Europese Zaken

Week 17

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 26 april spreken de leden van de commissie Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de door de Franse president Macron voorgestelde maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie. De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de Kamer en in het bijzonder de commissie Europese Zaken om aan dit Franse initiatief invulling te geven in Nederland.

Daarnaast spreken de woordvoerders over de nieuw ontvangen Europese voorstellen en over het uitnodigen van de Nederlandse ambassadeur in Wenen ter voorbereiding van het Oostenrijks EU-voorzitterschap dat op 1 juli 2018 begint en tot het einde van het jaar duurt.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Gesprek met de ambassadeurs van Albanie en Servie

Op donderdag 26 april spreekt de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Servië, Zijne Excellentie Petar Vico, en de ambassadeur van Albanië, Hare Excellentie Adia Sakiqi, Onderwerp van gesprek is de mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid die deze week is gepubliceerd. Daarin beveelt de Europese Commissie aan om de EU-toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaat Albanië te openen. Met kandidaat-lidstaat Servië wordt reeds onderhandeld door de Europese Unie.

Tevens bereidt de commissie met dit gesprek haar werkbezoek aan de Balkanregio voor. Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie uit de commissie een bezoek aan Albanië, Montenegro en Servië voor gesprekken met ministers en parlementsleden over de voorbereidingen op een mogelijk EU-lidmaatschap.

Week 18

Werkbezoek aan Westelijke Balkan over EU-uitbreiding

Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie van de commissie Europese Zaken een gecombineerd werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië. Deze landen in de Westelijke Balkan zijn momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft vorige week rapport uitgebracht over de hervormingen die deze landen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor EU-toetreding. Servië en Montenegro zijn reeds aan het onderhandelen met de EU over toetreding; in het geval van Albanië stelt de Europese Commissie voor om toetredingsonderhandelingen te openen.

De Kamerdelegatie wordt aangevoerd door commissievoorzitter Azmani en bestaat voorts uit de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Van Ojik (GL), Futselaar (SP) en Van der Graaf (CU). De delegatie spreekt in de drie landen met een aantal ministers en parlementsleden. Ook zijn er verschillende ontmoetingen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, journalisten en rechters. De delegatie wil zich hiermee een beeld vormen over de vorderingen die de landen maken ten aanzien van de rechtsstaat en de bescherming van grondrechten zoals de persvrijheid. Tevens is in Belgrado een gesprek met jongeren voorzien over Servië in Europa.

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Vanwege het meireces voeren de woordvoerders Europese Zaken op donderdag 3 mei schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 14 mei aanstaande.

Tijdens de Raad zullen de ministers spreken over de conceptagenda van de Europese Raad van 28-29 juni, de samenstelling van het Europees Parlement voor de periode 2019-2024 en de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie haar voorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK) aan de Raad presenteren.

Naast de reguliere Raad Algemene Zaken zal in EU-27 verband gesproken worden over de stand van zaken met betrekking tot de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Voor het schriftelijk over is  tevens geagendeerd de kabinetsappreciatie over het toekennen van macrofinanciële steun aan Oekraïne. Ook het gewijzigde boetebeleid van de Europese Commissie in het geval van te late implementatie van EU-richtlijnen is aan de agenda toegevoegd.

Tot slot staat de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het houden van maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU op de agenda van het overleg. Het kabinet vraagt de Kamer om hieraan mee te werken en deze consultaties in Nederland uit te voeren. De commissie Europese Zaken heeft vorige week in haar procedurevergadering als advies aan het Presidium vastgesteld om hieraan medewerking te verlenen in de vorm van een opinieonderzoek onder Nederlanders over een aantal nader te bepalen EU-onderwerpen.

Week 20

Gesprek met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 15 mei spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Nikola Dimitrov. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de minister die op 14 en 15 mei een bezoek brengt aan Nederland.

Onderwerpen van gesprek zijn de op 6 februari jl. gepresenteerde strategie voor de Westelijke Balkan van de Europese Commissie en de mededeling van de Europese Commissie over het EU-uitbreidingsbeleid van 17 april. Hierin beveelt de Europese Commissie onder meer aan om de toetredingsonderhandelingen te openen met Macedonië. De Raad Algemene Zaken zal hier naar verwachting op 26 juni met unanimiteit over stemmen. Op 21 juni is het algemeen overleg EU-uitbreiding in de Kamer gepland.

Brexit-commissie Brits Lagerhuis bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 17 mei bezoekt een delegatie van de speciale Brexit-commissie van het Britse Lagerhuis de Tweede Kamer. De delegatie onder leiding van Hillary Benn MP doet onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor het VK en zal hierover op een later moment rapport uitbrengen. In het gesprek met de commissie Europese Zaken zal gesproken worden over de voorbereiding op de Brexit en de mogelijke nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit.

Week 21

Dossieroverleg tussen commissies EUZA's van de Staten-Generaal

Op dinsdag 22 mei komen de commissies Europese Zaken van de Tweede en de Eerste Kamer bijeen om te spreken over actuele EU-dossiers. Het overleg vindt deze keer plaats in de Eerste Kamer. Tijdens het overleg informeren de commissies elkaar over de prioriteiten en activiteiten op het terrein van Europese Zaken. 

