelsrelatie tussen EU en VK komen aan de orde in dit werkbezoek.

De leden spreken in Brussel met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (PV), de Ierse PV en de plaatsvervangend PV van het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese instellingen worden met een bezoek vereerd: in het Europees Parlement spreken de leden met rapporteur Guy Verhofstadt, bij de Europese Commissie met plaatsvervangend EU-onderhandelaar Sabine Weyand en bij de Raad met onderhandelaar Didier Seeuws. De bevindingen van de rapporteurs zullen worden verwerkt in een verslag.

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te gast in de Kamer

Op woensdag 11 april ontvangt de vaste commissie voor Europese Zaken de Tánaiste (Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel) van Ierland, de heer Simon Coveney in het kader van het sluiten van de Goede Vrijdagakkoord 20 jaar geleden. Ook zullen in het gesprek de verwachte gevolgen van de Brexit voor Ierland aan de orde komen, zoals de nieuwe grens van de interne markt. Daarnaast is de Ierse regering bezorgd over de stabiliteit van de regio  Noord-Ierland, waarover in het Goede Vrijdagakkoord afspraken zijn gemaakt.

Op donderdag 12 april ontvangt de commissie voor Europese Zaken ook de Duitse minister van staat en viceminister voor Europese Zaken Michael Roth. Omdat het geplande gesprek tussen de heer Roth en minister Blok niet heeft kunnen plaatsvinden tijdens het bezoek van de minister op 22 maart in Berlijn komt de heer Roth nu naar Nederland. Hij wil deze gelegenheid aangrijpen om met de woordvoerders Europese Zaken en leden van de Contactgroep Duitsland van gedachten te wisselen over de stand van zaken in de Europese Unie.

De Tweede Kamervoorzitter ontvangt op donderdag 12 april haar Franse ambtgenoot François de Rugy, de Voorzitter van de Assemblée Nationale. Met dit bezoek op uitnodiging van de  Kamervoorzitter worden de parlementaire banden tussen Frankrijk en Nederland verder versterkt. De heer De Rugy wordt onder anderen vergezeld door mevrouw Poletti, voorzitter van de Vriendschapsgroep, en de heer Anglade, ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken van de Assemblée. In de Tweede Kamer zal de delegatie ook spreken met leden van de Contactgroep Frankrijk en van de commissie Europese Zaken.

Week 16

Inkomend EU-Voorzitterschap Oostenrijk

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek Brexit spreekt de commissie Europese Zaken op donderdag 19 april met de Oostenrijkse ambassadeur in Nederland, mevrouw Mariaheide Gürer, over de inzet voor het inkomend EU-voorzitterschap door Oostenrijk. Oostenrijk zal van 1 juli tot en met 31 december 2018 de voorzitter van de Raad van de Europese Unie zijn.

Onderwerpen van gesprek zijn naar verwachting onder andere de planning en prioriteiten van het Oostenrijkse EU-Voorzitterschap, transparantie, Brexit en het Meerjarig Financieel Kader. Mogelijk komt ook de Westelijke Balkan en de positie van Oostenrijk daarin aan de orde. De commissie  Europese Zaken zal in het meireces een werkbezoek afleggen aan Servië, Montenegro en Albanië. De Westelijke Balkan is een van de prioriteiten van Oostenrijk.

Kamerleden informeren zich over Brexit

Op donderdag 19 april spreken de woordvoerders Europese Zaken in vier ronden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit rondetafelgesprek volgt op een werkbezoek naar Brussel dat de rapporteurs Brexit, Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) op maandag 9 april aflegden, samen met drie andere leden van de commissie Europese Zaken.

Tijdens het rondetafelgesprek spreken de leden met politiek wetenschappers zoals professor Van Elsuwege van de Universiteit van Gent, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die geraakt worden door de Brexit en met vertegenwoordigers van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd van de Britten in de Europese Unie.

Het rondetafelgesprek zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

Week 17

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 26 april spreken de leden van de commissie Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de door de Franse president Macron voorgestelde maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie. De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de Kamer en in het bijzonder de commissie Europese Zaken om aan dit Franse initiatief invulling te geven in Nederland.

