Infrastructuur en Milieu

Week 21

Eisen vakbekwaamheid chauffeurs in Europa

Wetgeving die eisen aan vakbekwaamheid voor chauffeurs in de EU gelijktrekt en raadsconclusies over verkeersveiligheid en over maritiem beleid (onder meer havens) zijn het onderwerp van debat van de ministers van Transport. Zij komen op 8 juni bijeen om hier verder over te praten. Ook zullen de transportministers praten over het pakket over nieuwe sociale regels voor vrachtvervoer en wegbeprijzing, die naar verwachting eind mei door de Europese Commissie gepresenteerd wordt. De commissie Infrastructuur en Milieu zullen ter voorbereiding van deze Raad met de minister van Infrastructuur en Milieus van gedachten wisselen.

Week 23

Klimaat, afval en natuur

Op de Milieuraad op 19 juni a.s. richt het Maltees voorzitterschap zich op het verkrijgen van mandaten van de Raad voor onderhandelingen met het Europees parlement over twee EU klimaatvoorstellen (Lulucf en ESR). Deze voorstellen gaan over de relatie tussen klimaatbeleid en bos- en landbeheer (o.a. als ‘opslag’ voor CO2) en op de inspanningsverdeling tussen EU-lidstaten voor de sectoren transport, landbouw en bebouwde omgeving: voor hoeveel CO2-reductie zij aan de lat staan in 2030. Verder liggen raadsconclusies voor over een Actieplan natuur, dat vooral als doel heeft de al bestaande vogel- en habitatrichtlijnen beter te laten werken. Tot slot rapporteert het Voorzitterschap over de stand van zaken in het afvalpakket: hierover zijn de onderhandelingen met het Europees parlement net gestart. De commissie I&M zal ter voorbereiding op deze raad van gedachten wisselen met de minister.

Week 24

Circulair ondernemen vraagt om nieuwe financieringsvormen

In haar eindrapport van 16 februari jl. over het EU-pakket Circulaire Economie bepleitte rapporteur en toenmalig kamerlid Yasemin Cegerek (PvdA) in gesprek te gaan met financieringsinstellingen. Reden hiervan is dat circulair werkende bedrijven behoefte hebben aan nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsvormen in verband met de zich wijzigende productlevenscyclus en andere werkwijze. Op woensdag 14 juni a.s. vindt een rondetafelgesprek plaats waarbij circulaire bedrijven (OMRIN, NVMP, Black Bear Carbon, FHP) en financiële en juridische organisaties (Rabo, PGGM, Sustainable Finance Lab en Hörchner Advocaten) hun zienswijze geven.

Week 25

Technische briefing over mobiliteitspakket

Eind mei heeft de Europese commissie een mobiliteitspakket uitgebracht met voorstellen om de Europese transportmarkt te verbeteren op sociaal, wegbeprijzings- en duurzaamheidsgebied.
Deze voorstellen zijn eerder door de commissie Infrastructuur en Milieu al prioritair verklaard. Op donderdag 22 juni zullen ambtenaren van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorstellen nader toelichten in een (besloten) technische briefing voor de commissie Infrastructuur en Milieu .

Week 26

Informatieafspraken EU-mobiliteitspakket

Op 31 mei lanceerde de Europese Commissie een mobiliteitspakket, met regelgeving voor sociale aspecten, interne markt, wegbeprijzing en duurzaamheid. Voor de drie voorstellen met sociale aspecten (rust- en rijtijden, detachering wegverkeer en cabotage) en voor de twee voorstellen over wegbeprijzing (Eurovignet en Europese elektronische tolsystemen) heeft de Tweede Kamer op 20 juni plenair ingestemd met een behandelvoorbehoud. Dit behandelvoorbehoud zal de minister van IenM in Brussel maken bij onderhandelingen over het mobiliteitspakket, totdat afspraken met de Tweede Kamer zijn gemaakt over hoe de Kamer geïnformeerd wil worden over de lopende onderhandelingen. Deze informatieafspraken worden gemaakt in een speciaal algemeen overleg behandelvoorbehoud, dit vindt plaats op 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur – zo mogelijk in aanwezigheid van de minister van SZW gezien de overlap met diens beleidsterrein en het feit dat hij voor Nederland in de EU onderhandelt over de herziening van de detacheringsrichtlijn.

