Financiën

Week 45

Nader schriftelijk overleg Europese fiscale zaken

De Commissie Financiën komt in een nader schriftelijk overleg nogmaals terug op onderwerpen die in juni dit jaar besproken werden tijdens een algemeen overleg op 8 juni en waarover sindsdien een Kamerbrief ontvangen is en een schriftelijk overleg is gevoerd. De onderwerpen betreffen onder meer de btw-behandeling van beheersdiensten aan pensioenfondsen in andere lidstaten en EU-voorstellen tot belastingheffing in de digitale economie. Op dit laatste punt hoopt het huidige Oostenrijks EU-voorzitterschap nog dit najaar een akkoord te bereiken over een tijdelijke belasting van internetgiganten die onder de huidige belastingregels relatief veel minder winstbelasting betalen dan “conventionele” bedrijven.

Week 46

Versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiele instellingen

Op 19 oktober jl. heeft het kabinet enkele fiches met betrekking tot het voorstel ven de Europese Commissie tot versterking van het Uniekader voor prudentieel antiwitwastoezicht voor financiële instellingen aan de Kamer toegezonden.

In het voorstel wijst de Europese Commissie  erop dat het regelgevings- en toezichtskader van het financiële stelsel van de EU nog lacunes kent. Daarnaast geeft de Commissie aan dat Europese toezichthouders momenteel een beperkte invulling geven aan het voorkomen van witwassen. Tot slot stelt de Commissie dat zowel binnen als tussen lidstaten de samenwerking en informatie-uitwisseling kan worden verbeterd en dat de Europese Bankautoriteit in bovenstaand proces een coördinerende rol zou moeten vervullen. De Commissie spreekt hiertoe steun uit aan twee amendementen vanuit het Europees Parlement op de richtlijn kapitaalvereisten uit 2016.

In het fiche wordt aangegeven dat het kabinet Europese samenwerking  en informatiedeling tussen (prudentiele) toezichthouders en lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme cruciaal acht. Het kabinet kan zich voorts in beginsel vinden in de door de Europese Commissie voorgestelde steun voor de betreffende amendementen.

Week 47

Besloten technische briefing Europese btw-dossiers

Op donderdag 22 november vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats door ambtenaren van het ministerie van Financiën over Europese btw-dossiers.

De besloten briefing maakt onderdeel uit van de inspanningen van de commissie om met experts van gedachten te wisselen over Europese btw-dossiers. In de procedurevergadering Financiën  van 7 november jl. is tevens ingestemd met het voorstel van de rapporteurs Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) om enkele experts en wetenschappers te vragen een factsheet op te stellen met betrekking tot enkele Europese btw-voorstellen.

Week 50

Algemeen overleg Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Op donderdag 13 december a.s. vindt er van 14:00 – 16:00 uur een algemeen overleg plaats door de woordvoerder Financiën over de fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) met de minister van Financiën.

Het MFK voor de periode 2021-2027 is door de Europese Commissie gepresenteerd in mei van dit jaar onder de titel ‘A modern budget for a union that protects, empowers and  defends’ In navolging van eerdere schriftelijke beantwoording van de minister op vragen vanuit de Kamer, vindt er een algemeen overleg plaats over onder meer het MFK en de inzet van de Europese Commissie op het investeringsprogramma Invest EU

Besloten technische briefing Brexit rapport Algemene Rekenkamer

Op woensdag 12 december vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats  door de Algemene Rekenkamer over het door hen gemaakte Brexit-rapport.

In maart 2018 is de Rekenkamer gestart met haar onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland. In haar onderzoek neemt de Rekenkamer de volgende vragen mee: hoe bereidt de Rijksoverheid zich voor op de gevolgen van Brexit voor de douane en de overheidsfinanciën in verschillende scenario’s? En hoe wordt het Nederlands parlement geïnformeerd over de gevolgen van Brexit voor Nederland? Daarnaast zal parallel aan het onderzoek worden geïnventariseerd wat andere rekenkamers in de EU doen op dit terrein. Het rapport is vandaag  (10 december) opgeleverd.

