Economische Zaken en Klimaat

Week 24

Videogesprek met vicevoorzitter Frans Timmermans over de Europese Green Deal

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat voert op donderdag 11 juni a.s. een videogesprek met vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie over de Europese Green Deal. Twee eerder ingeplande gesprekken moesten, vanwege de maatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 virus, worden uitgesteld.

De Mededeling voor de Europese Green Deal werd op 11 december 2019 door de toen net aangetreden Commissie Von der Leyen gepresenteerd als brede groeistrategie met het doel de EU te transformeren naar een klimaatneutrale, circulaire, moderne en concurrerende economie in 2050. In de Green Deal is een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen en initiatieven aangekondigd op het gebied van klimaat, energie, industrie, transport, milieu, landbouw, biodiversiteit, gebouwde omgeving, financiën, R&D, buitenlandse handel en diplomatieke betrekkingen.

In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Commissie op 27 mei jl. een omvangrijk pakket uitgebracht voor het herstel van de Europese economie. De Green Deal neemt (samen met de digitaliseringsagenda) in dat pakket een centrale plek in om tot een duurzaam, eerlijk en weerbaar Europa te komen.

Naast onderwerpen op het terrein van klimaat en energie, hebben de aanwezige leden ook de mogelijkheid in te gaan op onderwerpen als circulaire economie, landbouw, biodiversiteit, transport en renovatie.

Week 37

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 18 september 2020

De formele Raad voor Concurrentievermogen van 18 september 2020 zal plaatsvinden in Brussel en staat in het teken van de interne markt en industrie. Er zal worden stilgestaan bij de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie en het economisch herstel van Europa. Op de agenda staan conclusies over de interne markt die de Raad naar verwachting zal goedkeuren voor een sterk herstel en een concurrerend en duurzaam Europa. Daarnaast zal een beleidsdebat plaatsvinden over het internationaal concurrentievermogen van de Europese industrie, mede in het licht van de EU-industriestrategie die in maart jl. door de Commissie is gepresenteerd. Tijdens de lunch zal een gedachtewisseling plaatsvinden over een toekomstgericht EU-beleid voor mkb-bedrijven. Tot slot heeft de Kamer de kabinetsappreciaties over de door de Commissie gepresenteerde Europese mkb-strategie en het actieplan voor betere implementatie en handhaving van de interne marktregels toegevoegd aan de agenda van het schriftelijk overleg van 7 september 2020.

Kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

De Europese Commissie heeft op 17 juni 2020 het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt gepresenteerd (COM (2020) 253). Hierin stelt de Commissie dat buitenlandse subsidies moeten worden aangepakt omdat deze het gelijke speelveld op de interne markt lijken te ondermijnen. Het doel van het witboek is om een brede discussie op gang te brengen met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden zoals de industrie, sociale partners, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Conform de met het kabinet overeengekomen procedure voor reacties op witboeken geldt een voorhangprocedure van 30 dagen voor de Kamer om te reageren op de kabinetsappreciatie. In de kabinetsappreciatie geeft het kabinet aan het witboek te verwelkomen en uit te kijken naar de wetgevende voorstellen op dit terrein. Het kabinet zal de inbreng van de Kamer in overweging nemen bij het vaststellen van de definitieve reactie op deze consultatie die namens Nederland aan de Commissie zal worden gestuurd voor de deadline van 23 september aanstaande. De Kamer zal deze definitieve reactie ook ontvangen.

Week 39

Schriftelijk overleg informele Energieraad

Op vrijdag 25 september aanstaande zal een schriftelijk overleg over de Informele Energieraad van 5-6 oktober plaatsvinden. Het is de verwachting dat de Europese Energieministers tijdens deze informele raad, die in Berlijn zal worde gehouden, discussie zullen voeren over met name twee actuele onderwerpen die spelen op energie gebied: enerzijds de Green Deal en als onderdeel hiervan het op 17 september uitgebrachte voorstel van de Europese Commissie om de EU-klimaatdoelstelling  voor 2030 op te hogen van 40% naar “minstens 55%”. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de energiesector kan bijdragen aan het realiseren van deze aanscherpte doelstelling.

Een ander belangrijk thema dat naar verwachting prominent op de agenda zal worden geplaatst door het Duitse EU-Voorzitterschap is de toenemende inzet van waterstof. Naar verwachting zal deze discussie zich richten op de op 8 juli 2020 gepubliceerde EU-brede waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa.

