Financiën

Week 41

Europese Rekenkamer geeft briefing over jaarverslag

Op 13 oktober geeft het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer een openbare technische briefing over het jaarverslag 2015 van de Europese Rekenkamer (ERK), dat op dezelfde dag verschijnt. De ERK geeft hierin voor verschillende beleidsonderwerpen aan wat de grootste risico's zijn bij de besteding van EU-middelen. Het jaarverslag bevat ook aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer van de EU. Behalve het jaarverslag wordt ook een recent ERK-rapport besproken: 'Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken'.

Week 42

Interparlementaire conferentie Europees economisch bestuur

Van 16 tot en met 18 oktober vindt in Bratislava de interparlementaire conferentie (IPC) plaats inzake "Stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU". De conferentie vloeit voort uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB/'begrotingspact'). De conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Het doel van de conferentie is derhalve om bij te dragen aan de democratische legitimiteit en verantwoording op het terrein van economisch bestuur en begrotingsbeleid in de EU en de EMU in het bijzonder. Het Slowaaks voorzitterschap van de EU is dit najaar aan de beurt om de conferentie te organiseren.  Op het programma staan onder meer vier thematische sessies, over de sociale dimensie van de EMU, de EU-wetsvoorstellen over belastingontwijking, en over macro-economische stabilisatie in de EU. Bij dit laatste thema wordt ook de mogelijkheid tot een EU-begrotingscapaciteit besproken.  

Namens de Tweede Kamer neemt het lid Nepperus (VVD) deel aan de conferentie. Vanuit de Eerste Kamer is het lid Van Rij (CDA) afgevaardigd.

 

Week 44

Ecofinraad over zwarte lijst belastingontwijking

De leden van de commissie Financiën spreken op 3 november met de minister van Financiën over de inzet van het kabinet op de Eurogroep/Ecofinraad die op 7 en 8 november plaats vindt. Op de agenda staan onder meer de implementatie van de bankenunie, de (kabinetsreactie bij) de plannen voor versnelling van de hervormingen van de kapitaalmarktenunie en het voorstel tot een gemeenschappelijke grondslag in de vennootschapsbelasting. Ook zullen de criteria voor de zogenaamde 'zwarte lijst' worden besproken. Daarbij is het de bedoeling dat de EU-lidstaten gezamenlijk criteria opstellen op basis waarvan kan worden vastgesteld of een land voldoet aan de internationaal vastgestelde standaarden voor gegevensuitwisseling.

Gesprek met directeur EIOPA

Op 3 november vindt een gesprek plaats tussen de leden van de commissie Financien en de heer Hoedjes, directeur van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Het betreft een nadere kennismaking met de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen. Daarbij zullen onder andere de recente voorstellen voor een Europees persoonlijk pensioenproduct aan bod komen, alsook het gelijke speelveld voor verzekeraars bij de implementatie van de Europese Solvency II-wetgeving en het ontwerp van een "crisis- en resolutiekader" voor verzekeraars.

Week 47

Briefing over het snijvlak Financien en EU

De Algemene Rekenkamer geeft 22 november een besloten briefing over een brief, die diezelfde dag zal worden gepubliceerd. In deze brief komen verschillende onderwerpen op het snijvlak van EU en Financien aan bod, zoals:

  1. De ontwikkelingen in het toezicht op grote banken
  2. De bevindingen in het jaarverslag van de Europese Rekenkamer 2015 en de relevantie voor de dechargeverlening
  3. De informatievoorziening over de EU-afdrachten
  4. De begrotingsdiscipline in de EU
  5. De midterm review van het Meerjarig Financieel Kader

In de technische briefing worden deze onderwerpen nader toegelicht.

Behandelvoorbehoud EU-belastingvoorstellen

Op 15 november 2016 heeft de Tweede Kamer een behandelvoorbehoud geplaatst op vier voorstellen voor richtlijnen met betrekking tot een EU-belastingsysteem voor vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat de Tweede Kamer extra geïnformeerd wil worden over de onderhandelingen in Brussel van deze voorstellen. Op de procedurevergadering van de commissie Financiën van 23 november zal de commissie een besluit nemen over wanneer er nadere afspraken worden gemaakt met de regering. Het behandelvoorbehoud is echter al van kracht, dit betekent dat de regering geen onomkeerbare stappen mag zetten in de Brusselse onderhandelingen.