Op de agenda van het overleg volgende week staat bijvoorbeeld Brexit en de mogelijkheid van een gezamenlijk werkbezoek aan Londen. Ook zullen de leden spreken over het transparantie-initiatief dat de commissies samen richting de Europese instellingen hebben genomen. Voorts staat het Meerjarig Financieel op de agenda en zullen de rapporteurs een blik werpen op de behandeling in de Tweede Kamer. De TK-delegatie zal tevens verslag uitbrengen van het werkbezoek aan de Westelijke Balkan in het meireces. Tot slot zullen de commissies met elkaar van gedachten wisselen over de actuele rechtsstaat-ontwikkelingen in Polen, Hongarije en Malta.

Week 22

Krachtenveld rondom EU-transparantie

De commissie Europese Zaken probeert samen met andere nationale parlementen en het Europees parlement meer openheid over Europese onderhandelingen te bevorderen. Om een goed beeld te krijgen over hoe de verhoudingen tussen de lidstaten liggen, wordt de commissie bijgepraat over het krachtenveld in de Raad. Ook krijgen de Kamerleden uitleg over het gebruik van de database met onderhandelingsstukken Delegates Portal.

Plannen voor nieuwe EU-meerjarenbegroting toegelicht

Op woensdag 30 mei worden de commissie Europese Zaken en andere betrokken commissies bijgelicht over de plannen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het MFK is de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2020 tot en met 2027. Begin mei heeft de Europese Commissie dit voorstel uitgebracht; de komende weken zullen nog sectorspecifieke uitvoeringsvoorstellen verschijnen. De ambtelijke briefing wordt verzocht door medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Na het zomerreces zal een overleg met het kabinet worden gepland over het nieuwe MFK en de Nederlandse positie.

Week 23

Behandeling MFK besproken in procedurevergadering Europese Zaken

Op donderdag 7 juni spreken de woordvoerders Europa van de fracties tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over onder andere de behandeling van de op 2 mei uitgekomen voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader. De nieuwe begroting loopt van 2021 tot 2027.

Daarnaast wordt de inzet van de Nederlandse delegatie naar de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU (COSAC) besproken. Tijdens de plenaire COSAC, op 17 tot en met 19 juni in Sofia, Bulgarije, is de Nederlandse delegatie voornemens om een zijbijeenkomst in het kader van het transparantie-initiatief te organiseren.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 24

Gesprek met Bosnische ambassadeur over EU-uitbreiding

Op donderdag 21 juni spreekt de commissie Europese Zaken met mevrouw Mirsada Colakovic, ambassadeur van Bosnië-Herzegovina in Den Haag. Onderwerp van gesprek zijn de vorderingen van het land op het gebied van rechtsstaat, democratisch bestuur en mensenrechten in het kader van het EU-uitbreidingsbeleid. Bosnië-Herzegovina is momenteel aspirant-kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

In april publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse EU-uitbreidingsstrategie inclusief voortgangsrapportage over Bosnië en andere landen in de Balkan. De commissie Europese Zaken behandelt de EU-uitbreidingsstrategie en de kabinetsappreciatie ervan in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op donderdag 21 juni.

Gesprek met SG van Brits Brexit-departement

Op donderdag 14 juni spreken de Brexit-rapporteurs met de heer Phylip Rycroft, de secretaris-generaal van het Department for Exiting the European Union van het Verenigd Koninkrijk. De leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) zijn rapporteurs aangaande de Brexit. Onderwerpen van gesprek zijn de voorbereidingen op de Brexit en de verkenningen op de mogelijke toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Stand van zaken transparantie

In het kader van het transparantie initiatief van de commissie Europese Zaken, gepresenteerd op de plenaire COSAC in Tallinn vorig jaar november, ontvangen de woordvoerders van de fracties een technische briefing over de stand van zaken van hun aanbevelingen.

Inmiddels zijn de reacties van drie van de vier Europese instanties ontvangen en alleen op de schriftelijke reactie van de Eurogroepvoorzitter Centeno wordt nog gewacht.

Naast de stand van zaken inzake het transparantie-initiatief wordt er ingegaan op het Delegates Portal waar Kamerleden documenten kunnen vinden die geagendeerd staan voor de Europese vergaderingen.

Week 25

Delegatie brengt werkbezoek aan plenaire COSAC

Van zondag 17 tot en met dinsdag 19 juni 2018 vindt in Sofia, Bulgarije, de plenaire COSAC-vergadering – de bijeenkomst van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie – plaats. Vanuit de Tweede Kamer zullen Malik Azmani (VVD) als delegatieleider, Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Martin van Rooijen (50PLUS) deelnemen.

Tijdens de plenaire COSAC organiseert de Nederlandse Tweede Kamerdelegatie in samenwerking met het Deense Parlement en de Nederlandse Eerste Kamer een zijbijeenkomst over de stand van zaken van het transparantie-initiatief dat gepresenteerd werd op de vorige plenaire vergadering van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie, november 2017 in Tallinn, Estland.

Op de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 21 juni spreken de woordvoerders dan over het vervolg van het transparantie-initiatief.

