Europese Zaken

Week 40

Kamer spreekt over meerjarige EU-begroting

Op 5 oktober overlegt de commissie EU-zaken met minister Koenders over de inzet van het kabinet bij de Raad Algemene Zaken die op 18 oktober bijeenkomt in Luxemburg.

In het algemeen overleg zal ook gesproken worden over de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de vijfjarenbegroting van de EU. Het huidige MFK loopt van 2014-2020. Op 14 september jl. presenteerde de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie van het lopende MFK, waarin ze onder meer stelt dat het nieuwe MFK meer ruimte moet bieden om te kunnen reageren op onverwachte omstandigheden. Nieuwe begrotingsprioriteiten die de Commissie voorstelt zijn migratie en interne veiligheid, groei en werkgelegenheid. De commissie Europese Zaken heeft de leden Mulder en Koolmees aangesteld als rapporteurs voor het MFK-dossier.

Week 41

Europese Raad over migratie en Rusland

Naar verwachting zal op woensdag 12 oktober het plenaire debat met de minister-president plaatsvinden ter voorbereiding van de Europese Raad van 20-21 oktober in Brussel. Aan de Europese Raad nemen onder voorzitterschap van Donald Tusk de regeringsleiders van de EU lidstaten deel.

Op de agenda van de Europese Raad staat prominent het onderwerp migratie. De regeringsleiders zullen spreken over de aanpak van de Europese migratieproblematiek en de implementatie van de afspraken tussen de EU en Turkije. Ook de opvolging van bestaande EU-afspraken, waaronder over herplaatsing van vluchtelingen, komt daarbij aan de orde. 

Verder zal de Europese Raad een brede discussie houden over handelsvraagstukken. De focus zal waarschijnlijk liggen op het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Naar verwachting zal de Raad van de Europese Unie op 18 oktober groen licht geven voor de ondertekening van CETA tijdens de EU-Canada-top op 27 oktober.

Ten slotte zal de Europese Unie spreken over de EU-relaties met Rusland. Naar verwachting wordt geen besluit genomen over eventuele verlenging van de eerder aan Rusland opgelegde sancties. Het kabinet ziet overigens geen reden om deze sancties nu af te zwakken, aangezien er in de ogen van het kabinet tot dusverre geen voortgang geboekt wordt op de implementatie van de zogeheten Minsk-akkoorden. Het kabinet is voornemens om ook associatieakkoord van de EU met Oekraïne aan de orde te stellen, ter voldoening aan de motie die de Kamer heeft aangenomen in het debat volgend op het referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne.

Benoeming rapporteur Brexit

De commissie Europese Zaken zal tijdens haar procedurevergadering van 13 oktober waarschijnlijk een van haar leden aanwijzen als rapporteur Brexit. Deze zal het proces van de Britse uittreding uit de EU, en de Nederlandse inzet daarbij, de komende tijd intensief gaan volgen en de Kamer daarvan op de hoogte houden.

De commissie zal onder meer ook werkafspraken maken over de behandeling van de mid term review van de meerjarenbegroting van de Europese Unie, het MFK. Hiervoor zijn twee rapporteurs aangesteld, de leden Omtzigt en Koolmees. Op de agenda staat verder de deelname aan de COSAC, de conferentie van commissies Europese Zaken van de nationale parlementen, op 13 tot en met 15 november in Bratislava. 

Week 42

Werkbezoek Noorwegen en Finland

Van 16 tot en met 19 oktober, de eerste helft van het herfstreces van de Tweede Kamer, bezoekt een delegatie uit de commissie EU-zaken Noorwegen en Finland. Tijdens het korte werkbezoek zijn gesprekken voorzien met Statoil in Stavanger, en in Oslo met het Noorse parlement en enkele bewindslieden. Gespreksonderwerpen zijn de Noorse relatie met de Europese Unie, migratie en economie. In Helsinki staat een gesprek met de Minister-President op de agenda, en wordt aan de delegatie een lunch aangeboden door de zustercommissie van de commissie EU-zaken, de Grand Commitee van het Finse parlement, de Eduskunta. Ook worden het bedrijf Rovio en de werf van een ijsbreker bezocht.

Week 44

Gesprek over EU-begroting met Europese Commissie

Op vrijdag 28 oktober spreken de Leden van de commissies Europese Zaken en Financiën met de Directeur-Generaal en plv. Directeur-Generaal Begrotingszaken van de Europese Commissie. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de recente voorstellen over het Meerjarig Financieel Kader en het Financieel Reglement, alsook de ontwikkelingen rondom de ‘eigen middelen’ van de EU.  

Informatievoorziening kabinet aan Tweede Kamer

Woensdag 2 november vindt een openbaar rondetafelgesprek plaats over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer in EU-dossiers. Het doel van het rondetafelgesprek is om van gedachten te wisselen over hoe de Kamer beter geïnformeerd kan worden over EU zaken, zodat de Kamer nog meer grip kan krijgen op besluitvorming in de EU. Het gesprek dient ter voorbereiding van het algemeen overleg EU-informatievoorziening dat op donderdag 16 november a.s. plaats vindt. De commissie voor Europese Zaken spreekt in dit overleg met de minister van Buitenlandse zaken over de informatievoorziening in EU-dossiers en de naleving van de gemaakte afspraken hierover. Tijdens dit algemeen overleg kunnen nieuwe afspraken met het kabinet worden gemaakt om de informatiepositie van de Kamer te verbeteren. Pieter Omtzigt is benoemd tot rapporteur namens de commissie Europese Zaken.

Werkzaamheden commissie Europese Zaken

Donderdag 3 november bespreekt de commissie Europese Zaken de planning van zijn werkzaamheden. Op de agenda staat onder meer de inzet van de Tweede Kamer op de bijeenkomst van Europese nationale parlementen (COSAC) die van 13 tot en met 15 november in Bratislava plaats vindt. Verder wordt besloten over de behandeling van een kabinetsbrief inzake de uitstaande implementatietrajecten van nieuwe EU-regelgeving en de organisatie van een technische briefing over het gebruik van de nieuwe EU-databank voor vertrouwelijke stukken, ook wel delegates portal genoemd.

