Economische Zaken en Klimaat

Week 48

Europees telecomtoezicht klaar voor onderhandelingen

De EU-lidstaten zijn het vrijwel eens over herziening van de bevoegdheden van het Europees agentschap van nationale toezichthouders voor de telecomsector, BEREC. Verwacht wordt dat de ministers tijdens de Telecomraad op 4 december zullen instemmen met een gemeenschappelijk standpunt. Het nieuwe EU-voorzitterschap (vanaf 1 januari neemt Bulgarije dat over van Estland) zal op basis hiervan gaan onderhandelen met het Europees Parlement over een eindtekst. Het Europees Parlement heeft op 2 oktober jl. zijn onderhandelingsstandpunt al vastgesteld.

De verordening over BEREC maakt deel uit van een veel breder pakket van maatregelen dat de Europese Commissie onder de naam Digital Single Market tot speerpunt heeft uitgeroepen. In dit kader spreken de ministers tijdens de Telecomraad ook over een bredere herziening van het Europese wetgevingskader voor telecom, en over verordeningen voor e-privacy en vrij dataverkeer. Maar hierover worden nog geen besluiten verwacht.

Ter voorbereiding van de Telecomraad op 4 december voeren de EZK-woordvoerders van de fracties op woensdag 29 november overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Lidstaten eens over digitale toegangspoort overheidsinformatie

De EU-lidstaten hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een EU-voorstel voor een gemeenschappelijke digitale toegangspoort voor overheidsinformatie. Die moet het voor burgers en ondernemers makkelijker maken om actief te worden over de grens, omdat ze hiermee informatie van buitenlandse overheden over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten makkelijker kunnen vinden. Op basis van dit akkoord, waarmee de ministers tijdens de Concurrentiekrachtraad van 30 november nog moeten instemmen, zal de Raad gaan onderhandelen met het Europees Parlement.

Verder spreken de ministers over verschillende onderwerpen op het gebied van industriebeleid. Ter voorbereiding voeren de woordvoerders EZK van de fracties schriftelijk overleg met de bewindspersonen.

Week 5

Commissie EZK debatteert over klimaat

Op 1 februari aanstaande vindt van 10:00 – 13:00 het eerste algemeen overleg van de woordvoerders klimaat met minister Wiebes (EZK) plaats. Dit AO gaat over alle aspecten van het klimaatbeleid.

Mondiaal klimaatbeleid wordt besproken aan de hand van de gemaakte afspraken op de klimaatconferenties COP 22 en COP 23. De stand van zaken van het Europees klimaatbeleid en de betekenis daarvoor voor Nederland komt aan de orde, met name waar het gaat over de inspanningsverdeling van de klimaatverplichtingen over de EU-lidstaten (effort sharing).

Tot slot is een belangrijk onderdeel van het debat de Nederlandse invulling van de voornoemde afspraken, met onder meer de Stimuleringsregeling van de hernieuwbare energieproductie en de toekomstige plannen die vorm moeten krijgen via de Klimaatwet en via een nieuw klimaat- en energieakkoord.

Week 10

Ministers bespreken versterking concurrentievermogen

De ministers van economische zaken bespreken tijdens de komende Raad Concurrentievermogen welke maatregelen nog nodig zijn om het bedrijfsleven in de EU concurrerender en succesvoller te maken.

Concrete wetgeving staat er op dit moment niet op de agenda van de ministers. De EU-landen onderhandelen wel over een aantal EZK-gerelateerde wetgevingsdossiers, bijvoorbeeld op het gebied van diensten en de handhaving van mededingingsregels. Maar dat gebeurt nog in de werkgroepen van de Raad, door ambtenaren van de lidstaten. Pas in een verder gevorderd stadium zullen die weer worden voorgelegd aan de ministers voor het doorhakken van politieke knopen, of ter finale goedkeuring.

Tijdens de komende Raad spreken de ministers wel over de prioriteiten voor het Europees Semester, het coördinatieproces voor het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten, en over het industriebeleid van de EU. Hierover zal de Raad ook conclusies aannemen.