Infrastructuur en Milieu

Week 49

Klimaat; afval en chemische stoffen

De commissie Infrastructuur en Milieu bespreekt 6 december de inzet van het kabinet met betrekking tot Milieuraad die op 19 december wordt gehouden in Brussel. De EU lidstaten praten dan over Europese klimaatmaatregelen in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Daarnaast wordt op dit moment de Europese afvalregelgeving herzien om beter bij te dragen aan een circulaire economie. Er wordt verslag gedaan van de voortgang van die onderhandelingen. Tot slot worden raadsconclusies opgesteld over het beter beschermen van de menselijke gezondheid tegen onverantwoorde chemische stoffen. Hierbij zal Nederland ook het probleem van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden inbrengen.

Week 51

Debat over 'sjoemelsoftware'

Sinds de ontdekking van het gebruik van ‘sjoemelsoftware’ door Volkswagen, is onderzoek op gang gekomen naar de omvang van dit soort fraude. Het Europees parlement heeft een parlementaire enquêtecommissie ingesteld die naar verluidt maandag 19 december het concept-rapport presenteert en begin januari met een definitief rapport komt.

Woensdag 21 december debatteren woordvoerders van de Commissie infrastructuur en milieu met de Minister en Staatssecretaris van I&M over de Nederlandse en Europese maatregelen om dieselfraude tegen te gaan

Week 3

Debat over 'sjoemelsoftware'

Sinds de ontdekking van het gebruik van ‘sjoemelsoftware’ door Volkswagen, is onderzoek op gang gekomen naar de omvang van dit soort fraude. De parlementaire enquêtecommissie van het Europees Parlement heeft maandag 19 december het concept-rapport gepresenteerd, waarover eind maart gestemd wordt.
Donderdag 19 januari debatteren woordvoerders van de Commissie infrastructuur en milieu met de minister en staatssecretaris van I&M over de Nederlandse en Europese maatregelen om dieselfraude tegen te gaan.

Week 6

Rapporteur circulaire economie bezoekt Brussel

Yasemin Cegerek (PvdA) is rapporteur circulaire economie namens de commissie I&M. Maandag 6 februari bezoekt ze Brussel om meer informatie te krijgen over de stand van zaken van de circulaire economie. De rapporteur gaat in Brussel praten met experts van Europese Commissie en met het Europees Parlement over onder meer de behandeling van de afvalrichtlijnen, het Ecodesign pakket, de herziening van de drinkwaterrichtlijn en de financiële stimulering van de circulaire economie. Nog voor de verkiezingen zal rapporteur Cegerek haar eindrapport aanbieden aan de commissie I&M.

Week 8

Emissiehandelssysteem in Europees verband besproken

Tijdens het algemeen overleg over de Raad van Europese Milieuministers, die plaatsvindt op 28 februari, zal het EU ETS (emissiehandelssyteem) het belangrijkste onderwerp van bespreking zijn. Mogelijk koerst het Maltees voorzitterschap in de Raad aan op een akkoord. Temeer nu ook het Europees Parlement op 15 februari het voorstel plenair heeft aangenomen. Daarnaast staan ook voorstellen van de Europese Commissie over Duurzame ontwikkelingsdoelen (strategie voor 2030) en Environmental Implementation Review (stand van zaken in lidstaten over uitvoering milieubeleid) op de agenda.

Week 14

Klimaatkosten: wat als we niets doen?

De parlementen van de EU-lidstaten komen op 6 en 7 april bijeen op Malta om te spreken over klimaatkosten. Twee onderwerpen staan centraal daarbij, te weten de kosten van ‘nietsdoen’ en de vraag hoe non-state actors kunnen worden betrokken bij het financieren van klimaatactie. Gerenommeerde sprekers als Patricia Espinosa (executive secretary UNFCCC) en Felipe Calderon (voorzitter van de Global Commission on the economy and climate) zullen hun opwachting maken.  Namens de commissie IenM zal Remco Dijkstra (VVD) deelnemen aan deze interparlementaire conferentie (IPC).

Week 15

Over klimaatadaptie en plastic afval

Tijdens de informele bijeenkomst voor milieuministers op Malta zullen ideeën worden uitgewisseld over uiteenlopende onderwerpen zoals klimaatadaptatie en marien afval / plastics. Adaptie aan klimaatverandering zal in het licht van het Parijs Akkoord worden besproken. Hier zijn afspraken gemaakt voor samenwerking in een internationale deltacoalitie, een samenwerkingsverband van 12 landen die (deels) gelegen zijn in een delta. De delegaties wordt gevraagd in te gaan op hun speerpunten om de adaptatie afspraken in het Parijs Akkoord inhoud te geven, met name voor wat betreft de implementatie van deze afspraken. In het context van circulaire economie wordt gesproken over marien afval en de nieuwe plastic strategie. Daarbij zullen de milieuministers ideeën uitwisselen om het marien zwerfvuil aan te pakken. Dit is in toenemende mate een probleem die gevolgen heeft voor onder andere sociale, economische, veiligheids- en gezondheidsaspecten. De commissie I&M kan de minister schriftelijke vragen stellen ter voorbereiding op deze informele Milieuraad.