Week 48

Europa wil belastingontwijking aanpakken

De agenda van de aanstaande Eurogroep/Ecofinraad wordt op 1 december besproken door de leden van de commissie Financiën. Deze raad vindt op 6 december plaats. Op de agenda staan een aantal wetsvoorstellen, waaronder het nieuwe voorstel voor de bestrijding van belastingontwijking (ATAD 2), de anti-witwasrichtlijn en het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel (EDIS). Voor dit laatste voorstel heeft de Kamer specifieke informatie-afspraken gemaakt met de minister.

Daarnaast zal de Europese Commissie tijdens de Ecofinraad informatie verschaffen over de opvolging van het 'Vijf-Presidenten-Rapport' voor de verdere verdieping van de Economische en Monetaire Unie. Ook zal de Commissie een presentatie geven over het Europees Semester voor economische- en begrotingscoordinatie in 2017. Hiervoor zijn onlangs de eerste voorstellen verschenen.

Ook spreekt de Raad over mogelijke verbeteringen in de uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact.    

Informatieafspraken over EU-vennootschapsbelasting

De leden van de commissie Financiën spreken op 1 december met de staatssecretaris over de recente EU-wetsvoorstellen voor vennootschapsbelasting. De Kamer heeft op deze voorstellen een behandelvoorbehoud geplaatst. Tijdens het algemeen overleg worden specifieke afspraken met de staatssecretaris gemaakt over de wijze waarop de Kamer over deze voorstellen geïnformeerd zal worden. De voorstellen kunnen rekenen op intensieve belangstelling binnen de Tweede kamer. De commissie Financiën heeft in haar procedurevergadering van 23 november tevens besloten tot het uitvoeren van een subsidiariteitstoets op drie van de vier voorstellen. Hiermee toetst de commissie of de rechtsgrondslag van de voorstellen voldoende is en of de voorgestelde maatregelen beter op EU- danwel nationaal niveau getroffen kunnen worden.

Week 4

Ecofin bespreekt aanbevelingen economie Eurozone

De eerste vergadering van de Eurogroep/Ecofinraad dit jaar vindt plaats op vrijdag 27 januari. De leden van de commissie Financiën spreken hierover met de minister tijdens het algemeen overleg op 25 januari. De ministers van financiën behandelen tijdens deze Raadsformatie onder meer het recent verschenen rapport over de 'eigen middelen' van de EU en de concept-aanbevelingen voor de economie van de Eurolanden die worden gedaan in het kader van het Europees Semester. Een van de aanbevelingen is de oproep tot extra investeringen voor landen met begrotingsruimte, bijvoorbeeld via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Verder presenteert het Maltese voorzitterschap haar werkprogramma voor het komend half jaar. Op het terrein van Financiën gaat het daarbij om de uitvoering van het actieplan kapitaalmarktenunie (KMU) en de verlenging van het EFSI.

Week 5

Parlementen bespreken financieel-economisch beleid

Van 30 januari tot en met 1 februari vindt in Brussel de jaarlijkse 'Europese parlementaire week' (EPW) plaats. Deze wordt georganiseerd door het Europees Parlement in samenwerking met het Maltese EU-voorzitterschap. In dit kader worden twee interparlementaire conferenties georganiseerd: over het Europees Semester (30-31 januari) en over Europees economisch bestuur (31 januari-1 februari). Het Europees Semester is kort gezegd de jaarlijkse cyclus van begrotingscoördinatie tussen de EU en de lidstaten.

Tijdens deze conferenties zal onder meer worden gesproken over de toekomst van de economische en monetaire unie (EMU), arbeidsmarktbeleid en de ontwikkelingen rondom de 'Panama Papers'. Daarnaast komen financiële onderwerpen aan bod zoals de bankenunie en kapitaalmarktenunie en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dit laatste is het permanente Europese noodfonds dat in 2012 in het leven is geroepen als Europese respons op de Eurocrisis. Key-note sprekers zijn de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep, de Eurocommissarissen Moscovici (economische en financiële zaken), Dombrovskis (Euro/EMU) en Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken).

Namens de Tweede Kamer nemen de leden Moors (VVD), Groot (PvdA) en Merkies (SP) deel aan de EPW.