Week 45

Parlementen bespreken controle op EU-fondsen

Ongeveer 80% van de EU-begroting wordt uitgegeven door de EU-lidstaten in samenwerking met de Europese Commissie. De controle op de uitgaven van dit geld verschuift meer van 'rechtmatigheid' naar 'doelmatigheid en doeltreffendheid'. Daarbij komt de nadruk meer te liggen op de resultaten die worden bereikt. Wat betekent dit voor de controlerende rol van nationale parlementen? Hoe kunnen de parlementen beter samenwerken met het Europees Parlement bij het toezicht op de begroting? Deze vragen staan centraal bij de interparlementaire vergadering over toezicht op fondsen in gedeeld beheer. Deze vindt plaats op 8 november in het Europees Parlement in Brussel.

Pre-toetredingssteun aan Westelijke Balkan onderzocht

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft de besteding van pre-toetredingssteun aan de kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan onderzocht. Het Nederlandse lid van de ERK, de heer Brenninkmeijer, zal op woensdag 9 november een briefing verzorgen aan de commissie Europese Zaken.

De ERK concludeert in haar rapport dat de inzet van de pre-toetredingssteun overwegend doeltreffend is geweest. Zo konden er een gevangenis in Albanië en een IT-systeem voor de Hoge Raad in Bosnië-Herzegovina mee bekostigd worden. Minder effectief is de inzet van de gelden in de bestrijding van corruptie gebleken. Als oorzaak hiervan noemt de ERK betwiste benoemingen, onduidelijke mandaten en partijdige functionarissen in de landen in kwestie.

Verder doet de ERK aanbevelingen in algemene zin om het beheer van de gelden door de Europese Commissie te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling is om meer specifieke doelstellingen te formuleren op basis van gerangschikte prioriteiten en meetbare streefcijfers.

Wat moet de EU komend jaar doen?

Belangrijke vragen liggen er op het bordje van de Europese ministers van Europese Zaken als ze elkaar op 15 november spreken. In de eerste plaats is dat het vorige week gepresenteerde werkprogramma van de Europese Commissie voor volgend jaar, waarover de verschillende EU-landen mogelijk al een mening hebben. Dit werkprogramma wordt, zoals ieder jaar, de komende weken ook voorgelegd aan alle Kamercommissies. Die besluiten dan welke EU-voorstellen zij in 2017 bijzondere aandacht willen geven, waarop ze een subsidiariteitstoets willen doen en bij welke voorstellen ze een parlementair behandelvoorbehoud willen plaatsen.

Op de agenda van de ministers staat ook een aantal voorstellen over de lopende meerjarenbegroting van de EU (2014-2020), die de Europese Commissie wil herzien. Het Slowaakse EU-voorzitterschap wil de besluitvorming hierover voor het einde van het jaar hebben afgerond. Daarnaast komt het Europees Semester aan de orde, het coördinatieproces voor het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten. Het Semester begint ieder jaar met een analyse door de Europese Commissie van het economisch beleid van de individuele lidstaten, de Jaarlijkse Groeianalyse. Deze wordt op 16 november verwacht.

Verder spreken de ministers van Europese Zaken onder meer over de mogelijkheden die de EU heeft om toe te zien op het functioneren van de rechtsstaat in de EU-landen. Ook dat onderwerp heeft de laatste tijd aan politiek belang gewonnen door de ontwikkelingen in Polen en Hongarije.

De bijeenkomst van de ministers wordt als altijd voorbesproken met de Kamer tijdens het algemeen overleg Raad Algemene Zaken.

Week 46

Kamer wil tijdige en gerichte EU-informatie

Om de parlementaire controle in EU-dossiers goed te kunnen uitoefenen, heeft de Kamer tijdige, duidelijke en gerichte informatie nodig van de regering. Een sterke informatiepositie is voor de Kamer essentieel om grip te krijgen op Brusselse besluitvorming. De commissie Europese Zaken spreekt over dit onderwerp met minister Koenders van Buitenlandse Zaken tijdens het algemeen overleg EU-informatievoorziening op woensdag 16 november. Tijdens dit overleg kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt met de minister over hoe de Kamer in de toekomst geïnformeerd zal worden over EU-dossiers. Namens de commissie heeft rapporteur Pieter Omtzigt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de informatiepositie van de Kamer te versterken. Tijdens het algemeen overleg zal Omtzigt zijn bevindingen presenteren.

Kamerleden naar Bratislava voor parlementaire samenwerking

Samenwerking tussen de nationale parlementen van Europa is een belangrijk middel om politieke verandering te bewerkstelligen. Elk half jaar vergaderen commissies Europese Zaken van de nationale parlementen daarom met elkaar om die samenwerking te versterken. Van 13 tot en met 15 november is er weer een vergadering. Ditmaal in Bratislava,  de hoofdstad van huidig EU-voorzitter Slowakije. Tijdens deze bijeenkomst zijn er debatten met Eurocommissaris Frans Timmermans over de rol van parlementen en met de Slowaakse premier Fico over zijn voorzitterschap. Ook zal er gesproken worden over energie, TTIP en grensbewaking. Namens de Tweede Kamer zullen Anne Mulder (VVD), Marit Maij (PvdA) en Harry van Bommel (SP) deelnemen. Malik Azmani (VVD) treedt op als delegatieleider. Vanuit de Eerste kamer zullen Bastiaan van Apeldoorn (SP, delegatieleider) en Joris Backer (D66) deelnemen. 

Week 47

Procedurevergadering EUZA: mandaat rapporteur Brexit en uitbreidingsstrategie

Op donderdag 24 november vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering wordt besloten over de behandelwijze van (kabinets)brieven, worden nieuwe overleggen gepland en notities besproken. Zo ligt een notitie voor over het mandaat van de co-rapporteurs Maij (PvdA) en Omtzigt (CDA) over de Brexit. In hun notitie lichten zij toe welke activiteiten zij willen ontplooien om de gevolgen van de Brexit voor Nederland in kaart te brengen.

De commissie spreekt ook over de behandeling van het EU-voorstel 'uitbreidingsstrategie', het jaarlijkse rapport over de hervormingen van de landen in de Westelijke Balkan en Turkije, die willen toetreden tot de Europese Unie. Daarnaast wordt gesproken over de voorstellen in het werkprogramma 2017 van de Europese Commissie en geïnventariseerd welke voorstellen de commissie Europese Zaken prioritair vindt.