 

Week 28

Delegatie commissie IenM bespreekt EU mobiliteitspakket in Brussel

Een maand geleden heeft de Europese Commissie het EU-Mobiliteitspakket (deel I) gepubliceerd, met onder andere voorstellen over rust- en rijtijden, cabotage, detachering wegverkeer, wegbeprijzing en CO2-uitstoot vrachtwagens. Een belangrijk pakket voor de commissie Infrastructuur en Milieu waar de Kamerleden meer informatie over willen. Daarom reist dan ook een delegatie van de commissie af naar Brussel op 10 juli om daar van gedachten te wisselen met de Europese Commissie, een aantal Europarlementariërs en betrokkenen uit ‘het veld’.  

Week 40

AO Milieuraad in teken klimaat

Een tweetal wetgevende voorstellen staat geagendeerd voor de Milieuraad op 13 oktober aanstaande.

In voorbereiding daarop debatteert de commissie Infrastructuur en Milieu met de bewindspersoon op 5 oktober over deze voorstellen uit het EU klimaatpakket – voorstellen, namelijk  over de inspanningsverdeling tussen de Lidstaten (Effort sharing regulation) en over de 'boekhouding van opslag en uitstoot CO2' via land- en bosbeheer (Lulucf). Dit zal de hoofdmoot van de Raad zijn. De Raad hoopt daar tot een mandaat te komen voor onderhandelingen met het Europees Parlement. Ook de inzet van de Europese Unie in de Klimaattop (COP23) in Bonn wordt besproken.

In het Algemeen Overleg zal verder onder meer worden teruggekoppeld van onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over afvalrichtlijnen.

Week 43

Commissie IenM voert overleg met minister over EU-mobiliteitsvoorstellen

Op 31 mei 2017 heeft de Europese Commissie met haar Mobility Package I een reeks voorstellen uitgebracht over duurzame, sociale en interne-marktaspecten van mobiliteit.

Deze voorstellen hebben tot doel cabotage (Dit is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land), detachering wegverkeer, rust- en rijtijden te verbeteren. Op die manier wil de Europese Commissie social dumping voorkomen en handhaving versterken. Daarnaast bevat het pakket voorstellen om CO2-emissies van vrachtwagens te monitoren en om uitgangspunten voor wegbeprijzing en hardware voor tolsystemen te harmoniseren.

In november volgt nog een tweede pakket voorstellen, onder meer gericht op duurzaam inkopen en vermindering van CO2-emissies van auto’s en busjes.

Op 26 oktober vindt een schriftelijk overleg plaats van de commissie IenM met de minister van IenM over het eerste mobiliteitspakket.

Week 46

Delegatie commissie IenM naar Klimaattop

Ook dit jaar zal een delegatie van de Tweede Kamer de Klimaattop COP23  bezoeken, dit keer georganiseerd in Bonn (onder voorzitterschap van de Fiji eilanden).

De vijf Kamerleden (Remco Dijkstra - VVD, Agnes Mulder - CDA, Rob Jetten - D66, Suzanne Kröger - Groen Links en Lammert van Raan - PvdD) zullen van 14 t/m 16 november in Bonn verblijven, waar zij een deel van het 'high level segment' en de landenverklaringen zullen bijwonen, en tevens zullen spreken met bewindspersonen, Eurocommissaris voor klimaat en energie Cañete, ngo's, bedrijfsleven, mogelijk Duitse parlementariërs, en andere betrokkenen.