Daarnaast spreken de woordvoerders over de nieuw ontvangen Europese voorstellen en over het uitnodigen van de Nederlandse ambassadeur in Wenen ter voorbereiding van het Oostenrijks EU-voorzitterschap dat op 1 juli 2018 begint en tot het einde van het jaar duurt.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Gesprek met de ambassadeurs van Albanie en Servie

Op donderdag 26 april spreekt de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Servië, Zijne Excellentie Petar Vico, en de ambassadeur van Albanië, Hare Excellentie Adia Sakiqi, Onderwerp van gesprek is de mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid die deze week is gepubliceerd. Daarin beveelt de Europese Commissie aan om de EU-toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaat Albanië te openen. Met kandidaat-lidstaat Servië wordt reeds onderhandeld door de Europese Unie.

Tevens bereidt de commissie met dit gesprek haar werkbezoek aan de Balkanregio voor. Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie uit de commissie een bezoek aan Albanië, Montenegro en Servië voor gesprekken met ministers en parlementsleden over de voorbereidingen op een mogelijk EU-lidmaatschap.

Week 18

Werkbezoek aan Westelijke Balkan over EU-uitbreiding

Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie van de commissie Europese Zaken een gecombineerd werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië. Deze landen in de Westelijke Balkan zijn momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft vorige week rapport uitgebracht over de hervormingen die deze landen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor EU-toetreding. Servië en Montenegro zijn reeds aan het onderhandelen met de EU over toetreding; in het geval van Albanië stelt de Europese Commissie voor om toetredingsonderhandelingen te openen.

De Kamerdelegatie wordt aangevoerd door commissievoorzitter Azmani en bestaat voorts uit de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Van Ojik (GL), Futselaar (SP) en Van der Graaf (CU). De delegatie spreekt in de drie landen met een aantal ministers en parlementsleden. Ook zijn er verschillende ontmoetingen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, journalisten en rechters. De delegatie wil zich hiermee een beeld vormen over de vorderingen die de landen maken ten aanzien van de rechtsstaat en de bescherming van grondrechten zoals de persvrijheid. Tevens is in Belgrado een gesprek met jongeren voorzien over Servië in Europa.

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Vanwege het meireces voeren de woordvoerders Europese Zaken op donderdag 3 mei schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 14 mei aanstaande.

Tijdens de Raad zullen de ministers spreken over de conceptagenda van de Europese Raad van 28-29 juni, de samenstelling van het Europees Parlement voor de periode 2019-2024 en de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie haar voorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK) aan de Raad presenteren.

Naast de reguliere Raad Algemene Zaken zal in EU-27 verband gesproken worden over de stand van zaken met betrekking tot de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Voor het schriftelijk over is  tevens geagendeerd de kabinetsappreciatie over het toekennen van macrofinanciële steun aan Oekraïne. Ook het gewijzigde boetebeleid van de Europese Commissie in het geval van te late implementatie van EU-richtlijnen is aan de agenda toegevoegd.

Tot slot staat de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het houden van maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU op de agenda van het overleg. Het kabinet vraagt de Kamer om hieraan mee te werken en deze consultaties in Nederland uit te voeren. De commissie Europese Zaken heeft vorige week in haar procedurevergadering als advies aan het Presidium vastgesteld om hieraan medewerking te verlenen in de vorm van een opinieonderzoek onder Nederlanders over een aantal nader te bepalen EU-onderwerpen.

Week 20

Gesprek met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 15 mei spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Nikola Dimitrov. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de minister die op 14 en 15 mei een bezoek brengt aan Nederland.

Onderwerpen van gesprek zijn de op 6 februari jl. gepresenteerde strategie voor de Westelijke Balkan van de Europese Commissie en de mededeling van de Europese Commissie over het EU-uitbreidingsbeleid van 17 april. Hierin beveelt de Europese Commissie onder meer aan om de toetredingsonderhandelingen te openen met Macedonië. De Raad Algemene Zaken zal hier naar verwachting op 26 juni met unanimiteit over stemmen. Op 21 juni is het algemeen overleg EU-uitbreiding in de Kamer gepland.