Verder stelt de commissie tijdens de procedurevergadering de inzet vast voor de Kamerdelegatie die zal deelnemen aan een interparlementaire commissievergadering in het Europees Parlement over de institutionele toekomst van de EU. Deze vergadering staat op 29 november gepland.

Week 48

Bespreking jaarlijkse uitbreidingspakket

De commissie Europese Zaken behandelt volgende week het jaarlijkse EU-uitbreidingspakket van de Europese Commissie, een prioritair EU-dossier van de Kamer. Het pakket omvat onder meer rapportages over de voortgang van het toetredingsproces tot de EU van de (potentiële) kandidaat-lidstaten, te weten Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Kosovo, Servië en Turkije. Deze landen hebben zich gecommitteerd aan politieke en economische hervormingen om aan de EU-standaarden te kunnen voldoen. Op woensdag 30 november voert de commissie overleg met minister Koenders van Buitenlandse Zaken over het EU-uitbreidingspakket. De kabinetsappreciatie wordt vrijdag 25 november verwacht.

Ter voorbereiding op dit algemeen overleg spreekt de commissie dinsdag 29 november in beslotenheid met de ambassadeurs van de (potentiële) kandidaat-lidstaten in Den Haag over de bevindingen en aanbevelingen van de Europese Commissie.

Werkbezoek naar Brussel over Brexit en migratie

De commissie Europese Zaken brengt op maandag 28 november een werkbezoek aan Brussel. Het werkbezoek staat in het teken van de Brexit, migratie en internationale handelsverdragen.  Aan dit werkbezoek nemen vijf Kamerleden deel: Mulder (VVD, delegatieleider), Vuijk (VVD), Maij (PvdA), Omtzigt (CDA) en De Roon (PVV).

De delegatie krijgt maandagochtend een briefing over actuele Europese ontwikkelingen van Pieter de Gooijer, Nederlands Permanent Vertegenwoordiger bij de EU. Aansluitend spreekt de delegatie met Guy Verhofstadt, de hoofdonderhandelaar Brexit namens het Europees Parlement. Vervolgens is een gesprek gepland met Michel Barnier, die namens de Europese Commissie de Brexit-onderhandelingen voert.

De delegatie heeft een werklunch met de heer Ben Smulders, hoofd van het kabinet van Eerste Vice-President/Eurocommissaris Timmermans, over het Europese Commissieprogramma 2017 en de migratieagenda. Tot slot spreekt de delegatie met Renita Bhaskar, onderhandelaar namens de Europese Commissie over CETA, TTIP en andere handelsverdragen.

EU-woordvoerders bespreken plannen Europese Commissie

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben op 13 december 2016 weer hun vaste maandelijks overleg over EU-beleid. Tijdens dit overleg zullen zij onder meer spreken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017. Ook staan het meerjarig financieel kader en het Europees Semester op de agenda. Verder bereiden de ministers in dit overleg de Europese top van regeringsleiders van 15 en 16  december voor. Belangrijke onderwerpen van deze top zijn migratie, veiligheid en economische groei. De Nederlandse inzet voor het overleg van de ministers wordt op 1 december in de Kamer voorbesproken met de woordvoerders Europese Zaken. Over de Europese top zal de Kamer naar verwachting op 13 of 14 december met de minister-president debatteren.

Week 49

Vooruitblik op EU-voorzitterschap Malta

Per 1 januari 2017 neemt Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Slowakije. De woordvoerders van de commissie Europese Zaken zullen op 7 december een technische briefing bijwonen, gegeven door de Nederlands ambassadeur te Malta, de heer Nijssen. Deze zal toelichten wat de prioriteiten van het inkomend Maltees EU-voorzitterschap zullen zijn. Deze zijn migratie, single market, veiligheid, sociale inclusie, nabuurschap en maritiem beleid.

Malta zal komend half jaar ook enkele interparlementaire conferenties organiseren. Naast de gebruikelijke halfjaarlijkse COSAC-bijeenkomsten, de conferentie over gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en de conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EMU zullen er ook interparlementaire bijeenkomsten georganiseerd worden over Sociale Zaken, Economische Zaken en Milieu.

Europese prioriteiten - gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans

Wat zijn de Europese prioriteiten en actualiteiten in de komende maanden? Hierover gaat het gesprek dat een aantal Kamerleden uit Tweede en Eerste Kamer op donderdagochtend 8 december aangaat met de bezoekende Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans. De Europese Commissie bezoekt regelmatig nationale parlementen om informatie en ervaringen over Europese onderwerpen uit te wisselen. Ditmaal is het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 de aanleiding.

Dezer weken wijzen de vakcommissies in de Tweede Kamer die aangekondigde dossiers uit het werkprogramma aan, die zij na publicatie van het bewuste EU- voorstel bijzondere aandacht willen geven. Het gesprek zal ook over deze EU prioriteiten gaan, en kan aldus nog politieke inspiratie bieden voor de plenaire stemming over deze totaallijst, in de Tweede Kamer gepland op 20 december. Ook de Eerste Kamer bepaalt een prioriteitenlijst. Deze lijsten zullen op initiatief van de Tweede Kamer begin volgend jaar ook met de andere nationale parlementen in de EU worden uitgewisseld.

Week 50

Plenair debat Europese top

Naar verwachting vergadert de Kamer op woensdag 14 december plenair over de agenda van de Europese Raad, die de volgende dag in Brussel plaatsvindt. Op de agenda van deze top staan onder meer Oekraïne en migratie. De regeringsleiders zullen spreken over de situatie in Nederland wat betreft de associatieovereenkomst EU-Oekraïne. Ten aanzien van migratie zal het debat gaan over de uitvoering van het akkoord tussen Turkije en de EU alsmede over de vorming van een gemeenschappelijk asielstelsel in de EU.

Voorts staat de Europese Raad in het teken van de versterking van de Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Ook spreken zij over economisch beleid, de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en het aanjagen van investeringen.

