Economische Zaken

Week 19

Veel vis op Maltese Landbouw- en visserijraad

Op dinsdagavond 9 mei spreken de landbouw- en visserijwoordvoerders met de staatssecretaris van Economische Zaken over diens inzet bij de Landbouw- en visserijraad van 11 mei. Tijdens de raad zal onder andere worden gesproken over een nieuwe verordening inzake technische visserijmaatregelen. De staatssecretaris spreekt in de geannoteerde agenda zijn teleurstelling uit over het voorliggende besluit om de toelating van pulstechniek over te laten aan de regio, in plaats van dit op Europees niveau te regelen. Pulskor een duurzamere methode dan de gangbare boomkortechniek. Hoewel de staatsecretaris zich wel kan vinden in de overige maatregelen uit de verordening, is hij voornemens zich te onthouden van stemming. Verder wil Voorzitter Malta maatregelen bespreken om de ernstige overbevissing op de Middellandse Zee tegen te gaan. Tijdens het algemeen overleg zal waarschijnlijk ook de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan de orde komen. Een consultatie hierover van de Europese Commissie heeft ruim 300.000 reacties opgeleverd, die zullen worden verwerkt in wetgevende voorstellen die begin volgend jaar verwacht worden.

Week 20

Uitdagingen van klimaatverandering

De Europese ministers van landbouw ontmoeten elkaar van 21 tot 23 mei in Malta om te praten over de uitdagingen van klimaatverandering voor de landbouw. Hoewel in Noord-Europa stijgende temperaturen mogelijk een positief effect hebben in de vorm van grotere opbrengsten als gevolg van een langer seizoen, kan het omgekeerde verwacht worden voor de zuidelijke lidstaten. De Landbouwministers zullen met elkaar hun ideeën over dit onderwerp uitwisselen, met speciale aandacht voor innovatie op dit punt. De landbouwwoordvoerders kunnen tot maandagmiddag 15 mei vragen stellen aan de staatssecretaris van Economische Zaken over zijn inzet bij deze informele Raad in een schriftelijk overleg.

Week 23

Voorstellen biologische landbouw gestrand

Na meer dan 3 jaar onderhandelen en 17 trilogen (overleggen tussen Raad, Commissie en Parlement), lijken de voorstellen inzake de bevordering van biologische landbouw gestrand. De lidstaten zijn het niet eens geworden over een compromistekst van het Maltees Voorzitterschap, bedoeld als uiterste poging om tegmoet te komen aan de wensen van het Europees Parlement. De stand van zaken zal worden besproken op de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 juni. Ongetwijfeld zal ook de resolutie van het Europees Parlement aan de orde komen, waarmee zij een voorstel tot versimpeling van de vergroeningsmaatregelen heeft verworpen. Het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden, is hiermee van de baan. De Tweede Kamer heeft eerder al een motie aangenomen waarin zij zich ook tegen dit verbod verzette. In de Tweede Kamer bespreken de landbouwwoordvoerders de inzet van de regering met de staatssecretaris van EZ op woensdag 7 juni.

Week 28

Na drie jaar akkoord biologische landbouw

De Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten hebben drie jaar na publicatie van de voorstellen een akkoord bereikt over biologische landbouw. De voorstellen stuitten aanvankelijk op veel weerstand, met name van de biologische sector, omdat deze volgens hen het moeilijker maakten om aan de Europese eisen te voldoen, terwijl de voorstellen bedoeld waren om biologsche productie te stimuleren. Ook de Tweede Kamer is gedurende het proces kritisch geweest en kan aanstaande maandag 10 juli in een schriftelijk overleg vragen stellen over de bereikte resultaten aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli, ter voorbereiding waarvan het SO dient, staat verder de jaarlijkse stand van zaken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Op basis hiervan doet de Commissie in het najaar voorstellen voor de zogenaamde vangstmogelijkheden voor verschillende vissoorten in 2018. Ook zal de Europese Commissie verslag doen van de uitkomsten van de openbare consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarop ruim 320.000 reacties zijn binnengekomen. De staatssecretaris heeft een uitgebreide brief naar de Kamer gestuurd met zijn inzet voor het GLB na 2020, waarover de woordvoerders hun eerste vragen kunnen stellen in het SO. In het najaar zal hier nog uitgebreider met het kabinet over gesproken worden.

