Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 40

Sociale Raad: van visserijverdrag tot carcinogene stoffen

De commissie SZW kan tot uiterlijk 4 oktober schriftelijke vragen stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van het kabinet op de Sociale Raad. De ministers van Sociale Zaken van de Europese Unie zullen op 13 oktober in Luxemburg besluiten nemen over de aanpassing van de carcinogenenrichtlijn, de sociaal partnerrichtlijn over het ILO visserijverdrag en verder raadsconclusies over Roma integratie. Ook zullen de ministers van gedachten wisselen over het Europees Semester.

Week 48

Veel aandacht voor sociaal Europa

Sinds de Europese Commissie heeft aangekondigd dat ze een sociale pijler wil opzetten, is er veel discussie geweest over hoe zo’n sociale pijler er uit kan en moet zien. Er zijn namelijk veel verschillen tussen de lidstaten. Het is ook aan de lidstaten om te bepalen hoe dat beleid eruit ziet, niet aan de Europese Commissie. Wel wisselen de lidstaten hun good (en soms ook bad) practices uit. Op het ogenblik loopt een openbare consultatie waarmee de Europese Commissie informatie verzamelt over de visies, waaronder die van stakeholders. Het Werkprogramma van de Commissie heeft al aangekondigd dat er een voorstel over een sociale pijler zal uitkomen begin 2017. De ministers van Sociale Zaken krijgen tijdens de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 8 december aanstaande nog een laatste kans om de ins-en-outs van deze pijler bespreken.

Het Europees Semester 2017 is op 16 november jl. van start gegaan met de jaarlijkse analyse van groeiprioriteiten. De Commissie stelt voor om in 2017 verder te werken aan de drie prioriteiten die ook al in voorgaande jaren centraal stonden: 1) bevorderen van investeringen, 2) implementatie van structurele hervormingen en 3) verantwoord begrotingsbeleid. Lidstaten zouden daarbij volgens de Commissie moeten inzetten op eerlijke sociale uitkomsten en inclusieve groei. Het Europees Semester en de sociale pijler kunnen daarmee niet los van elkaar gezien worden.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de inzet van de minister bij de discussie over de Sociale Pijler en het Europees Semester bespreken. Daarnaast zal de commissie SZW naar verwachting ook ingaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de herziening van de detacheringsrichtlijn, waarvoor 11 parlementen een gele kaart hebben getrokken en waarvoor de Tweede Kamer speciale afspraken heeft gemaakt om nader geïnformeerd te worden.

Week 4

Kamer wil extra informatie afspraken over herziening sociale zekerheid

Op dinsdag 24 januari stemt de Kamer over het plaatsen van een behandelvoorbehoud op een voorstel van de Europese Commissie over de herziening van de verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels. Het voorstel zal EU-regelgeving actualiseren op het gebied van werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij langdurige zorg, toegang van economisch inactieve burgers tot sociale voordelen, coördinatie sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers en gezinstoeslagen. Het voorstel zal bestaande regelgeving over de exporteerbaarheid van kinderbijslag niet aanpassen. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de verordening van dusdanig belang, dat zij graag met de regering nadere afspraken maakt over de wijze waarop de Kamer over de onderhandelingen in Brussel wordt geïnformeerd. Een speciaal overleg om afspraken te maken zal naar verwachting half februari plaatsvinden.

Week 7

Kamer let op coordinatie sociale zekerheidsstelsels in Europa

Op 13 december jl. heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd waarin de bestaande verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels zal worden herzien. Het gaat hier om een actualisatie op het gebied van werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij langdurige zorg, toegang van economisch inactieve burgers tot sociale uitkeringen, coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers en gezinstoeslagen. Regelgeving over de exporteerbaarheid van kinderbijslag zal niet worden aangepast. Dit voorstel is het tweede deel van het arbeidsmobiliteitspakket. Het eerste deel is in maart 2016 al gepubliceerd en gaat in op de herziening van de detacheringsrichtlijn. Ten minste een derde van de parlementen is tegen dit voorstel en heeft een gele kaart getrokken.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de verordening van dusdanig belang, dat zij graag met de regering nadere afspraken maakt over de wijze waarop de Kamer over de onderhandelingen in Brussel wordt geïnformeerd. Daarom heeft zij een behandelvoorbehoud geplaatst. Hiermee geeft ze aan dat ze specifieke informatie-afspraken met de regering wil maken die niet alleen procesmatig van aard zijn (bijvoorbeeld over het periodiek sturen van een voortgangsrapportage door de regering) maar ook inhoudelijk. Zolang de afspraken nog niet gemaakt zijn kan de regering geen onomkeerbare stappen zetten in het onderhandelingsproces in Brussel.