Vervolg Transparantie-initiatief besproken

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken spreken de woordvoerders onder andere over het vervolg van het transparantie-initiatief. Dit initiatief werd gepresenteerd op de plenaire vergadering van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC), afgelopen november in Tallinn, Estland en op de plenaire COSAC-vergadering in Sofia op 17-19 juni 2018 heeft de commissie Europese Zaken samen met het Deense Parlement en de Nederlandse Eerste Kamer een zijbijeenkomst over de stand van zaken van het transparantie-initiatief georganiseerd.

Naast transparantie staat een behandelvoorstel voor de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie op de agenda. Dit nieuwe Meerjarig Financieel Kader loopt van 2021-2027. In totaal komen er een vijftigtal deelverordeningen die in de verschillende vakcommissies behandeld zullen worden. De commissie Europese Zaken heeft hierin een coördinerende rol.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreidingsbeleid

Op donderdag 21 juni spreekt de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken die op 26 juni gepland is. Belangrijk punt op de  agenda is het EU-uitbreidingsbeleid, en de aanbeveling van de Europese Commissie om EU-toetredingsonderhandelingen met Albanië en Macedonië te openen. Naar verwachting zal de Raad Algemene Zaken daar een besluit over nemen.

Daarnaast bereidt de Raad Algemene Zaken de Europese Raad van 28-29 juni voor; deze Europese top zal onder meer in het teken staan van migratie, veiligheid en defensie. Voor het algemeen overleg met minister Blok is tevens een brief geagendeerd over de verdeling van de implementatietermijn voor Europese richtlijnen tussen kabinet en Kamer.

Initiatiefnota ‘De lidstaten weer aan het roer!'

Op 16 februari 2018 bood het lid Bisschop (SGP) zijn  initiatiefnota getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!’ aan.

De nota handelt over hoe de Europese Unie er volgens de indiener uit dient te zien. De Europese Unie behoort volgens de nota gebaseerd te zijn op vier kernprincipes;  subsidiariteit, proportionaliteit, optimale verscheidenheid en gedifferentieerde samenwerking.

De leden van de commissie Europese Zaken zullen tijdens een notaoverleg op donderdagavond 21 juni spreken over deze nota met de indiener.

Week 26

Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020

In de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 7 juni jl. is besloten om schriftelijk overleg te voeren over het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over 'Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020'.

In het document beschrijft de Europese Rekenkamer welke beginselen gevolgd dienen te worden en welke gebieden aandacht eisen van Europese Commissie en Europees Parlement bij het bepalen van nieuwe regelgeving omtrent cohesie.

Dit rapport is van belang omdat na de zomer de onderhandelingen zullen starten over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-meerjarenbegroting, waarin cohesiebeleid is opgenomen.

 

Week 27

Planning najaar 2018

Op de laatste Kamerdag voor het zomerreces spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering van deze commissie over de planning van de commissie voor de tweede helft van 2018.

Tevens staan er diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Terugblik op de Europese top met de minister-president

Op woensdag 4 juli voeren de leden van de commissie Europese Zaken een notaoverleg met minister-president Rutte over de uitkomsten van de Europese Raad en de eurozonetop van 28-29 juni. De Europese top in Brussel stond voor een belangrijk deel in het teken van migratie. Met de aangenomen conclusies heeft de Europese Raad de richting bepaald voor het nieuwe EU-migratiebeleid, dat door de Raad en de Europese Commissie de komende weken zal worden uitgewerkt. Daarnaast hebben de EU-regeringsleiders conclusies aangenomen over veiligheid en defensie, MH17, economie en werkgelegenheid en over de behandeling van de voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Naar verwachting ontvangt de Kamer op maandag 2 juli het kabinetsverslag van de tweedaagse Europese top. Tijdens het notaoverleg kunnen moties worden ingediend; over deze moties zal de Kamer op donderdag 5 juli stemmen.

Week 28

COSAC-voorzittersconferentie in Wenen

Op zondag 8 en maandag 9 juli zal een delegatie uit de Staten-Generaal deelnemen aan de COSAC-voorzittersconferentie in Wenen. De COSAC is het samenwerkingsverband van commissies Europese Zaken uit de nationale parlementen en het Europees Parlement. Vanuit de Tweede Kamer zal mevrouw Belhaj als ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken aan deze conferentie deelnemen; vanuit de Eerste Kamer zal de heer Backer deelnemen.

Deze conferentie vindt plaats in Wenen aangezien Oostenrijk dit semester het EU-voorzitterschap bekleedt. Op het programma staat onder meer de rol van de EU in de wereld, de toekomst van de EU en de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap. De Nederlandse delegatie zal het belang van transparantie door de EU-instellingen in het Europese wetgevingsproces aan het orde stellen. De voorzittersconferentie bereidt de plenaire COSAC-conferentie voor, die van 18 tot en met 20 november in Wenen zal plaatsvinden.

