Financiën

Week 20

Bankenpakket opnieuw op de agenda van de Raad

Op woensdag 16 mei vindt het algemeen overleg Eurogroep/Raad Ecofin met de minister van Financiën plaats. Als het aan het Bulgaarse EU-voorzitterschap ligt nemen de ministers van Financiën binnenkort een Raadsstandpunt aan over een aantal voorstellen uit het Bankenpakket. Daarbij gaat het onder meer over de kapitaalvereisten voor banken en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor banken die in problemen zijn. De vraag is wel of dit gaat lukken. Bij de vorige Ecofinraad werd hierover geen overeenstemming bereid en klonk kritiek dat het voorzitterschap wat te hard van stapel liep. Sindsdien lijken in de onderhandelingen in ambtelijke Raadswerkgroepen geen nieuwe stappen gezet te zijn.

Week 21

Briefing over de begrotingsaspecten van de EMU

Op verzoek van de commissie Financiën is een wetenschappelijke factsheet opgesteld over de constitutionele aspecten van een reeks voorstellen die circuleert over de hervorming van de EMU. De opsteller van het factsheet komt een toelichting geven.

Week 22

Hoe zorgen we dat Facebook ook belasting betaalt?

Dat digitale dienstverleners en platforms die mondiaal actief zijn, zoals Facebook, Amazon, AirBnB en Google, over hun winsten eigenlijk nauwelijks belasting afdragen is genoegzaam bekend. Discussie is er wel over de vraag hoe dat moet worden opgelost. Nederland vindt dat hierover afspraken moeten worden gemaakt in OESO-verband, maar de onderhandelingen daarover verlopen uiterst moeizaam. De Europese Commissie heeft in maart een tweetal voorstellen gedaan om het dan maar op Europees niveau aan te pakken.

In de Tweede Kamer wordt verdeeld gereageerd op de voorstellen. De meeste fracties onderkennen wel het probleem dat op deze diensten bijna geen belasting wordt geheven, maar een meerderheid is ook van mening dat de Europese Commissie in deze voorstellen te veel bevoegdheden naar zich toetrekt die niet op Europees niveau thuishoren. Belastingheffing is  in de eerste plaats een nationale aangelegenheid. Een Kamermeerderheid steunde dan ook het negatieve subsidiariteitsoordeel bij de stemming op 16 mei. Voorts heeft de commissie Financiën twee rapporteurs aangewezen, de leden Sneller (D66) en Alkaya (SP), om de voorstellen nader te onderzoeken en de onderhandelingen goed te kunnen volgen.

De commissie Financiën heeft ambtenaren van de Europese Commissie uitgenodigd om een (besloten) briefing te komen geven. Op 7 juni volgt dan een overleg met de minister over onder meer deze fiscale Europese voorstellen.

Laatste loodjes Europese Bankenunie

De "Europese Bankenunie" is het antwoord van Europese beleidsmakers op de financiële crisis van 2008, toen een groot aantal banken door de belastingbetaler overeind gehouden moesten worden om te voorkomen dat het financiële systeem instortte. Over een reeks van jaren gaat het om een groot aantal voorstellen die het toezicht op vooral grote, multinationaal opererende banken moeten versterken, hun kapitaalbuffers verhogen, en de risico's verminderen.

Over een klein aantal, vaak wat meer controversiële voorstellen is nog geen besluit genomen. Daarbij gaat het onder meer over het creëren van een Europese depositotogarantieverzekering (EDIS), en een fiscale "backstop" om in het uiterste geval tekorten van het gemeenschappelijk resolutiefonds SRF (voor het afwikkelen van omgevallen banken) te kunnen aanvullen. Nederland staat niet helemaal afwijzend tegen deze ideeën, maar hamert er op dat dan eerst de niet-presterende leningen (NPLs) waarvan banken in sommige EU-lidstaten er nog veel van op de balans hebben staan, flink moeten worden teruggebracht. De commissie Financiën overlegt binnenkort met de minister van Financiën over de voortgang van de Europese onderhandelingen.

