Infrastructuur en Waterstaat

Week 4

Commissie IenW brengt werkbezoek aan Brussel

Op 8 november publiceerde de Europese Commissie het tweede mobiliteitspakket, met daarin onder meer voorstellen over normen (voor 2030) voor CO2-emissies van auto’s en busjes; stimulering van elektrisch vervoer, aanbesteding schone voertuigen en stimulering van gecombineerd transport.

De woordvoerders IenW gaan maandag 22 januari in Brussel in gesprek met de Europese Commissie, enkele Europarlementariërs, de Permanente Vertegenwoordiging en vertegenwoordigers van de non-gouvernementele organisatie Transport & Environment en de koepelorganisatie voor autofabrikanten ACEA over het tweede mobiliteitspakket. Zo mogelijk spreken de woordvoerders IenW ook nog over de stand van zaken van het eerste mobiliteitspakket dat in mei 2017 is verschenen.

Week 6

Rondetafelgesprek commissie IenW over tweede EU mobiliteitspakket

Op 8 februari organiseert de commissie IenW een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket dat op 8 november 2017  is verschenen.

De focus bij dit gesprek ligt vooral op de voorstellen van de Europese commissie over de normstelling voor CO2-uitstoot voor auto’s en busjes, en voor alternatieve brandstoffen-infrastructuur. Het doel hiervan is om het gebruik van schonere en zuinigere auto’s te stimuleren.

De commissie praat met vertegenwoordigers van (elektrische) auto-industrie, laadpaalproducenten, wetenschap en belangengroeperingen.

Week 8

Debat over Milieuraad in commissie IenW

De commissie Infrastructuur en Waterstaat bespreekt met staatssecretaris Van Veldhoven de Milieuraad, die op 5 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt.

Het belangrijkste thema op de agenda van de Milieuraad is het derde circulaire-economiepakket. Dit pakket bevat onder meer het voor de commissie IenW prioritaire thema plastics, waarvoor de Europese Commissie in januari 2018 een strategie heeft uitgebracht.

Tevens zal de samenhang tussen circulaire economie en chemische stoffen aan de orde komen.

Week 10

Europese plastics-aanpak in commissie IenW

Op 8 maart staat de EU-plastics strategie op het programma van de commissie IenW. Ambtenaren van het ministerie van IenW geven dan een (besloten) technische briefing over het voorstel dat op 16 januari verscheen als onderdeel van het derde EU-Circulaire-economiepakket.

Op 15 januari ontving de Kamer van de regering vijf transitie-agenda’s circulaire economie, waaronder één over kunststoffen met een actie- en interventieagenda voor de komende jaren. De briefing zal ook ingaan op de relatie tussen deze nationale agenda en het EU-voorstel. Plastics is deze maand veelvuldig onderwerp van bespreking: zo ook tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari, bij de vertoning van Merijn Tinga’s film ‘From source to sea’ op 22 februari en bij het algemeen overleg circulaire economie  op 15 maart  aanstaande, was en is plastics onderwerp van debat.

Week 15

Commissie IenW wisselt van gedachten met Europarlementarier Gerbrandy

Op 12 april 2018 vindt (van 15.00 tot 16.30 uur) een gesprek plaats tussen de commissie IenW en Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (ALDE, D66). Gerbrandy was rapporteur van de parlementaire enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) die ‘Dieselgate’ (het sjoemelen met software om emissiemetingen te manipuleren) onderzocht.

Op verzoek van de Tweede Kamer zal Gerbrandy vertellen over zijn ervaringen met Dieselgate en zal hij de relatie met het nieuwe EU-voorstel over CO2-emissies auto’s en busjes belichten: om te verkennen wat kan worden geleerd van Dieselgate, hoe herhaling kan worden voorkomen en om aspecten te benoemen die scherpere aandacht vergen bij de onderhandelingen over het EU-voorstel over CO2-emissies auto’s en busjes.

Week 22

Commissie IenW debatteert met minister over Europese transportdossiers

Het Algemeen Overleg over de Transportraad van 7 juni a.s., vindt plaats op 30 mei van 16.00 tot 18.00 uur.

De agenda is goed gevuld: het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Unie wil mandaten vaststellen voor onderhandelingen met het Europees Parlement voor een aantal dossiers uit het eerste mobiliteitspakket (harmonisering tolsystemen, en als het lukt ook voor voorstellen over cabotage, detachering wegverkeer en rij- en rusttijden, uit het tweede mobiliteitspakket (gehuurde voertuigen; gecombineerd transport) en voor het voorstel over havenontvangstvoorzieningen (uit het derde circulaire economiepakket). Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd van onderhandelingen over de richtlijn bevordering schone en energiezuinige voertuigen en de verordening over passagiersrechten op het spoor.

Week 25

Overleg Milieuraad over plastics, vervoersemissies en drinkwater

Op de Milieuraad van 25 juni a.s. zijn de hoofdthema’s de verordening over CO2-emissies van auto’s en busjes (beleidsdebat), herziening  van de drinkwaterrichtlijn (eveneens beleidsdebat) en het vaststellen van raadsconclusies over het derde circulaire-economiepakket – met nadruk op de in januari gepubliceerde plastics strategie en de relatie tussen recycling en chemische stoffen. Ook worden recentelijk uitgebrachte voorstellen gepresenteerd door de Europese Commissie, zoals de verordening over CO2-emissies vrachtwagens en de richtlijn die de effecten van plastic producten (met name single use plastics en vistuig) voor het milieu beoogt te verminderen. De commissie Infrastructuur en Water debatteert tijdens het algemeen overleg op 19 juni a.s. over deze onderwerpen.

Week 28

Rapporteur Clean Mobility op werkbezoek in Brussel

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is aangewezen als EU-rapporteur Clean Mobility door de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Zijn doel is om informatie te vergaren over de transitie naar low and zero emission vehicles en concreet richt hij zich daarbij op EU-voorstellen over CO2-normstelling voor auto’s, busjes en vrachtwagens, over alternatieve brandstoffeninfrastructuur en over een initiatief voor de snellere en betere batterij-ontwikkeling in de EU.

Met name over de CO2-normstelling voert hij maandag 9 juli gesprekken in Brussel – onder meer met de Europese Commissie (directoraat-generaal Klimaat), met betrokken Europarlementariërs en met de NGO Transport & Environment.

Week 42

Technische briefing I&W-aspecten MFK

Op 18 oktober zal een technische briefing gehouden worden voor de leden van de Kamercommissie IenW. De briefing gaat over het meerjarig financieel kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU. Ingegaan zal worden op de relevante aspecten op milieu- en transportgebied, zoals de connecting europe facility (CEF), een financieringsinstrument van de EU dat met investeringen in de infrastructuur de ontwikkeling van trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) ondersteunt, en het LIFE-subsidieprogramma voor milieu en klimaat.