Stand van zaken Brexit-onderhandelingen

De woordvoerders Europese Zaken voeren in het zomerreces schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de speciale Raad Algemene Zaken die geheel in het teken zal staan van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Deze Raad in artikel 50-verband, dat wil zeggen zonder het Verenigd Koninkrijk erbij, zal plaatsvinden op vrijdag 20 juli en wordt voorbereid met het schriftelijk overleg op donderdag 12 juli. Verder is voor dit overleg een kabinetsbrief geagendeerd over de Nederlandse inzet in het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van de regering van Azerbeidzjan op het gebied van corruptiebestrijding.

Feitelijke vragen over het MFK

In mei en juni publiceerde de Europese Commissie de voorstellen voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe Europese begroting voor 2021-2027. Behalve een set overkoepelende voorstellen zijn er ongeveer vijftig sectorale uitwerkingsvoorstellen gepubliceerd.

In het zomerreces komen daar de zogenaamde BNC-fiches voor deze voorstellen naar de Kamer waarin de positie van het Nederlandse kabinet wordt uitgelegd. Over deze voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsappreciaties kunnen door de leden op maandag 20 augustus feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over het MFK dat op donderdag 20 september in de planning staat.

EU-nieuwsbrief na het zomerreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces voortaan wekelijks op maandag verschijnen, te beginnen op maandag 3 september. De redactie wenst alle abonnees een prettige reces- en vakantietijd toe!

Week 37

Delegatie Staten-Generaal bezoekt Londen inzake Brexit

Een gezamenlijke delegatie van de Eerste en Tweede Kamer brengt op zondag 9 en maandag 10 september een werkbezoek aan Londen vanwege Brexit. De delegatie wil zich een beeld vormen van de voorbereidingen op de Brexit door de Britse overheid, en de mogelijke uittredingsscenario's, waaronder het no deal-scenario. Ook komen de ideeën voor een nieuwe partnerschapsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit aan bod. Het werkbezoek vindt plaats tegen de achtergrond van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het  Verenigd Koninkrijk over de uittreding en het kader van de nieuwe betrekkingen. In de Europese Raad op 18 en 19 oktober is hierover besluitvorming voorzien, indien de onderhandelingen tijdig worden afgerond.

De delegatie bestaat van de zijde van de Tweede Kamer uit de leden Anne Mulder (VVD, tevens delegatieleider), Weverling (VVD), De Roon (PVV), Alkaya (SP), Van Rooijen (50PLUS) en Baudet (FVD). Van de zijde van de Eerste Kamer zullen de leden Van Apeldoorn (commissievoorzitter Europese Zaken; SP; tevens vice-delegatieleider), Backer (D66), Lintmeijer (GroenLinks) en Kuiper (ChristenUnie) deelnemen.

MFK, Rechtsstaat in Polen en Brexit besproken

Op dinsdag 11 september leveren de woordvoerders Europese Zaken inbreng tijdens een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 18 september aanstaande.

Onderwerpen die zullen worden besproken zijn een eerste oriënterend debat over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de rechtsstaat in Polen in het kader van de Artikel 7-procedure.

In EU-27 verband zullen de ministers tijdens de Raad Algemene Zaken spreken over de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 VEU.

Week 39

Plannen voor Europa

Dinsdag 25 september bespreken de woordvoerders Europese Zaken de planning voor het komend najaar. Er staan grote onderwerpen op de agenda, zoals de stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de startende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.
Ook zal worden gesproken over de werkbezoeken die de commissie dit najaar wil afleggen in het kader van de al genoemde thema’s. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan het bezoek aan de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken (COSAC) op 18-20 november in Wenen, Oostenrijk. Bij dit werkbezoek speelt vooral het onderwerp van de transparantie van de Europese wetgeving, een thema waar de commissie Europese Zaken actief op acteert.
De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 40

Nieuwe voorzitter commissie verkozen

Op dinsdag 25 september is tijdens de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken Foort van Oosten (VVD) als voorzitter van de commissie verkozen.

Na een periode van bijna vier jaar heeft Malik Azmani het voorzitterschap neergelegd vanwege zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap namens de VVD bij de aankomende Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Tijdens het afscheidswoord werd veel waardering uitgesproken door de aanwezige leden van de commissie voor de manier waarop Malik Azmani de afgelopen vier jaar het voorzitterschap van de commissie heeft ingevuld, met als hoogtepunt de Parlementaire conferenties tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in het voorjaar van 2016.

Week 41

Transparantie

Woensdag 10 oktober hebben de woordvoerders van de fracties van de commissie Europese Zaken om schriftelijk overleg te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken over transparantie bij de Eurogroep.

Inmiddels is een reactie ontvangen van voorzitter Centeno van de Eurogroep op het transparantie-initiatief van de drie rapporteurs transparantie. Deze reactie kan worden meegenomen in het algemeen overleg wat de commissie Europese Zaken heeft met de minister van Buitenlandse Zaken op donderdag 11 oktober 10:00-12:00. In dit algemeen overleg zal het ook gaan over de verdeling van termijnen bij de implementatie van richtlijnen.

Raad Algemene Zaken over Brexit en MFK

De commissie Europese Zaken spreekt op donderdag 11 oktober met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) van de week erop. De RAZ zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de Brexit. De RAZ zal een eerste politieke gedachtewisseling voeren over de prioriteiten en enkele uitgavencategorieën van het MFK. De inkomstenkant van de EU-meerjarenbegroting zal later dit jaar nog aan de orde komen.