Week 40

Schriftelijk overleg informele Telecomraad

Op vrijdag 2 oktober aanstaande vindt het schriftelijk overleg plaats over de informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020 in Duitsland. Tijdens deze informele Raad zullen politieke discussies plaatsvinden over actuele onderwerpen op het gebied van Europese telecommunicatie en digitaal beleid. Hierbij kan gedacht worden aan een discussie over de Digital Service Act, die de Commissie naar verwachting in december van dit jaar zal presenteren. Waarschijnlijk zal ook kunstmatige intelligentie aan de orde komen. Hierover heeft de Commissie reeds een witboek gepresenteerd, ter voorbereiding op nieuwe EU-wetgeving die naar verwachting begin 2021 zal volgen.

De informele Raad vindt enkele dagen voor de presentatie van het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie plaats. In haar toespraak over de Staat van de Unie 2020 stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al dat dit Europa’s digitale decennium moet worden. Von der Leyen is van mening dat Europa het voortouw moet nemen op digitaal gebied. De EU zou zich moeten laten leiden door duidelijke beginselen, zoals: het recht op privacy en connectiviteit, de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van gegevens en cyberbeveiliging.

Week 41

Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Op 23 oktober vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) per videoconferentie plaats. Deze informele Raad zal in het teken staan van onderwerpen op het terrein van industrie en interne marktbeleid. Het debat zal zich naar verwachting richten op het economisch herstel van de EU. Hierbij zal het vraagstuk over strategische autonomie en de rol van de interne markt een centrale rol innemen. De RvC volgt op de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober jl. waar de Europese regeringsleiders Raadsconclusies hebben aangenomen over COVID-19, de interne markt, het industriebeleid en digitalisering. De informele Raad wordt voorbesproken via een schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met staatssecretaris Keijzer.

Week 46

Informele Raad voor Concurrentievermogen spreekt over herstel voor Europese industrie

Op 19 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie. Deze informele Raad staat in het teken van de interne markt en industrie. Naar verwachting staat een informeel debat op de agenda over hoe het herstel de overgang naar een meer dynamische, veerkrachtige en concurrerende Europese industrie kan bevorderen, door te investeren in de groene transitie. Over dit onderwerp worden ook Raadsconclusies voorbereid. Een conceptversie van deze conclusies is hier te vinden. Ook zal de Commissie naar verwachting het jaarlijkse rapport van het SME Envoy Network aan de Raad voor Concurrentievermogen presenteren, net als de nieuwe consumentenagenda die op woensdag 11 november 2020 zal verschijnen.

De commissie EZK voert schriftelijk overleg over deze informele Raad met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De commissie EZK heeft aan dit schriftelijk overleg, met als inbrengdatum donderdag 12 november, ook de kabinetsappreciatie over het witboek van de Commissie over buitenlandse subsidies op de interne markt toegevoegd.   

Week 47

Raad voor Concurrentievermogen met ministers van Onderzoek

Op 27 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie met de ministers van onderzoek. Op de agenda staat een discussie over ‘Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie’ zoals gepresenteerd door de Commissie in de mededeling van 30 september 2020. De discussie volgt op eerdere Raadsconclusies over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte. Volgens de Commissie zal de nieuwe Europese Onderzoeksruimte het onderzoeks- en innovatielandschap van Europa verbeteren, de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap versnellen, het herstel van de maatschappelijke en economische schade van de COVID-19 crisis ondersteunen en de weerbaarheid van de EU versterken. Daarnaast zullen de ministers door de Commissie worden bijgepraat over onder meer de stand van zaken van de dossiers met betrekking tot onderzoek en innovatie in het komende Meerjarig Financieel Kader, waaronder het Horizon Europe pakket. Minister Van Engelshoven is namens het kabinet verantwoordelijk voor deze Raad. Het schriftelijk overleg hierover staat gepland op vrijdag 20 november 2020.

Week 48

Informele Raad voor Concurrentievermogen in het teken van consumentenbescherming

De informele Raad voor Concurrentievermogen per videoconferentie van 7 december aanstaande staat volledig in het teken van consumentenbescherming. De Europese Commissie heeft op 13 november jl. een voorstel voor een nieuwe consumentenagenda uitgebracht, met als titel: ‘de weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel’. De agenda (COM (2020) 696) bevat een visie voor het EU-consumentenbeleid voor de periode 2020-2025. De discussie in de Raad zal gaan over deze nieuwe consumentenagenda, en zich in het bijzonder richten op duurzaamheid en digitalisering in het licht van de COVID-19 pandemie. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris is gepland op vrijdag 27 november aanstaande.

