Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 26

Algemeen Overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Op woensdag 24 juni gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad in de vorm van een videoconferentie van 29 juni aanstaande. Deze laatste Raad onder Kroatisch voorzitterschap zal in het teken staan van een bespreking van de voortgang die onder het Kroatisch voorzitterschap is gemaakt op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid post 2020. De leden zullen de minister hierover bevragen en mogelijk ook ingaan op wat de prioriteiten zijn onder het inkomende Duits EU-voorzitterschap. Daarnaast zullen de leden de minister kunnen bevragen op het ICES pulsvisserij-advies en de stand van zaken met betrekking tot de visserij in de Brexit onderhandelingen. 

Week 37

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op donderdag 10 september gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september aanstaande. Op de agenda van de Raad staat een discussie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Een van de grote open discussiepunten in de Raad zijn de eco-regelingen. De leden zullen de minister vragen naar de compromis voorstellen die het Duits EU voorzitterschap op tafel zal leggen tijdens de Raad. Daarnaast zal de biodiversiteitsstrategie onderwerp van gesprek zijn.  Onderwerpen die hier mogelijk aan bod zullen komen, zijn de financiering voor het behalen van de doelstellingen in de strategie en de mate waarin de doelstellingen rekening houden met nationale omstandigheden.

Week 39

Technische Briefing Van boer tot bord - strategie

Ambtenaren van de Europese Commissie zullen op woensdag 23 september een digitale (besloten) technische briefing verzorgen voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de “Van boer tot bord”-strategie. De commissie heeft deze strategie aangemerkt als prioritair voorstel. Deze briefing is bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze inhoud van de strategie en de uitwerking ervan in de nog te verschijnen voorstellen in de komende jaren. Vragen als hoe krijgen de Europese doelstellingen een nationale doorvertaling en hoe ziet de samenhang tussen deze strategie en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid eruit, zullen naar verwachting de revue passeren.

Ook zullen de leden naar verwachting vragen langs welke meetlat gekwantificeerde doelstellingen als 50% verminderen van het totale gebruik van chemische pesticide en het met ten minste 50% terugdringen van nutriëntenverliezen zullen worden afgezet. De leden kunnen deze informatie gebruiken voor het algemeen overleg op 13 oktober met de minister van LNV over de Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober. Tijdens de Raad in oktober zullen naar verwachting Raadsconclusies worden aangenomen over de “Van boer tot bord”-strategie.

Week 42

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 12 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober. Het Duits EU-voorzitterschap zet erop in om tijdens de aankomende Raad tot een Raadspositie te komen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en om Raadsconclusies vast te stellen over de “Van boer tot bord”-strategie.  Naar verwachting zullen de leden de minister vragen stellen over de gepresenteerde compromisteksten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarbij zal het waarschijnlijk onder andere gaan over de eco-regelingen, de regelingen voor kleine boeren en de minimum vereisten voor en aftopping van directe betalingen. Ook zullen de leden de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Raadsconclusies over de “Van boer tot bord”- strategie.

Week 46

Technische Briefing: onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op dinsdag 10 november 2020 nemen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deel aan een technische briefing door het ministerie van LNV over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Raad en het Europees Parlement hebben in oktober allebei hun standpunt ingenomen op het voorstel van de Europese Commissie. Waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de grote verschillen waarover onderhandeld moet gaan worden? Wat is het verwachtte tijdpad voor de onderhandelingen? En wat is de impact hiervan op de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan? Deze vragen zullen naar verwachting aan de orde komen en beantwoord worden tijdens de briefing.

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad: de toekomst van Europese bossen

Op maandag 9 november 2020 zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input leveren voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 16 november 2020. Een belangrijk onderwerp voor dit overleg is de toekomst van de Europese bossen. De huidige EU-strategie voor bossen loopt op 31 december aanstaande af. De centrale vraag is: wat wordt de Nederlandse en de Europese inzet vanaf 1 januari, mede in het kader van de doelstellingen van de Europese Green Deal? De Europese Commissie zal pas in de loop van 2021 met een nieuwe strategie komen, maar om geen gat te laten vallen is de Raad voornemens om in november Raadsconclusies aan te nemen over de Europese bosstrategie. De leden zullen de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor deze Raadsconclusies.

Week 50

Landbouw- en Visserijraad: vangstmogelijkheden voor de visserij in 2021

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad in december wordt traditiegetrouw besloten over de vangstmogelijkheden voor de visserijsector voor het daaropvolgende jaar. Op maandag 7 december aanstaande zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng leveren voor een schriftelijk overleg met de minister over deze vangstmogelijkheden. Naar verwachting zullen de leden met name vragen stellen over de impact van de totale toegestane vangsten op de Nederlandse visserijsector. Naast visserij zullen ook de raadsconclusies over voedingsetikettering en over een EU-breed dierenwelzijnslabel aan bod komen in het schriftelijk overleg. Naar verwachting komt de Europese Commissie gedurende de komende twee jaar met voorstellen op deze dossiers.

Week 3

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 18 januari leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari aanstaande. Recent heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan aan alle lidstaten, waaronder Nederland, over de inrichting van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naar verwachting zullen de leden vragen stellen aan de minister over hoe zij invulling wil geven aan deze aanbevelingen. Daarnaast zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de gevolgen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor de landbouw- en visserijsector in Nederland. Daarbij zal ook de inzet van de aan Nederland toebedeelde middelen uit de Brexit Adjustment Reserve onderwerp van gesprek zijn.

Week 7

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 15 februari zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng leveren voor het schriftelijk overleg met de minister over de Landbouw- en Visserijraad van 22 februari aanstaande. Dit keer zal het overleg met name in het teken staan van visserij. Op dit moment lopen de consultaties met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over de vangstmogelijkheden voor 2021. Bestaande tijdelijke afspraken lopen tot 31 maart 2021. De Kamerleden zullen de minister derhalve bevragen over de voortgang en de consequenties voor de Nederlandse vissersvloot.

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

De verwachting is dat de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart in het teken zal staan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De ambitie van de Raad en het Europees Parlement is de afgelopen maanden geweest om in maart tot een akkoord te komen op dit dossier. De commissie LNV voert op maandag 15 maart een schriftelijk overleg. De leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen de minister waarschijnlijk dan ook bevragen over de voortgang van de onderhandelingen dan wel het eventueel bereikte akkoord. Ook zal de voortgang van de uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan waarschijnlijk ter sprake worden gebracht.