Economische Zaken

Week 7

Slimmer aanbesteden en consumenten online beter beschermen

Publieke aanbestedingen kunnen in veel EU-lidstaten een stuk efficiënter worden door procedures digitaal en inzichtelijker te maken. Ook kan de informatievoorziening beter en kunnen trainingen voor ambtenaren en het mkb verdere verbetering geven. Dat schrijft een werkgroep die in opdracht van de Europese ministers van Economische Zaken best practices in de lidstaten heeft onderzocht. Het initiatief voor een reeks van deze thematische onderzoeken komt van de Raad Concurrentievermogen. Die vroeg zich in februari 2016 onder Nederlands voorzitterschap af hoe lidstaten de Europese aanbevelingen over economisch beleid beter konden uitvoeren. Tijdens de Raad Concurrentievermogen van 20 februari houden de ministers een thematisch debat over dit deelonderwerp.

Consumentenbescherming op online markten is een ander onderwerp waar de ministers zich over buigen. De Raad zal een onderhandelingsstandpunt aannemen over de bevoegdheden die nationale consumentenautoriteiten minimaal nodig hebben om effectief te kunnen optreden op de digitale markt. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie ging in Nederlandse ogen te ver. Zo zou de ACM dan de bevoegdheid moeten krijgen om consumenten een schadevergoeding toe te wijzen als een online aanbieder over de schreef gaat. In Nederland is dat geen zaak voor de ACM, maar voor de rechter. De rest van de Raad is het met Nederland eens dat consumentenautoriteiten die bevoegdheid niet per se hoeven te hebben. Ook de bevoegdheid om boetes op te leggen aan overtreders, wat de ACM in Nederland wel mag, is geen noodzakelijkheid. Het Europees Parlement stemt in maart over zijn standpunt over dit EU-voorstel. Daarna gaan het Europees Parlement en de Raad met elkaar in onderhandeling over een compromis.

Week 8

Commissie vraagt input voor toekomstig landbouwbeleid

Hoe moet het toekomstige Europese Landbouwbeleid eruit zien? De Europese Commissie heeft een aantal mogelijke scenario's uitgedacht en nodigt iedereen uit om via een online consultatie hierover mee te denken. De reactietermijn loopt tot begin mei, maar de Commissie heeft nu al zo'n 10.000 reacties ontvangen. Een eerste debat over de mogelijke opties staat op de agenda van de Landbouwraad op 6 maart, waar de landbouwwoordvoerders op woensdag 22 februari over debateren met de staatssecretaris voor Economsiche Zaken.  Mogelijk komt ook de nieuwe compromistekst van het Maltees Voorzitterschap aan de orde inzake biologische landbouw. De onderhandelingen zitten al enige tijd vast, met name vanwege de vraag of biologische producten residuen van pesticiden mogen bevatten. De Nederlandse regering vindt dat biologische boeren niet mogen worden gestraft voor het gebruik van pesticiden van anderen, die door verwaaiing op hun producten terecht komen. De Maltezen hebben voorgesteld om de oorspronkelijke 'zero-tolerance' bepaling hierover te schrappen.

Week 13

Eerste debat nieuwe Kamer over landbouwbeleid

Op 29 maart gaan de nieuwe woordvoerders landbouw en visserij in debat met demissionair staatssecretaris Van Dam over diens inzet bij de Landbouw- en Visserijraad van 3 en 4 april in Luxemburg. Op de agenda van de Raad staan vooralsnog twee onderwerpen. Ten eerste een debat over het zogenaamde omnibusvoorstel. Hiermee wil de Europese Commissie het financieel reglement, waarin de regels voor onder andere de uitvoering van en controle op subsidieprogramma's is vastgelegd, vereenvoudigen. Hoewel dit voorstel behandeld wordt in de ECOFIN-raad, heeft de wijziging ook gevolgen voor de manier waarop landbouwsubsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden beheerd. Daarnaast staat een debat op de agenda over de Ecologische Focusgebieden: in het huidige GLB moeten boeren minstens vijf procent van hun landbouwgrond reserveren als ecologisch focusgebied om in aanmerking te komen voor subsidie. De Europese ministers van Landbouw buigen zich over de vraag of deze regels moeten worden vereenvoudigd.

