Veiligheid en Justitie

Week 40

Technische briefing Europees asielsysteem

Op 4 oktober wordt een besloten technische briefing georganiseerd voor de woordvoerders Asielzaken over de Europese plannen voor hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Op 13 juli heeft de Europese Commissie een wetgevend pakket aan voorstellen gepubliceerd over deze hervorming. Het betreft een herziening van de huidige opvangrichtlijn, voorstellen voor een kwalificatieverordening, een procedureverordening en een verordening over een gemeenschappelijk Europees hervestigingskader. Met deze voorstellen zal het gemeenschappelijk Europees Asielstelsel verder worden geharmoniseerd. De briefing zal worden verzorgd door de Europese Commissie en het ministerie van V&J.

Week 41

Kamer debatteert over vluchtelingencrisis en Europees OM

Op 13  en 14 oktober vergaderen de Europese ministers van justitie over migratie en veiligheid. Op de agenda staan voorstellen tot herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid, de instelling van een Europees hervestigingskader en het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De Nederlandse inzet op deze top wordt op 12 oktober door de commissie V&J besproken in een algemeen overleg. Eerst zullen de justitiewoordvoerders van gedachten wisselen met de minister over onder andere terrorisme en het EOM. De Kamer heeft vlak voor de zomer nog een motie aangenomen, waarin het zich uitspreekt tegen het EOM. Daarna zullen de migratiewoordvoerders met de staatssecretaris spreken over de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Op de top zal naar verwachting van de staatssecretaris het achterblijven van de uitvoering van gemaakte afspraken uitblijven. Het gaat dan om hervestiging en relocatie van vluchtelingen en het aanleveren van voldoende personeel in onder meer Griekenland.

Week 45

Parlementair behandelvoorbehoud hervorming Europees asielstelsel

De Europese Commissie heeft deze zomer voorgesteld de Europese regels rondom de opvang van asielzoekers ingrijpend te hervormen. Ook het Nederlandse vreemdelingenrecht zal hierdoor worden gewijzigd. Verder heeft de Commissie een nieuwe Europese wet voor de verdeling van asielzoekers over Europa gepresenteerd. De Kamer heeft 2 november besloten een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op dit hervormingspakket van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS). De regering is daarbij verzocht voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in Brussel. Op 17 november 2016 bespreekt de commissie voor Veiligheid en Justitie het pakket met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarbij wordt onder meer gesproken over de informatievoorziening aan de Kamer gedurende de komende onderhandelingen met de andere lidstaten.

In juni 2016 plaatste de Kamer al een behandelvoorbehoud op eerdere voorstellen voor hervorming van het GEAS. Zie voor een overzicht van de Europese activiteiten van de Commissie V&J en de afspraken die met de regering zijn gemaakt deze pagina.

Week 46

Terrorisme en veiligheid centraal tijdens EU justitiedebat

Terrorismebestrijding en veiligheid is mede door de open grenzen binnen het Schengengebied een transnationaal fenomeen geworden. De Europese lidstaten werken daarom met elkaar samen in het uitwisselen van informatie, het tegengaan van radicalisering en het aanpakken van terrorismefinanciering. Deze samenwerking verloopt echter moeizaam. Dit heeft te maken met technische en juridische aspecten, maar ook met commitment en vertrouwen in elkaars politie- en veiligheidsdiensten. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie spreekt op donderdag 17 november met de minister van V&J over deze onderwerpen, in aanloop naar de top van Europese ministers van justitie de volgende dag. Op de agenda staat onder meer de voortgang van verschillende actieplannen, de voorbereiding van een Europees overleg met de internetindustrie over het verwijderen van online content verspreidt door de Islamitische Staat en het delen van passagiersgegevens.

Behandelvoorbehoud hervorming Europees asielstelsel

De Europese Commissie heeft deze zomer voorgesteld de Europese regels rondom de opvang van asielzoekers ingrijpend te hervormen. Ook het Nederlandse vreemdelingenrecht zal hierdoor worden gewijzigd. Verder heeft de Commissie een nieuwe Europese wet voor de verdeling van asielzoekers over Europa gepresenteerd. De Kamer heeft 2 november besloten een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op dit hervormingspakket van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS). Op die manier kunnen er extra informatieafspraken worden gemaakt. De regering is daarbij verzocht voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in Brussel. Op 17 november 2016 bespreekt de commissie voor Veiligheid en Justitie het pakket met staatssecretaris Dijkhoff tijdens een gecombineerd overleg over de JBZ-Raad en het GEAS-pakket. Daarbij wordt onder meer gesproken over de informatievoorziening aan de Kamer gedurende de komende onderhandelingen met de andere lidstaten. Ook andere migratieonderwerpen komen aan de orde, waaronder een voorstel voor een Europees registratiesysteem voor visumvrij reizen (ETIAS) dat binnenkort wordt gepresenteerd.

In juni 2016 plaatste de Kamer al een behandelvoorbehoud op eerdere voorstellen voor hervorming van het GEAS. Zie voor een overzicht van de Europese activiteiten van de Commissie V&J en de afspraken die met de regering zijn gemaakt deze pagina.

