Europese Zaken

Week 19

EU parlementen bezoeken migratiehotspot op Sicilië

Op uitnodiging van de Italiaanse senaat brengen parlementariërs uit de hele EU op 5 en 6 mei een werkbezoek aan een opvangkamp voor asielzoekers op Sicilië. Het opvangkamp is een van de zogenaamde migratie hotspots waar verschillende Europese instanties samen met de Italiaanse overheid asielaanvragen verwerken. Doel van het werkbezoek is een indruk te krijgen van de omvang en impact van de hoge instroom van migranten en zo meer draagvlak te creëren voor Europese oplossingen. Namens de Tweede Kamer zal Jasper van Dijk (SP) naar Sicilië gaan. In totaal zijn er zo’n 25 deelnemende delegaties uit de verschillende parlementen/kamers. 

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Tijdens de procedurevergadering van 11 mei aanstaande bespreekt de commissie Europese Zaken de delegatie-inzet voor de aankomende vergadering van nationale parlementen en het Europees parlement (de COSAC) en over de behandeling van de binnengekomen kabinetsbrieven, waaronder diverse brieven over de Brexit en een reactie op een advies van de parlementair advocaat over transparantie van Europese besluitvorming.

Over de toekomst van de EU en de rechtsstaat

Vijf mogelijke scenario's voor de toekomst van de Europese Unie, presenteerde de Europese Commissie in maart 2017. Welk scenario het wordt, of welke combinatie van scenario's, is een vraag die de komende tijd beantwoord moet worden door de lidstaten. De Europese Commissie bespreekt op 16 mei met de ministers van Europese Zaken hoe deze discussie de komende tijd georganiseerd zal worden.

Tijdens hun bijeenkomst praten de ministers ook over rechtsstatelijkheid in Europa. De Europese Commissie zal terugkoppelen over de dialoog met Polen. Ook wordt gesproken over een meer systematische voorbereiding van de jaarlijkse dialoog over rechtsstatelijkheid in de Raad.

De voorbereiding van de Europese Raad van 22/23 juni staat ook op de agenda. De regeringsleiders zullen daar spreken over onder meer interne markt, de landspecifieke aanbevelingen over economisch en begrotingsbeleid in het kader van het Europees Semester, migratie, en veiligheid en defensie.

Week 22

Nieuwe manieren om Europese besluitvorming te controleren

Het Maltese parlement heeft de nationale parlementen en het Europees parlement uitgenodigd voor een conferentie over interparlementaire samenwerking. Tijdens deze conferentie zullen parlementariërs uit heel Europa met elkaar van gedachte wisselen over nieuwe manieren om Europese besluitvorming te controleren, de gevolgen van de Brexit, de maritieme economie, ook wel blauwe economie genoemd, en mensensmokkel en terugkeer van irreguliere migranten. Namens de Tweede Kamer zullen Malik Azmani en Anne Mulder (beiden VVD) deelnemen. Vanuit de Eerste Kamer zijn dat Bastiaan van Apeldoorn (SP) en Joris Backer (D66).

Week 23

Hoe kan het cohesiebeleid het gat tussen burgers en EU dichten?

De informele Raad Algemene Zaken, die op 8 en 9 juni plaatsvindt zal dit keer geheel gewijd zijn aan het cohesiebeleid. Het Maltese voorzitterschap heeft aangegeven de discussie die tijdens de Cohesieraad op 25 april jl. voort te willen zetten en te focussen op hoe de resultaten van het cohesiebeleid beter zichtbaar gemaakt kunnen worden en hoe het cohesiebeleid eraan kan bijdragen om het gat tussen de burgers en de Europese Unie verder te dichten. De commissie Europese Zaken zal ter voorbereiding van deze informele raad van gedachten wisselen met de minister van Buitenlandse Zaken.

Rondetafelgesprek over Brexit

De commissie Europese Zaken organiseert op woensdag 7 juni een rondetafelgesprek over de gevolgen van de Brexit van Nederland. Deze activiteit wordt voorbereid door de drie rapporteurs, de Kamerleden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66). Aan het rondetafelgesprek nemen onder andere  vertegenwoordigers van de visserij- en maritieme sector, de transportsector, de financiële sector en enkele maatschappelijke organisaties deel. Ook zijn werkgeversorganisaties uit landbouw en MKB uitgenodigd. Ten slotte zullen verschillende wetenschappers hun licht op de Brexit laten schijnen.

