Economische Zaken en Klimaat

Week 5

Commissie EZK debatteert over klimaat

Op 1 februari aanstaande vindt van 10:00 – 13:00 het eerste algemeen overleg van de woordvoerders klimaat met minister Wiebes (EZK) plaats. Dit AO gaat over alle aspecten van het klimaatbeleid.

Mondiaal klimaatbeleid wordt besproken aan de hand van de gemaakte afspraken op de klimaatconferenties COP 22 en COP 23. De stand van zaken van het Europees klimaatbeleid en de betekenis daarvoor voor Nederland komt aan de orde, met name waar het gaat over de inspanningsverdeling van de klimaatverplichtingen over de EU-lidstaten (effort sharing).

Tot slot is een belangrijk onderdeel van het debat de Nederlandse invulling van de voornoemde afspraken, met onder meer de Stimuleringsregeling van de hernieuwbare energieproductie en de toekomstige plannen die vorm moeten krijgen via de Klimaatwet en via een nieuw klimaat- en energieakkoord.

Week 10

Ministers bespreken versterking concurrentievermogen

De ministers van economische zaken bespreken tijdens de komende Raad Concurrentievermogen welke maatregelen nog nodig zijn om het bedrijfsleven in de EU concurrerender en succesvoller te maken.

Concrete wetgeving staat er op dit moment niet op de agenda van de ministers. De EU-landen onderhandelen wel over een aantal EZK-gerelateerde wetgevingsdossiers, bijvoorbeeld op het gebied van diensten en de handhaving van mededingingsregels. Maar dat gebeurt nog in de werkgroepen van de Raad, door ambtenaren van de lidstaten. Pas in een verder gevorderd stadium zullen die weer worden voorgelegd aan de ministers voor het doorhakken van politieke knopen, of ter finale goedkeuring.

Tijdens de komende Raad spreken de ministers wel over de prioriteiten voor het Europees Semester, het coördinatieproces voor het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten, en over het industriebeleid van de EU. Hierover zal de Raad ook conclusies aannemen.