Week 23

Wie int de btw, en hoe hef je belasting op Facebook?

Recent publiceerde de Europese Commissie een aantal voorstellen over de inning van btw, met name bij grensoverschrijdende betalingen, en over belastingheffing op digitale diensten als Facebook, Amazon en AirBnB. De commissie Financiën in de Tweede Kamer overlegt op donderdag 7 juni met de minister van Financiën over de Nederlandse inzet bij de Europese onderhandelingen hierover.

Beide onderwerpen hebben de aandacht van de Kamerleden. Over btw zijn al verschillende schriftelijke overleggen met de minister gevoerd. Over de voorstellen over belastingheffing op digitale diensten heeft de Tweede Kamer gesteld dat deze niet voldoen aan het subsidiariteitsprincipe, omdat de Europese Commissie hiermee taken naar zich toe trekt die beter kunnen worden uitgevoerd door de lidstaten.

Week 24

Aanbevelingen voor het economisch beleid van Nederland

Op donderdag 14 juni is het algemeen overleg Raad Ecofin met de minister van Financiën gepland. De ministers van Financiën bespreken op 22 juni de Europese aanbevelingen aan Nederland en de andere lidstaten over het te voeren economisch beleid. Dit gebeurt ieder jaar in het kader van een afstemmingsproces dat het Europees Semester genoemd wordt. De aanbevelingen worden eind juni vastgesteld door de regeringsleiders tijdens een Europese top.

Nederland wordt in de aanbevelingen aangeraden om de investering in onderzoek en innovatie te verhogen, prikkels voor huishoudens om schulden aan te gaan weg te nemen, de particuliere huursector verder te ontwikkelen, prikkels om gebruik te maken van tijdelijke contracten en zzp’ers te verminderen en hun sociale bescherming te bevorderen. Ook moet Nederland proberen om voorwaarden te scheppen voor een hogere loongroei, en de tweede pijler van het pensioenstelsel transparanter, intergenerationeel eerlijker en schokbestendiger te maken.

De bijeenkomst van de ministers wordt voorbesproken met de commissie Financiën. Aansluitend praat de minister de leden achter gesloten deuren bij over het Europees krachtenveld rond de omvorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme in een Europees Monetair Fonds.

Week 27

Ecofin-ministers zetten zich schrap voor het najaar

De ministers van Financiën komen op 12 juli (Eurogroep) en 13 juli (Ecofinraad) voor de eerste keer bijeen onder het Oostenrijkse voorzitterschap. Veel besluitvorming wordt er niet verwacht, wel enkele discussies over onder meer btw. Waarschijnlijk zullen de ministers wel terugblikken op de Europese top van 28-29 juni.

Ook het vaststellen van de inzet van de EU voor de G20-bijeenkomst van 21-22 juli in Buenos Aires staat op de agenda. Vanaf 1 juli neemt Oostenrijk het EU-voorzitterschap over. Dankzij de Brexit, het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en een groot aantal hervormingen op financieel en monetair gebied is de wetgevingsagenda beladen. Het streven is om  een groot deel van deze dossiers voor 2019 af te ronden met het oog op de Europese verkiezingen in het voorjaar.

Week 36

Een vol programma voor het Oostenrijkse voorzitterschap

De ministers van Financiën komen op 7 en 8 september bij elkaar voor een informele Eurogroep en Ecofinraad.
Het is de eerste bijeenkomst onder Oostenrijks EU-voorzitterschap. De agenda van de Oostenrijkers is afgeladen vol. Niet alleen heeft de Europese Commissie het afgelopen jaar tientallen voorstellen gepubliceerd die ze nog voor de Europese verkiezingen van 2019 hoopt af te ronden. Maar daarnaast is er ook nog het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe meerjarenbegroting van de EU, waarover de onderhandelingen na het zomerreces van start gaan.
De precieze agenda van de informele Eurogroep is op het moment van schrijven nog niet bekend