Week 24

Gevarieerde Raad Algemene Zaken

De agenda van deze Raad Algemene Zaken is veelzijdig samengesteld: zo spreken de ministers van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester en verwachten zij de landenspecifieke aanbevelingen goed te keuren. Datzelfde geldt voor het anderhalfjaars-programma van de inkomende trio-voorzitters van de Raad van de Europese Unie. Vanaf 1 juli is Estland een half jaar voorzitter, gevolgd door Bulgarije en Oostenrijk. Dit moment markeert tevens het einde van het voorzitters-trio waar Nederland samen met Slowakije en Malta deel van uitmaakte.

Ook zal de RAZ de Europese Raad van 22-23 juni voorbespreken, met als centrale thema's migratie, veiligheid en defensie alsmede economie en werkgelegenheid. Tot slot is er en marge van de RAZ een zogeheten artikel 50-RAZ gepland; dit is een bijeenkomst van de 27 EU-lidstaten zonder VK waarin de start van de Brexit-onderhandelingen wordt doorgenomen. Aan de agenda van het algemeen overleg in de Kamer is ook de kabinetsappreciatie van het recente AIV-advies 'Brexit means Brexit' toegevoegd. De commissie Europese Zaken bespreekt op woensdag 14 juni de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 20 juni in Luxemburg met minister Koenders voor.

Week 25

Europese Raad over veiligheid en migratie

De Europese Raad, waar alle regeringsleiders met elkaar vergaderen, zal op 22 en 23 juni plaatsvinden. De agenda voor deze topontmoeting bevat drie hoofdthema's: veiligheid, migratie en economie.

Wat veiligheid betreft wordt zowel stilgestaan bij de interne dimensie van veiligheid (politiesamenwerking en terrorismebestrijding) als de externe dimensie (internationale veiligheid, defensie, samenwerking met NAVO). Het streven van de EU is om tot verdergaande afspraken tussen lidstaten te komen op het gebied van defensiesamenwerking.

Ten aanzien van economie zal worden gesproken over het scheppen van banen via de eengemaakte, vrije markt in de EU. Ook zal gesproken worden over handelsbetrekkingen en naar het zich laat aanzien zal de Europese Raad ook de landenspecifieke aanbevelingen in verband met het Europees Semester bekrachtigen.

Tot slot buigen de regeringsleiders zich over de EU-aanpak van het migratievraagstuk. Dit omvat de controle van de buitengrenzen en de vorming van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Ook Europese kustbewaking in de Middellandse Zee komt naar verwachting aan de orde. De commissie Europese Zaken zal plenair met minister-president Rutte debatteren over de inzet van de regering.

Plannen voor Europa

De commissie Europese Zaken bespreekt haar planning voor de komende weken. Aan de orde komen onder meer mogelijke werkbezoeken aan Europol en aan Brussel, en de interparlementaire conferenties die het Estse parlement in de tweede helft van 2017 organiseert. Estland bekleedt dan het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de EU. De conferenties kunnen worden bijgewoond door leden van de vaste commissies van de Kamer die op het betreffende onderwerp het voortouw hebben.

Week 26

Brexit belangrijk thema werkbezoek Brussel

De commissie Europese Zaken wil zich naderen informeren over de thema's Brexit en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie. Daarom brengen de leden Anne Mulder (VVD; delegatieleider), Verhoeven (D66), Van Ojik (GroenLinks) en Baudet (FvD) op zondag 25 en maandag 26 juni een werkbezoek aan Brussel.

Op zondagavond wordt de delegatie ontvangen door ambassadeur Robert de Groot, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, voor een briefing over beide onderwerpen. Op maandag staan opeenvolgende gesprekken met Didier Seeuws (onderhandelaar Raadssecretariaat), Michel Barnier (EU-hoofdonderhandelaar) en Gunther Oettinger (Eurocommissaris voor EU-begroting) op het programma. Ook spreken de Kamerleden met enkele Nederlandse Europarlementariërs.

De Brexit-onderhandelingen zijn eerder deze maand, 19 juni, van start gegaan. Het Meerjarig Financieel Kader is de meerjarenbegroting van de EU; het huidig Kader loopt tot en met 2020. De voorbereidingen voor het volgende MFK (2021-2027) starten naar verwachting later dit jaar.

 

Week 27

Financiële verhouding Nederland en de Europese Unie

Om grip te houden op de financiële verhouding tussen Nederland en de Europese Unie wil de commissie Europese Zaken nog een aantal specifieke vragen stellen over financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU. Onderdeel van het overleg is een technische aanpassing van het financieel kader 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bruto nationaal inkomen. De leden hebben tot maandag 3 juli 12:00uur om schriftelijke vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën.