Week 7

Nederlands lid Europese Rekenkamer in gesprek met Kamer

Onlangs publiceerde de Europese Rekenkamer twee rapporten over onderwerpen die actueel zijn in de commissie Financien, te weten een rapport over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in de EU en een opinie over het Financieel Reglement (de 'comptabiliteitswet van de EU'). De heer Brenninkmeijer is het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer en hij zal beide rapporteren presenteren aan de leden van de commissie Financien. De hoofdonderzoeker van het rapport over het toezichtsmechanisme is tevens aanwezig bij dit gesprek om desgewenst nadere toelichting te verschaffen over de bevindingen.

Gevolgen van het ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen

Eind 2016 heeft het lid Omtzigt een initiatiefnota ingediend over het monetaire beleid van de ECB en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen. De nota gaat vooral in op de gevolgen van de lage rentestanden en bevat voorstellen om het ECB-opkoopprogramma te beperken dan wel te beëindigen. De leden van de commissie Financien gaan op 13 februari met minister Dijsselbloem in gesprek over de nota en de kabinetsreactie hierop.

Decharge over de EU-uitgaven in 2015?

Tijdens de komende Ecofinraad op 21 februari spreken de Europese ministers van Financiën onder meer over het verlenen van decharge aan de Europese Commissie over de EU-uitgaven van 2015. Verschillende andere onderwerpen komen ook aan bod. Behalve het verslag van de voorgaande Raad en de (nog te verschijnen) geannoteerde agenda voor de aankomende vergadering, staan twee BNC-fiches op de agenda. Deze fiches bevatten de eerste appreciatie van het Nederlandse kabinet over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Het betreft de 'Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie' en de 'Aanpassing liquide middelen verordening'.

Het structurele overleg van de commissie Financien met minister Dijsselbloem om deze bijeenkomst van de Eurogroep/Ecofinraad voor te bereiden vindt plaats op 14 februari.

Week 8

Europese comptabiliteitswet

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie voorstellen voor de herziening van het Financieel Reglement. Het Financieel Reglement omvat honderden pagina's met regels voor de EU-begroting en wordt ook wel de Europese comptabiliteitswet genoemd. De minister van Financiën stuurde eind januari het standpunt van het kabinet over het herzieningsvoorstel naar de Tweede Kamer. Donderdag 23 februari voeren de leden van de commissie Financiën een gesprek met de minister over deze brief.

Week 13

Informeel overleg over noodlijdende kredieten en belastingzekerheid

Op 7 en 8 april komen de ministers van Financiën op Malta bijeen voor een informele Eurogroep/Ecofinraad. Dergelijke informele Raden zijn niet besluitvormend van aard. Op de agenda van de Eurogroep-bijeenkomst staat een lunchdiscussie over de toekomst van de EMU en een werkbijeenkomst over noodlijdende kredieten in de Eurozone ('non-performing loans'). Op de agenda van de Ecofin-Raad staan vooralsnog twee werksessies gepland over de rol van de EU bij het bevorderen van private investeringen in Noord-Afrika, alsook een sessie over belastingzekerheid. De commissie Financiën zal op 30 maart, voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling, deze bijeenkomst voorbespreken met minister Dijsselbloem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 19

President ECB in gesprek met commissie Financien

De President van de ECB bezoekt op 10 mei de Tweede Kamer voor een gedachtewisseling met de leden van de Commissie Financien. Onderwerp van gesprek tussen de heer Draghi en de Kamerleden is het monetair beleid van de ECB.

Week 24

Akkoord BTW op e-publicaties

De ministers van Economische Zaken en Financiën zullen tijdens de Ecofin diverse onderwerpen bespreken. Zo zullen de ministers tot een akkoord komen over BTW e-publicaties, een voorstel dat de lidstaten de mogelijkhied geeft om een verlaagd btw-tarief op boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Dit geldt alleen nog voor zogenaamde fysieke dragers, zoals boeken, tijdschriften en kranten. Ook zullen de ministers spreken over de landenspecifieke aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de landenrapportages, de lenteraming van de Europese Commissie en de Nationale Hervormingsprogramma's zoals ingediend door de lidstaten. Voor Nederland zjin er aanbevelingen op het gebied van budgettair beleid, de woninmarkt, de arbeidsmarkt, pensioenen en loongroei. Tot slot zullen de ministers met elkaar van gedachten wisselen over de problematiek rondom niet-presterende leningen. De commissie Financiën met de minister van Financiën over de inzet van het kabinet spreken.