Informele Telecomraad op 7 december 2020

Op de agenda van de informele Telecomraad per videoconferentie van 7 december aanstaande staat naar verwachting een beleidsdebat over de Data Governance Act. Het voorstel voor de Data Governance Act zal waarschijnlijk op 24 november 2020 door de Europese Commissie worden gepresenteerd. Het betreft een voorstel voor een wetgevingskader voor de governance van gemeenschappelijke Europese dataruimtes. Volgens de Commissie zal het kader de nodige structuren in de lidstaten en op EU-niveau versterken voor een vlot gebruik van data voor innovatieve zakelijke toepassingen, zowel sector- en domein specifiek als sector overschrijdend. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris over de informele Telecomraad is gepland op vrijdag 27 november 2020.

Week 50

Energiesysteemintegratie

Op dinsdag 8 december voert de commissie Economische Zaken en Klimaat schriftelijk overleg over de agenda van de Energieraad. De Europese Energieministers zullen op 14 december 2020, per videoverbinding, naar verwachting een beleidsdebat over energiesysteemintegratie voeren. Daarnaast zal onder het agendapunt diversen de Europese Commissie informatie verschaffen over externe energierelaties en zal het inkomende Portugese Voorzitterschap diens prioriteiten gedurende de eerste helft van 2021 presenteren.

Tijdens deze Raad zelf zullen geen besluiten worden genomen. In plaats daarvan streeft het Duitse Voorzitterschap ernaar via Coreper (op het niveau van EU-ambassadeurs) - middels een schriftelijke procedure – raadsconclusies over waterstof en hernieuwbare energie op zee aan te nemen. Minister Wiebes heeft aangegeven vanwege de beperkte agenda afwezig te zijn, maar in plaats daarvan een hoogambtelijke afvaardiging te laten deelnemen aan deze Energieraad.

Week 3

Schriftelijke voorbereiding Raad Concurrentievermogen

Op 3 februari staat de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek en Innovatie gepland onder Portugees EU-voorzitterschap. Op de agenda van deze informele Raad staat naar verluidt het onderwerp ‘aantrekkelijke en duurzame carrières voor onderzoekers’.

Daarbij heeft het Portugees EU-voorzitterschap de prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie reeds gepresenteerd. Het betreft het versterken van O&I in Europa, door onder meer het doel te behalen van 3% van het BBP te investeren in onderzoek in 2030. Daarbij zal Portugal aandacht geven aan het lanceren van het Horizon Europe programma. 

Vervolgens heeft de COVID-19 pandemie het belang van het versterken van beleid op het terrein van onderzoek en innovatie laten zien, net als het belang van het versterken van de samenwerking tussen lidstaten en het vernieuwen van de Europese Onderzoeksruimte. Ten slotte zal het Portugese EU-voorzitterschap ernaar streven om een bijdrage te leveren aan bredere toegang tot wetenschap en onderzoek, met aandacht voor ‘burgerwetenschap’.  

De inbrengdatum van het schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met de minister van OCW en de staatssecretaris van EZK is gepland op vrijdag 22 januari aanstaande.

Week 7

Raad voor Concurrentievermogen over interne markt, industrie en onderzoek

Op 25-26 februari 2021 vindt een Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie. De agenda staat op 25 februari in het teken van interne markt en industrie, en op 26 februari van onderzoek. Op de agenda van het interne markt en industriedeel van de Raad staat een aantal beleidsdebatten, over het Europees Semester, de nieuwe Europese consumentenagenda en publieke country-by-country reporting. Hier is de agenda te vinden.

De commissie EZK voert een schriftelijk overleg over deze Raad voor Concurrentievermogen met het kabinet met als inbrengdatum vrijdag 19 februari 2021.  

Europese ministers spreken over toerisme

Het Portugese EU-voorzitterschap heeft een bijeenkomst gepland met de ministers van toerisme op 1 maart 2021. Op moment van schrijven is de agenda van deze bijeenkomst over toerisme nog niet bekend. De commissie EZK zal over deze bijeenkomst schriftelijk overleg voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De inbrengdatum is maandag 22 februari 2021. 

Informele Raad voor Concurrentievermogen over interne markt & industrie

Op 22 en 23 maart 2021 vindt opnieuw een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats over onderwerpen op het gebied van de interne markt en industrie. De agenda voor deze informele Raad is op dit moment nog niet bekend. De commissie EZK heeft het schriftelijk overleg met de staatssecretaris over deze informele Raad gepland op dinsdag 16 maart 2021.