Week 39

MFK-voorstellen in schriftelijk overleg

De woordvoerders Financien overleggen op woensdag 26 september  schriftelijk met de minister over de recente Meerjarig Financieel Kader (MFK)- voorstellen voor de oprichting van een Hervormingsondersteuningsprogramma en tot vaststelling van het Invest EU-programma. 
Het eerste programma is gericht op het verbeteren van de vaak achterblijvende implementatie van structurele hervormingen in lidstaten, met name zoals geïdentificeerd in het Europees Semester. Het Invest EU-programma bouwt voort op de ervaringen met onder meer het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) onder het huidige MFK 2014–2020 waarbij middels garanties vanaf de EU-begroting (via vooral de Europese Investeringsbank) middels een hefboomeffect extra private investeringen worden gegenereerd.

Eurogroep/Ecofinraad besproken

De commissie voor Financiën bespreekt de Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 op donderdag 27 september met de minister voor tijdens een algemeen overleg. De Ecofin Raad op 1 en 2 oktober zal proberen een algemene oriëntatie te bereiken op een pakket voorstellen om ontduiking en fraude met omzetbelasting aan te pakken (“quick fix”-pakket). De Europese Commissie zal tijdens de Ecofinraad verder wetgevende maatregelen toelichten om het witwassen van criminele tegoeden tegen te gaan. Ook zal de Raad terugblikken op het Europees Semester 2018 en bespreken welke lessen getrokken kunnen worden uit deze exercitie voor komende jaren.

Week 41

Gesprek met Europese Rekenkamer over Jaarverslag en Stabiliteits- en Groeipact

Op 11 november spreekt de vaste commissie Financiën met dhr. Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer (ERK). Het eerste onderwerp betreft het op 4 oktober gepubliceerde Jaarverslag 2017 over de EU-begroting. Voor het tweede jaar op rij keurt de Europese Rekenkamer de EU-begroting 'beperkt' goed. Daarvoor gaf de Rekenkamer 22 jaar lang onafgebroken een 'negatieve verklaring' af. Als een algemene opmerking waarschuwt de Rekenkamer dat gegeven de geringe omvang van de EU-begroting (gelijk aan ongeveer 1 % van de omvang van de economie van de EU), de “EU niet méér moet beloven dan wat ze kan waarmaken”.

De vaste commissie Financiën spreekt ook over het in juli verschenen Speciaal Verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De Rekenkamer heeft hierin kritiek op de wijze waarop de Europese Commissie dit deel van het SGP handhaaft. In een persbericht stelt de Europese Rekenkamer dat de flexibiliteitsbepalingen van de Europese Commissie te ruim zijn gehanteerd waardoor de structurele staatsschuld in een aantal EU-lidstaten te weinig is verminderd of zelfs is opgelopen.

Week 42

Besloten kennissessie over kapitaalmarkten met medewerkers van AFM

Op donderdag 18 oktober as. vindt een besloten kennissessie plaats over kapitaalmarkten met medewerkers van de AFM. Tijdens deze bijeenkomst wordt eerst ingegaan op kapitaalmarkten en de spelers die erop actief zijn. Daarna worden de Europese Kapitaalmarktenunie (Europese regelgeving) en de implicaties van de Brexit besproken.

Als onderdeel van Europese Commissievoorzitter Juncker’s investeringsplan voor Europa, werkt de Europese Commissie vanaf 2015 aan een kapitaalmarktenunie die verdere verdieping en integratie van de Europese kapitaalmarkten beoogt. In 2017 publiceerde de Commissie een tussentijdse evaluatie van haar actieplan en kwam daarbij met enkele nieuwe initiatieven zoals de voorstellen voor pan-Europese pensioenregelingen (PEPP) en een sterker toezichtskader. De Nederlandse regering heeft samen met zeven andere lidstaten opgeroepen tot het oppakken van vier prioritaire thema’s om ervoor te zorgen dat de Europese kapitaalmarktunie in 2019 zo ver mogelijk vordert.