Plannen voor Europa

De commissie Europese Zaken bespreekt tijdens de komende procedurevergadering de eigen werkplanning. Het Europees politiek jaar loopt in vergelijking met het Nederlandse politieke jaar nog enkele weken door. Op de agenda van deze procedurevergadering staat ook de inzet van de delegatie naar de COSAC-voorzittersconferentie in Talinn op 9 en 10 juli. Daar komen alle voorzitters van de commissie Europese Zaken van alle nationale parlementen van de Europese Unie bij elkaar.

Werkbezoek aan Europol

Een delegatie uit de commissies Europese Zaken en Veiligheid en Justitie worden gebriefd door Rob Wainwright, uitvoerend directeur van Europol, over onder andere bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit. Tijdens dit werkbezoek zullen ook de implicaties van de Brexit op de politiële samenwerking in de EU en met het Verenigd Koninkrijk aan de orde komen.

De volgende leden zijn voornemens om aan dit werkbezoek deel te nemen: Anne Mulder (VVD, delegatieleider), Maeijer (PVV), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Groothuizen (D66), Van Rooijen (50PLUS) en Bisschop (SGP).

Week 28

Commissievoorzitters Europese Zaken vergaderen in Estland

 

Als aftrap van de parlementaire dimensie van het Ests EU-Voorzitterschap komen de voorzitters van de commissies Europese Zaken op 9 en 10 juli bijeen in Tallinn. Samen met een delegatie van het Europees Parlement spreken zij over de prioriteiten van het Estland, dat voor het eerst EU-voorzitter is. Bijzondere aandacht is er voor de rol van de EU in het ondersteunen van start-ups. De Tweede Kamerdelegatie zal daarnaast inzetten op meer transparantie van Europese besluitvorming. Namens de Tweede Kamer zal Malik Azmani, voorzitter van de vaste commissie Europese Zaken, aan deze conferentie deelnemen.

Week 36

Plannen voor Europa

Het parlementaire jaar staat weer op het punt van beginnen. Tijdens de eerste procedurevergadering op 7 september aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties de eigen werkplanning voor het komend najaar.

Op de agenda van dit werkoverleg staat bijvoorbeeld de behandeling in de Kamer van het witboek toekomst van Europa COM(2017) 2025 van de Europese Commissie. Ook zal de commissie Europese Zaken stilstaan bij de tijdens het reces binnen gekomen documenten en kabinetsreacties.

De besluitenlijst van de procedurevergadering, die live online is te volgen, is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer

Week 37

Samenwerking in de Staten-Generaal

Welke zaken spelen er op Europees gebied in de Eerste Kamer? En wat kunnen beide zijden van het Binnenhof van elkaar leren over de tijdige inhoudelijke behandeling van EU-voorstellen?

EU-woordvoerders van Eerste –en Tweede Kamerfracties komen op dinsdag 12 september samen om kennis en ervaringen te delen.

De bijeenkomst is bedoeld als gedachtewisseling over thema’s die beide commissies raken. Hierbij zal de focus liggen op de thema’s ‘Transparantie in Europese wetgeving’ en de Brexit. Onderwerpen waarop de beide Kamers goed samen op zouden kunnen trekken.

De Eerste Kamer heeft voor de zomer een rapport uitgebracht over de Europese werkwijze, dat in het najaar zal worden besproken. Hierin wordt onder meer aanbevolen dat de Eerste Kamer scherper moet kijken naar welke onderwerpen van Europese besluitvorming zij systematisch wil volgen. Kamercommissies zouden er volgens de commissie voortaan voor kunnen kiezen om eerst het standpunt van de regering en/of de Tweede Kamer af te wachten voordat zij een Europees voorstel in behandeling nemen.

RAZ in teken werkprogramma en cyberveiligheid

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 25 september 2017 zullen de ministers van Buitenlandse Zaken overleggen over, onder andere, de voorbereiding van het werkprogramma van de Europese Commissie. Ook bespreken zij de prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Europese Unie, bijvoorbeeld de toepassing van ICT en cyberveiligheid. Ten slotte zullen de ministers de agenda van de Europese Raad van 19 en 20 oktober voorbespreken. De voortgang van de Brexit-onderhandelingen zal naar verwachting in elk geval op de agenda van deze Europese top staan.

In verband met Prinsjesdag en de aanwezigheid met verantwoordelijk minister Koenders van Buitenlandse Zaken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York vindt het Algemeen Overleg al plaats op 13 september.

Week 38

Grip houden op EU-begroting

In vervolg op een eerder schriftelijk overleg, gehouden in de eerste week van juli, hebben EU-woordvoerders nog een aantal specifieke vragen over de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de Europese Unie.

