Financiën

Week 5

Parlementen bespreken financieel-economisch beleid

Van 30 januari tot en met 1 februari vindt in Brussel de jaarlijkse 'Europese parlementaire week' (EPW) plaats. Deze wordt georganiseerd door het Europees Parlement in samenwerking met het Maltese EU-voorzitterschap. In dit kader worden twee interparlementaire conferenties georganiseerd: over het Europees Semester (30-31 januari) en over Europees economisch bestuur (31 januari-1 februari). Het Europees Semester is kort gezegd de jaarlijkse cyclus van begrotingscoördinatie tussen de EU en de lidstaten.

Tijdens deze conferenties zal onder meer worden gesproken over de toekomst van de economische en monetaire unie (EMU), arbeidsmarktbeleid en de ontwikkelingen rondom de 'Panama Papers'. Daarnaast komen financiële onderwerpen aan bod zoals de bankenunie en kapitaalmarktenunie en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dit laatste is het permanente Europese noodfonds dat in 2012 in het leven is geroepen als Europese respons op de Eurocrisis. Key-note sprekers zijn de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep, de Eurocommissarissen Moscovici (economische en financiële zaken), Dombrovskis (Euro/EMU) en Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken).

Namens de Tweede Kamer nemen de leden Moors (VVD), Groot (PvdA) en Merkies (SP) deel aan de EPW.

Week 7

Gevolgen van het ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen

Eind 2016 heeft het lid Omtzigt een initiatiefnota ingediend over het monetaire beleid van de ECB en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen. De nota gaat vooral in op de gevolgen van de lage rentestanden en bevat voorstellen om het ECB-opkoopprogramma te beperken dan wel te beëindigen. De leden van de commissie Financien gaan op 13 februari met minister Dijsselbloem in gesprek over de nota en de kabinetsreactie hierop.

Decharge over de EU-uitgaven in 2015?

Tijdens de komende Ecofinraad op 21 februari spreken de Europese ministers van Financiën onder meer over het verlenen van decharge aan de Europese Commissie over de EU-uitgaven van 2015. Verschillende andere onderwerpen komen ook aan bod. Behalve het verslag van de voorgaande Raad en de (nog te verschijnen) geannoteerde agenda voor de aankomende vergadering, staan twee BNC-fiches op de agenda. Deze fiches bevatten de eerste appreciatie van het Nederlandse kabinet over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Het betreft de 'Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie' en de 'Aanpassing liquide middelen verordening'.

Het structurele overleg van de commissie Financien met minister Dijsselbloem om deze bijeenkomst van de Eurogroep/Ecofinraad voor te bereiden vindt plaats op 14 februari.

Nederlands lid Europese Rekenkamer in gesprek met Kamer

Onlangs publiceerde de Europese Rekenkamer twee rapporten over onderwerpen die actueel zijn in de commissie Financien, te weten een rapport over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in de EU en een opinie over het Financieel Reglement (de 'comptabiliteitswet van de EU'). De heer Brenninkmeijer is het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer en hij zal beide rapporteren presenteren aan de leden van de commissie Financien. De hoofdonderzoeker van het rapport over het toezichtsmechanisme is tevens aanwezig bij dit gesprek om desgewenst nadere toelichting te verschaffen over de bevindingen.

Week 8

Europese comptabiliteitswet

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie voorstellen voor de herziening van het Financieel Reglement. Het Financieel Reglement omvat honderden pagina's met regels voor de EU-begroting en wordt ook wel de Europese comptabiliteitswet genoemd. De minister van Financiën stuurde eind januari het standpunt van het kabinet over het herzieningsvoorstel naar de Tweede Kamer. Donderdag 23 februari voeren de leden van de commissie Financiën een gesprek met de minister over deze brief.

Week 13

Informeel overleg over noodlijdende kredieten en belastingzekerheid

Op 7 en 8 april komen de ministers van Financiën op Malta bijeen voor een informele Eurogroep/Ecofinraad. Dergelijke informele Raden zijn niet besluitvormend van aard. Op de agenda van de Eurogroep-bijeenkomst staat een lunchdiscussie over de toekomst van de EMU en een werkbijeenkomst over noodlijdende kredieten in de Eurozone ('non-performing loans'). Op de agenda van de Ecofin-Raad staan vooralsnog twee werksessies gepland over de rol van de EU bij het bevorderen van private investeringen in Noord-Afrika, alsook een sessie over belastingzekerheid. De commissie Financiën zal op 30 maart, voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling, deze bijeenkomst voorbespreken met minister Dijsselbloem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 19

President ECB in gesprek met commissie Financien

De President van de ECB bezoekt op 10 mei de Tweede Kamer voor een gedachtewisseling met de leden van de Commissie Financien. Onderwerp van gesprek tussen de heer Draghi en de Kamerleden is het monetair beleid van de ECB.

