Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 23

Mogelijk akkoord herziening detacheringsrichtlijn

De Sociale Raad zal, zoals het nu ernaar uitziet, tot een akkoord komen over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Bij het uitkomen van deze richtlijn in maart 2016 hebben elf parlementen een negatief oordeel over de subsidiariteit gegeven. Dit was genoeg om een gele kaart te trekken. Desondanks heeft de Europese Commissie het voorstel gehandhaafd. Het Maltese voorzitterschap heeft hard aan dit dossier getrokken, zodat ze een akkoord aan de ministers van Sociale Zaken wil voorleggen. Het Europees Parlement, dat medewetgever is, zal na de zomer haar standpunt innemen. Andere onderwerpen op de Sociale Raad, die 15 juni vergadert, zijn herziening van de Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels, Toegankelijkheidsakte en het Europees Semester met de landenspecifieke aanbevelingen. De commissie Sociale Zaken zal ter voorbereiding van deze raad overleggen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Week 24

Kamer zit bovenop vaderschapsverlof

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht om onder andere het vaderschapsverlof uit te breiden naar 10 dagen. Daarnaast stelt de Commissie voor om het bestaande recht op ouderschapsverlof uit te breiden totdat kinderen 12 jaar zijn en is er de mogelijkheid tot het opnemen van vijf dagen zorgverlof om voor een ziek familielid te zorgen. Met deze voorstellen wil de Commissie een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken voor vrouwen en mannen met zorgtaken. Ook moet het voorstel zorgen dat vrouwen en mannen de ruimte krijgen om door participatie op de arbeidsmarkt economische zelfstandigheid te verwerven. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit een belangrijk onderwerp en wil met de minister extra afspraken maken, zodat ze goed geïnformeerd zal worden over de lopende onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. De commissie SZW bekijkt ook nog de subsidiariteit van het voorstel, waar het gaat om de vraag of overtuigend is aangetoond dat Europees optreden voordelen heeft, ten opzichte van nationaal beleid.

Week 41

Sociale Raad streeft naar akkoord detacheringsrichtlijn

Op 12 oktober 2017 zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in debat gaan met de minister van SZW in een algemeen overleg over de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 23 oktober zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere het vaststellen van een onderhandelingsmandaat voor de Raad inzake de herziening van de detacheringsrichtlijn. Daarnaast zal op onderdelen een onderhandelingsmandaat voor de wijziging coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels vastgesteld worden, evenals een 'interinstitutionele afkondiging' (een gezamenlijke verklaring tussen Europees Parlement, Raad en Europese Commissie) over de Europese Sociale Pijler.

Ook zal naar alle waarschijnlijkheid gesproken worden over de toekomst van de Europese Unie voor wat betreft sociaal beleid, gezien de naderende Sociale Top van regeringsleiders op 17 november in Gothenburg, Zweden.

Week 47

Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Op 22 november om 15.00 uur zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gaan met de rapporteur Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement, Agnes Jongerius (S&D / PvdA). Zij zal de laatste stand van zaken toelichten van de onderhandelingen in de zogenaamde ‘triloog’ tussen Europees Parlement, Europese Commissie en Raad. Namens het EP voert Agnes Jongerius de onderhandelingen als rapporteur, en dus heeft zij goed zicht op het krachtenveld in het EP, de Raad en bij nationale parlementen.

De Raad is op 23 oktober jl. akkoord gegaan met het onderhandelingsmandaat op basis waarvan het Estse voorzitterschap nu namens de lidstaten onderhandelt met het EP, dat op 16 oktober akkoord ging met het rapport van de rapporteurs. Op het oorspronkelijke EU-voorstel van de Europese Commissie, dat in maart 2016 is verschenen, heeft meer dan 1/3 van de - met name Oost-Europese - nationale parlementen een subsidiariteitsbezwaar ingediend bij de Europese Commissie. Daarmee is een gele kaart getrokken. De Europese Commissie heeft het voorstel vervolgens heroverwogen maar is tot de conclusie gekomen dat de richtlijn niet in strijd is met het subsidiariteitsprincipe. Het Nederlandse parlement had overigens geen subsidiariteitsbezwaren, de Tweede Kamer heeft wel heel regelmatig van gedachten gewisseld met de minister over deze richtlijn.

Week 48

Woordvoerders SZW bespreken Sociale Raad

Op 30 november a.s. vindt een algemeen overleg tussen de woordvoerders van de fracties met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats over de Sociale Raad op 7 december 2017. Geagendeerd zijn de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en de toegankelijkheidsakte ('richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten'), waarop respectievelijk tot een deelakkoord en tot een geheel onderhandelingsmandaat besloten zal worden.

Daarnaast staan voortgangsrapportages op de agenda over de richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid en de richtijn evenwicht tussen werk en privéleven. Op dit laatste heeft de Kamer een negatief subsidiariteitsoordeel aan de Europese Commissie gestuurd. Het antwoord hierop van de Europese Commissie zal ook geagendeerd zijn.

Verder zal teruggeblikt worden op de Sociale Top van regeringsleiders van 17 november jl. en zal gesproken worden over het nieuwe actieplan van de Europese Commissie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Mogelijk dat ook gesproken wordt over de detacheringsrichtlijn, waarover de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 november een gesprek hebben gevoerd met de rapporteur in het Europees Parlement op dit dossier, mevrouw Jongerius.