Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 23

Obesitas kinderen en samenwerking gezondheidssystemen in de EU

De minsters van gezondheid zullen op 16 juni raadsconclusies aannemen over obesitas bij kinderen waarbij wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het overgewichtbeleid (productverbetering, kindermarketing, de wijkaanpakken, het scholenprogramma, etc). Ook zal de Raad conclusies aannemen over de structurele samenwerking tussen gezondheidssystemen in de EU lidstaten. Met deze raadsconclusies beoogt het voorzitterschap enkele concrete acties te formuleren rondom samenwerking tussen lidstaten inzake inkoop of aanbesteding van medische technologie en dan met name geneesmiddelen. De Toegankelijkheidsakte is een prioritair dossier voor de commissie VWS. Dit dossier wordt behandeld in de Sociale Raad. Daar zal het Maltese voorzitterschap een voortgangsrapportage van de onderhandelingen presenteren. De commissie VWS kan, ter voorbereiding op deze Raad, schriftelijke vragen stellen aan de minister van VWS.

Week 27

Alcohol in Europa

Eén van de prioriteiten van Estland, dat per 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie zal bekleden, is de bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol. Tijdens het voorzitterschap wil Estland inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot etikettering van alcoholische dranken, alcoholmarketing en grensoverschrijdende handel. De Europese Commissie roept de industrie op tot zelfregulering en is terughoudend met wetgeving op dit punt. De ministers van Gezondheid zullen van gedachten wisselen over het schadelijk gebruik van alcohol. Daarnaast zullen de ministers van gedachten wisselen over eHealth, ofwel gezondheid in de digitale samenleving. Alhoewel gezondheidssystemen tot de nationale competentie van de lidstaten behoren, kan coördinatie en samenwerking tussen listaten van belang zijn om eisen te stellen aan digitale zorg. De commissie VWS zal ter voorbereiding van deze informele raad met de minister spreken over deze onderwerpen.