Infrastructuur en Waterstaat

Week 26

Informele Milieuraad 11 en 12 juli 2019

Op donderdag 27 juni bereidt de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat via een schriftelijk overleg de Informele Milieuraad voor die op 11 en 12 juli aanstaande onder het inkomend Fins EU-voorzitterschap in Helsinki plaatsvindt. De bijeenkomst staat in het teken van de onderwerpen klimaat en circulaire economie.  Namens Nederland zullen Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de bijeenkomst deelnemen. Aangezien het om een informele bijeenkomst gaat, staan er geen onderwerpen voor besluitvorming op de agenda.  Tijdens de raad vindt een gedachtewisseling plaats over de EU-inzet tijdens de VN-Klimaattop op 23 september aanstaande in New York over het aanscherpen van de mondiale klimaatambities. Ook het onderwerp circulaire economie (CE) is een belangrijke prioriteit voor het Fins Voorzitterschap. Tijdens de informele Milieuraad wordt onder meer gesproken over de bijdrage van CE aan het behalen van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Verder zullen de aanwezige bewindspersonen informeel ook komen te spreken over een nieuw EU-Actieplan CE 2.0 en de belangrijkste elementen daarvan. Het eerste EU-Actieplan CE werd door de huidige Commissie eind 2015 uitgebracht. Het is de verwachting dat de inkomende Commissie een nieuw pakket zal uitbrengen. 

Week 39

Voorbereiding VN-klimaatconferentie

Op woensdag 25 september vindt het algemeen overleg plaats ter voorbereiding van de aanstaande Milieuraad op vrijdag 4 oktober in Luxemburg. Naast staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij het overleg aanwezig.

Op de agenda van de Milieuraad staan namelijk een aantal klimaatonderwerpen. Zo wordt onder andere de EU-inzet bepaald voor de eerstvolgende VN-klimaatconferentie in Santiago de Chile begin december 2019. Ook heeft het Fins EU-voorzitterschap opnieuw een beleidsdebat geagendeerd tijdens de Milieuraad over de Europese langetermijnklimaatstrategie en het vaststellen van het doel van een klimaatneutrale EU in 2050. Hierover is op regeringsleidersniveau nog geen overeenstemming bereikt. Definitieve besluitvorming hierover is nu doorgeschoven naar de Europese Raad van oktober of december.

De Milieuraad neemt ook Raadsconclusies aan op de inhoudelijke speerpunten van een nieuw EU-pakket Circulaire Economie (CE). Afgelopen juli hebben milieuministers hierover al van gedachten gewisseld. De Raadsconclusies zijn bedoeld als input voor het voorstel voor een Circulaire Energie- Strategie waar de nieuwe Europese Commissie mee zal komen. 

Week 47

Transportraad over wegbeprijzing en CO2-heffing

Op donderdag 21 november vindt het overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats ter bespreking van de Nederlandse inzet tijdens de aanstaande Transportraad in Brussel op 2 en 3 december. De geannoteerde agenda van de Raad is op moment van schrijven nog niet ontvangen.

Naar verluidt wil het Finse EU-voorzitterschap dat de Raad tot een standpunt komt over de Eurovignetrichtlijn, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement over dit dossier begin volgend jaar kunnen beginnen. De Eurovignetrichtlijn werd in mei 2017 uitgebracht als onderdeel van het eerste mobiliteitspakket (EU on the move) en gaat over de manier van wegbeprijzing binnen de EU. De keuze voor het al dan niet invoeren van wegbeprijzing blijft een nationale bevoegdheid maar moet wel aan bepaalde gezamenlijke regels voldoen. Momenteel bestaan daarover alleen het vrachtverkeer afspraken, namelijk het Eurovignet. Wat de Commissie betreft, maakt dat vignet (een tijdsgebonden heffing) in 2023 plaats voor een heffing op basis van afstand en gaat dit vanaf 2027 ook voor alle andere voertuigen gelden.

Verder wil de Europese Commissie dat de toekomstige heffingen worden gebaseerd op de CO2-uitstoot in plaats van de huidige euro-emissieklassen en de opbrengsten uit de heffing worden geoormerkt en ingezet voor infrastructurele projecten. Binnen de Raad bestaat veel weerstand tegen de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie. Binnen het Europees Parlement daarentegen bestaat er juist veel steun voor.