Tevens spreken de ministers over de voorbereidingen op een no deal-scenario van de Brexit, dat door minister Blok op dit moment reëel wordt geacht. Deze bespreking dient mede ter voorbereiding op de Europese Top van 18 oktober.

Tot slot komt de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen aan de orde tijdens de RAZ. Er bestaan zorgen over de bescherming van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in beide landen. Voor wat betreft Hongarije is een officiële procedure gestart (artikel 7-procedure) die mogelijk tot conclusies en aanbevelingen zal leiden.

Technische briefing over voorbereiding op Brexit

Op donderdag 11 oktober ontvangt de commissie Europese Zaken een technische briefing over de Nederlandse voorbereidingen op de Brexit. Met name het ‘no deal’-scenario, waarbij de grootste gevolgen te verwachten zijn, zal daarbij aan de orde komen. De briefing heeft een besloten karakter en wordt verzorgd door ir. M.L.A. (Marlouke) Durville, Programmadirecteur Coördinatie-eenheid Contingency/Preparedness Brexit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder maakte het kabinet bekend dat er extra douaniers, inspecteurs en dierenartsen worden aangesteld om de inspecties en controles uit te kunnen voeren als gevolg van de Brexit. De Brexit vindt plaats op 30 maart 2019. Er wordt momenteel nog onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een uittredingsovereenkomst.

Week 42

Plannen voor Europa

Op donderdag 18 oktober spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van het najaar. Zo vindt de halfjaarlijkse plenaire COSAC (de vergadering van alle commissie Europese Zaken in de Europese Unie) plaats en zijn de commissies Europese Zaken en Financiën voornemens af te reizen naar Berlijn in het kader van de Meerjarig Financieel Kader-onderhandelingen en de toekomst van de Europese Unie na de Brexit.

Tevens staan er diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen.

De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 45

Rondetafelgesprek over meerjarenbegroting EU

De vaste commissie voor Europese Zaken houdt op woensdag 7 november een rondetafelgesprek over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het MFK is het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Deze rondetafel dient ter voorbereiding op het algemeen overleg dat de commissie Europese Zaken daags erna met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën zal voeren.

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit drie blokjes. In het eerste blokje 'overheid' zullen vertegenwoordigers van de gemeentelijke en de provinciale overheid (VNG en IPO) hun zienswijze geven op het MFK. Aansluitend in het blokje 'wetenschap' zullen twee onderzoekers hun licht laten schijnen op het MFK. Ten slotte in het laatste blokje 'economie' zullen vertegenwoordigers van LTO, VNO-NCW, MKB, VSNU, Neth-ER en TNO aansluiten voor een gedachtewisseling met de Kamer.

EU-meerjarenbegroting besproken met kabinet

Op donderdag 8 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën over het MFK. Het MFK is het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. In het MFK wordt de hoogte van de EU-begroting bepaald, alsmede de verdeling van middelen tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook wordt hierin de financiering van de begroting geregeld (Eigen Middelen) en de afdracht van lidstaten aan de EU. In het overleg zullen de fracties hun visie geven op het Commissievoorstel en op de positie van het kabinet. In de EU zullen Nederland en de andere lidstaten de komende maanden onderhandelen over het nieuwe MFK.

Ter voorbereiding op dit overleg hebben de fracties feitelijke vragen gesteld aan het kabinet. Ook wordt op woensdag 7 november nog een rondetafelgesprek met wetenschappers en deskundigen georganiseerd. Daarnaast heeft de commissie enkele malen met Eurocommissaris Oettinger over het MFK gesproken. Tot slotte heeft de commissie eind vorig jaar twee rapporteurs aangesteld, de leden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP), die voorafgaande aan het algemeen overleg hun bevindingen met de commissie hebben gedeeld.

Overleg Raad Algemene Zaken

Op dinsdag 6 november spreken de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 12 november.

Onderwerpen van debat zullen onder andere de stand van zaken van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn alsmede de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Over dat onderwerp zullen de woordvoerders ook een rondetafelgesprek (7 november) en een specifiek algemeen overleg  hebben met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën op 8 november.

Onderwerp van het algemeen overleg zal ook het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 zijn alsmede het pakket subsidiariteit dat op 23 oktober jl. is gepresenteerd. Tenslotte bespreken de leden rechtsstaat in de Europese lidstaten in het kader van de Jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat in de Raad Algemene Zaken.

Gesprek over Brexit met Brexiteers uit Britse Lagerhuis

De commissie Europese Zaken ontvangt op maandag 5 november een groep parlementsleden uit het Britse Lagerhuis. Deze delegatie, bestaande uit de Members of Parliament Duncan Smith, Fysh en Paterson, zijn actief in de zogeheten ‘European Research Group’ (ERG), die ijvert voor een harde Brexit. De leden van de ERG zijn op werkbezoek in Nederland om de effecten van Brexit te onderzoeken.

Van de zijde van de Kamer zullen de leden Mulder (VVD), Van Haga (VVD), Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Van Rooijen (50PLUS) aan het gesprek deelnemen.