Week 24

Akkoord BTW op e-publicaties

De ministers van Economische Zaken en Financiën zullen tijdens de Ecofin diverse onderwerpen bespreken. Zo zullen de ministers tot een akkoord komen over BTW e-publicaties, een voorstel dat de lidstaten de mogelijkhied geeft om een verlaagd btw-tarief op boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Dit geldt alleen nog voor zogenaamde fysieke dragers, zoals boeken, tijdschriften en kranten. Ook zullen de ministers spreken over de landenspecifieke aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de landenrapportages, de lenteraming van de Europese Commissie en de Nationale Hervormingsprogramma's zoals ingediend door de lidstaten. Voor Nederland zjin er aanbevelingen op het gebied van budgettair beleid, de woninmarkt, de arbeidsmarkt, pensioenen en loongroei. Tot slot zullen de ministers met elkaar van gedachten wisselen over de problematiek rondom niet-presterende leningen. De commissie Financiën met de minister van Financiën over de inzet van het kabinet spreken.

Week 36

Informatie-afspraken over EU-belastingvoorstel

De leden van de Commissie Financiën plaatsten net voor het zomerreces een behandelvoorbehoud op een belastingvoorstel van de Europese Commissie. Het gaat om de ontwerp-richtlijn over de 'uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies' (COM(2017) 335). 

Het parlementair behandelvoorbehoud is een instrument waarmee de Kamer door vroegtijdige bespreking van de Nederlandse inzet op nationaal niveau invloed kan uitoefenen op de Europese onderhandelingen. Het Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Financiën dat op 5 september is ingepland, heeft tot doel om enerzijds een inhoudelijk debat met de verantwoordelijk bewindspersoon te voeren en anderzijds om tot specifieke informatie-afspraken te komen over het onderwerp.

Gevolgen ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen?

Op 21 juni verzocht het lid Omtzigt (CDA) per motie om een kabinetsreactie over de gevolgen van het Europese Centrale Bank (ECB)-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. De minister van Financiën stuurde op 26 juni de gevraagde brief naar de Tweede Kamer.

De leden van de commissie Financien hebben besloten hierover een Schriftelijk Overleg met de minister te voeren. De inbrengtermijn voor de fracties is vastgesteld op 7 september om 14.00 uur.

Week 37

Scenario's voor de EMU - experts geven hun visie

Welke kant moet het op met de Europese Monetaire Unie (EMU)? Een zevental experts uit binnen- en buitenland laat daarover binnenkort zijn of haar licht schijnen tijdens een rondetafelgesprek met de commissie Financiën. 

Zij reageren op de discussienota over de toekomst van de EMU die de Europese Commissie eind mei heeft gepubliceerd. De nota maakt onderdeel uit van een bredere discussie over de toekomst van de Europese Unie. Daarover heeft de Commissie in maart een Witboek gepubliceerd met vijf mogelijke scenario's.

De verwachting is dat de discussie over hervorming van de EMU in een stroomversnelling raakt na de Duitse verkiezingen van 24 september.

Kapitaalmarkten en pensioenproducten

Een schriftelijk overleg moet duidelijk maken waar Kamer en kabinet staan wat betreft de Europese Kapitaalmarktunie, één van de strategieën waarmee de Europese Commissie de economie in de EU wil versterken. De Commissie presenteerde in juni een mid-term review van haar actieplan. De commissie Financiën wil in discussie over de kabinetsreactie hierop.

Op de agenda van het overleg staat ook één van de voorstellen uit deze strategie, namelijk een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Aanbieders van pensioenproducten kunnen hiermee desgewenst werknemers in staat stellen hun pensioen mee te nemen naar een andere lidstaat.

Scenario's voor de EMU - wat vinden de lidstaten?

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten spreken met elkaar over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) op 15 september tijdens een informele Ecofin-raad in Tallinn.

Op de agenda staat dezelfde discussienota van de Europese Commissie waarover de commissie Financiën op 13 september een rondetafelgesprek heeft met experts.

De bijeenkomst van de ministers wordt, eveneens op 13 september, voorbesproken met de leden van commissie Financiën.

Week 39

Hoe goed is nu het financieel beheer van de EU-begroting?

De Europese Rekenkamer (ERK) presenteert binnenkort haar jaarverslag over 2016. Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de ERK, zal de Tweede Kamerleden een toelichting geven op de cijfers.

In het jaarverslag zal de Rekenkamer aangeven waar de grootste risico's bestaan dat EU-middelen verkeerd worden uitgegeven. Het bevat ook aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer van de EU. De ERK helpt het Europees Parlement en de Raad bij het houden van toezicht op de EU-uitgaven en bevordert dat er doeltreffend verantwoording wordt afgelegd aan de EU-burgers. Een groot deel van de EU-uitgaven bestaat overigens uit subsidies die in de praktijk worden verdeeld door nationale en regionale overheden van de EU-lidstaten.