Onderwerp van het schriftelijk overleg is het Meerjarig Financieel Kader en de stand van zaken in het licht van de Brexit. Ook de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de Europese Unie, op basis van de Annual Accounts 2016, zullen deel uit maken van dit schriftelijk overleg.

De leden hebben tot donderdag 21 september 12:00 uur om schriftelijke vragen te stellen.

Week 39

Plannen voor Europa

Europese Commissie-Voorzitter Juncker heeft op 13 september zijn ‘State of the Union’ uitgesproken en daarmee de contouren geschetst van het beleid dat door de Commissie zal worden voorgesteld in het laatste volledige jaar van zijn termijn.

De gelijktijdig gepresenteerde intentiebrief van de Europese Commissie voor het Werkprogramma 2018 en de Roadmap for a more united, stronger and more democratic Union staan op de agenda van de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 28 september. Door een actieve behandeling te kiezen, nu of op het moment van uitkomen van de voorgenomen voorstellen, houdt de commissie Europese Zaken grip op de voorstellen van de Europese Commissie.

De procedurevergadering is live online te volgen. Na afloop is de besluitenlijst te vinden op de website van de Tweede Kamer en deze zal worden gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Kennismaking Britse Ambassadeur Peter Wilson

De woordvoerders van de vaste commissie voor Europese Zaken maken op zijn verzoek op donderdag 28 september kennis met de nieuw aangetreden Britse Ambassadeur dhr. Peter Wilson CMG.

Tijdens een gesprek tussen EU-woordvoerders uit de Eerste –en Tweede Kamer zijn senatoren bij dit gesprek uitgenodigd om kennis te maken met de Ambassadeur. Daarnaast is de uitnodiging verstuurd aan leden van de contactgroep Verenigd Koninkrijk en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het gesprek is besloten.

Week 41

Voldoende Voortgang?

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 17 oktober 2017 hebben de EU-woordvoerders de mogelijkheid om op 9 oktober schriftelijk overleg te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken.

Op de agenda van deze RAZ staat de voorbereiding van de Europese Raad op 19 en 20 oktober. In art.50-verband, met 27 leden, zal er gekeken worden of er ‘voldoende voortgang’ is geboekt in de Brexit-onderhandelingen op de drie belangrijkste thema’s, rechten van de burger na de Brexit, eindnota van de scheiding en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Als er voldoende voortgang is geconstateerd kan de tweede onderhandelingsfase starten in het uittredingsproces.

De minister van Buitenlandse Zaken is verzocht om de antwoorden uiterlijk woensdag 11 oktober 2017 aan de Kamer toe te zenden. Op die manier kunnen deze antwoorden worden betrokken bij het plenaire debat over de Europese Raad d.d. 19-20 oktober 2017.

Toekomst van Europa

Drie leden uit de Tweede Kamer bezoeken op 11 oktober aanstaande de Interparlementaire commissievergadering van de Constitutionele Zaken van het Europees Parlement (AFCO) van het Europees Parlement.

Onderwerp van de bijeenkomst is de bespreking van het Witboek over de  Toekomst van Europa en de discussienota’s die op diverse terreinen (bijvoorbeeld op het gebied van de Economische en Monetaire Unie , Europese Defensie en Internationale Handel) door de Europese Commissie gepresenteerd zijn.

Dhr. Maasikas, Voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de Estse adjunct-minister van Europese Zaken zal de introductie van de bijeenkomst verzorgen en ook de Europese Commissie vice-voorzitter dhr. Dombrovskis levert input bij dit debat. De conclusies zullen worden getrokken door de voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement Danuta Hübner (EVP, Polen) en de vice-voorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness (EVP, Ierland).

Vanuit de commissie Europese Zaken zullen de leden A. Mulder (VVD), Leijten (SP) en van Ojik (GroenLinks) deelnemen.

Plannen voor Europa

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie op 24 oktober 2017 haar Werkprogramma voor 2018. Op basis van dit werkprogramma selecteert de Tweede Kamer jaarlijks haar EU-prioriteiten. De EU-prioriteiten bepalen voor een groot deel de agenda van de Tweede Kamer op Europees terrein. Aan deze voorstellen geeft de Tweede Kamer namelijk extra aandacht bij publicatie. Zo houdt de Kamer grip op de voorstellen van de Europese Commissie. De commissie Europese Zaken heeft in dit proces een coördinerende rol.