Week 51

Inbreng feitelijke vragen EY-rapport voorbereiding douane Brexit

Op donderdag 20 december is de deadline voor de Kamer voor de inbreng van feitelijke vragen omtrent het rapport van EY over de voorbereiding van de douane op Brexit.

Het rapport kent als toetsingskader de doelstellingen die de Douane zich heeft gesteld per 29 maart 2019 (ingangsdatum mogelijke Brexit). Deze doelen betreffen de borging van continuïteit van alle douane-processen, geen onnodig economisch oponthoud en voor de lange termijn het structureel en het duurzaam inbedden van de toename in werkzaamheden als gevolg van de Brexit in de bestaande organisatie. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de Douane per 15 oktober 2018 voldoende is voorbereid om per 29 maart 2019 haar Brexit doelstellingen te realiseren wanneer enkele in het rapport beschreven aanbevelingen – welke met additionele inspanning door de onderzoekers als beheersbaar worden geacht – worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

In reactie geeft het kabinet aan dat de Douane zich herkent in het rapport en de daarin omschreven conclusies over de voorbereidingen op een no-deal scenario. De Douane onderschrijft de in het rapport omschreven aanbevelingen en gebruikt deze bij de verdere voorbereidingen op een ‘no deal’-scenario.

Week 3

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Op 21 en 22 januari vindt in Brussel de eerste Eurogroep/Ecofinraad plaats in 2019. Op de agenda staat onder meer het EU-voorstel “InvestEU” dat beoogt 14 reeds bestaande investeringsinstrumenten onder de Europese begroting – inclusief het EFSI of “Juncker Fonds” – samen te voegen in een overkoepelend instrument dat bij de start van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) van start zou moeten gaan.

Een ander onderwerp op de agenda is de aftrap van het Europees Semester 2019: de jaarlijkse cyclus van economische- en begrotingscoördinatie van de EU. Verder wordt aandacht besteed aan de recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde (niet-wetgevende) mededeling “Naar een sterkere internationale rol van de euro” die de Kamer eind 2018 als prioritair EU-voorstel heeft aangemerkt. Tot slot blikt de Eurogroep terug op de uitkomsten van de Europese Raad van december; hierin wordt de Eurogroep opgeroepen het komende half jaar werk te maken van de verdieping van de EMU. De Eurogroep zal zich richten op vervolgstappen om te komen tot een hervormd Europees Stabiliteitsmechanisme, een Europees depositogarantiestelsel en aanpassingen binnen het MFK.

Week 6

Werkbezoek Douane

Op vrijdag 8 februari bezoekt de commissie Financiën de douane op Schiphol en in de haven van IJmuiden om kennis te nemen van de voorbereidingen van de douane op de brexit.

In het kader van de brexit zal de douane vóór 29 maart 2019 924 fte aan extra personeel moeten verwerven. De Algemene Rekenkamer oordeelde eind vorig jaar kritisch over de haalbaarheid van dit aantal.

Als het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie treedt levert dit veel extra werk op voor de schepen die vanaf IJmuiden van en naar het VK vertrekken; hiervan zal de vracht gecontroleerd moeten worden. De commissie Financiën zal ook spreken met enkele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Belastingen en begroting besproken

Op donderdag 7 februari zal de commissie Financiën een algemeen overleg houden in voorbereiding op de Eurogroep / Ecofinraad van  11 en 12 februari 2019 in Brussel.

Op de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad staan onder andere een gedachtewisseling over een nieuwe publicatie van de Europese Commissie waarin zij oproept tot debat over de besluitvorming op het terrein van belastingen. De Europese Commissie (EC) is van mening dat het unanimiteitsvereiste ten aanzien van fiscaal beleid in de EU leidt tot verlamming en stelt in deze mededeling voor stapsgewijs over te stappen op gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming.

