Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst

Week 20

Energieprestaties gebouwen iets minder gedetailleerd

De Europese Commissie komt binnenkort met een herzien voorstel over energiebesparing in gebouwen. Het oorsponkelijke voorstel stuitte eerder dit jaar op subsidiariteitsbezwaren vanuit de beide Kamers omdat het zeer gedetailleerd voorschreef welke maatregelen bij de renovatie van bestaande gebouwen genomen moeten worden om ze energiezuiniger te maken. De verwachting is dat de nieuwe versie wat beter aan de Nederlandse bezwaren tegemoet komt. Dit voorstel wordt binnenkort besproken door de ministers van Economische Zaken tijdens een informele Energieraad, maar het voortouw in Nederland ligt bij de minister van BZK en de commissie Wonen en Rijksdienst van de Kamer.

Op de agenda van de informele Energieraad staat ook een EU-voorstel over energie-efficiëntie. De Europese Commissie wil onder meer een bindende EU-doelstelling van 30% energiebesparing in 2030. De Raad, gesteund door Nederland, heeft zich eerder uitgesproken voor een niet-bindende doelstelling van maximaal 27%. In februari heeft de Kamer over dit voorstel een tweetal moties aangenomen die meer in lijn liggen met de inzet van de Europese Commissie. De commissie Economische Zaken overlegt schriftelijk met de minister van EZ over zijn inzet bij deze Raad.

Week 24

Energie-efficientie: nog te vroeg voor besluitvorming?

Als het aan het Maltese EU-voorzitterschap ligt besluiten de lidstaten tijdens de Energieraad van 26 juni wat hun standpunt wordt over de Europese doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie in 2030. Op dit moment zijn lidstaten het echter nog sterk oneens over de vraag of de overkoepelende EU-doelstelling voor dat jaar 27 of 30% moet worden, en of deze bindend of niet-bindend moet zijn. Nederland en een aantal andere lidstaten pleiten daarom voor uitstel van het besluit, al is het maar omdat over de governance van de Energie-Unie (het monitoren en naleven van de afspraken door de lidstaten) nog helemaal geen afspraken gemaakt zijn. Mocht de Raad toch tot een standpunt komen dan moet er nog onderhandeld worden met het Europees Parlement voordat de richtlijn definitief is.

Waar de ministers op 26 juni waarschijnlijk wel over besluiten is de richtlijn Energieprestaties van Gebouwen, waarin eisen worden vastgelegd om nieuwe of gerenoveerde gebouwen energiezuiniger te maken. De Kamer heeft over dit voorstel een negatief subsidiariteitsoordeel gegeven omdat de voorgestelde eisen erg gedetailleerd waren. In het concept-standpunt van de Raad zijn veel details afgezwakt, zodat de minister van BZK voorstelt om met het akkoord in te stemmen. Ook daarna moet echter nog onderhandeld worden met het Europees Parlement over een definitieve tekst.