Aansluitend aan deze top spreken de regeringsleiders van de "EU27" (dus zonder het Verenigd Koninkrijk) over een gezamenlijke opstelling in het Brexit-proces vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk formeel heeft aangekondigd uit de EU te willen stappen, waarmee de uittredingsonderhandelingen zullen starten. Naar verwachting zal dit voor het einde van maart 2017 gebeuren.

Week 51

Technische briefing over Brexit

Op dinsdag 20 december zullen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken een technische briefing voor Kamerleden verzorgen. Deze activiteit is niet openbaar. In de briefing wordt de Kamer geïnformeerd over de positiebepaling van het kabinet. Ze wordt ook geïnformeerd over de voorbereidingen van het kabinet op de start van de onderhandelingen op het moment dat het Verenigd Koninkrijk formeel notificeert (de artikel 50-procedure). Binnen het kabinet wordt er een 'taskforce Brexit' gevormd onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Voor de Tweede Kamer is de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU een belangrijk thema. Zo heeft de commissie Europese Zaken onlangs twee rapporteurs aangesteld op dit onderwerp. Op 1 februari 2017 organiseert de commissie een rondetafelgesprek over de Brexit in de Tweede Kamer.

Terugblikdebat uitkomsten Europese top

Op 15-16 december jl. heeft een Europese top van regeringsleiders plaatsgevonden in Brussel. Geagendeerd was onder andere het Nederlandse verzoek om aan het EU-Oekraïne associatieakkoord een juridisch bindend besluit toe te voegen. Op 15 december werd bekend dat de Europese Raad heeft ingestemd met dit verzoek en deze raadsconclusies heeft aangenomen. Andere agendapunten waren migratie, veiligheid, economische en sociale ontwikkelingen, jongeren, Cyprus en externe betrekkingen. Daarnaast is door de regeringsleiders van de EU27 na afloop van een informele bijeenkomst (zonder het VK) deze verklaring afgelegd inzake de procedures rondom de uittredingsonderhandelingen met het VK.

Op dinsdag 20 december zal de Tweede Kamer een terugblikdebat houden over de uitkomsten van deze Europese top.

Week 3

Meer invloed op Europese rechtsstaat

De EU kent strenge criteria voor kandidaat-lidstaten op het gebied van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Als een lidstaat eenmaal is toegetreden, zijn de middelen van de EU om deze waarden in de lidstaten te handhaven echter beperkt. Over Polen en Hongarije zijn er bij de Europese Commissie, de andere lidstaten en het Europees Parlement sinds een aantal jaar zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht, persvrijheid en het functioneren van het democratisch bestel. De EU is daarom aan het proberen met nieuwe instrumenten meer invloed op het functioneren van de rechtsstaat in de lidstaten te krijgen. De commissie Europese Zaken debatteert op 19 januari met de minister van Buitenlandse Zaken over deze ontwikkelingen tijdens het algemeen overleg Europese rechtsstaat en mensenrechten.

Informeel overleg ministers van Buitenlandse Zaken

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen maandelijks in Brussel om het beleid in de verschillende vakraden te coördineren. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een aantal dossiers, zoals uitbreiding en institutionele zaken. Naast de maandelijkse vergaderingen komen de ministers een aantal keer per jaar bijeen in de lidstaten van het Voorzitterschap om op informele basis met elkaar te spreken over lopende dossiers. Op 26 januari zal minister Koenders in Malta zo’n informele Raad bijwonen en de commissie Europese Zaken debatteert daar op 18 januari over. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet bekend welke onderwerpen door het Maltese Voorzitterschap zijn geagendeerd.

EU-woordvoerders plannen werkzaamheden

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken van 19 januari 2017 zullen de EU-woordvoerders hun werkzaamheden weer plannen en besluiten over de behandeling van ingekomen stukken.

Week 4

Opnieuw veiligheid, Europees OM en vluchtelingencrisis op EU-justitietop

Nadat het Slowaaks Voorzitterschap er niet in slaagde de onderhandelingen over het Europees OM af te ronden, zal Malta in de komende maanden dit dossier oppakken. Tijdens de informele bijeenkomst van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op Malta zal worden gesproken over een politiek akkoord. Verder gaan de ministers met elkaar in debat over de aanpak van de vluchtelingencrisis en hervormingen van het asielrecht. De justitiewoordvoerders in de Tweede Kamer debatteren volgende week met minister van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff over de Nederlandse inzet op deze Europese bijeenkomst.

Nationale parlementen bespreken samenwerking op Malta

Het halfjaarlijkse overleg van nationale parlementen en het Europees parlement vindt aankomend weekend plaats op Malta. De voorzitters van commissies Europese Zaken (COSAC) spreken met elkaar over samenwerking op politiek belangrijke dossiers en de te verwachten nieuwe voorstellen van de Europese Commissie in 2017. Zij gaan in debat met de Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans en de Maltese regering over het EU-Voorzitterschap van Malta in de eerste helft van 2017. Namens de Eerste Kamer zal Bastiaan van Apeldoorn (SP) deelnemen en namens de Tweede Kamer Anne Mulder (VVD).

Gesprek Mario Monti over financiering EU

De voorzitter van de Groep op Hoog Niveau voor Eigen Middelen, Mario Monti, komt op 26 januari naar de Tweede Kamer. Hij zal in gesprek gaan met de leden van de commissies Europese Zaken en Financiën over het recent gepubliceerde rapport met aanbevelingen over de toekomstige financiering van de EU. Het rapport behandelt de voor- en nadelen van het huidige systeem en doet voorstellen voor mogelijk nieuwe inkomstenbronnen ('eigen middelen') voor de EU.

Week 5

Kansen en risico's van de Brexit

De Kamer vindt het belangrijk om – voordat de uittredingsonderhandelingen met het VK aanvangen – alle belangen, kansen en risico’s voor Nederland in kaart te brengen. Om de gevolgen in kaart te brengen organiseren de rapporteurs Brexit een rondetafelgesprek op woensdag 1 februari. Voor dit gesprek zijn verschillende Nederlandse belangenorganisaties, Nederlanders met een bijzondere relatie tot het VK en wetenschappers uitgenodigd. Vragen die besproken worden zijn onder meer hoe de nieuwe relatie met het VK er uit ziet en wat de gevolgen zijn voor Nederlanders die nu in het VK wonen en werken. Het rondetafelgesprek is voor publiek toegankelijk en ook te volgen via de live stream op de website van de Tweede Kamer.