Week 14

Europese stimulansen voor startups

Tijdens een informele bijeenkomst op Malta spreken de Europese ministers van Economische Zaken over startups en scaleups. Deze categorie mkb-bedrijven ervaart specifieke problemen omdat banken liever investeren in gevestigde, grote bedrijven, en omdat het voor hen relatief veel moeite kost om bij grensoverschrijdende activiteiten rekening te houden met de verschillende btw- en andere regels tussen de lidstaten.

Eind 2016 heeft de Europese Commissie daarom een Starters- en Opschalingsinitiatief gepubliceerd. Hierin staat een overzicht van de verschillende maatregelen waaraan zij werkt om deze problemen op te lossen. Het gaat onder meer om belastingvereenvoudiging (behandeld in de commissie Financiën) en herziening van de Europese Blue Card voor de toelating van kennismigranten (behandeld in de commissie VenJ). De Europese Commissie wil door herschikking van bestaande fondsen € 400 miljoen steken in een durfkapitaalfonds dat in deze bedrijven gaat investeren. Projecten krijgen maximaal een kwart van hun financiering uit dit fonds, de overige driekwart moet steeds komen  van cofinanciering door private partijen.

Deze informele Raad van de ministers die zich bezighouden met concurrentievermogen vindt plaats op 6 april.

Week 19

Veel vis op Maltese Landbouw- en visserijraad

Op dinsdagavond 9 mei spreken de landbouw- en visserijwoordvoerders met de staatssecretaris van Economische Zaken over diens inzet bij de Landbouw- en visserijraad van 11 mei. Tijdens de raad zal onder andere worden gesproken over een nieuwe verordening inzake technische visserijmaatregelen. De staatssecretaris spreekt in de geannoteerde agenda zijn teleurstelling uit over het voorliggende besluit om de toelating van pulstechniek over te laten aan de regio, in plaats van dit op Europees niveau te regelen. Pulskor een duurzamere methode dan de gangbare boomkortechniek. Hoewel de staatsecretaris zich wel kan vinden in de overige maatregelen uit de verordening, is hij voornemens zich te onthouden van stemming. Verder wil Voorzitter Malta maatregelen bespreken om de ernstige overbevissing op de Middellandse Zee tegen te gaan. Tijdens het algemeen overleg zal waarschijnlijk ook de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan de orde komen. Een consultatie hierover van de Europese Commissie heeft ruim 300.000 reacties opgeleverd, die zullen worden verwerkt in wetgevende voorstellen die begin volgend jaar verwacht worden.

Week 20

Uitdagingen van klimaatverandering

De Europese ministers van landbouw ontmoeten elkaar van 21 tot 23 mei in Malta om te praten over de uitdagingen van klimaatverandering voor de landbouw. Hoewel in Noord-Europa stijgende temperaturen mogelijk een positief effect hebben in de vorm van grotere opbrengsten als gevolg van een langer seizoen, kan het omgekeerde verwacht worden voor de zuidelijke lidstaten. De Landbouwministers zullen met elkaar hun ideeën over dit onderwerp uitwisselen, met speciale aandacht voor innovatie op dit punt. De landbouwwoordvoerders kunnen tot maandagmiddag 15 mei vragen stellen aan de staatssecretaris van Economische Zaken over zijn inzet bij deze informele Raad in een schriftelijk overleg.

Week 23

Voorstellen biologische landbouw gestrand

Na meer dan 3 jaar onderhandelen en 17 trilogen (overleggen tussen Raad, Commissie en Parlement), lijken de voorstellen inzake de bevordering van biologische landbouw gestrand. De lidstaten zijn het niet eens geworden over een compromistekst van het Maltees Voorzitterschap, bedoeld als uiterste poging om tegmoet te komen aan de wensen van het Europees Parlement. De stand van zaken zal worden besproken op de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 juni. Ongetwijfeld zal ook de resolutie van het Europees Parlement aan de orde komen, waarmee zij een voorstel tot versimpeling van de vergroeningsmaatregelen heeft verworpen. Het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden, is hiermee van de baan. De Tweede Kamer heeft eerder al een motie aangenomen waarin zij zich ook tegen dit verbod verzette. In de Tweede Kamer bespreken de landbouwwoordvoerders de inzet van de regering met de staatssecretaris van EZ op woensdag 7 juni.

Week 28

"e-Stonia" wil vrij verkeer van data in de EU

De EU kent al vrij verkeer van personen en goederen, maar Estland wil daar graag "vrij verkeer van data" aan toevoegen. Op 17 juli organiseert het een informele Raad Concurrentievermogen en Telecom die geheel over dit onderwerp zal gaan. Estland heeft op 1 juli het halfjaarlijks roulerende EU-voorzitterschap overgenomen van Malta. Estland, "e-Stonia", staat bekend om zijn vooraanstaande positie op het gebied van ICT. De regering van het land maakte al in de jaren negentig, kort na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, de strategische keuze om hier sterk op in te zetten.

