Plenair debat

Week 7

Terugblik debat Staat van de Europese Unie 2019

Op donderdag 7 februari 2019 heeft het jaarlijkse debat plaatsgevonden over de Staat van de Europese Unie, de kabinetsnota over het Nederlandse beleid in en met betrekking tot de EU.  In het debat deelden woordvoerders Europese Zaken  visies over onder andere de migratieaanpak, een veilig Europa, klimaatbeleid en de positie van Nederland in een veranderende Europese Unie. Aan dit debat namen ook de Nederlandse leden van het Europees Parlement deel, waardoor er een debat met zowel de Haagse als de Brusselse invalshoeken ontstond. Namens het kabinet namen minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok deel.

Volgens minister-president Rutte zijn er vijf prioriteiten die in het debat over de toekomst van de Europese Unie naar voren komen. Hieronder bijvoorbeeld de aanpak van migratie, het waarborgen van de algemene veiligheid in Europa en de behoefte voor een beschermende sterke en duurzame economie. Ook was een terugkerend thema in het debat over de Staat van de Unie een effectief klimaatbeleid met de focus op nieuwe doelen voor 2030 en 2050. Tot slot werd gesproken over het veiligstellen van de waarden en belangen van de Europese Unie, en de positie van de Europese Unie in de internationale betrekkingen.

Naast de prioriteiten van het kabinet zijn er meerdere belangrijke onderwerpen aangekaart door de woordvoerders,  zoals het houden aan de begrotingsregels door alle Europese landen, vooral met betrekking tot Italië. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat in de EU-lidstaten kwam meerdere malen ter sprake. Dit thema is door de commissie Europese Zaken aangemerkt als een prioriteit voor 2019.

Het debat over de Staat van de Europese Unie is terug te kijken op https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/staat-van-de-europese-unie-2.

Week 8

Plenaire afronding AO Transparantie

Op woensdagavond 20 februari staat het Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) over de EU-informatievoorziening en transparantie op de agenda van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer.

Het algemeen overleg vond vorige week woensdag 13 februari plaats. In het algemeen overleg spraken de woordvoerders onder andere over  de stand van zaken met betrekking tot de transparantie van wetgeving in de Raad van de Europese Unie.

Week 13

Terugblik en brexitdebat

Op donderdag 28 maart is het plenair debat met de minister-president gepland over de Europese Raad van vorige week, 21 en 22 maart. Eén van de hoofdonderwerpen van deze top was het verzoek van premier May van het Verenigd Koninkrijk om uitstel voor de Brexitdatum te krijgen.

In de conclusies van de Europese Raad in Artikel 50-verband is te lezen dat de regeringsleiders akkoord zijn gegaan met het uitstel: De Europese Raad stemt in met een verlenging tot en met 22 mei 2019, op voorwaarde dat het Lagerhuis volgende week het terugtrekkingsakkoord goedkeurt. Indien het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord volgende week niet goedkeurt, stemt de Europese Raad in met een verlenging tot en met 12 april 2019 en verwacht hij dat het Verenigd Koninkrijk hem vóór deze datum een te volgen koers ter overweging voorlegt.

Week 15

Plenair debat over Brexit

Op woensdag 10 april spreken de woordvoerders Europese Zaken de Europese Raad die later op woensdag begint voor met minister van Buitenlandse Zaken Blok. Minister-president Rutte zal op deze Europese Raad het Nederlands kabinet vertegenwoordigen. Nadat het Britse Lagerhuis op vrijdag 29 maart 2019 opnieuw tegen goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord stemde, kondigde de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, deze extra Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50) aan op 10 april 2019. De Europese Raad Artikel 50 stemde op 22 maart 2019 in met een verlenging tot en met 12 april 2019 indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 niet was goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. Zolang er geen overeenstemming is over verdere verlenging van de artikel 50 VEU termijn zal het VK de EU op 12 april 2019 om 24:00 uur verlaten zonder terugtrekkingsakkoord.

Week 23

Wet Fiscale Arbitrage plenair behandeld

Op woensdag 5 juni behandelt de commissie voor Financiën in de plenaire zaal de wet voor het implementeren van de Europese arbitragerichtlijn. Met de komst van de arbitragerichtlijn wordt arbitrage binnen de Europese Unie verder verstevigd. Arbitrage dient bij te dragen aan een tijdige en effectieve beslechting van internationale geschillen inzake dubbele belastingheffing of een verschillende uitleg of toepassing van belastingverdragen. De arbitragerichtlijn beoogt de geschilbeslechting binnen de Europese Unie te verbeteren door middel van het voorschrijven van verplichte en bindende arbitrage in een aantal gevallen.