Tijdens de procedurevergadering op 12 oktober aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties hoe ze de prioriteringsexercitie willen aanpakken. Verder staan de woordvoerders stil bij de beoordeling door de Europese Commissie van de bidbooks van de 19 lidstaten die een kandidatuur hebben ingediend voor de hervestiging van het Europees geneesmiddelenagenschap EMA.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Week 43

Plannen voor Europa

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie, morgen, op 24 oktober 2017 haar Werkprogramma voor 2018. Op basis van dit werkprogramma selecteert de Tweede Kamer jaarlijks haar EU-prioriteiten. De EU-prioriteiten bepalen voor een groot deel de agenda van de Tweede Kamer op Europees terrein. Aan deze voorstellen geeft de Tweede Kamer namelijk extra aandacht bij publicatie. Zo houdt de Kamer grip op de behandeling van en besluitvorming over voorstellen van de Europese Commissie. De commissie Europese Zaken heeft in dit proces een coördinerende rol.

Tijdens de procedurevergadering op 26 oktober aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties hoe ze de prioriteringsexercitie in de Kamer dit jaar willen aanpakken. Verder buigen de woordvoerders zich over de voorbereiding van een rondetafelgesprek over de ‘Toekomst van Europa’ dat naar alle waarschijnlijkheid op 11 december 2017 in Maastricht zal plaatsvinden.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Videogesprek over Transparantie met Europese Ombudsman

De Tweede Kamer vindt transparantie van de Europese Unie een belangrijke kwestie. Voor burgers en nationale parlementen moet goed inzichtelijk kunnen zijn hoe lidstaten in Brussel met elkaar onderhandelen. De commissie Europese Zaken spreekt daarom op woensdag 25 oktober met Emily O’Reilly, de Europese Ombudsman.

Mevrouw O’Reilly is een onderzoek gestart naar de manier waarop lidstaten voorstellen voor Europese wetgeving, zoals richtlijnen en verordeningen, met elkaar uitonderhandelen. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp in maart 2017 over ditzelfde onderwerp een advies aangevraagd van de Parlementair Advocaat. Deze speciale juridische adviseur van de Tweede Kamer concludeerde toen dat de lidstaten zich niet aan de Europese transparantieregels houden. De commissie Europese Zaken wil nu met andere parlementen samenwerken om de transparantie van de EU te verbeteren. In het kader van deze samenwerking zullen de Europawoordvoerders van gedachten wisselen met mevrouw O’Reilly over haar onderzoek en over mogelijke samenwerking.

Nb. Omdat er alleen videoconferentie-faciliteiten aanwezig zijn in de niet-publieke ruimtes van de Tweede Kamer, is dit gesprek besloten.

Week 45

Waar komen de EMA & EBA?

Op de Raad Algemene Zaken op 20 november zullen de ministers besluiten over waar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese BankAutoriteit (EBA) , nu nog in Londen, gevestigd zullen worden na de Brexit.. Na de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden hebben verschillende EU-lidstaten zich gekandideerd als nieuwe vestigingslocatie voor de EMA en EBA.

De beslissingen zullen aan de hand van een geheime stemming in meerdere rondes tot stand komen. Nederland heeft zich met Amsterdam kandidaat gesteld als vestigingslocatie voor de EMA; het kabinet heeft de heer Wouter Bos aangesteld als ambassadeur voor de Nederlandse kandidatuur.

Naast de besluitvorming over de EMA en EBA staat het Commissiewerkprogramma 2018 ‘An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe’  op de agenda en zullen de ministers de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 voorbereiden.

Ter voorbereiding overleggen de EU-woordvoerders van de fracties op dinsdag 7 november met de nieuwe bewindspersoon van Buitenlandse Zaken, de heer Zijlstra.

Cohesie in Europa

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) over Cohesiebeleid op woensdag 15 november 2017 hebben de EU-woordvoerders de mogelijkheid om op donderdag 9 november 2017 schriftelijk overleg te voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer.

Op de agenda van deze RAZ staat onder andere de aanpassing van Verordening 1303/2013 over de gemeenschappelijke bepalingen van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). Deze verordening legt de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van de ESI-fondsen in de periode van 2014 tot en met 2020. Voor Nederland is er in deze periode in totaal €1,7 miljard vanuit de ESI-fondsen beschikbaar gesteld.

Daarnaast zullen de lidstaten tijdens de RAZ discussie voeren over de vormgeving van het Europees Cohesiebeleid na 2020 op basis van het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie.

Week 46

Plannen voor Europa

De procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 16 november aanstaande zal in het teken staan van de bespreking van enkele grote activiteiten die in de laatste weken van 2017 zullen plaatsvinden.