Sociaal beleid in Europa

Op 3 maart zal de eerste Sociale Raad onder Maltees voorzitterschap plaatsvinden. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen debatteren over het Europees Semester. Daarnaast zal de Raad conclusies aannemen over de Jaarlijkse Groei Analyse en over het vergroten van vaardigheden van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. De Europese Commissie zal het tweede deel van het arbeidsmobiliteitspakket over de herziening coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels presenteren. Dit voorstel is een prioritair dossier voor de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zal geen algemeen overleg plaatsvinden, de leden zullen wel schriftelijke vragen stellen.

Week 8

Sociaal Europa

Op 3 maart zal de eerste Sociale Raad onder Maltees voorzitterschap plaatsvinden. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen debatteren over het Europees Semester. Daarnaast zal de Raad conclusies aannemen over de Jaarlijkse Groei Analyse en over het vergroten van vaardigheden van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. De Europese Commissie zal het tweede deel van het arbeidsmobiliteitspakket over de herziening coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels presenteren. Dit voorstel is een prioritair dossier voor de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze heeft er een behandelvoorbehoud op geplaatst en informatie afspraken over proces en inhoud gemaakt. Er zal geen algemeen overleg plaatsvinden, de leden kunnen wel schriftelijke vragen stellen.

Week 12

Werk lonend maken in de Europese Unie

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Europa komen op 3 en 4 april op Malta bij elkaar om van gedachten te wisselen over het lonend maken van werk. De ministers zullen daarbij specifiek praten over een aantal deelaspecten zoals het verbeteren van vaardigheden, het ververbeteren van arbeidsmobiliteit en het bevorderen van sociale inclusie. De commissie SZW kan tot 21 maart schriftelijke vragen stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van het kabinet op de informele Sociale Raad.

Week 23

Mogelijk akkoord herziening detacheringsrichtlijn

De Sociale Raad zal, zoals het nu ernaar uitziet, tot een akkoord komen over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Bij het uitkomen van deze richtlijn in maart 2016 hebben elf parlementen een negatief oordeel over de subsidiariteit gegeven. Dit was genoeg om een gele kaart te trekken. Desondanks heeft de Europese Commissie het voorstel gehandhaafd. Het Maltese voorzitterschap heeft hard aan dit dossier getrokken, zodat ze een akkoord aan de ministers van Sociale Zaken wil voorleggen. Het Europees Parlement, dat medewetgever is, zal na de zomer haar standpunt innemen. Andere onderwerpen op de Sociale Raad, die 15 juni vergadert, zijn herziening van de Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels, Toegankelijkheidsakte en het Europees Semester met de landenspecifieke aanbevelingen. De commissie Sociale Zaken zal ter voorbereiding van deze raad overleggen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Week 24

Kamer zit bovenop vaderschapsverlof

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht om onder andere het vaderschapsverlof uit te breiden naar 10 dagen. Daarnaast stelt de Commissie voor om het bestaande recht op ouderschapsverlof uit te breiden totdat kinderen 12 jaar zijn en is er de mogelijkheid tot het opnemen van vijf dagen zorgverlof om voor een ziek familielid te zorgen. Met deze voorstellen wil de Commissie een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken voor vrouwen en mannen met zorgtaken. Ook moet het voorstel zorgen dat vrouwen en mannen de ruimte krijgen om door participatie op de arbeidsmarkt economische zelfstandigheid te verwerven. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit een belangrijk onderwerp en wil met de minister extra afspraken maken, zodat ze goed geïnformeerd zal worden over de lopende onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. De commissie SZW bekijkt ook nog de subsidiariteit van het voorstel, waar het gaat om de vraag of overtuigend is aangetoond dat Europees optreden voordelen heeft, ten opzichte van nationaal beleid.