Tevens zal gesproken worden over de vormgeving van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht; dit voorstel staat ook wel bekend als de Eurozonebegroting. De Eurogroep gaat tot juni werken aan verdere vormgeving van dit instrument.

Week 8

Rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie

Op woensdag 20 februari 2019 organiseert de commissie Financiën een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over belastingheffing in de digitale economie. In maart 2019 zal de Ecofin-Raad, de Raad van ministers van Financiën, verder spreken over de Europese voorstellen op dit terrein. Frankrijk en Duitsland namen in december 2018 het initiatief om het Europese debat los te trekken uit haar patstelling, maar voor Europese maatregelen op belastingterrein is bij stemming unanimiteit vereist. Dit maakt de totstandkoming van een compromis op Europees niveau lastig. De woordvoerders in de  Tweede Kamer zijn kritisch op de voorstellen van de Europese Commissie: In mei 2018 trok de Kamer een gele kaart om aan te geven dat zij vindt dat de Europese Commissie hier niet over gaat. Veel woordvoerders zien meer in een initiatief op OESO-niveau. Bij het rondetafelgesprek zullen woordvoerders vanuit de belastinghoek, zoals accountancykantoren deelnemen en woordvoerders van NGOs, zoals Oxfam Novib en Tax Justice Network. 

Week 10

Voorbespreken Eurogroep/Ecofin

Op donderdag 7 maart spreekt de commissie Financiën met de minister en de staatssecretaris in verband met de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart. Op de agenda staan onder andere het voorstel voor belasting op digitale diensten, de voortgang van hervormingen in Griekenland in het kader van post-programma surveillance en het nieuwe begrotingsinstrument voor de Eurozone. Ten aanzien van de belasting op digitale diensten zal de discussie zich richten op een recent Frans-Duits voorstel voor een belasting op online advertenties. Ook bij de discussie voor een nieuw begrotingsinstrument ligt een recent Frans-Duits voorstel voor.

Week 12

Democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

Op woensdag 20 maart organiseert de vaste commissie Financiën een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kabinetsinzet bij de Europese Commissie Mededeling getiteld: ‘Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU’. In de Mededeling stelt de Europese Commissie voor om stapsgewijs op een beperkt aantal Europese belastingmaatregelen af te stappen van het unanimiteitsvereiste. Doordat unanimiteit vereist is kan één of enkele landen langdurig voorstellen blokkeren door met een veto te dreigen. Om over te stappen op meerderheidsbesluitvorming ten aanzien van belastingen is unanimiteit vereist.

In de brief van de minister van Financiën geeft hij aan weinig te zien in het voorstel van de Europese Commissie. Ook een meerderheid van de (aanwezige) Kamerleden bij het algemeen overleg over dit onderwerp in februari jl. toonde zich kritisch.

Week 13

Werkbezoek Frankfurt

Op maandag 25 maart bezoekt de commissie Financiën de Europese instellingen in Frankfurt. De commissie zal in gesprek gaan met de voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme van de bankenunie, de heer. Enria, experts van de toezichthouder voor pensioenen en verzekeringen (EIOPA), experts van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), lid van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) de heer Mersch en hoofdeconoom van de ECB de heer Praet. Het bezoek staat in het teken van de lange termijn gevolgen van het monetaire beleid, de toekomst van pensioenen en de financiële risico’s in de eurozone.

Parlementaire diplomatie

Op dinsdag 26 maart ontvangt de commissie Financiën in de Tweede Kamer de Litouwse minister van Financiën Vilius Sapoka voor een gesprek. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en onderwerpen gelieerd aan de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

Week 14

Eurogroep/Ecofinraad/IMF besproken

De commissie Financiën houdt op woensdag 3 april een algemeen overleg met de minister van Financiën voorafgaande aan zijn bezoek aan de Eurogroep en Informele Ecofinraad in Boekarest. Er zal onder andere worden gesproken over de vormgeving van een nieuw begrotingsinstrument voor de eurozone, een routekaart voor een gezamenlijk depositogarantiestelsel als sluitstuk voor de bankenunie en prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus. Voor dit laatste punt zullen enkele studies van Brusselse denktanks en van het Roemeens voorzitterschap worden besproken. Tijdens een informeel overleg staan geen wetgevende zaken gepland, maar slechts strategische discussies.