Week 46

Plannen voor Europa

Op woensdag 14 november spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van de commissie voor de komende periode.  Er staan diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.
Ook zal worden gesproken door de commissie over de aanstelling van rapporteurs voor de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. Ook wordt tijdens de procedurevergadering besloten welke voorstellen uit het Commissiewerkprogramma 2019 zullen worden geprioriteerd door de commissie Europese Zaken.
De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 47

Behandeling van Brexit-akkoord in de Kamer

Deze week bereikten de onderhandelaars van EU en Verenigd Koninkrijk  een akkoord over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en over een politieke verklaring op hoofdlijnen over de nieuwe relatie tussen EU en VK. De Britse regering onder leiding van premier May heeft het (concept)akkoord inmiddels omarmd. Dit is reden geweest voor de Europese Raadsvoorzitter Tusk om een speciale EU-top over de Brexit uit te schreven op zondag 25 november. De bedoeling is dat de EU-regeringsleiders het (concept)akkoord dan van EU-zijde zullen bekrachtigen.

In de Tweede Kamer wordt in de aanloop naar deze top op verschillende momenten aandacht besteed aan de Brexit. Op vrijdag 16 november voert de commissie Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het Brexit-akkoord. Op woensdag 20 november volgt een technische ambtelijke briefing waarin de Kamerleden geïnformeerd worden over de details van het akkoord en over de beoordeling daarvan door de Nederlandse regering. Op donderdag 21 november stond al een (besloten) overleg met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger in Brussel, ambassadeur De Groot, gepland over de EU-brede voorbereidingen op een mogelijk no deal-scenario. Zolang de conceptovereenkomst niet door het Europees Parlement en het Britse parlement is bekrachtigd is dit scenario niet uitgesloten.

Op donderdag 22 november zal de Kamer plenair debatteren met minister-president Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken over het Brexit-akkoord en de visie van het Nederlandse kabinet daarop. Mogelijk worden ook de actuele politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk bij dit debat over het Brexit-akkoord betrokken.

COSAC in teken van Brexit

Van zondag 18 november tot en met dinsdag 20 november gaat er een delegatie namens de vaste commissie voor Europese Zaken naar de vergadering van alle commissies Europese Zaken in de Europese Unie.

De delegatie namens de commissie Europese Zaken bestaat uit Foort van Oosten (delegatieleider en voorzitter van de commissie) Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) Renske Leijten (SP) en Martin van Rooijen (50PLUS). Vanuit de Eerste Kamer neemt Bastiaan van Apeldoorn (voorzitter commissie Europese Zaken in de Eerste Kamer) deel.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn vanzelfsprekend de gesloten conceptdeal over de Brexit en het voor Nederland belangrijke thema van transparantie. Ook zal de delegatie een vooraankondiging doen van een activiteit in Beneluxverband over klimaatdoelstellingen op de Klimaattop in Katowice (COP24).

Week 48

Cohesiebeleid besproken

Op vrijdag 30 november 2018 vindt in Brussel de Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesiebeleid plaats. Ter voorbereiding van deze RAZ spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens een algemeen overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid, zoals gepubliceerd door de Europese Commissie op 29 mei 2018. Ook wordt gesproken over het  EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Interreg-fondsen.

Plannen voor Europa

Op donderdag 29 november spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van de commissie voor de komende periode tot aan het kerstreces.

Belangrijk onderwerp zal de behandeling van de Brexit zijn. Daarnaast bespreken de woordvoerder Europese Zaken op de procedurevergadering of zij de twee nieuwe EU-voorstellen uit het Commissiewerkprogramma 2019 willen prioriteren. Ook staan twee CVM-rapportages voor Roemenië en Bulgarije geagendeerd.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 49

Lunchgesprek met Kroatische parlementsleden

Op woensdag 5 december houdt de commissie Europese Zaken een werklunch met een delegatie uit het Kroatische parlement, de ‘Hrvatski sabor’. De inkomende delegatie bestaat onder anderen uit de voorzitters van de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken. In het gesprek zullen actuele EU-dossiers zoals de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader aan de orde komen. Het bezoek vindt mede plaats tegen de achtergrond van het aankomende EU-voorzitterschap door Kroatië in 2020. Het Kroatische parlement wil leren van de kennis en ervaringen van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016.

Experts spreken over Verzamelwet Brexit

Op woensdag 5 december spreken de woordvoerders Europese Zaken met een aantal experts over de Verzamelwet Brexit.

Volgens de toelichting volgt dit wetsvoorstel uit een inventarisatie of en zo ja, welke wetten in formele zin aanpassing of aanvulling behoeven naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 30 maart 2019.

Op 29 november jl. kregen de woordvoerders al een ambtelijke  technische briefing over deze Verzamelwet Brexit. Op 5 december spreken de woordvoerders met onder andere hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht Roel de Lange van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de universiteit Leiden. Ook over de rechtspositie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk in de Verzamelwet Brexit wordt gesproken door vertegenwoordigers van The3million.

Het rondetafelgesprek is live te volgen vanaf 9.30 via de website van de Tweede Kamer.

Brexit en MFK op de agenda

Op dinsdag 4 december voeren de woordvoerders schriftelijk overleg met minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken op 11 december. Deze Raad bereidt de formele Europese Raad op 13 en 14 december 2018 voor.