Delegatie Litouws parlement bezoekt Tweede Kamer

Op dinsdag 31 januari heeft de commissie Europese Zaken een lunchgesprek met een delegatie van het Litouwse parlement, de Seimas. Het gaat daarbij om leden van de commissies Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. Het gesprek is bedoeld om de banden tussen het Litouwse en het Nederlandse parlement te versterken.

Europese inzet onderhandelingen Brexit

De regeringsleiders van de EU-lidstaten (behalve de Britse) overleggen op 3 februari informeel met elkaar. Ze spreken over hun inzet voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Brexit en over de toekomst van Europa. De bijeenkomst vindt plaats op Malta, het land dat op dit moment het EU-voorzitterschap bekleedt. Behalve over Brexit zullen de regeringsleiders ook spreken over migratie.

Week 6

Over de Staat van de Europese Unie

Een keer per jaar worden Nederlandse leden van het Europees Parlement betrokken bij het debat over de Staat van de Europese Unie. Het debat, met ook de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, gaat over de visie van het kabinet op de Europese Unie en over de politieke lijnen voor het Europees beleid voor het komend jaar. De Europarlementariërs hebben bij het debat spreekrecht, maar ze mogen geen moties indienen.

Voorafgaand aan het debat gaat de commissie Europese Zaken in gesprek met de Nederlandse Europarlementairërs over onderwerpen als de toekomst van Europa, Brexit, migratie, Europees Openbaar ministerie en de financiële en sociale dimensie van Europees beleid. Dit rondetafelgesprek is openbaar en live te volgen.

Werkbezoek naar Londen vanwege Brexit

De commissie Europese Zaken brengt op maandag 6 februari een werkbezoek aan Londen met als centrale thema de Brexit. Op het programma staan gesprekken met internationale denktanks, parlementariërs uit beide Houses of Parliament en met de speciale staatssecretaris voor de Brexit, de heer David Jones. Tevens zal de delegatie spreken met vertegenwoordigers van de 'City', het financiële hart van Londen. In de gesprekken zal vooruitgekeken worden op de aangekondigde uittredingsonderhandelingen en de gevolgen voor het VK, Nederland en Europa. Aan dit werkbezoek nemen zeven leden deel: Anne Mulder (VVD, delegatieleider), Vuijk (VVD), Maij (PvdA), Van Bommel (SP), De Roon (PVV), Omtzigt (CDA) en Swinkels (D66).

Eerder deze week vond in de Kamer een rondetafelgesprek plaats om de Nederlandse belangen scherp in beeld te krijgen, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wetenschap, werknemersorganisaties en met Nederlanders woonachtig in Londen. Dit rondetafelgesprek werd voorbereid door de leden Maij en Omtzigt, die als co-rapporteurs inzake de Brexit onderzoek doen naar de gevolgen voor Nederland. Aansluitend aan het commissie-werkbezoek aan Londen zullen zij doorreizen naar achtereenvolgens Wales, Noord-Ierland en Schotland voor gesprekken met vertegenwoordigers van de VK-landsdelen. Ook Dublin staat op het programma van de rapporteurs, vanwege de grote verbondenheid met Noord-Ierland.

Kamer zoekt bondgenoten in Europa voor Brexit-onderhandelingen

De Tweede Kamer gaat zich mogelijk samen met de parlementen van de Baltische landen, Scandinavië en de Benelux uitspreken over een gezamenlijke inzet voor de Brexit-onderhandelingen. Het idee om samenwerking te zoeken kwam op tijdens een ontmoeting van de commissie Europese Zaken met leden van het Litouwse parlement, de Seimas, op 31 januari. Tijdens dat gesprek bleek dat Litouwen en Nederland bijvoorbeeld op economisch en veiligheidsgebied veel belang hechten aan een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Het mogelijke gezamenlijke initiatief wordt op 3 februari verder besproken door de commissies Buitenlandse Zaken en Europese Zaken van de Seimas. De commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer spreekt hierover tijdens de procedurevergadering op 9 februari.

Verder spreken de Tweede Kamerleden tijdens de procedurevergadering onder meer over de mogelijkheid om externe deskundigen inzicht te geven in vertrouwelijke EU-documenten. Vaak gaat het om zeer specialistische onderwerpen en de deskundigen zouden de Kamer hierover dan advies kunnen geven. Ook spreken de leden over de voorbereiding van hun bezoek aan Londen en van het debat over de Staat van de Europese Unie.

Week 7

EU-bijstand aan Oekraine

De Leden van de commissie voor Europese Zaken gaan woensdag 15 februari in gesprek met de Europese Rekenkamer over de EU-bijstand aan Oekraïne. Aanleiding hiervoor is een rapport van de Europese Rekenkamer over dit onderwerp dat in decemeber 2016 werd gepubliceerd. Het doel van de controle van de verschillende subsidies en macrofinanciële leningen aan Oekraïne was om te beoordelen of deze bijstand goed voorbereid en passend was, en doeltreffend om de omvormingen van Oekraïne tot een goed bestuurde staat op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën en corruptiebestrijding, alsmede in de gassector te ondersteunen.

De financiële bijstand van de EU in de periode 2007-2015 omvatte €1,6 miljard aan subsidies en €3,4 miljard aan macrofinanciële leningen. De Europese Rekenkamer geeft in het rapport een aantal aanbevelingen over onder meer de monitoring van EU-bijstand en het koppelen van EU-bijstand aan de voorwaarden dat essentiële hervormingen doeltreffend worden uitgevoerd.

Week 8

Kennisuitwisseling Griffiers nationale parlementen

Op 20 en 21 februari 2017 vindt de jaarlijkse EU Griffiersconferentie plaats in Bratislava. Hier zal door alle griffiers van de nationale parlementen gesproken worden over de oprichting van een zogenaamde “Joint Parliamentary Scrutiny Group” voor Europol en wat hiervan de ambtelijke consequenties kunnen zijn. Verder wordt informatie uitgewisseld over de wijze waarop de nationale parlementen omgaan met verzoeken tot parlementaire kennisuitwisseling met landen buiten de EU. Verder wordt de agenda van de EU Voorzittersconferentie in april voorbesproken en komt het interparlementaire informatieuitwisselingssysteem IPEX aan de orde. Vanuit de Tweede Kamer zal de Directeur Constitutioneel Proces, de heer Heida, deelnemen aan dit overleg.