Brexit-commissie Brits Lagerhuis bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 17 mei bezoekt een delegatie van de speciale Brexit-commissie van het Britse Lagerhuis de Tweede Kamer. De delegatie onder leiding van Hillary Benn MP doet onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor het VK en zal hierover op een later moment rapport uitbrengen. In het gesprek met de commissie Europese Zaken zal gesproken worden over de voorbereiding op de Brexit en de mogelijke nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit.

Week 21

Dossieroverleg tussen commissies EUZA's van de Staten-Generaal

Op dinsdag 22 mei komen de commissies Europese Zaken van de Tweede en de Eerste Kamer bijeen om te spreken over actuele EU-dossiers. Het overleg vindt deze keer plaats in de Eerste Kamer. Tijdens het overleg informeren de commissies elkaar over de prioriteiten en activiteiten op het terrein van Europese Zaken. 

Op de agenda van het overleg volgende week staat bijvoorbeeld Brexit en de mogelijkheid van een gezamenlijk werkbezoek aan Londen. Ook zullen de leden spreken over het transparantie-initiatief dat de commissies samen richting de Europese instellingen hebben genomen. Voorts staat het Meerjarig Financieel op de agenda en zullen de rapporteurs een blik werpen op de behandeling in de Tweede Kamer. De TK-delegatie zal tevens verslag uitbrengen van het werkbezoek aan de Westelijke Balkan in het meireces. Tot slot zullen de commissies met elkaar van gedachten wisselen over de actuele rechtsstaat-ontwikkelingen in Polen, Hongarije en Malta.

Week 22

Krachtenveld rondom EU-transparantie

De commissie Europese Zaken probeert samen met andere nationale parlementen en het Europees parlement meer openheid over Europese onderhandelingen te bevorderen. Om een goed beeld te krijgen over hoe de verhoudingen tussen de lidstaten liggen, wordt de commissie bijgepraat over het krachtenveld in de Raad. Ook krijgen de Kamerleden uitleg over het gebruik van de database met onderhandelingsstukken Delegates Portal.

Plannen voor nieuwe EU-meerjarenbegroting toegelicht

Op woensdag 30 mei worden de commissie Europese Zaken en andere betrokken commissies bijgelicht over de plannen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het MFK is de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2020 tot en met 2027. Begin mei heeft de Europese Commissie dit voorstel uitgebracht; de komende weken zullen nog sectorspecifieke uitvoeringsvoorstellen verschijnen. De ambtelijke briefing wordt verzocht door medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Na het zomerreces zal een overleg met het kabinet worden gepland over het nieuwe MFK en de Nederlandse positie.

Week 23

Behandeling MFK besproken in procedurevergadering Europese Zaken

Op donderdag 7 juni spreken de woordvoerders Europa van de fracties tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over onder andere de behandeling van de op 2 mei uitgekomen voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader. De nieuwe begroting loopt van 2021 tot 2027.

Daarnaast wordt de inzet van de Nederlandse delegatie naar de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU (COSAC) besproken. Tijdens de plenaire COSAC, op 17 tot en met 19 juni in Sofia, Bulgarije, is de Nederlandse delegatie voornemens om een zijbijeenkomst in het kader van het transparantie-initiatief te organiseren.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 24

Gesprek met Bosnische ambassadeur over EU-uitbreiding

Op donderdag 21 juni spreekt de commissie Europese Zaken met mevrouw Mirsada Colakovic, ambassadeur van Bosnië-Herzegovina in Den Haag. Onderwerp van gesprek zijn de vorderingen van het land op het gebied van rechtsstaat, democratisch bestuur en mensenrechten in het kader van het EU-uitbreidingsbeleid. Bosnië-Herzegovina is momenteel aspirant-kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

In april publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse EU-uitbreidingsstrategie inclusief voortgangsrapportage over Bosnië en andere landen in de Balkan. De commissie Europese Zaken behandelt de EU-uitbreidingsstrategie en de kabinetsappreciatie ervan in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op donderdag 21 juni.