Estland ziet vrij verkeer van data over de landsgrenzen heen als een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de digitale interne markt, een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie Juncker. Locatie-afhankelijke belemmeringen voor dataverkeer worden weggenomen. Het land wil onder meer duidelijkheid creëren over data ownership en afspraken maken over veilige uitwisseling en opslag van data. Daarnaast wil het inzetten op het ontwikkelen van de handel in goederen en diensten via internet, het verbeteren van digitale publieke dienstverlenening over de grenzen heen.

Toekomst Europese onderzoeksfinanciering

De toekomstige financiering van Europees onderzoek en innovatie staat centraal tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen, die op 24-25 juli in Tallinn, Estland, plaats zal vinden. Ook zal tijdens deze Raad gesproken worden over de tussenevaluatie van Horizon 2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Estse voorzitterschap wil onder andere spreken over de brede impact en maatschappelijke waarde van Europees onderzoek. Ook streeft het Estse EU-voorzitterschap er naar om bij te dragen aan het creëren van een eenvoudiger en meer coherent financieringsprogramma. In de Tweede Kamer zal dit worden voorbereid door een schriftelijk overleg op 17 juli 2017.

Na drie jaar akkoord biologische landbouw

De Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten hebben drie jaar na publicatie van de voorstellen een akkoord bereikt over biologische landbouw. De voorstellen stuitten aanvankelijk op veel weerstand, met name van de biologische sector, omdat deze volgens hen het moeilijker maakten om aan de Europese eisen te voldoen, terwijl de voorstellen bedoeld waren om biologsche productie te stimuleren. Ook de Tweede Kamer is gedurende het proces kritisch geweest en kan aanstaande maandag 10 juli in een schriftelijk overleg vragen stellen over de bereikte resultaten aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli, ter voorbereiding waarvan het SO dient, staat verder de jaarlijkse stand van zaken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Op basis hiervan doet de Commissie in het najaar voorstellen voor de zogenaamde vangstmogelijkheden voor verschillende vissoorten in 2018. Ook zal de Europese Commissie verslag doen van de uitkomsten van de openbare consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarop ruim 320.000 reacties zijn binnengekomen. De staatssecretaris heeft een uitgebreide brief naar de Kamer gestuurd met zijn inzet voor het GLB na 2020, waarover de woordvoerders hun eerste vragen kunnen stellen in het SO. In het najaar zal hier nog uitgebreider met het kabinet over gesproken worden.

Week 40

Duurzame ontwikkeling en Fipronil op de agenda

Ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 9 en 10 oktober 2017 in Luxemburg voeren de woordvoerders van de commissie voor Economische Zaken op woensdag 4 oktober 2017 een Algemeen Overleg met minister Kamp van Economische Zaken. Niet alleen de voorbereiding van de Raad staat op de agenda van dit overleg maar ook de verlenging van de goedkeuring van de stof glyfosaat en de aanpassing van de voorwaarden aan het gebruik van neonicotinoïden (insecticiden).

Tijdens de Raad komen de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor landbouw onder meer te spreken over de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee voor 2018. Ook wordt van gedachten gewisseld over marktontwikkelingen, en over de gevolgen van de uitvoering van de Agenda-2030 voor duurzame ontwikkeling voor het Europese landbouwbeleid.

Voor de Raad staat tevens geagendeerd het resultaat van de ministeriële bijeenkomst op hoog niveau over de follow-up van de gebeurtenissen rondom fipronil in eieren afgelopen zomer. Deze bijeenkomst vond op 26 september 2017 plaats in Brussel.

Week 44

Landbouwministers buigen zich over duurzaam gebruik van pesticiden en bodem

Duurzaam gebruik van pesticiden en duurzaam bodemgebruik zijn de twee voornaamste onderwerpen waarover de ministers van landbouw van de EU-lidstaten op 6 en 7 november met elkaar in discussie gaan. Over pesticiden ligt een verslag voor van de Europese Commissie, bij bodemgebruik gaat het om de invulling van de Verenigde Naties-Millenniumdoelstellingen voor 2030.

De Landbouwraad zal schriftelijk worden voorbesproken met de landbouwwoordvoerders in de commissie Europese Zaken.