Week 45

Nader schriftelijk overleg Europese fiscale zaken

De Commissie Financiën komt in een nader schriftelijk overleg nogmaals terug op onderwerpen die in juni dit jaar besproken werden tijdens een algemeen overleg op 8 juni en waarover sindsdien een Kamerbrief ontvangen is en een schriftelijk overleg is gevoerd. De onderwerpen betreffen onder meer de btw-behandeling van beheersdiensten aan pensioenfondsen in andere lidstaten en EU-voorstellen tot belastingheffing in de digitale economie. Op dit laatste punt hoopt het huidige Oostenrijks EU-voorzitterschap nog dit najaar een akkoord te bereiken over een tijdelijke belasting van internetgiganten die onder de huidige belastingregels relatief veel minder winstbelasting betalen dan “conventionele” bedrijven.

Week 46

Versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiele instellingen

Op 19 oktober jl. heeft het kabinet enkele fiches met betrekking tot het voorstel ven de Europese Commissie tot versterking van het Uniekader voor prudentieel antiwitwastoezicht voor financiële instellingen aan de Kamer toegezonden.

In het voorstel wijst de Europese Commissie  erop dat het regelgevings- en toezichtskader van het financiële stelsel van de EU nog lacunes kent. Daarnaast geeft de Commissie aan dat Europese toezichthouders momenteel een beperkte invulling geven aan het voorkomen van witwassen. Tot slot stelt de Commissie dat zowel binnen als tussen lidstaten de samenwerking en informatie-uitwisseling kan worden verbeterd en dat de Europese Bankautoriteit in bovenstaand proces een coördinerende rol zou moeten vervullen. De Commissie spreekt hiertoe steun uit aan twee amendementen vanuit het Europees Parlement op de richtlijn kapitaalvereisten uit 2016.

In het fiche wordt aangegeven dat het kabinet Europese samenwerking  en informatiedeling tussen (prudentiele) toezichthouders en lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme cruciaal acht. Het kabinet kan zich voorts in beginsel vinden in de door de Europese Commissie voorgestelde steun voor de betreffende amendementen.

Week 47

Besloten technische briefing Europese btw-dossiers

Op donderdag 22 november vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats door ambtenaren van het ministerie van Financiën over Europese btw-dossiers.

De besloten briefing maakt onderdeel uit van de inspanningen van de commissie om met experts van gedachten te wisselen over Europese btw-dossiers. In de procedurevergadering Financiën  van 7 november jl. is tevens ingestemd met het voorstel van de rapporteurs Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) om enkele experts en wetenschappers te vragen een factsheet op te stellen met betrekking tot enkele Europese btw-voorstellen.

Week 50

Besloten technische briefing Brexit rapport Algemene Rekenkamer

Op woensdag 12 december vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats  door de Algemene Rekenkamer over het door hen gemaakte Brexit-rapport.

In maart 2018 is de Rekenkamer gestart met haar onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland. In haar onderzoek neemt de Rekenkamer de volgende vragen mee: hoe bereidt de Rijksoverheid zich voor op de gevolgen van Brexit voor de douane en de overheidsfinanciën in verschillende scenario’s? En hoe wordt het Nederlands parlement geïnformeerd over de gevolgen van Brexit voor Nederland? Daarnaast zal parallel aan het onderzoek worden geïnventariseerd wat andere rekenkamers in de EU doen op dit terrein. Het rapport is vandaag  (10 december) opgeleverd.

Algemeen overleg Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Op donderdag 13 december a.s. vindt er van 14:00 – 16:00 uur een algemeen overleg plaats door de woordvoerder Financiën over de fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) met de minister van Financiën.

Het MFK voor de periode 2021-2027 is door de Europese Commissie gepresenteerd in mei van dit jaar onder de titel ‘A modern budget for a union that protects, empowers and  defends’ In navolging van eerdere schriftelijke beantwoording van de minister op vragen vanuit de Kamer, vindt er een algemeen overleg plaats over onder meer het MFK en de inzet van de Europese Commissie op het investeringsprogramma Invest EU

Week 51

Inbreng feitelijke vragen EY-rapport voorbereiding douane Brexit

Op donderdag 20 december is de deadline voor de Kamer voor de inbreng van feitelijke vragen omtrent het rapport van EY over de voorbereiding van de douane op Brexit.

