Infrastructuur en Waterstaat

Week 28

Rapporteur Clean Mobility op werkbezoek in Brussel

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is aangewezen als EU-rapporteur Clean Mobility door de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Zijn doel is om informatie te vergaren over de transitie naar low and zero emission vehicles en concreet richt hij zich daarbij op EU-voorstellen over CO2-normstelling voor auto’s, busjes en vrachtwagens, over alternatieve brandstoffeninfrastructuur en over een initiatief voor de snellere en betere batterij-ontwikkeling in de EU.

Met name over de CO2-normstelling voert hij maandag 9 juli gesprekken in Brussel – onder meer met de Europese Commissie (directoraat-generaal Klimaat), met betrokken Europarlementariërs en met de NGO Transport & Environment.

Week 42

Technische briefing I&W-aspecten MFK

Op 18 oktober zal een technische briefing gehouden worden voor de leden van de Kamercommissie IenW. De briefing gaat over het meerjarig financieel kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU. Ingegaan zal worden op de relevante aspecten op milieu- en transportgebied, zoals de connecting europe facility (CEF), een financieringsinstrument van de EU dat met investeringen in de infrastructuur de ontwikkeling van trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) ondersteunt, en het LIFE-subsidieprogramma voor milieu en klimaat.

Week 47

AO Transportraad 3 december

Op 21 november wordt om 14:30u de inzet van Nederland tijdens de Transportraad besproken. De onderhandelingen over het eerste mobiliteitspakket vormen het zwaartepunt van de Raad. Daaronder valt de Europese regelgeving inzake de zogenaamde ‘trucker rights’ , te weten rij- en rusttijden, toepassing van de detacheringsrichtlijn, en voorwaarden voor cabotage (vervoer binnen een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) Op de agenda staat verder onder andere nog verkeersveiligheid van de weginfrastructuur, de aanbesteding van schone voertuigen , en het afschaffen van de omschakeling van winter- naar zomertijd.

Week 49

Milieuraad besproken

Op donderdag 6 december wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 20 december met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Tijdens de Raad wil het Oostenrijks EU-Voorzitterschap een akkoord bereiken over CO2 normen voor zware bedrijfsvoertuigen (met name vrachtwagens). Daarnaast zal de Europese Commissie haar lange termijn strategie voor klimaat presenteren. Op de agenda staat verder nog een bespreking van het Commissievoorstel voor LIFE, het milieu- en klimaatfonds uit het Meerjarig Financieel Kader.

Week 8

Milieuraad voorbesproken

Op 20 februari om 11.30u wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 5 maart besproken. Er staat een flink aantal beleidsdebatten op de Raad; onder andere over de Europese langetermijn strategie voor klimaat, over waterhergebruik en over hormoonverstorende stoffen. Mogelijk vindt besluitvorming plaats over de drinkwaterrichtlijn, die niet alleen minimum eisen stelt aan de kwaliteit van drinkwater maar ook voorschriften bevat over de publieke toegang tot drinkwater.

Week 11

EU-klimaatstrategie in Informele Transportraad

De commissie Infrastructuur en Waterstaat voert op  woensdag 13 maart een schriftelijk overleg over de inzet van Nederland tijdens de Informele Transportraad op 26 en 27 maart aanstaande. Tijdens deze Informele zal Eurocommissaris voor transport Violeta Bulc terugblikken op het  ‘Jaar van de multimodaliteit’, en een platform lanceren voor investeringen in verkeerveiligheid op de weg. Daarnaast zal de Europese langetermijnstrategie voor klimaat besproken worden. De Raadszitting wordt afgesloten met een korte bespreking van de stand van zaken van de trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) in het kader van cohesie.