Europese Zaken en Financiën

Week 21

Ambtelijke briefing over EU-meerjarenbegroting

De commissie Europese Zaken organiseert op 24 mei in samenwerking met de commissie Financiën een ambtelijke technische briefing over de meerjarenbegroting (Meerjarig Financieel Kader/MFK) van de EU. Onlangs zijn een aantal herzieningen doorgevoerd bij het huidige MFK. De voorstellen voor het nieuwe MFK zullen eind dit jaar verschijnen, waarna de onderhandelingen beginnen. Tijdens de (besloten) briefing zal worden ingegaan op:

  1. de mid-term review MFK 2014-2020
  2. het traject naar en de voorbereiding van het volgende MFK 2021-2027
  3. de verwachte gevolgen van de Brexit voor het MFK

Op 6 juni vindt een algemeen overleg over het MFK plaats.

Week 24

Kamer bespreekt inzet EU-meerjarenbegroting

Om meer continuïteit te brengen in het EU-beleid werkt de EU met meerjarenbegrotingen waarin de hoofdlijnen van de EU-uitgaven voor zeven jaar worden vastgelegd. Het lopende Meerjarig FInancieel Kader (MFK) 2014-2020 is in 2013 tot stand gekomen na tweeëneenhalf jaar intensief onderhandelen tussen de lidstaten en met het Europees Parlement. Inmiddels worden posities ingenomen voor de onderhandelingen over het nieuwe kader, dat gaat gelden voor de jaren 2021-2027. Hiervoor moet de Europese Commissie eind 2017 een eerste voorstel publiceren. In het licht van de Brexit zullen de onderhandelingen dit keer nog complexer zijn dan anders.

Het lopende meerjarig kader is in 2016 tussentijds herzien. Daarbij zijn afspraken gemaakt om het kader iets flexibeler te maken, en om een aantal uitgaven te verschuiven naar andere begrotingshoofdstukken. Daarmee wordt recht gedaan aan nieuwe EU-prioriteiten op het gebied van migratie, veiligheid, en groei en werkgelegenheid. Het nieuwe akkoord is echter nog niet formeel goedgekeurd omdat eerst Italië en daarna het Verenigd Koninkrijk (in verband met de parlementsverkiezingen) een voorbehoud maakte. Italië heeft zijn bezwaren inmiddels ingetrokken. Of het VK dat ook doet zal binnenkort moeten blijken.

Week 3

Eurocommissaris Oettinger bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 18 januari spreekt de commissie Europese Zaken in de Kamer met Eurocommissaris Oettinger over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK). In mei 2018 wordt het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting vanaf 2021 verwacht.

Het gesprek wordt voorbereid door de leden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP), die eerder door de commissie als MFK-rapporteurs zijn aangesteld. Zij namen op 8-9 januari deel aan een conferentie over het MFK in Brussel. Naar aanleiding daarvan, en van de eerder aangenomen Kamermoties over het MFK, hebben zij een aantal uitgangspunten vanuit Nederlands perspectief geformuleerd voor het nieuwe MFK. Deze uitgangspunten zullen in het gesprek met Eurocommissaris Oettinger aanstaande donderdag in de Kamer aan de orde komen.

Week 5

Gesprek over Griekse noodsteun met hoofdonderhandelaar Europese Commissie en Europese Rekenkamer

Op 31 januari bespreken de leden van de commissie Financiën de steunprogramma’s voor Griekenland. Zij doen dit naar aanleiding van het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over dit onderwerp.

De ERK onderzocht het beheer door de Europese Commissie van deze noodsteun. Eerst staat een gesprek met leden Brenninkmeijer (Nederland) en Tomé Muguruza (Spanje)  van de Europese Rekenkamer gepland in de Kamer, gevolgd door een gesprek met de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie voor Griekenland. Beide gesprekken zijn openbaar.

Week 6

Symposium over de toekomst van de euro

Samen met de Raad van State organiseert de commissie Financiën op maandag 5 februari een symposium over de toekomst van de euro. Het rapport van de Raad van State over dit onderwerp  is de aanleiding voor dit evenement.

Na de opening door de Vice-President van de Raad van State, de heer Donner, en een inleiding door de Staatsraden zullen de Tweede Kamerleden in discussie gaan met drie externe sprekers: Jeroen Dijsselbloem, Aart-Jan de Geus en Kees Vendrik. Zij zullen onder andere het woord voeren over de naleving van de begrotingsafspraken door EU-lidstaten, de eventuele oprichting van een Europees Monetair Fonds, en de democratische legitimiteit van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op donderdag 8 februari is het plenaire debat over de EMU gepland.