 

Belangrijke onderwerpen zijn de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-begroting en de Brexit. Daarnaast staat de rechtsstaat in Polen en in Hongarije op de agenda. Tenslotte geeft het Oostenrijks EU-voorzitterschap een terugkoppeling van de conferentie over subsidiariteit op 15 en 16 november in de Oostenrijkse stad Bregenz.

 

Week 50

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Roemenie toe

Op dinsdag 11 december ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Boekarest, mevrouw Stella Ronner-Grubačić, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Roemenië. Roemenië is in de eerste helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo zal Roemenië een top over de nieuwe strategische agenda voor de EU beleggen op 9 mei 2019 in Sibiu.

Plenair debat Europese Raad

Op 13 en 14 december vindt er een formele Europese Raad plaats waar premier Rutte namens Nederland aanwezig zal zijn. Deze Europese Raad wordt in de Tweede Kamer voorbesproken op woensdag 12 december vanaf 11:00.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere het Meerjarig Financieel Kader, Migratie en de eengemaakte markt. Ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk worden besproken. Tenslotte vindt er tevens een Eurotop plaats waar de resultaten van de Eurogroep van 4 december jl. worden besproken. Om deze reden is ook de minister van Financiën Hoekstra uitgenodigd bij dit plenaire debat.

Inbreng verslag Verzamelwet Brexit

Op vrijdag 14 december leveren de woordvoerders inbreng voor het verslag van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit. In deze wet worden een aantal wetten, bijvoorbeeld op het terrein van sociale zekerheid of economische zaken, gewijzigd.

De leden van de commissie Europese Zaken hebben ter voorbereiding van dit verslag een technische briefing ontvangen op 22 november door ambtenaren van de verantwoordelijke ministeries.  Op 29 november heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden met hoogleraren en vertegenwoordigers van de Douane, Nvwa, natuurorganisaties en Nederlandse burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen.  

Ook zijn er door 12 fracties gezamenlijk vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over deze verzamelwet.

Week 51

Plannen voor Europa

Op donderdag 20 december spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de laatste procedurevergadering van dit kalenderjaar over de planning van de commissie voor begin 2019.

Op de agenda staan onder andere het fiche over subsidiariteit bij de beleidsvorming van de Europese Unie en de uitnodiging voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie  eind januari 2019. Ook is er aandacht voor de jaarplanning 2019 van de kennispositie van de commissie Europese Zaken.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 52

Raad Algemene Zaken voorbesproken

Op donderdag 3 januari voeren de woordvoerders Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 8 januari 2019.

Naar verwachting zal volgende week de agenda worden rondgestuurd maar de eerste contouren zijn al zichtbaar. In deze eerste Raad Algemene Zaken van het nieuwe jaar zal het inkomend Roemeens EU-voorzitterschap de prioriteiten presenteren. Ook de stand van zaken van de onderhandelingen inzake het Meerjarig Financieel Kader zullen worden besproken net als de aangenomen resoluties en besluiten van het Europees Parlement in de plenaire sessie van 10-13 december 2018.

Week 3

Gesprekken met adviescolleges over toekomst Europa

Op woensdag 16 januari spreekt de commissie Europese Zaken met twee adviescolleges over de recente rapporten die zij uitbrachten over de toekomst van de Europese Unie. In december 2108 verschenen de kabinetsreacties op deze rapporten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht dit najaar het rapport ‘Europese variaties’ uit. In het rapport schets de WRR een perspectief om de Europese Unie beter te doen beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van haar burgers. Daarbij moet volgens de Raad meer dan voorheen de nadruk worden gelegd op variatie, zowel ten aanzien van de patronen van Europese samenwerking als ten aanzien van de verdeling van taken tussen verschillende overheidslagen.

De Adviesraad Internationale Aangelegenheid (AIV) publiceerde, eveneens dit najaar, een rapport over het bouwen van coalities binnen de EU na de Brexit. In het advies concludeert de AIV dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en andere grote veranderingen rond en binnen Europa nopen tot heroriëntatie, waarbij Nederland moet inzetten op nieuwe partners. De AIV werkt dit uit voor diverse beleidsterreinen.  De AIV heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een door de Kamer aangenomen motie.

Plannen voor Europa

Op donderdag 17 januari van 15:00-16:00 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken spreken tijdens deze procedurevergadering onder andere over de ontvangen Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) en de bijbehorende nota van wijziging. Tevens worden de woordvoerders bijgepraat over de werkzaamheden van de Parlementair Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Nieuwe EU-meerjarenbegroting op agenda COSAC

Op 20 en 21 januari 2019 neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Foort van Oosten (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie Boekarest, Roemenië.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de rol van de structuur-en cohesiefondsen binnen het kader van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 gepland.  Daarnaast zal het Roemeens EU-Voorzitterschap de prioriteiten van het komend halfjaar presenteren.

Week 4

Brexit met kabinetsdelegatie besproken

Op woensdag 23 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met een delegatie uit het kabinet over de stand van zaken rondom brexit. Voor het overleg zijn uitgenodigd de minister van Buitenlandse Zaken, tevens coördinerend minister voor brexit, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA) alsmede de staatssecretaris van Financiën (douane) en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (economie/MKB).

