Plenair debat

Week 12

Plenair debat over economische positie Europese Unie

Tijdens de formele Europese Raad op 22 en 23 maart spreken de staatshoofden en regeringsleiders met elkaar over de economische positie van de Europese Unie. In de Tweede Kamer spreken de woordvoerders Europese Zaken in de plenaire zaal de Europese Raad voor met minister-president Rutte. Het debat is gepland op dinsdagmiddag 20 maart.

De Europese Raad zal ingaan op een aantal thema’s waaronder de vorderingen op de strategie voor een digitale eengemaakte markt, het actieplan kapitaalmarktenunie en de energie-unie.

Daarnaast spreken de regeringsleiders over sociale kwesties, te weten de monitoring van de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten en het voorstel van de Commissie inzake een Europese arbeidsautoriteit. Ook de voorbereiding van de informele Europese Top over de Westelijke Balkan, die op 17 mei wordt gehouden in Sofia, zal aan de orde komen.

Tenslotte zal ook de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over uittreding onderwerp zijn van het debat.

De commissie Europese Zaken heeft besloten om ook de kabinetsbrief over de plotse aanstelling van EU-ambtenaar Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie bij dit plenair debat te betrekken. Afgelopen donderdag heeft de Kamer twee moties over dit onderwerp aangenomen, met de oproep om steun uit te spreken voor het onderzoek naar deze benoeming en om de benoemingsprocedures van de Europese Commissie transparanter te maken.

Week 15

Plenair debat uitvoering richtlijn bedrijfsgeheimen

Op 12 april zullen EZK-woordvoerders met minister Wiebes van gedachten wisselen over deze Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Het uitgangspunt van de EU-richtlijn, Richtlijn (EU) 2016/943, die met dit voorstel wordt geïmplementeerd is de TRIPs-overeenkomst over bescherming van intellectueel eigendom in het handelsverkeer, waarin ook een bepaling over de bescherming van bedrijfsgeheimen in het handelsverkeer is opgenomen. De richtlijn preciseert dat een bedrijfsgeheim zelf niet valt onder het intellectueel eigendom. Daarmee zou een exclusief recht op deze informatie gecreëerd worden, wat vanwege het belang van innovatie en concurrentie niet wenselijk werd gevonden.

Week 20

Plenair debat over EU-Westelijke Balkantop in Sofia

Op woensdag 16 mei vergadert de Kamer met minister-president Rutte over de agenda van de informele Europese Top in Sofia op 17 mei. Deze top staat in het teken van de relatie met de Westelijke Balkan. Inzet van de top is om tot concrete afspraken over samenwerking te komen. Het thema EU-uitbreiding staat officieel niet op de agenda van deze top; hierover zal de (formele) Europese Raad van 28-29 juni zich uitspreken naar aanleiding van de EU-uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie.

Week 26

Grote varieteit aan thema’s tijdens Europese Top

Op dinsdag 26 juni zal de Kamer plenair vergaderen over de agenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni in Brussel. De agenda voor deze Europese top laat een brede keur aan onderwerpen zien waarover Raadsconclusies zijn voorbereid. Zo staan niet alleen migratie, veiligheid en defensie op de agenda, maar ook economisch en budgettair beleid (Europees Semester) en innovatie en digitalisering. Verder zullen de EU-regeringsleiders procesafspraken maken over de behandeling van het Meerjarig Financieel Kader.

Tevens komen de EU27-leiders bijeen in artikel 50-format om over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen te spreken. Tot slot is er aansluitend op vrijdag 29 juni een Eurotop voorzien waarin mogelijk beslissingen worden genomen over de versterking van de Eurozone en de voltooiing van de Europese bankenunie.

Week 37

Informele top over migratie

Op 13 september 11:00 wordt de informele Europese Raad in Salzburg op 20 september plenair voor besproken in de Tweede Kamer.

Onderwerp van deze informele Europese Raad is interne veiligheid en de strijd tegen illegale migratie. Namens het Nederlandse kabinet zal minister-president Rutte aanwezig zijn.

De aanwezigheid van minister-president Rutte in Salzburg betekent dat de Algemene Politieke Beschouwingen, die na Prinsjesdag zullen plaatsvinden, dit jaar plaatsvinden op woensdag 19 september en vrijdag 21 september.

Week 38

Prinsjesdag

Deze week zal de Tweede Kamer in het teken staan van Prinsjesdag. Zodoende zijn er nauwelijks EU-gerelateerde plenaire of commissie-vergaderingen gepland.

Week 40

Plenair debat over wijziging van de spoorwegwet

Op woensdag 3 oktober wordt een wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten plenair behandeld.

Deze wijzigingen strekken tot implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket, dat uit een aantal Europese richtlijnen en verordeningen bestaat. Het Vierde Spoorwegpakket beoogt belemmeringen voor een geleidelijke openstelling van de spoorwegmarkt weg te nemen. Openbare aanbesteding moet de standaardprocedure worden voor het selecteren van spoorvervoerders in EU-lidstaten, maar nationale autoriteiten behouden onder strikte voorwaarden nog steeds de mogelijkheid om openbaredienstcontracten voor personenvervoer per spoor onderhands te gunnen.

Week 42

Debat Europese Top over Brexit

Op dinsdag 16 oktober vergadert de Tweede Kamer plenair over de agenda van de Europese Top van 17-18 oktober. Deze zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de Brexit. De onderhandelingen over het uittredingsakkoord en het kader voor de nieuwe relaties hebben tot en met het afgelopen weekend niet tot vruchtbaar resultaat geleid. Knelpunt in de onderhandelingen is de grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland.

Tevens zullen de Europese regeringsleiders spreken over het migratievraagstuk, cybersecurity en de relaties met Rusland.

Week 46

Kieswet alvast aangepast voor eventuele vertraging in Brexit

Omdat rondom het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog veel zaken onzeker zijn, worden door het kabinet voorbereidingen getroffen voor verschillend scenario’s. Een van de gevolgen van de Brexit is een andere samenstelling van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie in het EP zal dan van 26 naar 29 zetels worden uitgebreid. Als de Brexit echter vertraging oploopt en pas na de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar zou plaatsvinden, levert dat een probleem op met de huidige kieswet. De extra zetels kunnen namelijk pas worden toegekend, als de Brexit definitief is. Er zijn nu echter geen regels voor het toekennen van extra zetels gedurende de zittingstermijn van een vertegenwoordigend orgaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom een aanpassing van de Nederlandse kieswet voorgesteld, teneinde dit potentieel euvel te voorkomen. Het wetsvoorstel dat tot deze oplossing strekt, is op 7 september 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel onlangs afgerond. Aankomende week zal de plenaire behandeling naar verwachting plaatsvinden.  Deze behandeling wordt gecombineerd met enkele andere voorstellen tot wijziging van het kiesrecht.