Zo zal de stand van zaken van het rondetafelgesprek over het Witboek over de Toekomst van Europa op 11 december in het Gouvernement in Maastricht worden doorgesproken. Daarnaast overleggen de EU-woordvoerders van de fracties over de delegatieinzet voor de plenaire COSAC die op 26-28 november in Tallinn wordt georganiseerd.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Week 47

EU-toetredingsperspectief Westelijke Balkan

Op dinsdag 21 november organiseert de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering over de Westelijke Balkan waar ook nationale parlementariërs voor uitgenodigd zijn.

het lid Anne Mulder (VVD) zal namens de commissie Europese Zaken aan deze vergadering deelnemen.

De bijeenkomst staat in het teken van het EU-integratieproces en EU-toetredingsperspectief van de zes landen van de Westelijke Balkan (Servië, Montenegro, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo). Momenteel voert de EU toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaten Servië en Montenegro. Met kandidaat-lidstaten Albanië en Macedonië worden (nog) geen onderhandelingen gevoerd. Bosnië-Herzegovina en Kosovo hebben de status van kandidaat-lidstaat (nog) niet bereikt.

Naar verwachting zal het thema 'EU-uitbreiding' de komende periode in de belangstelling komen te staan. Bulgarije is in de eerste helft van 2018 voorzitter van de Raad van Ministers en zal dit onderwerp als prioriteit stellen. In mei 2018 zal er in Sofia een EU-top over de Westelijke Balkan worden georganiseerd.

Cohesiebeleid na 2020

Op woensdag 22 november organiseert de commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering met als thema “De toekomst van cohesiebeleid na 2020: kansen, uitdagingen en vervolgstappen”.

Vanuit de commissie Europese zaken zal het lid Anne Mulder (VVD) deelnemen.

De introductie wordt verzorgd door Corina Creţu, de Eurocommissaris voor Cohesiebeleid, en Jaak Aab, de Estse minister voor Openbaar Bestuur. Vervolgens komen verschillende belanghebbenden aan het woord zoals Europarlementariër Kerstin Westphal, de rapporteur van de resolutie over "Bouwstenen voor een EU-cohesiebeleid na 2020" en Michael Schneider, de rapporteur van de Comité van de Regio’s opinie “De toekomst van cohesiebeleid na 2020”.

Tenslotte krijgen nationale parlementen de mogelijkheid om hun visie op de toekomst van cohesiebeleid na 2020 te schetsen en met de leden van de commissie REGI in gesprek te gaan.

De conclusies worden getrokken door de voorzitter van de commissie REGI Iskra Mihaylova.

Week 48

Rapporteurs maken zich sterk voor meer transparantie in de EU tijdens COSAC

Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en van Rooijen (50PLUS) zijn namens de commissie Europese Zaken rapporteur voor het thema transparantie van de EU. Samen met delegatieleider Azmani (VVD) reizen zij, samen met een delegatie uit de Eerste Kamer, van 26-28 november 2017 af naar Tallinn om tijdens de COSAC – de bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie - hun position paper 'Opening up closed doors: Making the EU more transparent for its citizens' te presenteren. 

In dit position paper concluderen de rapporteurs dat parlementariërs op dit moment de EU niet goed kunnen controleren. Dat geldt voor vooral de overleggen en onderhandelingen tussen de lidstaten over nieuwe Europese wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, pensioenen of migratiebeleid. Stukken zijn bijvoorbeeld niet standaard openbaar. De Kamerleden willen via een gezamenlijk initiatief met andere parlementen in de EU deze voorstellen voor meer transparantie nu aan de EU presenteren. Het is de eerste keer dat een parlement in de EU met interparlementaire samenwerking probeert burgers meer invloed te geven op Europa.

In januari 2018 houdt de commissie Europese Zaken een algemeen overleg over de EU-informatievoorziening. Daar spreken de leden weer met de regering over dit onderwerp.

Week 49

Groeianalyse belangrijk onderdeel overleg Raad Algemene Zaken

Op 4 december aanstaande voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op 12 december plaats heeft.

De ministers bereiden tijdens deze RAZ de Europese Raad voor die op 14 en 15 december bijeen komt. Tevens praten de ministers over de goedkeuring van een gemeenschappelijke verklaring over de interinstitutionele programmering. Doel is ervoor te zorgen dat het EU-wetgevingsproces transparanter wordt, meer openstaat voor de inbreng van belanghebbenden en gemakkelijker te volgen is.

Een ander belangrijk punt van de RAZ op 12 december is de jaarlijkse groeianalyse in het kader van het Europees semester 2018. Het Europees Semester, een gedetailleerde analyse van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten, begint wanneer de Commissie met haar jaarlijkse groeianalyse komt. In de groeianalyse staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

De inbreng van de woordvoerders Europese Zaken dient op 4 december voor 15:00 binnen te zijn.

Plannen voor Europa

Op 7 december vindt de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken plaats. Tijdens deze vergadering zullen de Europa-woordvoerders de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie kiezen. Er zijn gerede kandidaten voor beide functies.

