Justitie & Veiligheid

Week 11

Voorbespreking van de JBZ-Raad over migratieontwikkelingen

De commissie voor Justitie en Veiligheid vergadert aankomende woensdag met staatssecretaris Broekers-Knol over de ontwikkelingen aan de Grieks-Turkse grens. De commissie doet dit ter voorbereiding van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van vrijdag 13 maart, waar naar verwachting ook over dit onderwerp zal worden gesproken. Vorige week dinsdag was er ook een commissiedebat met de staatssecretaris om te spreken over de Nederlandse inzet bij een extra migratietop die vorige week woensdag bijeen was geroepen, nadat Turkije grote groepen migranten had doorgelaten richting Griekenland. De Kamer wilde toen weten hoe de EU omgaat met de acties van de Turkse president Erdogan en wat voor oplossing wordt gezocht voor de ruim 10.000 migranten aan de grens.

Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen de ministers zich ook buigen over de Strategische Richtsnoeren voor de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Deze vijfjarige JBZ-richtsnoeren zijn bedoeld om richting te geven aan huidige en komende initiatieven van de Europese Commissie. Hoewel niet formeel op de agenda, is de verwachting dat de ministers ook zullen ingaan op het Commissie Werkprogramma 2020. Wetgevende voorstellen hierin betreffen onder meer de herziening van het mandaat voor het EU-agentschap voor politiesamenwerking Europol en de herziening van de richtlijn bescherming kritieke infrastructuur. Voor het overleg staan verder de onderwerpen nieuwe toetsingscyclus, wederzijdse erkenning en uitlevering EU-burgers aan derde landen op de agenda.

Week 41

Kamer bespreekt EU-migratiepact

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU-migratiepact. Op basis van dat pact moeten lidstaten veel meer samenwerken op het gebied van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten en de opvang van asielzoekers. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt over deze voorstellen tijdens het notaoverleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van dinsdag 6 oktober 2020. Tijdens de Raad, die op donderdag en vrijdag is, zullen de Europese bewindspersonen voor migratiebeleid een eerste gedachtewisseling houden.

Het algemeen overleg is omgezet in een notaoverleg, vanwege de nieuwe maatregelen tegen COVID-19, zodat ook moties ingediend kunnen worden en er geen plenaire afronding nodig is.

De Tweede Kamer zal naar verwachting nog regelmatig spreken over het migratiepact. Zo hebben de fracties al besloten een plenair debat te voeren als de kabinetsreactie binnen is. Ook heeft de commissie J&V op 1 oktober schriftelijke vragen gesteld over het pact.

Week 46

Commissie J&V bespreekt Nederlandse inzet EU-migratiepact

In september 2020 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw migratie- en asielbeleid. Het zogenaamde migratiepact moet oplossingen bieden voor een aantal langlopende politieke kwesties. Zo wil de Europese Commissie dat de lidstaten en het Europees Parlement een knoop doorhakken over verplichte steun aan lidstaten met een hoge migratiedruk. Ook bevat het pact maatregelen om migranten tegen te houden die vanuit de ene EU-lidstaat doorreizen naar een andere. Het kabinet heeft op 4 en 5 november de Kamer schriftelijk geïnformeerd over het Nederlands standpunt over het pact.

Op woensdag 11 november debatteert de commissie Justitie en Veiligheid over dit standpunt tijdens een algemeen overleg. Dit algemeen overleg is ingepland in het kader van het behandelvoorbehoud dat de Kamer op het migratiepact heeft geplaatst. Ook spreekt de commissie dan over de bijeenkomst van Europese migratieministers op 13 november. Tijdens die zogenaamde Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen deze ministers vergaderen over een akkoord op hoofdlijnen over het migratiepact.

Week 49

Algemeen overleg Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

De JBZ-raad  (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) is deze keer opgeknipt in een justitiedeel dat op woensdag 2 december plaatsvindt en een asiel- en migratiedeel dat op maandag 14 december zal plaatshebben. Tijdens het Justitie-deel spreken ministers onder meer over een Duits plan voor een  Europees Politie-Partnerschap dat beoogt praktische samenwerking te vergemakkelijken tussen politiemensen in zaken waarbij grensoverschrijdende elementen betrokken zijn.

Mogelijk wordt ook gesproken over een resolutie betreffende data-encryptie die ingaat op het dilemma tussen opsporingsbelangen en het belang van bescherming van persoonsgegevens. Verder staat deze sessie van de Raad opnieuw het onderwerp rechtsstatelijkheid op de agenda. Onder meer wordt gesproken over een idee van het Duitse Raadsvoorzitterschap om rechters aan te moedigen binnen een 'dialoogforum' deel te laten nemen aan de gedachtewisseling over fundamentele Europese waarden en rechtsstaat.