Kamer en EP bijeen over vennootschapsbelasting

Paul Tang (Nederland, Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Alain Lamassoure (Frankrijk, Europese Volkspartij), de rapporteurs van het Europees Parlement (hierna: EP) voor twee EU-voorstellen over vennootschapsbelasting, komen naar Den Haag om met hun collega's in de Tweede Kamer overleg te voeren.

Het gaat om voorstellen die in eerste instantie na besluitvorming door het EP en de lidstaten moeten leiden tot een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting. Bedrijven die actief zijn in meerdere EU-landen zouden dan meer duidelijkheid hebben welke activiteiten en inkomsten belast worden, en het ontwijken van belasting zou hiermee moeilijker moeten worden. In een later stadium zou het belastingsysteem zelf geharmoniseerd moeten worden. De lidstaten moeten het allemaal eens worden over het voorstel, waarover naar verwachting nog enige tijd zal worden onderhandeld. Daarbij heeft de Kamer voor elke Raad een bespreking met de regering over het standpunt op dit dossier.

De Tweede Kamer heeft eind 2016 een behandelvoorbehoud geplaatst bij dit voorstel, waardoor extra informatie wordt gestuurd, en heeft toen ook een negatief subsidiariteitsoordeel naar de Europese Commissie gestuurd. Dat kreeg echter onvoldoende steun van andere nationale parlementen in de Unie om een blokkerende coalitie te vormen, zodat de onderhandelingen wel van start zijn gegaan.

Week 40

Plannen voor de BTW, Bankenunie en de Kapitaalunie

De Europese Commissie heeft grote plannen op het gebied van Financiën, zo bleek op 13 september uit de Staat van de Europese Unie-speech van Jean-Claude Juncker. Op de agenda voor 2018 staan onder meer voorstellen over BTW, belastingheffing in de digitale economie, hervorming van de EMU, en het voltooien van de Bankenunie.

Ook dit najaar zijn al enkele voorstellen te verwachten op het gebied van BTW, Bankenunie en de Kapitaalunie, die nog voortvloeien uit het werkprogramma voor 2017 van de Europese Commissie. Op dit moment wordt verder onder meer onderhandeld over Europese voorstellen op het gebied van omzetbelasting. De Europees Parlement-rapporteurs over deze voorstellen, Paul Tang (S&D, Nederland) en Alain Lamassoure (EVP, Frankrijk) waren woensdag 27 september op bezoek bij de Tweede Kamer om hierover te overleggen.

De ministers van Financiën bespreken op 10 oktober de stand van de onderhandelingen over financiële diensten en BTW. Ook de Commissieplannen voor belastingheffing in de digitale economie staan op de agenda.

Week 44

Vereenvoudiging EU-btw stelsel en financieel toezicht op agenda Ecofin Raad

Op 1 november spreken de leden van de commissie Financiën met de minister en staatssecretaris over de aanstaande vergadering van de Eurogroep-Ecofin Raad.

Op de agenda staan onder andere EU-wetsvoorstellen voor de modernisering en vereenvoudiging van het btw-stelsel voor grensoverschrijdende e-commerce en een bespreking van voorstellen over het Europees systeem voor financieel toezicht.

Kamerleden spreken met Europese Commissie over EMU en EU-begroting

Mevrouw Nadia Calvino, directeur-Generaal voor Begrotingszaken van de Europese Commissie, spreekt op 31 oktober met leden van de vaste commissie Financiën.

Gespreksonderwerpen zijn onder meer de lopende EU-begroting en het Europees financieel reglement, alsook de plannen voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de onderhandelingen voor de Europese meerjarenbegroting (MFK) 2021-2027.

Week 45

Voors en tegens van keuzes voor de euro

Op 8 november presenteert de Raad van State een zogenaamde 'voorlichting' aan de Kamer over de verschillende keuzes die er bestaan voor de toekomst van de euro. Het wordt naar het zich laat aanzien een uitgebreid rapport, waarin de Raad van State meerdere opties verkent en voorziet van zo objectief mogelijke voors en tegens redenerend vanuit het Nederlandse belang.

De voorlichting is er gekomen op verzoek van de Kamer. Aanleiding is een aangenomen motie van het lid Omtzigt om voorlichting te vragen over mogelijkheden om begrotingsafspraken beter te handhaven en de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro in kaart te brengen.

Week 48

Voltooiing Bankenunie op agenda Ecofin Raad

Op woensdag 29 november vindt in de commissie Financiën van de Tweede Kamer de voorbespreking plaats van de Eurogroep-Ecofin Raad op 4 en 5 december. 

De woordvoerders van de commissie Financien en de minister zullen onder meer spreken over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de Bankenunie.

Ook staat de start van het Europees Semester 2018 op de agenda. Dit is het Europese systeem voor coordinatie van de economieën en begrotingen van de EU-lidstaten.