Infrastructuur en Waterstaat

Week 24

SO informele videoconferentie EU-ministers Milieu en Klimaat

Op dinsdag 23 juni vindt onder Kroatisch EU-voorzitterschap een informele videoraad plaats van EU-milieu en –klimaatministers. Ter voorbereiding kunnen fracties in een schriftelijk overleg uiterlijk donderdag 11 juni 2020 om 12.00 uur hun inbreng leveren. Tijdens de video-Milieuraad zal een beleidsdebat plaatsvinden over het groene herstel van de Europese economie in het kader van het herstelpakket dat de Commissie op 27 mei 2020 heeft uitgebracht. De focus van het debat zal liggen op klimaat (inclusief de EU-klimaatwet) en milieu (circulaire economie en biodiversiteit).

Week 26

Videogesprek Eurocommissaris Valean van Transport

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op woensdag 24 juni van 14.00 – 15.30 uur een videogesprek met Eurocommissaris Adina Vălean van Transport. Het gesprek zal in het teken staan van de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit waar de Eurocommissaris momenteel aan werkt en die eind dit jaar zal verschijnen. Daarbij komt ook het herstelpakket aan de orde dat op 27 mei 2020 door de Europese Commissie is gepresenteerd in reactie op de COVID 19 pandemie. Het videogesprek wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer (livestream Tilanuskamer).

Week 39

Algemeen overleg Transportraad

Op woensdag 23 september voert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een algemeen overleg met de minister van I&W over de informele videoconferentie van EU-transportministers van 28 september 2020. Als gevolg van de reisbeperkingen die momenteel voor Brussel gelden, heeft het Duits EU-voorzitterschap besloten de eerder ingeplande fysieke Transportraad in de Belgische hoofdstad om te zetten in een informele videoraad.  De agenda bevat nog maar één bespreekpunt: het EU ‘pandemic contingency plan’. De inzet van de huidige voorzitter van de Transportraad (de Duitse transportminister Andreas Scheuer) is dat de EU-transportministers het eens worden over een set Raadsconclusies over een maatregelenpakket dat moet zorgen voor ongehinderd Europees goederenverkeer in het geval van een nieuwe pandemie.

Deze tekst kan vervolgens als basis dienen voor de uitwerking van een nader, concreet voorstel door de Europese Commissie. Afgelopen voorjaar ontstonden na de uitbraak van COVID-19 door gebrek aan onderlinge afstemming tussen de lidstaten op verschillende plekken binnen de EU knelpunten in het goederentransport. Op EU-niveau zijn toen snel passende maatregelen genomen. Een voorbeeld daarvan zijn de Green Lanes voor vrachtwagens bij de belangrijkste grensovergangen binnen de EU.

Week 44

Gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius

Donderdagochtend 29 oktober a.s. voeren leden van de commissie I&W een videogesprek met Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij). Het gesprek zal onder meer ingaan op de nieuwe EU-strategie chemicaliën die onlangs is verschenen, de plannen van de Eurocommissaris om de circulaire economie verder aan te jagen en zijn ‘zero pollution’ ambitie voor bodem, lucht en water.  Het videogesprek vindt plaats van 10.00 – 11.00 uur en is live te volgen via de webstream vanuit de Vondelingkamer.  

Week 7

Schriftelijk overleg Milieuraad 4 maart 2021

De vaste Kamercommissie I&W zal op donderdag 4 maart 2021 een schriftelijk overleg voeren over de Nederlandse inzet voor de Milieuraad van 18 maart a.s. Uit een concept-agenda van het Portugees EU-voorzitterschap blijkt dat de Milieuraad conclusies zal aannemen over de nieuwe EU-strategie chemische stoffen die afgelopen december is verschenen. Het gaat hier om een prioritair EU-dossier voor de Kamercommissie I&W. Ook wordt gewerkt aan de aanname van een Raadsstandpunt over het 8e Milieu Actie-programma. Verder zullen de EU-milieuministers van gedachten wisselen over het recente voorstel voor een verordening inzake (afgedankte) batterijen en over de EU-strategie klimaatadaptatie. Deze zal naar verluidt op 24 februari a.s. verschijnen.

Schriftelijk overleg Informele Transportraad 29-30 maart 2021

Ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor de informele Transportraad op 29 en 30 maart 2021 vindt op dinsdag 16 maart 2021 een schriftelijk overleg plaats. Op dit moment is nog geen informatie van het Portugees EU-voorzitterschap ontvangen over de onderwerpen die tijdens de informele bijeenkomst aan de orde komen.