In het overleg zullen de verwachte gevolgen van brexit en de voorbereidingen op brexit per departement aan de orde komen. Het algemeen overleg wordt gevoerd tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week is het uittredingsakkoord, zoals gesloten tussen de Britse regering en de Europese Unie, door het Britse Lagerhuis verworpen. In de loop van deze week zal duidelijk worden welke aanpassing van haar Brexit-beleid de Britse premier May nastreeft en of een ordentelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 nog mogelijk is.

Week 5

Plannen voor Europa

Op donderdag 31 januari spreken de woordvoerders Europese Zaken over de planning van de commissie Europese Zaken. Op de agenda van de procedurevergadering staan onder andere de jaarplanning in het kader van de kennisversterking in 2019 en de mogelijk af te leggen werkbezoeken van de commissie.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

Week 6

Eurocommissaris Timmermans spreekt over rechtsstaat

Op uitnodiging van de commissie Europese Zaken bezoekt de Nederlandse Eurocommissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Frans Timmermans, de Tweede Kamer op dinsdag 5 februari. Hij zal in gesprek gaan met de commissie over het onderwerp rechtsstatelijkheid in de Europese Unie, een onderdeel van zijn portefeuille binnen de Europese Commissie.

Na een inleiding door de heer Timmermans zal mevrouw Van der Graaf (CU) als rapporteur namens de commissie hem enige vragen stellen over dit onderwerp. Na de beantwoording van deze vragen is de beurt aan de overige leden om hun vragen te stellen en bijdragen te leveren aan het gesprek.

Rechtsstatelijkheid (Rule of Law) is een van de prioriteiten op de kennisagenda 2019 van de commissie Europese Zaken. Dit betekent dat er een aantal specifieke activiteiten in de Kamer worden georganiseerd over dit onderwerp. Zo is op donderdag 14 februari een rondetafelgesprek gepland met (internationale) sprekers uit de wetenschap, rechtspraak en non-gouvernementele organisaties. 

Week 7

EU-besluitvorming voldoende transparant?

Op woensdag 13 februari spreken de woordvoerders Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok over de stand van zaken met betrekking tot de transparantie van de besluitvorming in de Raad van de Europese Unie en in de Eurogroep. Tijdens de afgelopen plenaire COSAC-vergadering 18-20 november 2018 in Wenen, Oostenrijk was er een sessie gewijd aan het onderwerp transparantie waarin de stand van zaken met betrekking tot het transparantiedossier is besproken. Tijdens deze plenaire COSAC-conferentie hebben zeven parlementen (Ierland, Malta, Tsjechië, Polen, Zweden, Finland en Italië) zich aangesloten bij het Nederlands/Deense initiatief om tot meer transparantie van de Europese besluitvorming te komen.

Naast bovenstaande onderwerpen zal ook worden gesproken over de reactie van het kabinet op het verzoek van de Kamer om tot een normplanning te komen voor de termijnen bij het implementeren van Europese richtlijnen. Kern van het verzoek van de commissie Europese Zaken is om als normplanning, bij een implementatietermijn van 24 maanden, 12 maanden te hanteren voor de fase tot aan indiening van het wetsvoorstel bij de Staten-Generaal (inclusief departementale voorbereiding), 10 maanden voor de parlementaire behandeling en twee maanden speling. De commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer is van mening dat een niet-bindende normplanning dienstig kan zijn om de rechtszekerheid te bevorderen en infractieprocedures van de Europese Commissie te voorkomen.

Discussienota over Duurzamer Europa in RAZ

Op donderdag 14 februari bespreken de woordvoerders de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 19 februari voor met minister van Buitenlandse zaken Blok. Onderwerpen die op de agenda staan zijn de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat in lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast spreken de woordvoerders over de discussienota over een Duurzamer Europa tegen 2030 die de Europese Commissie op 30 januari 2019 heeft gepresenteerd. In deze discussienota zijn strategische opties opgenomen voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). De Raad Algemene Zaken heeft in juni 2017 om deze nota gevraagd, nadat in verschillende raadsformaties discussies waren gestart over de vertaling van de SDG’s naar concreet beleid.

Rechtsstatelijkheid besproken

In het kader van het versterken van haar kennispositie organiseert de commissie deze week een aantal activiteiten met betrekking tot de rechtstatelijke ontwikkelingen in de EU. Woensdag 13 februari van 17.30 tot 18.30 uur spreekt de commissie met vertegenwoordigers van de Venetië Commissie en GRECO. Deze comités, onderdeel van de Raad van Europa, hebben de afgelopen jaren veelvuldig gerapporteerd over dit onderwerp. Vervolgens vindt op donderdag 14 februari 2019 van 15.00 tot 18.30 uur een uitgebreid rondetafelgesprek plaats over rechtsstatelijkheid. Deelnemers zijn afkomstig uit de wetenschap, de rechtspraak en het maatschappelijk middenveld uit binnen- en buitenland. Beide activiteiten (voertaal Engels) zijn te volgen via de livestream op tweedekamer.nl. Ingezonden position papers zijn hier eveneens te lezen.