Justitie & Veiligheid

Week 41

Kamer bespreekt EU-migratiepact

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU-migratiepact. Op basis van dat pact moeten lidstaten veel meer samenwerken op het gebied van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten en de opvang van asielzoekers. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt over deze voorstellen tijdens het notaoverleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van dinsdag 6 oktober 2020. Tijdens de Raad, die op donderdag en vrijdag is, zullen de Europese bewindspersonen voor migratiebeleid een eerste gedachtewisseling houden.

Het algemeen overleg is omgezet in een notaoverleg, vanwege de nieuwe maatregelen tegen COVID-19, zodat ook moties ingediend kunnen worden en er geen plenaire afronding nodig is.

De Tweede Kamer zal naar verwachting nog regelmatig spreken over het migratiepact. Zo hebben de fracties al besloten een plenair debat te voeren als de kabinetsreactie binnen is. Ook heeft de commissie J&V op 1 oktober schriftelijke vragen gesteld over het pact.

Week 46

Commissie J&V bespreekt Nederlandse inzet EU-migratiepact

In september 2020 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw migratie- en asielbeleid. Het zogenaamde migratiepact moet oplossingen bieden voor een aantal langlopende politieke kwesties. Zo wil de Europese Commissie dat de lidstaten en het Europees Parlement een knoop doorhakken over verplichte steun aan lidstaten met een hoge migratiedruk. Ook bevat het pact maatregelen om migranten tegen te houden die vanuit de ene EU-lidstaat doorreizen naar een andere. Het kabinet heeft op 4 en 5 november de Kamer schriftelijk geïnformeerd over het Nederlands standpunt over het pact.

Op woensdag 11 november debatteert de commissie Justitie en Veiligheid over dit standpunt tijdens een algemeen overleg. Dit algemeen overleg is ingepland in het kader van het behandelvoorbehoud dat de Kamer op het migratiepact heeft geplaatst. Ook spreekt de commissie dan over de bijeenkomst van Europese migratieministers op 13 november. Tijdens die zogenaamde Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen deze ministers vergaderen over een akkoord op hoofdlijnen over het migratiepact.

Week 49

Algemeen overleg Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

De JBZ-raad  (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) is deze keer opgeknipt in een justitiedeel dat op woensdag 2 december plaatsvindt en een asiel- en migratiedeel dat op maandag 14 december zal plaatshebben. Tijdens het Justitie-deel spreken ministers onder meer over een Duits plan voor een  Europees Politie-Partnerschap dat beoogt praktische samenwerking te vergemakkelijken tussen politiemensen in zaken waarbij grensoverschrijdende elementen betrokken zijn.

Mogelijk wordt ook gesproken over een resolutie betreffende data-encryptie die ingaat op het dilemma tussen opsporingsbelangen en het belang van bescherming van persoonsgegevens. Verder staat deze sessie van de Raad opnieuw het onderwerp rechtsstatelijkheid op de agenda. Onder meer wordt gesproken over een idee van het Duitse Raadsvoorzitterschap om rechters aan te moedigen binnen een 'dialoogforum' deel te laten nemen aan de gedachtewisseling over fundamentele Europese waarden en rechtsstaat.

Week 50

Commissie J&V bereidt Migratieraad voor

Op donderdag 10 december voert de commissie Justitie en Veiligheid een schriftelijk overleg over de agenda van de EU-migratieraad. Op 14 december vergaderen de Europese migratiebewindspersonen over voorstellen om het asielbeleid te hervormen. De commissie Justitie en Veiligheid zal schriftelijk overleg voeren over de geannoteerde agenda, die verder ook ingaat op datasystemen en samenwerking op het gebied van terugkeer.

Week 2

Commissie J&V spreekt met Europarlementariers over asielhervormingen

Op donderdag 14 januari voeren de migratiewoordvoerders van de commissie J&V een gesprek met Europarlementariërs over de Europese asielhervormingen. Het gaat om de Nederlandse Tineke Strik en de Franse Fabienne Keller. Zij leiden onderhandelingen over deelonderwerpen binnen het migratiepact, namelijk de terugkeerrichtlijn en procedureverordening. De commissie wil met hen van gedachten wisselen over de EP-inzet en de Nederlandse inzet op deze dossiers.

Week 4

Schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad

Ministers spreken tijdens de informele JBZ-Raad (in videoformat) voor wat betreft de algemene justitie- en veiligheidonderwerpen over de verordening tot herziening van het mandaat van het EU-agentschap voor politiesamenwerking Europol, bescherming van intellectueel eigendom, en over bescherming van rechten en toegang tot het recht voor kwetsbare volwassenen. Mogelijk wordt er ook gesproken over enkele grote initiatieven die de Commissie afgelopen december heeft gelanceerd: een pakket voorstellen gericht op digitalisering van de rechtspraak, een EU-strategie inzake cybersecurity en een contra-terrorismeagenda.

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

Week 7

Commissie J&V stelt vragen over Justitie en migratietop

Op maandag 8 maart levert de commissie Justitie en Veiligheid inbreng voor het schriftelijk overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 11 en 12 maart. De agenda van deze raadsbijeenkomst is nog niet gepubliceerd. De JBZ-Raad gaat over justitiebeleid, interne veiligheid en migratie.