Week 20

Eurogroep/Ecofinraad besproken

Op dinsdag 14 mei spreekt de commissie voor Financiën met Minister Hoekstra voorafgaand aan zijn vergadering van de Eurogroep/Ecofinraad. Op de agenda staan onder andere de macro-economische situatie in de eurozone en beleidsuitdagingen. Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de economie in de eurozone minder hard groeit dan voorgaande jaren en last heeft van tegenvallende ontwikkelingen in de mondiale economie. Daarnaast zal er gesproken worden over de inkomenskant van het nieuw op te zetten begrotingsinstrument voor de eurozone waarmee structurele hervormingen moeten worden aangemoedigd. Op de agenda van de Ecofinraad staat onder andere de voorbereiding voor de G20-top in Japan van aankomende juni.

Week 22

Bezoek Duitse Bundestag

Op woensdag 29 mei spreekt de commissie voor Financiën met een delegatie van collega’s uit de financiële commissie van de Duitse Bundestag.

 Er zal gesproken worden over het reguleren van de financiële markten, de bankenunie, internationaal fiscaal beleid en de Europese financiële en fiscale architectuur. In november 2018 waren leden uit de commissies Financiën en Europese Zaken in de Tweede Kamer te gast bij de financiële commissie van de Duitse Bundestag  in Berlijn om het over deze thema’s te hebben.

Week 23

Voorbespreken Eurogroep/Ecofinraad

Op woensdag 5 juni spreken de leden van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel over de aankomende vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad.

Op de agenda staan onder andere de voortgang van het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel als sluitstuk van de bankenunie. Het voorstel voor hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarbij deze ook als achtervang van de bankenunie kan functioneren. En het begrotingsinstrument van de eurozone, waarbij verwacht wordt dat de Eurogroep een ontwerp van het instrument aanbiedt aan de Europese Raad ter goedkeuring. Het ontwerp moet de contouren van het nieuwe instrument weergeven, maar de hoogte van bedrag dat met het nieuwe instrument is gemoeid wordt bepaald bij de onderhandelingen over de gehele EU begroting.

Week 25

Stabiliteits- en Groeipact besproken

Op dinsdag 18 juni ontvangt de commissie voor Financiën een technische briefing van onderzoekers van de Raad van State over een nieuwe voorlichting over de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De voorlichting volgt uit de motie Omtzigt/Bruins van 19 december 2018 waarin de Raad van State wordt gevraagd in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het structureel niet nakomen door lidstaten van de EU van afspraken over tekort- en schuldnormen zoals vastgelegd in het SGP. Daarnaast wordt aan de Raad van State gevraagd een scenarioschets te maken voor het geval dat meerdere bankstelsels in de eurozone tegelijkertijd in de problemen komen.

Week 27

Voorbespreking Eurogroep/Ecofinraad

Op woensdag 3 juli zal de commissie voor Financiën met de minister overleggen over zijn aankomende deelname aan de Eurogroep en Ecofinraad. De Eurogroep zal terugkijken op de uitkomsten van de Eurotop van juni waarbij regeringsleiders hebben gesproken over de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme en het opzetten van een nieuw begrotingsinstrument voor de eurozone om hervormingen en investeringen in de lidstaten te stimuleren. De Eurogroep en Ecofin zullen ook spreken over het wel of niet openen van een buitensporigtekortprocedure voor Italië wegens het overtreden van de budgettaire normen van het Stabiliteits- en Groeipact.