"e-Stonia" wil vrij verkeer van data in de EU

De EU kent al vrij verkeer van personen en goederen, maar Estland wil daar graag "vrij verkeer van data" aan toevoegen. Op 17 juli organiseert het een informele Raad Concurrentievermogen en Telecom die geheel over dit onderwerp zal gaan. Estland heeft op 1 juli het halfjaarlijks roulerende EU-voorzitterschap overgenomen van Malta. Estland, "e-Stonia", staat bekend om zijn vooraanstaande positie op het gebied van ICT. De regering van het land maakte al in de jaren negentig, kort na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, de strategische keuze om hier sterk op in te zetten.

Estland ziet vrij verkeer van data over de landsgrenzen heen als een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de digitale interne markt, een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie Juncker. Locatie-afhankelijke belemmeringen voor dataverkeer worden weggenomen. Het land wil onder meer duidelijkheid creëren over data ownership en afspraken maken over veilige uitwisseling en opslag van data. Daarnaast wil het inzetten op het ontwikkelen van de handel in goederen en diensten via internet, het verbeteren van digitale publieke dienstverlenening over de grenzen heen.

Toekomst Europese onderzoeksfinanciering

De toekomstige financiering van Europees onderzoek en innovatie staat centraal tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen, die op 24-25 juli in Tallinn, Estland, plaats zal vinden. Ook zal tijdens deze Raad gesproken worden over de tussenevaluatie van Horizon 2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Estse voorzitterschap wil onder andere spreken over de brede impact en maatschappelijke waarde van Europees onderzoek. Ook streeft het Estse EU-voorzitterschap er naar om bij te dragen aan het creëren van een eenvoudiger en meer coherent financieringsprogramma. In de Tweede Kamer zal dit worden voorbereid door een schriftelijk overleg op 17 juli 2017.

Week 40

Duurzame ontwikkeling en Fipronil op de agenda

Ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 9 en 10 oktober 2017 in Luxemburg voeren de woordvoerders van de commissie voor Economische Zaken op woensdag 4 oktober 2017 een Algemeen Overleg met minister Kamp van Economische Zaken. Niet alleen de voorbereiding van de Raad staat op de agenda van dit overleg maar ook de verlenging van de goedkeuring van de stof glyfosaat en de aanpassing van de voorwaarden aan het gebruik van neonicotinoïden (insecticiden).

Tijdens de Raad komen de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor landbouw onder meer te spreken over de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee voor 2018. Ook wordt van gedachten gewisseld over marktontwikkelingen, en over de gevolgen van de uitvoering van de Agenda-2030 voor duurzame ontwikkeling voor het Europese landbouwbeleid.

Voor de Raad staat tevens geagendeerd het resultaat van de ministeriële bijeenkomst op hoog niveau over de follow-up van de gebeurtenissen rondom fipronil in eieren afgelopen zomer. Deze bijeenkomst vond op 26 september 2017 plaats in Brussel.

Week 44

Landbouwministers buigen zich over duurzaam gebruik van pesticiden en bodem

Duurzaam gebruik van pesticiden en duurzaam bodemgebruik zijn de twee voornaamste onderwerpen waarover de ministers van landbouw van de EU-lidstaten op 6 en 7 november met elkaar in discussie gaan. Over pesticiden ligt een verslag voor van de Europese Commissie, bij bodemgebruik gaat het om de invulling van de Verenigde Naties-Millenniumdoelstellingen voor 2030.

De Landbouwraad zal schriftelijk worden voorbesproken met de landbouwwoordvoerders in de commissie Europese Zaken.