Infrastructuur en Waterstaat

Week 39

Voorbereiding VN-klimaatconferentie

Op woensdag 25 september vindt het algemeen overleg plaats ter voorbereiding van de aanstaande Milieuraad op vrijdag 4 oktober in Luxemburg. Naast staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij het overleg aanwezig.

Op de agenda van de Milieuraad staan namelijk een aantal klimaatonderwerpen. Zo wordt onder andere de EU-inzet bepaald voor de eerstvolgende VN-klimaatconferentie in Santiago de Chile begin december 2019. Ook heeft het Fins EU-voorzitterschap opnieuw een beleidsdebat geagendeerd tijdens de Milieuraad over de Europese langetermijnklimaatstrategie en het vaststellen van het doel van een klimaatneutrale EU in 2050. Hierover is op regeringsleidersniveau nog geen overeenstemming bereikt. Definitieve besluitvorming hierover is nu doorgeschoven naar de Europese Raad van oktober of december.

De Milieuraad neemt ook Raadsconclusies aan op de inhoudelijke speerpunten van een nieuw EU-pakket Circulaire Economie (CE). Afgelopen juli hebben milieuministers hierover al van gedachten gewisseld. De Raadsconclusies zijn bedoeld als input voor het voorstel voor een Circulaire Energie- Strategie waar de nieuwe Europese Commissie mee zal komen. 

Week 47

Transportraad over wegbeprijzing en CO2-heffing

Op donderdag 21 november vindt het overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats ter bespreking van de Nederlandse inzet tijdens de aanstaande Transportraad in Brussel op 2 en 3 december. De geannoteerde agenda van de Raad is op moment van schrijven nog niet ontvangen.

Naar verluidt wil het Finse EU-voorzitterschap dat de Raad tot een standpunt komt over de Eurovignetrichtlijn, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement over dit dossier begin volgend jaar kunnen beginnen. De Eurovignetrichtlijn werd in mei 2017 uitgebracht als onderdeel van het eerste mobiliteitspakket (EU on the move) en gaat over de manier van wegbeprijzing binnen de EU. De keuze voor het al dan niet invoeren van wegbeprijzing blijft een nationale bevoegdheid maar moet wel aan bepaalde gezamenlijke regels voldoen. Momenteel bestaan daarover alleen het vrachtverkeer afspraken, namelijk het Eurovignet. Wat de Commissie betreft, maakt dat vignet (een tijdsgebonden heffing) in 2023 plaats voor een heffing op basis van afstand en gaat dit vanaf 2027 ook voor alle andere voertuigen gelden.

Verder wil de Europese Commissie dat de toekomstige heffingen worden gebaseerd op de CO2-uitstoot in plaats van de huidige euro-emissieklassen en de opbrengsten uit de heffing worden geoormerkt en ingezet voor infrastructurele projecten. Binnen de Raad bestaat veel weerstand tegen de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie. Binnen het Europees Parlement daarentegen bestaat er juist veel steun voor. 

Week 9

SO Informele Transportraad

Op donderdag 27 februari aanstaande vindt om 12.00 uur het schriftelijk overleg (SO) plaats over de aanstaande Informele Transportraad op 11 maart 2020 in Opatija (Kroatië). Het is de eerste bijeenkomst van de transportministers van de EU-lidstaten sinds het officiële aantreden van de Europese Commissie Von der Leyen vorig jaar december. De besprekingen staan volledig in het teken van scheepvaart en gaan grotendeels over de ontwikkeling van een klimaatneutrale en emissievrije zee- en binnenvaart. De Europese Commissie heeft hiervoor op 11 december 2019 haar eerste plannen aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal. Tijdens de informele Transportraad zal geen besluitvorming plaatsvinden. Het Kroatisch EU-Voorzitterschap streeft wel naar de aanname van een ministeriële verklaring.

SO Milieuraad

De Milieuraad van 5 maart 2020 wordt deze week middels een schriftelijk overleg (SO) door de woordvoerders in de commissie Infrastructuur en Waterstaat voorbereid. De verwachting is dat de aanstaande Milieuraad zal gaan over de klimaat- en milieuonderdelen van de Europese Green Deal en mogelijk ook over de langetermijnstrategie voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 die tijdens de Europese Raad van 12 december 2019 is afgesproken. Andere onderwerpen op de agenda zijn waarschijnlijk de vergroening van het Europees Semester, de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de fitnesscheck van de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Over dit laatste onderwerp worden mogelijk Raadsconclusies aangenomen. De leden van de fracties hebben tot donderdag 27 februari 2020 om 12.00 uur de gelegenheid hun inbreng voor het SO Milieuraad aan te leveren. 

Week 24

SO informele videoconferentie EU-ministers Milieu en Klimaat

Op dinsdag 23 juni vindt onder Kroatisch EU-voorzitterschap een informele videoraad plaats van EU-milieu en –klimaatministers. Ter voorbereiding kunnen fracties in een schriftelijk overleg uiterlijk donderdag 11 juni 2020 om 12.00 uur hun inbreng leveren. Tijdens de video-Milieuraad zal een beleidsdebat plaatsvinden over het groene herstel van de Europese economie in het kader van het herstelpakket dat de Commissie op 27 mei 2020 heeft uitgebracht. De focus van het debat zal liggen op klimaat (inclusief de EU-klimaatwet) en milieu (circulaire economie en biodiversiteit).

Week 26

Videogesprek Eurocommissaris Valean van Transport

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op woensdag 24 juni van 14.00 – 15.30 uur een videogesprek met Eurocommissaris Adina Vălean van Transport. Het gesprek zal in het teken staan van de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit waar de Eurocommissaris momenteel aan werkt en die eind dit jaar zal verschijnen. Daarbij komt ook het herstelpakket aan de orde dat op 27 mei 2020 door de Europese Commissie is gepresenteerd in reactie op de COVID 19 pandemie. Het videogesprek wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer (livestream Tilanuskamer).