Besloten gesprek met Michel Barnier over Brexit

Op dinsdag 21 februari zal de commissie Europese Zaken spreken met de heer Michel Barnier, die als hoofdonderhandelaar van de Artikel 50-Taskforce van de Europese Commissie de uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk voorbereidt. Deze onderhandelingen zullen pas starten nadat het Verenigd Koninkrijk het voornemen tot uittreding uit de Europese Unie heeft genotificeerd. Naar verwachting zal dit in de loop van maart gebeuren. Het gesprek met de heer Barnier vindt plaats op uitnodiging van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. In het gesprek zal de heer Barnier een stand van zaken van de voorbereidingen geven en vragen van de Kamerleden beantwoorden. 

Het betreft een besloten bijeenkomst die alleen toegankelijk is voor Tweede Kamerleden.

De Kamer gaat met reces - maar Brussel gaat door

Voor de laatste keer deze kabinetsperiode bespreekt de commissie Europese Zaken tijdens de procedure vergadering op 23 februari de planning van een aantal overkoepelende Europese onderwerpen. Wanneer de Kamer straks met verkiezingsreces is, gaat in Brussel de Europese besluitvorming natuurlijk gewoon door. Onder meer de Europese top van 9 en 10 maart zal om die reden schriftelijk worden voorbesproken met de regering en niet in een plenair debat zoals gebruikelijk.

Op de agenda van de bijeenkomst volgende week staat, naast de planning van werkzaamheden tijdens het reces, onder meer een brief met afspraken over de manier waarop de Kamer op de hoogte wil worden gehouden over de Brexit-onderhandelingen.

Week 12

Rometop in het teken van 60 jaar EU-verdragen

Om de 60ste verjaardag van de Europese Unie te vieren, komen Europese staatshoofden en regeringsleiders op 25 maart 2017 bij elkaar in Rome. De feestelijke bijeenkomst staat echter in de schaduw van de verwachte notificatie van uittreding van het Verenigd Koninkrijk. Deze zal naar verwachting enkele dagen na de bijeenkomst in Rome plaatsvindt. De bijeenkomst zal in het teken staan van het Witboek voor de Toekomst van de EU27 dat op 1 maart door de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker werd gepresenteerd. Het witboek bevat vijf scenario’s voor meer of minder intensieve Europese samenwerking en de gevolgen daarvan voor diverse beleidsterreinen. Juncker heeft de regeringen gevraagd een keuze te maken uit deze scenario’s en zich hier politiek aan te committeren. De Europawoordvoerders zullen voor overleg met de regering over deze onderwerpen schriftelijke inbreng leveren op maandag 20 maart 2017.

Week 13

Procedurevergadering controversieelverklaring

Op donderdag 30 maart beslist de commissie Europese Zaken in een bijzondere procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van aanhangige stukken. Stukken die, op voorstel van de commissies, door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard zullen niet meer behandeld worden met het demissionaire kabinet. De controversieelverklaring geldt niet voor stukken die betrekking hebben op Europese besluitvorming. Deze wordt immers niet opgeschort vanwege verkiezingen en kabinetsformaties in de lidstaten. Het niet behandelen van EU-voorstellen zou daarmee betekenen dat de Kamer afziet van het leveren van inspraak en invloed in het EU-besluitvormingsproces.

Week 14

Nieuwe rapporteurs Brexit aan de slag

Op donderdag 6 april houdt de commissie Europese Zaken haar eerste reguliere procedurevergadering. Op de agenda staat ter bespreking het mandaatvoorstel voor de kersvers gekozen rapporteurs voor de Brexit, de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66). Nu de uittreding is genotificeerd in Brussel zullen de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Konoinkrijk binnenkort van start gaan. De AIV heeft onlangs een advies uitgebracht over de Brexit.

Verder staan op de agenda van de procedurevergaderingen twee nieuwe fiches met de regeringsstandpunten over EU-voorstellen over territoriale typologieën en over een wijziging van de comitologieverordening.

Week 16

Cohesiebeleid aan het werk

Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU. Het beleid is gericht op alle regio’s en steden in de Europese Unie en is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. De ministers van Buitenlandse Zaken bespreken op 25 april diverse aanpassingen op de regelgeving van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen, waarmee het cohesiebeleid wordt gefinancierd, zodat deze minder administratieve lasten bevatten, alsook een grotere flexibiliteit van de fondsen. De ministers zullen ook instemmen met het beschikbaar stellen van financiële steun vanuit de EU aan regio's die getroffen zijn door natuurrampen. De commissie Europese Zaken kan schriftelijke vragen stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Cohesieraad.

AIV-commissie licht Brexit-advies toe

De AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) heeft een onderzoeksrapport "Brexit means Brexit" uitgebracht. In dit rapport doet de AIV een aantal aanbevelingen vanuit het Nederlands perspectief en belang ten aanzien van de Brexit en de nieuwe EU-relatie met het VK. De Gemengde Brexit-commissie van de AIV zullen leden van de commissie Europese Zaken nader informeren over dit rapport. De briefing zal verzorgd worden door  Mr. C.G. (Carlo) Trojan, o.a. voormalig SG Europese Commissie en voormalig Permanent vertegenwoordiger van de EU bij o.m. de WTO in Geneve, Mw. prof.mr.drs. L.A.J. (Linda) Senden, hoogleraar Internationaal en Europees recht aan de Universiteit Utrecht en door Dr. A.R. (Rem) Korteweg, hoofd eenheid Europa in de wereld/senior onderzoeker Instituut Clingendael.

