Infrastructuur en Waterstaat

Week 22

Commissie IenW debatteert met minister over Europese transportdossiers

Het Algemeen Overleg over de Transportraad van 7 juni a.s., vindt plaats op 30 mei van 16.00 tot 18.00 uur.

De agenda is goed gevuld: het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Unie wil mandaten vaststellen voor onderhandelingen met het Europees Parlement voor een aantal dossiers uit het eerste mobiliteitspakket (harmonisering tolsystemen, en als het lukt ook voor voorstellen over cabotage, detachering wegverkeer en rij- en rusttijden, uit het tweede mobiliteitspakket (gehuurde voertuigen; gecombineerd transport) en voor het voorstel over havenontvangstvoorzieningen (uit het derde circulaire economiepakket). Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd van onderhandelingen over de richtlijn bevordering schone en energiezuinige voertuigen en de verordening over passagiersrechten op het spoor.

Week 25

Overleg Milieuraad over plastics, vervoersemissies en drinkwater

Op de Milieuraad van 25 juni a.s. zijn de hoofdthema’s de verordening over CO2-emissies van auto’s en busjes (beleidsdebat), herziening  van de drinkwaterrichtlijn (eveneens beleidsdebat) en het vaststellen van raadsconclusies over het derde circulaire-economiepakket – met nadruk op de in januari gepubliceerde plastics strategie en de relatie tussen recycling en chemische stoffen. Ook worden recentelijk uitgebrachte voorstellen gepresenteerd door de Europese Commissie, zoals de verordening over CO2-emissies vrachtwagens en de richtlijn die de effecten van plastic producten (met name single use plastics en vistuig) voor het milieu beoogt te verminderen. De commissie Infrastructuur en Water debatteert tijdens het algemeen overleg op 19 juni a.s. over deze onderwerpen.

Week 28

Rapporteur Clean Mobility op werkbezoek in Brussel

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is aangewezen als EU-rapporteur Clean Mobility door de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Zijn doel is om informatie te vergaren over de transitie naar low and zero emission vehicles en concreet richt hij zich daarbij op EU-voorstellen over CO2-normstelling voor auto’s, busjes en vrachtwagens, over alternatieve brandstoffeninfrastructuur en over een initiatief voor de snellere en betere batterij-ontwikkeling in de EU.

Met name over de CO2-normstelling voert hij maandag 9 juli gesprekken in Brussel – onder meer met de Europese Commissie (directoraat-generaal Klimaat), met betrokken Europarlementariërs en met de NGO Transport & Environment.

Week 42

Technische briefing I&W-aspecten MFK

Op 18 oktober zal een technische briefing gehouden worden voor de leden van de Kamercommissie IenW. De briefing gaat over het meerjarig financieel kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU. Ingegaan zal worden op de relevante aspecten op milieu- en transportgebied, zoals de connecting europe facility (CEF), een financieringsinstrument van de EU dat met investeringen in de infrastructuur de ontwikkeling van trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) ondersteunt, en het LIFE-subsidieprogramma voor milieu en klimaat.

Week 47

AO Transportraad 3 december

Op 21 november wordt om 14:30u de inzet van Nederland tijdens de Transportraad besproken. De onderhandelingen over het eerste mobiliteitspakket vormen het zwaartepunt van de Raad. Daaronder valt de Europese regelgeving inzake de zogenaamde ‘trucker rights’ , te weten rij- en rusttijden, toepassing van de detacheringsrichtlijn, en voorwaarden voor cabotage (vervoer binnen een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) Op de agenda staat verder onder andere nog verkeersveiligheid van de weginfrastructuur, de aanbesteding van schone voertuigen , en het afschaffen van de omschakeling van winter- naar zomertijd.

Week 49

Milieuraad besproken

Op donderdag 6 december wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 20 december met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Tijdens de Raad wil het Oostenrijks EU-Voorzitterschap een akkoord bereiken over CO2 normen voor zware bedrijfsvoertuigen (met name vrachtwagens). Daarnaast zal de Europese Commissie haar lange termijn strategie voor klimaat presenteren. Op de agenda staat verder nog een bespreking van het Commissievoorstel voor LIFE, het milieu- en klimaatfonds uit het Meerjarig Financieel Kader.