Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 47

Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Op 22 november om 15.00 uur zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gaan met de rapporteur Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement, Agnes Jongerius (S&D / PvdA). Zij zal de laatste stand van zaken toelichten van de onderhandelingen in de zogenaamde ‘triloog’ tussen Europees Parlement, Europese Commissie en Raad. Namens het EP voert Agnes Jongerius de onderhandelingen als rapporteur, en dus heeft zij goed zicht op het krachtenveld in het EP, de Raad en bij nationale parlementen.

De Raad is op 23 oktober jl. akkoord gegaan met het onderhandelingsmandaat op basis waarvan het Estse voorzitterschap nu namens de lidstaten onderhandelt met het EP, dat op 16 oktober akkoord ging met het rapport van de rapporteurs. Op het oorspronkelijke EU-voorstel van de Europese Commissie, dat in maart 2016 is verschenen, heeft meer dan 1/3 van de - met name Oost-Europese - nationale parlementen een subsidiariteitsbezwaar ingediend bij de Europese Commissie. Daarmee is een gele kaart getrokken. De Europese Commissie heeft het voorstel vervolgens heroverwogen maar is tot de conclusie gekomen dat de richtlijn niet in strijd is met het subsidiariteitsprincipe. Het Nederlandse parlement had overigens geen subsidiariteitsbezwaren, de Tweede Kamer heeft wel heel regelmatig van gedachten gewisseld met de minister over deze richtlijn.

Week 48

Woordvoerders SZW bespreken Sociale Raad

Op 30 november a.s. vindt een algemeen overleg tussen de woordvoerders van de fracties met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats over de Sociale Raad op 7 december 2017. Geagendeerd zijn de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en de toegankelijkheidsakte ('richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten'), waarop respectievelijk tot een deelakkoord en tot een geheel onderhandelingsmandaat besloten zal worden.

Daarnaast staan voortgangsrapportages op de agenda over de richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid en de richtijn evenwicht tussen werk en privéleven. Op dit laatste heeft de Kamer een negatief subsidiariteitsoordeel aan de Europese Commissie gestuurd. Het antwoord hierop van de Europese Commissie zal ook geagendeerd zijn.

Verder zal teruggeblikt worden op de Sociale Top van regeringsleiders van 17 november jl. en zal gesproken worden over het nieuwe actieplan van de Europese Commissie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Mogelijk dat ook gesproken wordt over de detacheringsrichtlijn, waarover de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 november een gesprek hebben gevoerd met de rapporteur in het Europees Parlement op dit dossier, mevrouw Jongerius.

Week 10

Werk- en priveleven besproken

De woordvoerders van de fracties in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreken met minister Koolmees de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid die op 15 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt.

Het belangrijkste thema op de agenda van de Raad is de richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven waarop het Bulgaars EU-voorzitterschap een akkoord wil bereiken. De commissie SZW heeft de subsidiariteit van dit voorstel als negatief beoordeeld. Ook het kabinet vindt de subsidiariteit onvoldoende onderbouwd.

Tevens zal een beleidsdebat over Sociaal Europa post-2020 gevoerd worden dat zich hoofdzakelijk zal richten op de sociale dimensie van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader.

Week 15

Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Op donderdag 12 april komt Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, naar Den Haag voor een werkbezoek. In de Tweede Kamer zal ze met leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer spreken over drie  voorstellen die recent onder de noemer “sociale rechtvaardigheidspakket” door de commissie gepubliceerd zijn. Deze betreffen onder meer het instellen van een EU-arbeidsautoriteit die bij moet dragen aan een betere samenwerking van nationale arbeidsinspecties, en een richtlijnvoorstel gericht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Tot slot is een aanbeveling gedaan voor betere  toegang tot sociale bescherming voor werknemers met name ook die met niet-reguliere arbeidscontracten. De aanbeveling stelt dat ook zelfstandigen (zzp-ers) toegang moeten krijgen tot sociale bescherming waarbij ze voor werkloosheid zelf de keuze moeten hebben om zich hiertegen al dan niet te verzekeren.

Week 17

Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Op woensdag 25 april vindt in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg plaats gewijd aan het behandelvoorbehoud dat is ingesteld op het EU-voorstel tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Doel van een behandelvoorbehoud is de Kamer in staat te stellen om vroegtijdig het politieke belang van een nieuw EU-voorstel met het kabinet te bespreken en informatieafspraken te maken waarmee de Kamer zicht kan houden op de verdere onderhandelingen in Brussel.

De Europese Arbeidsautoriteit zal zich naar verwachting vooral gaan richten op het bevorderen van grensoverschrijdende operationele samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties. Dit om tot een betere handhaving van EU-regels op het vlak van arbeidsmobiliteit te komen en fraude te voorkomen en bestrijden.

Week 24

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid besproken

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg  ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid met minister Koolmees van SZW gepland. Het Bulgaars Raadsvoorzitterschap zet hoog in voor de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 juni 2018. Op drie grote dossiers zal getracht worden een akkoord te bereiken om eindonderhandelingen (“trilogen”) met de Europees Parlement en Europese Commissie aan te gaan en nog voor het einde van deze zittingsperiode af te ronden. Het betreft (een update van) de coördinatieverordening sociale zekerheid, de richtlijn werk-privéleven en de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De coördinatieverordening is een van de oudste stukken EU-wetgeving op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. De verordening regelt dat mensen die tijdelijk gaan werken in een andere lidstaat, opgebouwde werknemersrechten onder voorwaarden kunnen meenemen. Het betreft coördinatie van de 28 zeer uiteenlopende sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten, geen harmonisatie.