Extra EU-top Brexit-richtsnoeren

Regeringsleiders van de EU27 zullen tijdens een extra top de richtsnoeren voor de onderhandelingen met het VK vaststellen. Deze richtsnoeren zullen in mei-juni worden uitgewerkt tot een onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie. Daarna zullen de onderhandelingen, vanuit de EU geleid door Michel Barnier, pas van start kunnen gaan. Deze bijeenkomst van de Europese Raad (zonder Verenigd Koninkrijk) op 29 april is uitgeschreven nadat het VK de EU heeft geïnformeerd over het voornemen tot uittreden uit de EU (notificatie artikel 50). In principe dient er uiterlijk in maart 2019 (twee naar na aanvang van de artikel 50-procedure) een uittredingsakkoord gesloten te zijn. Mogelijk zullen tegen die tijd ook de uitgangspunten voor de nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit vastgesteld worden. De leden van de commissie Europese Zaken zullen in plenair debat deze extra Europese 'Brexit-top' bespreken.

Procedurevergadering over behandeling Brexit, MFK en comitologie

Op donderdag 20 april is een procedurevergadering van de commissie Europese Zaken gepland. In de procedurevergadering beslist de commissie over de afdoening en behandeling van ingekomen stukken, kabinetsbrieven en notities. Ook kan de commissie besluiten over het aanvragen van kabinetsbrieven of het plannen van algemene of schriftelijke overleggen.

Op de agenda van procedurevergadering staan enkele (ambtelijke) notities geagendeerd. De commissie bespreekt de gewenste commissieactiviteiten in het kader van de behandeling van de Brexit in de Kamer. Ook zal de commissie zich buigen over de nieuwe comitologieverordening van de Europese Commissie. Daarnaast zal de commissie de afronding van de eerste fase en overgang naar de tweede fase van het rapporteurschap Meerjarig Financieel Kader (MFK) bespreken. Ten slotte bereidt de commissie de Nederlandse deelname aan de EU-Voorzittersconferentie van 23 en 24 april in Bratislava voor.

Week 19

Over de toekomst van de EU en de rechtsstaat

Vijf mogelijke scenario's voor de toekomst van de Europese Unie, presenteerde de Europese Commissie in maart 2017. Welk scenario het wordt, of welke combinatie van scenario's, is een vraag die de komende tijd beantwoord moet worden door de lidstaten. De Europese Commissie bespreekt op 16 mei met de ministers van Europese Zaken hoe deze discussie de komende tijd georganiseerd zal worden.

Tijdens hun bijeenkomst praten de ministers ook over rechtsstatelijkheid in Europa. De Europese Commissie zal terugkoppelen over de dialoog met Polen. Ook wordt gesproken over een meer systematische voorbereiding van de jaarlijkse dialoog over rechtsstatelijkheid in de Raad.

De voorbereiding van de Europese Raad van 22/23 juni staat ook op de agenda. De regeringsleiders zullen daar spreken over onder meer interne markt, de landspecifieke aanbevelingen over economisch en begrotingsbeleid in het kader van het Europees Semester, migratie, en veiligheid en defensie.

EU parlementen bezoeken migratiehotspot op Sicilië

Op uitnodiging van de Italiaanse senaat brengen parlementariërs uit de hele EU op 5 en 6 mei een werkbezoek aan een opvangkamp voor asielzoekers op Sicilië. Het opvangkamp is een van de zogenaamde migratie hotspots waar verschillende Europese instanties samen met de Italiaanse overheid asielaanvragen verwerken. Doel van het werkbezoek is een indruk te krijgen van de omvang en impact van de hoge instroom van migranten en zo meer draagvlak te creëren voor Europese oplossingen. Namens de Tweede Kamer zal Jasper van Dijk (SP) naar Sicilië gaan. In totaal zijn er zo’n 25 deelnemende delegaties uit de verschillende parlementen/kamers. 

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Tijdens de procedurevergadering van 11 mei aanstaande bespreekt de commissie Europese Zaken de delegatie-inzet voor de aankomende vergadering van nationale parlementen en het Europees parlement (de COSAC) en over de behandeling van de binnengekomen kabinetsbrieven, waaronder diverse brieven over de Brexit en een reactie op een advies van de parlementair advocaat over transparantie van Europese besluitvorming.

Week 22

Nieuwe manieren om Europese besluitvorming te controleren

Het Maltese parlement heeft de nationale parlementen en het Europees parlement uitgenodigd voor een conferentie over interparlementaire samenwerking. Tijdens deze conferentie zullen parlementariërs uit heel Europa met elkaar van gedachte wisselen over nieuwe manieren om Europese besluitvorming te controleren, de gevolgen van de Brexit, de maritieme economie, ook wel blauwe economie genoemd, en mensensmokkel en terugkeer van irreguliere migranten. Namens de Tweede Kamer zullen Malik Azmani en Anne Mulder (beiden VVD) deelnemen. Vanuit de Eerste Kamer zijn dat Bastiaan van Apeldoorn (SP) en Joris Backer (D66).

Week 23

Hoe kan het cohesiebeleid het gat tussen burgers en EU dichten?

De informele Raad Algemene Zaken, die op 8 en 9 juni plaatsvindt zal dit keer geheel gewijd zijn aan het cohesiebeleid. Het Maltese voorzitterschap heeft aangegeven de discussie die tijdens de Cohesieraad op 25 april jl. voort te willen zetten en te focussen op hoe de resultaten van het cohesiebeleid beter zichtbaar gemaakt kunnen worden en hoe het cohesiebeleid eraan kan bijdragen om het gat tussen de burgers en de Europese Unie verder te dichten. De commissie Europese Zaken zal ter voorbereiding van deze informele raad van gedachten wisselen met de minister van Buitenlandse Zaken.

Rondetafelgesprek over Brexit

De commissie Europese Zaken organiseert op woensdag 7 juni een rondetafelgesprek over de gevolgen van de Brexit van Nederland. Deze activiteit wordt voorbereid door de drie rapporteurs, de Kamerleden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66). Aan het rondetafelgesprek nemen onder andere  vertegenwoordigers van de visserij- en maritieme sector, de transportsector, de financiële sector en enkele maatschappelijke organisaties deel. Ook zijn werkgeversorganisaties uit landbouw en MKB uitgenodigd. Ten slotte zullen verschillende wetenschappers hun licht op de Brexit laten schijnen.

Week 24

Gevarieerde Raad Algemene Zaken

De agenda van deze Raad Algemene Zaken is veelzijdig samengesteld: zo spreken de ministers van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester en verwachten zij de landenspecifieke aanbevelingen goed te keuren. Datzelfde geldt voor het anderhalfjaars-programma van de inkomende trio-voorzitters van de Raad van de Europese Unie. Vanaf 1 juli is Estland een half jaar voorzitter, gevolgd door Bulgarije en Oostenrijk. Dit moment markeert tevens het einde van het voorzitters-trio waar Nederland samen met Slowakije en Malta deel van uitmaakte.

