Europese Zaken en Financiën

Week 21

Ambtelijke briefing over EU-meerjarenbegroting

De commissie Europese Zaken organiseert op 24 mei in samenwerking met de commissie Financiën een ambtelijke technische briefing over de meerjarenbegroting (Meerjarig Financieel Kader/MFK) van de EU. Onlangs zijn een aantal herzieningen doorgevoerd bij het huidige MFK. De voorstellen voor het nieuwe MFK zullen eind dit jaar verschijnen, waarna de onderhandelingen beginnen. Tijdens de (besloten) briefing zal worden ingegaan op:

  1. de mid-term review MFK 2014-2020
  2. het traject naar en de voorbereiding van het volgende MFK 2021-2027
  3. de verwachte gevolgen van de Brexit voor het MFK

Op 6 juni vindt een algemeen overleg over het MFK plaats.

Week 24

Kamer bespreekt inzet EU-meerjarenbegroting

Om meer continuïteit te brengen in het EU-beleid werkt de EU met meerjarenbegrotingen waarin de hoofdlijnen van de EU-uitgaven voor zeven jaar worden vastgelegd. Het lopende Meerjarig FInancieel Kader (MFK) 2014-2020 is in 2013 tot stand gekomen na tweeëneenhalf jaar intensief onderhandelen tussen de lidstaten en met het Europees Parlement. Inmiddels worden posities ingenomen voor de onderhandelingen over het nieuwe kader, dat gaat gelden voor de jaren 2021-2027. Hiervoor moet de Europese Commissie eind 2017 een eerste voorstel publiceren. In het licht van de Brexit zullen de onderhandelingen dit keer nog complexer zijn dan anders.

Het lopende meerjarig kader is in 2016 tussentijds herzien. Daarbij zijn afspraken gemaakt om het kader iets flexibeler te maken, en om een aantal uitgaven te verschuiven naar andere begrotingshoofdstukken. Daarmee wordt recht gedaan aan nieuwe EU-prioriteiten op het gebied van migratie, veiligheid, en groei en werkgelegenheid. Het nieuwe akkoord is echter nog niet formeel goedgekeurd omdat eerst Italië en daarna het Verenigd Koninkrijk (in verband met de parlementsverkiezingen) een voorbehoud maakte. Italië heeft zijn bezwaren inmiddels ingetrokken. Of het VK dat ook doet zal binnenkort moeten blijken.