Week 47

Meer Europese zeggenschap over strafrecht?

Mag de EU zelf strafzaken onderzoeken en voor de rechter brengen of blijft dat een exclusieve bevoegdheid van lidstaten? Over die vraag gaat de Kamercommissie V&J met minister Ard van der Steur volgende week in debat naar aanleiding van een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Dat voorstel roept een Europees Openbaar Ministerie in het leven dat in samenwerking met nationale OM’s strafzaken gaat opsporen en vervolgen. Het Europees OM zal zich beperken tot ernstige fraude met Europese subsidies. Sinds 2013 wordt al over het Europees OM onderhandeld en het ziet er naar uit dat in december de lidstaten een akkoord zullen bereiken. De Tweede Kamer is zeer kritisch over dit idee, omdat het de nationale soevereiniteit inperkt. De Kamer heeft daarom een gele kaart getrokken en een aantal moties aangenomen waar het zich tegen de oprichting van het Europees OM uitspreekt. In het debat van volgende week zal de Kamer zich een oordeel vormen over de definitieve tekst.

Week 49

Akkoord Europees OM: ja of nee?

Op 8 en 9 december spreken de Europese ministers van justitie en migratiezaken met elkaar over Europese samenwerking. Op de agenda staan onder meer het Europees OM, terrorismebestrijding, hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en gespreide opvang van vluchtelingen in de EU. De commissie V&J overlegt op 7 december met minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff over hun inzet. Naar verwachting zullen de Europese ministers stemmen over het voorstel voor invoering van een Europees OM. Nederland en enkele andere lidstaten zullen waarschijnlijk tegen stemmen.

Week 8

Nieuwe cookieregels en online privacy

De Europese Commissie introduceerde vorige maand gebruiksvriendelijkere cookie-muren en een verbod voor internetcommunicatiediensten als WhatsApp, Facebook en Gmail om mee te lezen in privéberichten. Over deze nieuwe e-Privacyregels debatteert de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie volgende week met minister Kamp van Economische Zaken. De Kamer vindt de nieuwe regels van groot politiek belang en heeft daarom een behandelvoorbehoud geplaatst om afspraken te maken over de Nederlandse onderhandelingsinzet in Brussel. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de informatievoorziening aan de Kamer op dit dossier. Naar verwachting heeft het e-Privacyvoorstel een lange behandelduur vanwege de grote en uiteenlopende belangen die de IT-industrie, consumenten- en privacyorganisaties hebben. De Europese Commissie wil desalniettemin deze regels al vanaf 2018 laten gelden. Als het voorstel eenmaal is aangenomen, zullen zij direct van kracht zijn en is er geen sprake meer van een nationaal implementatietraject. De Kamer wil daarom in een vroeg stadium al vinger aan de pols houden in dit dossier.

Week 12

Migratie en terrorismebestrijding centraal tijdens Europese Justitie Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017 staan migratie en terrorismebestrijding opnieuw centraal. Discussies zijn voorzien over de hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, gegevensuitwisseling en de omgang met terugkerende IS-strijders. Ook zijn er ontwikkelingen op het voorstel voor oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De Europese Raad heeft op 9 en 10 maart toestemming gegeven aan de lidstaten om een kopgroep te vormen die het EOM met elkaar zullen invoeren. Nederland heeft zich vooralsnog niet bij deze kopgroep aangesloten. De justitiewoordvoerders zullen voor overleg met de regering over deze onderwerpen schriftelijke inbreng leveren op maandag 20 maart 2017.

Week 20

Solidariteit in asielbeleid en Europees OM centraal tijdens EU-justitie debat

Op de agenda van de JBZ-Raad staat de voortgang van de discussie over solidariteit tussen de lidstaten in het Europese asielbeleid. Hierover wordt binnen Europa zeer verschillend gedacht. De migratiewoordvoerders zullen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie spreken over dit onderwerp en over andere lopende dossiers op migratiegebied. De justitiewoordvoerders zullen met de minister spreken over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie. Een kopgroep van 16 lidstaten zal via nauwere samenwerking het EOM invoeren. In Nederland moet nog het definitieve besluit over deelname vallen. Verder spelen er op justitieterrein op dit moment uiteenlopende onderwerpen in de EU, waaronder terrorisme, auteursrecht en faillissementswetgeving.

Week 23

Akkoord op EOM

De justitieministers zullen op 8 en 9 juni politieke akkoorden sluiten over drie wetgevende voorstellen die prioriteit hebben voor de Kamer: het Europees Openbaar Ministerie, strafrechtelijke bestrijding van witwassen, levering van online inhoud. Daarnaast worden conclusies aangenomen over interoperabiliteit van databanken en zijn er debatten voorzien over e-evidence, kindontvoeringen en insolventierecht.

De migratieministers zullen tijdens deze Raadsvergadering de stand van zaken op de diverse voorstellen voor hervorming van het Europese asielstelsel bespreken. Ook de actuele situatie op het gebied van migratie komt aan de orde. Naar verwachting zullen de ministers verder een politiek akkoord bereiken over het nieuwe reisautorisatiesysteem ETIAS, dat de Kamer als prioriteit heeft aangemerkt.