Gesprek met SG van Brits Brexit-departement

Op donderdag 14 juni spreken de Brexit-rapporteurs met de heer Phylip Rycroft, de secretaris-generaal van het Department for Exiting the European Union van het Verenigd Koninkrijk. De leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) zijn rapporteurs aangaande de Brexit. Onderwerpen van gesprek zijn de voorbereidingen op de Brexit en de verkenningen op de mogelijke toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Stand van zaken transparantie

In het kader van het transparantie initiatief van de commissie Europese Zaken, gepresenteerd op de plenaire COSAC in Tallinn vorig jaar november, ontvangen de woordvoerders van de fracties een technische briefing over de stand van zaken van hun aanbevelingen.

Inmiddels zijn de reacties van drie van de vier Europese instanties ontvangen en alleen op de schriftelijke reactie van de Eurogroepvoorzitter Centeno wordt nog gewacht.

Naast de stand van zaken inzake het transparantie-initiatief wordt er ingegaan op het Delegates Portal waar Kamerleden documenten kunnen vinden die geagendeerd staan voor de Europese vergaderingen.

Week 25

Delegatie brengt werkbezoek aan plenaire COSAC

Van zondag 17 tot en met dinsdag 19 juni 2018 vindt in Sofia, Bulgarije, de plenaire COSAC-vergadering – de bijeenkomst van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie – plaats. Vanuit de Tweede Kamer zullen Malik Azmani (VVD) als delegatieleider, Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Martin van Rooijen (50PLUS) deelnemen.

Tijdens de plenaire COSAC organiseert de Nederlandse Tweede Kamerdelegatie in samenwerking met het Deense Parlement en de Nederlandse Eerste Kamer een zijbijeenkomst over de stand van zaken van het transparantie-initiatief dat gepresenteerd werd op de vorige plenaire vergadering van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie, november 2017 in Tallinn, Estland.

Op de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 21 juni spreken de woordvoerders dan over het vervolg van het transparantie-initiatief.

Vervolg Transparantie-initiatief besproken

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken spreken de woordvoerders onder andere over het vervolg van het transparantie-initiatief. Dit initiatief werd gepresenteerd op de plenaire vergadering van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC), afgelopen november in Tallinn, Estland en op de plenaire COSAC-vergadering in Sofia op 17-19 juni 2018 heeft de commissie Europese Zaken samen met het Deense Parlement en de Nederlandse Eerste Kamer een zijbijeenkomst over de stand van zaken van het transparantie-initiatief georganiseerd.

Naast transparantie staat een behandelvoorstel voor de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie op de agenda. Dit nieuwe Meerjarig Financieel Kader loopt van 2021-2027. In totaal komen er een vijftigtal deelverordeningen die in de verschillende vakcommissies behandeld zullen worden. De commissie Europese Zaken heeft hierin een coördinerende rol.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreidingsbeleid

Op donderdag 21 juni spreekt de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken die op 26 juni gepland is. Belangrijk punt op de  agenda is het EU-uitbreidingsbeleid, en de aanbeveling van de Europese Commissie om EU-toetredingsonderhandelingen met Albanië en Macedonië te openen. Naar verwachting zal de Raad Algemene Zaken daar een besluit over nemen.

Daarnaast bereidt de Raad Algemene Zaken de Europese Raad van 28-29 juni voor; deze Europese top zal onder meer in het teken staan van migratie, veiligheid en defensie. Voor het algemeen overleg met minister Blok is tevens een brief geagendeerd over de verdeling van de implementatietermijn voor Europese richtlijnen tussen kabinet en Kamer.

Initiatiefnota ‘De lidstaten weer aan het roer!'

Op 16 februari 2018 bood het lid Bisschop (SGP) zijn  initiatiefnota getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!’ aan.

De nota handelt over hoe de Europese Unie er volgens de indiener uit dient te zien. De Europese Unie behoort volgens de nota gebaseerd te zijn op vier kernprincipes;  subsidiariteit, proportionaliteit, optimale verscheidenheid en gedifferentieerde samenwerking.

De leden van de commissie Europese Zaken zullen tijdens een notaoverleg op donderdagavond 21 juni spreken over deze nota met de indiener.

