Infrastructuur en Waterstaat

Week 8

Milieuraad voorbesproken

Op 20 februari om 11.30u wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 5 maart besproken. Er staat een flink aantal beleidsdebatten op de Raad; onder andere over de Europese langetermijn strategie voor klimaat, over waterhergebruik en over hormoonverstorende stoffen. Mogelijk vindt besluitvorming plaats over de drinkwaterrichtlijn, die niet alleen minimum eisen stelt aan de kwaliteit van drinkwater maar ook voorschriften bevat over de publieke toegang tot drinkwater.

Week 11

EU-klimaatstrategie in Informele Transportraad

De commissie Infrastructuur en Waterstaat voert op  woensdag 13 maart een schriftelijk overleg over de inzet van Nederland tijdens de Informele Transportraad op 26 en 27 maart aanstaande. Tijdens deze Informele zal Eurocommissaris voor transport Violeta Bulc terugblikken op het  ‘Jaar van de multimodaliteit’, en een platform lanceren voor investeringen in verkeerveiligheid op de weg. Daarnaast zal de Europese langetermijnstrategie voor klimaat besproken worden. De Raadszitting wordt afgesloten met een korte bespreking van de stand van zaken van de trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) in het kader van cohesie.

Week 26

Informele Milieuraad 11 en 12 juli 2019

Op donderdag 27 juni bereidt de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat via een schriftelijk overleg de Informele Milieuraad voor die op 11 en 12 juli aanstaande onder het inkomend Fins EU-voorzitterschap in Helsinki plaatsvindt. De bijeenkomst staat in het teken van de onderwerpen klimaat en circulaire economie.  Namens Nederland zullen Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de bijeenkomst deelnemen. Aangezien het om een informele bijeenkomst gaat, staan er geen onderwerpen voor besluitvorming op de agenda.  Tijdens de raad vindt een gedachtewisseling plaats over de EU-inzet tijdens de VN-Klimaattop op 23 september aanstaande in New York over het aanscherpen van de mondiale klimaatambities. Ook het onderwerp circulaire economie (CE) is een belangrijke prioriteit voor het Fins Voorzitterschap. Tijdens de informele Milieuraad wordt onder meer gesproken over de bijdrage van CE aan het behalen van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Verder zullen de aanwezige bewindspersonen informeel ook komen te spreken over een nieuw EU-Actieplan CE 2.0 en de belangrijkste elementen daarvan. Het eerste EU-Actieplan CE werd door de huidige Commissie eind 2015 uitgebracht. Het is de verwachting dat de inkomende Commissie een nieuw pakket zal uitbrengen. 

Week 39

Voorbereiding VN-klimaatconferentie

Op woensdag 25 september vindt het algemeen overleg plaats ter voorbereiding van de aanstaande Milieuraad op vrijdag 4 oktober in Luxemburg. Naast staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij het overleg aanwezig.

Op de agenda van de Milieuraad staan namelijk een aantal klimaatonderwerpen. Zo wordt onder andere de EU-inzet bepaald voor de eerstvolgende VN-klimaatconferentie in Santiago de Chile begin december 2019. Ook heeft het Fins EU-voorzitterschap opnieuw een beleidsdebat geagendeerd tijdens de Milieuraad over de Europese langetermijnklimaatstrategie en het vaststellen van het doel van een klimaatneutrale EU in 2050. Hierover is op regeringsleidersniveau nog geen overeenstemming bereikt. Definitieve besluitvorming hierover is nu doorgeschoven naar de Europese Raad van oktober of december.

De Milieuraad neemt ook Raadsconclusies aan op de inhoudelijke speerpunten van een nieuw EU-pakket Circulaire Economie (CE). Afgelopen juli hebben milieuministers hierover al van gedachten gewisseld. De Raadsconclusies zijn bedoeld als input voor het voorstel voor een Circulaire Energie- Strategie waar de nieuwe Europese Commissie mee zal komen.