Week 25

Plenair debat over agenda Europese Top

Op dinsdag 18 juni debatteert de Kamer over de agenda van de Europese Raad van 20-21 juni in Brussel. Verscheidene thema’s komen aan bod tijdens deze Europese top.

In de eerste plaats de nieuwe Strategische Agenda voor de EU voor de zittingsperiode 2019-2024. De Nederlandse inzet is gericht op het realiseren van resultaten op de prioritaire thema’s migratie, veiligheid, economie, klimaat en rechtsstaat en transparantie. Het streven is eveneens dat de regeringsleiders een voordracht voor een nieuwe Europese Commissievoorzitter aan het Europees Parlement vaststellen.

Naar verwachting zal de Europese Raad tevens spreken over klimaat en de Europese doelstellingen in VN-verband, waarbij Nederland inzet op Europese klimaatneutraliteit in 2050. Eveneens zullen de regeringsleiders de stand van zaken ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) opmaken. De onderhandelingen voor het nieuwe MFK zijn al enige tijd op streek en worden na de zomer door het Finse EU-voorzitterschap voortgezet. Het nieuwe MFK moet voor 2021 worden vastgesteld met instemming van het Europees Parlement.

Tot slot zullen de regeringsleiders zich ook buigen over de Brexit, die op dit moment voorzien is op aanstaande 31 oktober. Aan Britse zijde is een regeringsleiderswissel op handen; de gevolgen daarvan voor het Brexit-beleid zullen pas in of aan het einde van de zomer duidelijk worden.

En marge van de ER is een eurozonetop gepland. De regeringsleiders van de eurozone zullen spreken over de herziening van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het nieuwe begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht (BICC), dat in de plaats van de eerder voorgestelde ‘eurzonebegroting’ wordt ontworpen.

Week 37

Plenair debat over EU-benoemingsproces

Op woensdag 4 september blikken de woordvoerders Europese Zaken met minister-president Rutte terug op de Europese Top inzake EU-banen op 30 juni – 2 juli. Dit debat is tijdens de Regeling van werkzaamheden op 3 juli jl. aangevraagd.

Tijdens deze Europese Top heeft de Europese Raad de volgende voordrachten gedaan: Voorzitter Europese Commissie – Ursula von der Leyen (EPP, Duitsland), Voorzitter Europese Raad – Charles Michel (Renew/ALDE, België), Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid – Joseph Borrell Fontelles (S&D, Spanje) en de Voorzitter Europese Centrale Bank – Christine Lagarde (Frankrijk). Voor wat betreft de laatste voordracht hebben de woordvoerders besloten om een wetenschappelijk factsheet te vragen. Het factsheet is opgesteld door prof. dr. F. Amtenbrink en dr. P. Repasi en is inmiddels door de commissie ontvangen en raadpleegbaar op de website van de Tweede Kamer.

Het plenair debat zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

Week 44

Plenair debat Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Op dinsdag 29 oktober vindt de voortzetting van het plenaire debat over de Rijkswet inperking gevolgen Brexit plaats.

De Rijkswet inperking gevolgen Brexit betreft een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Kamer. Het uitgangspunt van deze Rijkswet is dat meervoudige nationaliteit zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De Brexit rechtvaardigt, als unieke situatie, echter een uitzondering hierop, aldus de initiatiefnemers: Nederlanders wonend in het Verenigd Koninkrijk zouden de mogelijkheid moeten hebben om Brit te worden zonder hun Nederlanderschap te verliezen, om zo eventueel negatieve gevolgen voor hen door de Brexit te kunnen beperken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om tijdelijke uitzonderingen te creëren op de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Week 49

Kamer neemt wijziging uitvoeringswet Europees burgerinitiatief aan

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd met het Verdrag van Lissabon. Sinds 2012 regelt Verordening (EU) nr. 211/2011 de regels en procedures voor het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief beoogt burgers actief te betrekken bij het Europese besluitvormingsproces, door hen indirect het recht van initiatief op het terrein van wetgeving te bieden. Het gaat daarbij om een voorstel over een kwestie waarvan burgers vinden dat er maatregelen op EU-niveau nodig zijn. De verordening uit 2012 is onlangs vervangen om technische, juridische en praktische tekortkomingen in de uitvoering van de verordening te verhelpen. Verordening (EU) nr. 2019/788 beoogt het Europees burgerinitiatief) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken, Ook moet de nieuwe verordening zorgen voor meer debat en burgerparticipatie en de EU dichter bij de burger te brengen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig om specifieke regels voor Nederland in te voeren ter uitvoering van de nieuwe verordening. Deze uitvoeringswet is aangemeld als hamerstuk en de Kamer zal daar naar verwachting donderdag 5 december een definitief besluit over nemen.