Week 26

Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020

In de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 7 juni jl. is besloten om schriftelijk overleg te voeren over het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over 'Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020'.

In het document beschrijft de Europese Rekenkamer welke beginselen gevolgd dienen te worden en welke gebieden aandacht eisen van Europese Commissie en Europees Parlement bij het bepalen van nieuwe regelgeving omtrent cohesie.

Dit rapport is van belang omdat na de zomer de onderhandelingen zullen starten over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-meerjarenbegroting, waarin cohesiebeleid is opgenomen.

 

Week 27

Planning najaar 2018

Op de laatste Kamerdag voor het zomerreces spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering van deze commissie over de planning van de commissie voor de tweede helft van 2018.

Tevens staan er diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Terugblik op de Europese top met de minister-president

Op woensdag 4 juli voeren de leden van de commissie Europese Zaken een notaoverleg met minister-president Rutte over de uitkomsten van de Europese Raad en de eurozonetop van 28-29 juni. De Europese top in Brussel stond voor een belangrijk deel in het teken van migratie. Met de aangenomen conclusies heeft de Europese Raad de richting bepaald voor het nieuwe EU-migratiebeleid, dat door de Raad en de Europese Commissie de komende weken zal worden uitgewerkt. Daarnaast hebben de EU-regeringsleiders conclusies aangenomen over veiligheid en defensie, MH17, economie en werkgelegenheid en over de behandeling van de voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Naar verwachting ontvangt de Kamer op maandag 2 juli het kabinetsverslag van de tweedaagse Europese top. Tijdens het notaoverleg kunnen moties worden ingediend; over deze moties zal de Kamer op donderdag 5 juli stemmen.

Week 28

COSAC-voorzittersconferentie in Wenen

Op zondag 8 en maandag 9 juli zal een delegatie uit de Staten-Generaal deelnemen aan de COSAC-voorzittersconferentie in Wenen. De COSAC is het samenwerkingsverband van commissies Europese Zaken uit de nationale parlementen en het Europees Parlement. Vanuit de Tweede Kamer zal mevrouw Belhaj als ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken aan deze conferentie deelnemen; vanuit de Eerste Kamer zal de heer Backer deelnemen.

Deze conferentie vindt plaats in Wenen aangezien Oostenrijk dit semester het EU-voorzitterschap bekleedt. Op het programma staat onder meer de rol van de EU in de wereld, de toekomst van de EU en de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap. De Nederlandse delegatie zal het belang van transparantie door de EU-instellingen in het Europese wetgevingsproces aan het orde stellen. De voorzittersconferentie bereidt de plenaire COSAC-conferentie voor, die van 18 tot en met 20 november in Wenen zal plaatsvinden.

Stand van zaken Brexit-onderhandelingen

De woordvoerders Europese Zaken voeren in het zomerreces schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de speciale Raad Algemene Zaken die geheel in het teken zal staan van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Deze Raad in artikel 50-verband, dat wil zeggen zonder het Verenigd Koninkrijk erbij, zal plaatsvinden op vrijdag 20 juli en wordt voorbereid met het schriftelijk overleg op donderdag 12 juli. Verder is voor dit overleg een kabinetsbrief geagendeerd over de Nederlandse inzet in het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van de regering van Azerbeidzjan op het gebied van corruptiebestrijding.

Feitelijke vragen over het MFK

In mei en juni publiceerde de Europese Commissie de voorstellen voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe Europese begroting voor 2021-2027. Behalve een set overkoepelende voorstellen zijn er ongeveer vijftig sectorale uitwerkingsvoorstellen gepubliceerd.

In het zomerreces komen daar de zogenaamde BNC-fiches voor deze voorstellen naar de Kamer waarin de positie van het Nederlandse kabinet wordt uitgelegd. Over deze voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsappreciaties kunnen door de leden op maandag 20 augustus feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over het MFK dat op donderdag 20 september in de planning staat.

EU-nieuwsbrief na het zomerreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces voortaan wekelijks op maandag verschijnen, te beginnen op maandag 3 september. De redactie wenst alle abonnees een prettige reces- en vakantietijd toe!