 

 

Week 21

Eisen vakbekwaamheid chauffeurs in Europa

Wetgeving die eisen aan vakbekwaamheid voor chauffeurs in de EU gelijktrekt en raadsconclusies over verkeersveiligheid en over maritiem beleid (onder meer havens) zijn het onderwerp van debat van de ministers van Transport. Zij komen op 8 juni bijeen om hier verder over te praten. Ook zullen de transportministers praten over het pakket over nieuwe sociale regels voor vrachtvervoer en wegbeprijzing, die naar verwachting eind mei door de Europese Commissie gepresenteerd wordt. De commissie Infrastructuur en Milieu zullen ter voorbereiding van deze Raad met de minister van Infrastructuur en Milieus van gedachten wisselen.

Week 23

Klimaat, afval en natuur

Op de Milieuraad op 19 juni a.s. richt het Maltees voorzitterschap zich op het verkrijgen van mandaten van de Raad voor onderhandelingen met het Europees parlement over twee EU klimaatvoorstellen (Lulucf en ESR). Deze voorstellen gaan over de relatie tussen klimaatbeleid en bos- en landbeheer (o.a. als ‘opslag’ voor CO2) en op de inspanningsverdeling tussen EU-lidstaten voor de sectoren transport, landbouw en bebouwde omgeving: voor hoeveel CO2-reductie zij aan de lat staan in 2030. Verder liggen raadsconclusies voor over een Actieplan natuur, dat vooral als doel heeft de al bestaande vogel- en habitatrichtlijnen beter te laten werken. Tot slot rapporteert het Voorzitterschap over de stand van zaken in het afvalpakket: hierover zijn de onderhandelingen met het Europees parlement net gestart. De commissie I&M zal ter voorbereiding op deze raad van gedachten wisselen met de minister.

Week 24

Circulair ondernemen vraagt om nieuwe financieringsvormen

In haar eindrapport van 16 februari jl. over het EU-pakket Circulaire Economie bepleitte rapporteur en toenmalig kamerlid Yasemin Cegerek (PvdA) in gesprek te gaan met financieringsinstellingen. Reden hiervan is dat circulair werkende bedrijven behoefte hebben aan nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsvormen in verband met de zich wijzigende productlevenscyclus en andere werkwijze. Op woensdag 14 juni a.s. vindt een rondetafelgesprek plaats waarbij circulaire bedrijven (OMRIN, NVMP, Black Bear Carbon, FHP) en financiële en juridische organisaties (Rabo, PGGM, Sustainable Finance Lab en Hörchner Advocaten) hun zienswijze geven.

Week 25

Technische briefing over mobiliteitspakket

Eind mei heeft de Europese commissie een mobiliteitspakket uitgebracht met voorstellen om de Europese transportmarkt te verbeteren op sociaal, wegbeprijzings- en duurzaamheidsgebied.
Deze voorstellen zijn eerder door de commissie Infrastructuur en Milieu al prioritair verklaard. Op donderdag 22 juni zullen ambtenaren van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorstellen nader toelichten in een (besloten) technische briefing voor de commissie Infrastructuur en Milieu .

Week 26

Informatieafspraken EU-mobiliteitspakket

Op 31 mei lanceerde de Europese Commissie een mobiliteitspakket, met regelgeving voor sociale aspecten, interne markt, wegbeprijzing en duurzaamheid. Voor de drie voorstellen met sociale aspecten (rust- en rijtijden, detachering wegverkeer en cabotage) en voor de twee voorstellen over wegbeprijzing (Eurovignet en Europese elektronische tolsystemen) heeft de Tweede Kamer op 20 juni plenair ingestemd met een behandelvoorbehoud. Dit behandelvoorbehoud zal de minister van IenM in Brussel maken bij onderhandelingen over het mobiliteitspakket, totdat afspraken met de Tweede Kamer zijn gemaakt over hoe de Kamer geïnformeerd wil worden over de lopende onderhandelingen. Deze informatieafspraken worden gemaakt in een speciaal algemeen overleg behandelvoorbehoud, dit vindt plaats op 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur – zo mogelijk in aanwezigheid van de minister van SZW gezien de overlap met diens beleidsterrein en het feit dat hij voor Nederland in de EU onderhandelt over de herziening van de detacheringsrichtlijn.

 

Week 28

Delegatie commissie IenM bespreekt EU mobiliteitspakket in Brussel

Een maand geleden heeft de Europese Commissie het EU-Mobiliteitspakket (deel I) gepubliceerd, met onder andere voorstellen over rust- en rijtijden, cabotage, detachering wegverkeer, wegbeprijzing en CO2-uitstoot vrachtwagens. Een belangrijk pakket voor de commissie Infrastructuur en Milieu waar de Kamerleden meer informatie over willen. Daarom reist dan ook een delegatie van de commissie af naar Brussel op 10 juli om daar van gedachten te wisselen met de Europese Commissie, een aantal Europarlementariërs en betrokkenen uit ‘het veld’.