Ook zal de RAZ de Europese Raad van 22-23 juni voorbespreken, met als centrale thema's migratie, veiligheid en defensie alsmede economie en werkgelegenheid. Tot slot is er en marge van de RAZ een zogeheten artikel 50-RAZ gepland; dit is een bijeenkomst van de 27 EU-lidstaten zonder VK waarin de start van de Brexit-onderhandelingen wordt doorgenomen. Aan de agenda van het algemeen overleg in de Kamer is ook de kabinetsappreciatie van het recente AIV-advies 'Brexit means Brexit' toegevoegd. De commissie Europese Zaken bespreekt op woensdag 14 juni de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 20 juni in Luxemburg met minister Koenders voor.

Week 25

Plannen voor Europa

De commissie Europese Zaken bespreekt haar planning voor de komende weken. Aan de orde komen onder meer mogelijke werkbezoeken aan Europol en aan Brussel, en de interparlementaire conferenties die het Estse parlement in de tweede helft van 2017 organiseert. Estland bekleedt dan het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de EU. De conferenties kunnen worden bijgewoond door leden van de vaste commissies van de Kamer die op het betreffende onderwerp het voortouw hebben.

Europese Raad over veiligheid en migratie

De Europese Raad, waar alle regeringsleiders met elkaar vergaderen, zal op 22 en 23 juni plaatsvinden. De agenda voor deze topontmoeting bevat drie hoofdthema's: veiligheid, migratie en economie.

Wat veiligheid betreft wordt zowel stilgestaan bij de interne dimensie van veiligheid (politiesamenwerking en terrorismebestrijding) als de externe dimensie (internationale veiligheid, defensie, samenwerking met NAVO). Het streven van de EU is om tot verdergaande afspraken tussen lidstaten te komen op het gebied van defensiesamenwerking.

Ten aanzien van economie zal worden gesproken over het scheppen van banen via de eengemaakte, vrije markt in de EU. Ook zal gesproken worden over handelsbetrekkingen en naar het zich laat aanzien zal de Europese Raad ook de landenspecifieke aanbevelingen in verband met het Europees Semester bekrachtigen.

Tot slot buigen de regeringsleiders zich over de EU-aanpak van het migratievraagstuk. Dit omvat de controle van de buitengrenzen en de vorming van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Ook Europese kustbewaking in de Middellandse Zee komt naar verwachting aan de orde. De commissie Europese Zaken zal plenair met minister-president Rutte debatteren over de inzet van de regering.

Week 26

Brexit belangrijk thema werkbezoek Brussel

De commissie Europese Zaken wil zich naderen informeren over de thema's Brexit en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie. Daarom brengen de leden Anne Mulder (VVD; delegatieleider), Verhoeven (D66), Van Ojik (GroenLinks) en Baudet (FvD) op zondag 25 en maandag 26 juni een werkbezoek aan Brussel.

Op zondagavond wordt de delegatie ontvangen door ambassadeur Robert de Groot, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, voor een briefing over beide onderwerpen. Op maandag staan opeenvolgende gesprekken met Didier Seeuws (onderhandelaar Raadssecretariaat), Michel Barnier (EU-hoofdonderhandelaar) en Gunther Oettinger (Eurocommissaris voor EU-begroting) op het programma. Ook spreken de Kamerleden met enkele Nederlandse Europarlementariërs.

De Brexit-onderhandelingen zijn eerder deze maand, 19 juni, van start gegaan. Het Meerjarig Financieel Kader is de meerjarenbegroting van de EU; het huidig Kader loopt tot en met 2020. De voorbereidingen voor het volgende MFK (2021-2027) starten naar verwachting later dit jaar.

 

Week 27

Plannen voor Europa

De commissie Europese Zaken bespreekt tijdens de komende procedurevergadering de eigen werkplanning. Het Europees politiek jaar loopt in vergelijking met het Nederlandse politieke jaar nog enkele weken door. Op de agenda van deze procedurevergadering staat ook de inzet van de delegatie naar de COSAC-voorzittersconferentie in Talinn op 9 en 10 juli. Daar komen alle voorzitters van de commissie Europese Zaken van alle nationale parlementen van de Europese Unie bij elkaar.

Werkbezoek aan Europol

Een delegatie uit de commissies Europese Zaken en Veiligheid en Justitie worden gebriefd door Rob Wainwright, uitvoerend directeur van Europol, over onder andere bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit. Tijdens dit werkbezoek zullen ook de implicaties van de Brexit op de politiële samenwerking in de EU en met het Verenigd Koninkrijk aan de orde komen.

De volgende leden zijn voornemens om aan dit werkbezoek deel te nemen: Anne Mulder (VVD, delegatieleider), Maeijer (PVV), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Groothuizen (D66), Van Rooijen (50PLUS) en Bisschop (SGP).

Financiële verhouding Nederland en de Europese Unie

Om grip te houden op de financiële verhouding tussen Nederland en de Europese Unie wil de commissie Europese Zaken nog een aantal specifieke vragen stellen over financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU. Onderdeel van het overleg is een technische aanpassing van het financieel kader 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bruto nationaal inkomen. De leden hebben tot maandag 3 juli 12:00uur om schriftelijke vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën.

Week 28

Commissievoorzitters Europese Zaken vergaderen in Estland

 

Als aftrap van de parlementaire dimensie van het Ests EU-Voorzitterschap komen de voorzitters van de commissies Europese Zaken op 9 en 10 juli bijeen in Tallinn. Samen met een delegatie van het Europees Parlement spreken zij over de prioriteiten van het Estland, dat voor het eerst EU-voorzitter is. Bijzondere aandacht is er voor de rol van de EU in het ondersteunen van start-ups. De Tweede Kamerdelegatie zal daarnaast inzetten op meer transparantie van Europese besluitvorming. Namens de Tweede Kamer zal Malik Azmani, voorzitter van de vaste commissie Europese Zaken, aan deze conferentie deelnemen.