Plenair debat

Week 50

Brexit belangrijk onderdeel debat Europese Raad

De stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de vraag of er voldoende vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen is een belangrijk onderwerp van het plenaire debat dat de EU-woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte zullen voeren op woensdag 13 december. Zij bereiden dan tijdens een plenair debat de inzet van Nederland voor tijdens de Europese Raad op 14 en 15 december. Ook de Eurotop van 15 december wordt in dit debat voorbereid, mogelijk in aanwezigheid van de minister van Financiën.

Naast de Brexit zullen de woordvoerders over de permanent gestructureerde samenwerking op defensiegebied spreken en zullen ze de uitkomsten van de Sociale Top in Gotenburg op 17 november 2017 behandelen. Ten slotte zullen zij over het Europees migratiebeleid van gedachten wisselen, dat eveneens voor de aanstaande Europese Raad geagendeerd is.

Week 8

Plenaire voorbereiding Informele Top

Op 22 februari bereiden de woordvoerders Europese Zaken de informele Europese Top op 23 februari voor met de minister-president.

Tijdens de Europese Raad (ER) zullen de regeringsleiders spreken over institutionele zaken, en dan vooral over de positie van de Europese Commissie en het Europees Parlement (EP). Aanleiding voor agendering van dit thema in de ER zijn de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 en de omgang met de 73 EP-zetels die zullen vrijvallen na de Brexit.

Daarnaast zullen de politieke prioriteiten van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) na 2020 worden besproken tijdens de informele Top. Hoogte van het EU-budget, de afdracht door lidstaten en de verdeling van het budget over beleidsterreinen zijn daarbij belangrijke bespreekpunten.

Het plenaire debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer en via NPO Politiek.

Week 12

Plenair debat over economische positie Europese Unie

Tijdens de formele Europese Raad op 22 en 23 maart spreken de staatshoofden en regeringsleiders met elkaar over de economische positie van de Europese Unie. In de Tweede Kamer spreken de woordvoerders Europese Zaken in de plenaire zaal de Europese Raad voor met minister-president Rutte. Het debat is gepland op dinsdagmiddag 20 maart.

De Europese Raad zal ingaan op een aantal thema’s waaronder de vorderingen op de strategie voor een digitale eengemaakte markt, het actieplan kapitaalmarktenunie en de energie-unie.

Daarnaast spreken de regeringsleiders over sociale kwesties, te weten de monitoring van de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten en het voorstel van de Commissie inzake een Europese arbeidsautoriteit. Ook de voorbereiding van de informele Europese Top over de Westelijke Balkan, die op 17 mei wordt gehouden in Sofia, zal aan de orde komen.

Tenslotte zal ook de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over uittreding onderwerp zijn van het debat.

De commissie Europese Zaken heeft besloten om ook de kabinetsbrief over de plotse aanstelling van EU-ambtenaar Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie bij dit plenair debat te betrekken. Afgelopen donderdag heeft de Kamer twee moties over dit onderwerp aangenomen, met de oproep om steun uit te spreken voor het onderzoek naar deze benoeming en om de benoemingsprocedures van de Europese Commissie transparanter te maken.

Week 15

Plenair debat uitvoering richtlijn bedrijfsgeheimen

Op 12 april zullen EZK-woordvoerders met minister Wiebes van gedachten wisselen over deze Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Het uitgangspunt van de EU-richtlijn, Richtlijn (EU) 2016/943, die met dit voorstel wordt geïmplementeerd is de TRIPs-overeenkomst over bescherming van intellectueel eigendom in het handelsverkeer, waarin ook een bepaling over de bescherming van bedrijfsgeheimen in het handelsverkeer is opgenomen. De richtlijn preciseert dat een bedrijfsgeheim zelf niet valt onder het intellectueel eigendom. Daarmee zou een exclusief recht op deze informatie gecreëerd worden, wat vanwege het belang van innovatie en concurrentie niet wenselijk werd gevonden.

Week 20

Plenair debat over EU-Westelijke Balkantop in Sofia

Op woensdag 16 mei vergadert de Kamer met minister-president Rutte over de agenda van de informele Europese Top in Sofia op 17 mei. Deze top staat in het teken van de relatie met de Westelijke Balkan. Inzet van de top is om tot concrete afspraken over samenwerking te komen. Het thema EU-uitbreiding staat officieel niet op de agenda van deze top; hierover zal de (formele) Europese Raad van 28-29 juni zich uitspreken naar aanleiding van de EU-uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie.

Week 26

Grote varieteit aan thema’s tijdens Europese Top

Op dinsdag 26 juni zal de Kamer plenair vergaderen over de agenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni in Brussel. De agenda voor deze Europese top laat een brede keur aan onderwerpen zien waarover Raadsconclusies zijn voorbereid. Zo staan niet alleen migratie, veiligheid en defensie op de agenda, maar ook economisch en budgettair beleid (Europees Semester) en innovatie en digitalisering. Verder zullen de EU-regeringsleiders procesafspraken maken over de behandeling van het Meerjarig Financieel Kader.

Tevens komen de EU27-leiders bijeen in artikel 50-format om over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen te spreken. Tot slot is er aansluitend op vrijdag 29 juni een Eurotop voorzien waarin mogelijk beslissingen worden genomen over de versterking van de Eurozone en de voltooiing van de Europese bankenunie.