Na de benoeming zal de procedurevergadering Europese Zaken aanvangen. Op de agenda staan de uitkomsten van de plenaire COSAC vergadering in Tallinn  en het rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa op 11 december in Maastricht.

Week 50

Europa op tafel in Maastricht

Welke kant zou de Europese Unie op moeten? Op meer fronten de samenwerking opzoeken, of juist minder of efficiënter? Nederlandse Kamerleden gaan hierover in gesprek met experts en vertegenwoordigers van Europese instanties, onder wie Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De vaste commissie voor Europese Zaken organiseert in samenwerking met de provincie Limburg op 11 december 2017 een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa. Het gesprek vindt plaats in het Gouvernement van Maastricht, waar 25 jaar geleden het Verdrag van Maastricht werd getekend. Het rondetafelgesprek is voorbereid door de rapporteurs Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP).

Deelnemende Kamerleden: Lilianne Ploumen (PvdA), Anne Mulder (VVD), Rens Raemakers (D66), Malik Azmani (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Kees Verhoeven (D66), Renske Leijten (SP), Martijn van Helvert (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Achraf Bouali (D66), André Postema (Eerste Kamer, PvdA) en Petra Stienen (Eerste Kamer, D66).

Het rondetafelgesprek is openbaar en via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van de Tweede Kamer.

Week 51

Plannen voor Europa

Op de laatste procedurevergadering van de commissie Europese Zaken van dit kalenderjaar zullen de Europa-woordvoerders van de fracties de totale prioriteitenlijst vaststellen met Nederlandse prioriteiten in het werkprogramma van de Europese Commissie.

Op 24 oktober jl. werd dit programma gepresenteerd. De prioriteitenlijst bevat de EU-voorstellen die door de verschillende Kamercommissies als prioriteit zijn aangemerkt. Deze lijst zal na vaststelling in de commissie Europese Zaken voor stemming worden aangeboden aan de Kamer.

Daarnaast spreken de leden onder andere over het aanstellen van rapporteurs op voor de Kamer belangrijke thema’s als de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader.

Vooruitblik op Bulgaars EU-voorzitterschap

Op woensdag 20 december spreekt de commissie Europese Zaken met de Nederlandse ambassadeur in Sofia, mevrouw Ten Tusscher, over het aankomende Bulgaarse EU-voorzitterschap. Bulgarije zal op 1 januari aanstaande voor zes maanden de voorzittershamer van de Raad van de Europese Unie overnemen van Estland.

In het gesprek zullen de Bulgaarse EU-prioriteiten, zoals het uitbreidingsproces voor landen in de Westelijke Balkan, aan de orde kunnen komen. Ook is er aandacht voor de parlementaire dimensie van het Bulgaarse voorzitterschap en de politieke actualiteiten in Bulgarije.

Week 3

Plannen voor Europa

Op donderdag 18 januari vindt de eerste procedurevergadering van het nieuwe jaar plaats. Tijdens de vergadering bespreken de Europa-woordvoerders de inzet van het nieuwe kabinet ten aanzien van het toekomstige Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de informele discussie hierover op de Europese top van 23 februari 2018.

Tevens buigen zij zich over de voorbereiding van de halfjaarlijkse voorzittersbijeenkomst van de COSAC (conferentie van commissies Europese Zaken en het Europees Parlement). Verder bepalen de woordvoerders hoe zij de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie willen behandelen. Eén van de voorstellen betreft het vaststellen van een duidelijk risico van een ernstige schending van de rechtsstaat door Polen.  

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Stand van zaken informatievoorziening over Europa

In de eerste week na het kerstreces gaan de woordvoerders Europa op woensdagmiddag 17 januari 2018 in gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken over de stand van zaken met betrekking tot de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer. Vanuit haar horizontale rol heeft de commissie Europese Zaken hierin het voortouw. Het overleg dient om aan te geven wat er goed gaat en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan geannoteerde agenda’s voor en verslagen na Raadsbijeenkomsten in Brussel en de beoordelingsfiches van nieuwe Europese Commissievoorstellen.

Het algemeen overleg wordt afgetrapt door de rapporteurs informatievoorziening Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) op basis van het transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens.  Hierin worden een aantal suggesties gedaan om de ‘black box’  van de Europese besluitvorming open te maken. Dit paper wordt door 26 andere kamers van nationale parlementen ondersteund.