Het rapport kent als toetsingskader de doelstellingen die de Douane zich heeft gesteld per 29 maart 2019 (ingangsdatum mogelijke Brexit). Deze doelen betreffen de borging van continuïteit van alle douane-processen, geen onnodig economisch oponthoud en voor de lange termijn het structureel en het duurzaam inbedden van de toename in werkzaamheden als gevolg van de Brexit in de bestaande organisatie. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de Douane per 15 oktober 2018 voldoende is voorbereid om per 29 maart 2019 haar Brexit doelstellingen te realiseren wanneer enkele in het rapport beschreven aanbevelingen – welke met additionele inspanning door de onderzoekers als beheersbaar worden geacht – worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

In reactie geeft het kabinet aan dat de Douane zich herkent in het rapport en de daarin omschreven conclusies over de voorbereidingen op een no-deal scenario. De Douane onderschrijft de in het rapport omschreven aanbevelingen en gebruikt deze bij de verdere voorbereidingen op een ‘no deal’-scenario.

Week 3

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Op 21 en 22 januari vindt in Brussel de eerste Eurogroep/Ecofinraad plaats in 2019. Op de agenda staat onder meer het EU-voorstel “InvestEU” dat beoogt 14 reeds bestaande investeringsinstrumenten onder de Europese begroting – inclusief het EFSI of “Juncker Fonds” – samen te voegen in een overkoepelend instrument dat bij de start van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) van start zou moeten gaan.

Een ander onderwerp op de agenda is de aftrap van het Europees Semester 2019: de jaarlijkse cyclus van economische- en begrotingscoördinatie van de EU. Verder wordt aandacht besteed aan de recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde (niet-wetgevende) mededeling “Naar een sterkere internationale rol van de euro” die de Kamer eind 2018 als prioritair EU-voorstel heeft aangemerkt. Tot slot blikt de Eurogroep terug op de uitkomsten van de Europese Raad van december; hierin wordt de Eurogroep opgeroepen het komende half jaar werk te maken van de verdieping van de EMU. De Eurogroep zal zich richten op vervolgstappen om te komen tot een hervormd Europees Stabiliteitsmechanisme, een Europees depositogarantiestelsel en aanpassingen binnen het MFK.

Week 6

Werkbezoek Douane

Op vrijdag 8 februari bezoekt de commissie Financiën de douane op Schiphol en in de haven van IJmuiden om kennis te nemen van de voorbereidingen van de douane op de brexit.

In het kader van de brexit zal de douane vóór 29 maart 2019 924 fte aan extra personeel moeten verwerven. De Algemene Rekenkamer oordeelde eind vorig jaar kritisch over de haalbaarheid van dit aantal.

Als het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie treedt levert dit veel extra werk op voor de schepen die vanaf IJmuiden van en naar het VK vertrekken; hiervan zal de vracht gecontroleerd moeten worden. De commissie Financiën zal ook spreken met enkele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Belastingen en begroting besproken

Op donderdag 7 februari zal de commissie Financiën een algemeen overleg houden in voorbereiding op de Eurogroep / Ecofinraad van  11 en 12 februari 2019 in Brussel.

Op de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad staan onder andere een gedachtewisseling over een nieuwe publicatie van de Europese Commissie waarin zij oproept tot debat over de besluitvorming op het terrein van belastingen. De Europese Commissie (EC) is van mening dat het unanimiteitsvereiste ten aanzien van fiscaal beleid in de EU leidt tot verlamming en stelt in deze mededeling voor stapsgewijs over te stappen op gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming.

Tevens zal gesproken worden over de vormgeving van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht; dit voorstel staat ook wel bekend als de Eurozonebegroting. De Eurogroep gaat tot juni werken aan verdere vormgeving van dit instrument.