Terugblik op Ests voorzitterschap

Op donderdag 18 januari spreken de leden van de commissie voor Europese Zaken met de heer Matti Maasikas, de Estse viceminister voor Europese Zaken. Estland vervulde het afgelopen half jaar het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

In het gesprek zullen de conclusies en de vervolgplannen van het Estse voorzitterschap besproken worden. Prioriteiten voor Estland waren: een open en innovatieve Europese economie, een veilig Europa, een digitaal Europa en vrij verkeer van data, en een inclusief en duurzaam Europa. Tijdens het voorzitterschap werkte Estland nauw samen met Bulgarije en Oostenrijk. De drie landen vormen het huidige trojka. Bulgarije nam het stokje op 1 januari 2018 van Estland over.

Week 4

Task Force Timmermans heet hangijzer tijdens Voorzitters COSAC

Op 21 en 22 januari neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Malik Azmani (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie Sofia, Bulgarije.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de oprichting van een Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently (Timmermans Task Force) met Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans op de agenda en zal het Bulgaars EU-voorzitterschap een toelichting geven op de prioriteiten voor het komend half jaar.

Speciale aandacht zal gevestigd zijn op de brief die namens de commissies Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer aan de voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de voorzitter van de Europese Commissie en aan de voorzitter van de Eurogroep verstuurd is inzake de transparantie van de Europese besluitvorming.

Rapporteursverslag Brexit besproken met minister

Op woensdag 24 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met minister Zijlstra over de stand van zaken op de uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Het verslag met bevindingen dat de rapporteurs over de Brexit hebben geschreven staat geagendeerd, evenals de kabinetsreactie op het verslag. Verder wordt in dit overleg ook de speciale Raad Algemene Zaken over de Brexit op 29 januari voorbereid. Tevens is een kabinetsbrief over de pretoetredingssteun aan kandidaat-lidstaten geagendeerd voor dit overleg.

Week 5

EU-agentschappen en cohesiebeleid onderwerp van gesprek met Europese Rekenkamer

Voorafgaand aan het gesprek van de leden van de commissie Financiën over de steunprogramma’s voor Griekenland spreken de woordvoerders van de commissie voor Europese Zaken met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Onderwerpen van gesprek zijn de 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ door de Europese Rekenkamer en een speciaal verslag over de voorwaarden voor en de effecten van het Europese cohesiebeleid.

Het verslag 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarlijkse controles van de Europese agentschappen door de Europese Rekenkamer over 2016. Het heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de rekeningen van de agentschappen, de rechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven, en ook op enkele aspecten met betrekking tot de prestaties van de Europese agentschappen.

Week 6

Jaarplanning commissie Europese Zaken

Welke activiteiten willen de woordvoerders in de commissie Europese Zaken dit jaar organiseren? Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op donderdag 8 februari zal deze vraag centraal staan bij de behandeling van de jaarplanning van de commissie.

Daarnaast wordt de kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa” door de commissie in behandeling genomen. De commissie zal in de procedurevergadering besluiten over de precieze wijze van behandeling van het AIV-rapport en de kabinetsreactie daarop.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

Week 8

Transparantiebijeenkomst in Brussel

Op maandag 19 februari reist een delegatie van de commissie Europese Zaken af naar Brussel. De rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen samen met Martin van Rooijen (50PLUS) ’s ochtends het Transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens” aanbieden aan Eurogroep voorzitter Centeno.

Na het aanbiedingsmoment zullen de rapporteurs in gesprek gaan met stakeholders met betrekking tot het thema Transparantie in het Europees Parlement, net voor de start van de Europese Parlementaire Week.

Aidan O’Sullivan, Head of Cabinet van de Europese Ombudsman zal tijdens de transparantiebijeenkomst een toelichting geven op de aanbeveling omtrent de transparantie van de besluitvorming in de Raad die deze week verscheen.

Daarna zal een paneldiscussie volgen met vertegenwoordigers van ngo’s die werkzaam zijn op het terrein van transparantie in de Europese besluitvorming; Access Info, Transparency International en de Commissie Meijer

Plannen voor Europa

De woordvoerders van de fracties van de commissie Europese Zaken spreken donderdag 22 februari met elkaar over de planning van het komende jaar.

Tevens zullen zij zich buigen over een vragenlijst vanuit het Bulgaarse EU-Voorzitterschap ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC).

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Rechtsstaat Polen op de agenda RAZ

Naast de prioriteiten van het Bulgaars EU-Voorzitterschap staat een presentatie van de Europese Commissie over de stand van zaken met de rechtsstaat in Polen op de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 27 februari 2018.

De woordvoerders Europese Zaken bereiden de RAZ voor met minister Kaag door middel van een overleg op donderdag 22 februari.

Het algemeen overleg is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Inmiddels loopt er een verzoek om het algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk overleg.