Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 22

Landbouw- en Visserijraad schriftelijk voorbereid

Van 3 tot en met 5 juni vindt de informele Landbouw- en Visserijraad plaats. Daaraan voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op maandag 28 mei 2018. Op de agenda van de Raad staan onder andere de op 29 mei te verschijnen voorstellen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027. De ministers zullen zich tevens buigen over manieren om jonge boeren te stimuleren binnen het Europees landbouwbeleid.

Week 24

Eerste overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op dinsdag 12 juni zal er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met de minister van LNV plaatsvinden. Dit is de eerste landbouwraad na het verschijnen van de voorstellen voor een hernieuwd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De landbouwministers zullen in Brussel waarschijnlijk een aantal procesafspraken maken en wellicht hun eerste indrukken geven. Daarnaast staat er op de agenda een voorstel voor het bestrijden van Oneerlijke Handelspraktijken binnen de voedselvoorzieningsketen.

Week 25

Briefing gevolgen Brexit voor de landbouw

Op donderdag 21 juni organiseert de commissie LNV een technische briefing over de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse landbouw. Het doel van de bijeenkomst is om een beeld te krijgen met waar boeren en tuinders straks mee te maken krijgen als het VK  niet meer lid is van de Europese Unie. De briefing zal in beslotenheid plaatsvinden.

Week 26

Brexit-werkbezoek aan haven Rotterdam

De commissie LNV van de Tweede Kamer organiseert op maandag 25 juni een werkbezoek aan de haven van Rotterdam. Doel van het werkbezoek is om inzicht te krijgen in de LNV-aspecten en gevolgen van  Brexit. Er zal onder andere gekeken worden naar de consequenties van de landbouw-importstromen voor Nederland, onder andere in relatie tot de douane.

Week 36

Behandelvoorbehoud GLB

Op 6 september vindt er een algemeen overleg behandelvoorbehoud over de voorstellen voor het  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  (GLB) plaats. De commissie LNV zal zich buigen over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naast een inhoudelijk debat zal de commissie proberen informatieafspraken te maken met de minister van LNV zodat de commissie aangehaakt blijft bij het onderhandelingsproces.

 

Week 37

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Op 11 september 2018  om 16.30 vindt er een algemeen overleg plaats over het EU- wetsvoorstel “Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen”. Op dit EU-wetsvoorstel is een behandelvoorbehoud geplaatst door de Tweede Kamer.

De commissie LNV in de Tweede Kamer wil met de minister in gesprek over het standpunt van Nederland en bovendien hoe de minister voornemens is om de Kamer te informeren tijdens de onderhandelingen.

De aanleiding voor dit EU-voorstel is dat er al langere tijd het idee bestaat dat kleinere actoren in die keten vaak het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken (OHP's). De Europese Commissie stelt dat landbouwproducenten bijzonder gevoelig zijn voor OHP's doordat het hen vaak ontbreekt aan onderhandelingsmacht ten opzichte van  de onderhandelingsmacht van hun partners verderop in de keten.

Daarnaast vinden er in de commissie LNV ook twee besloten gesprekken plaats over onderzoeken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die in opdracht van de commissie worden uitgevoerd. De commissie hoopt met het onderzoek betere inzichten te verwerven over de effecten van het GLB voor Nederland. De gesprekken vinden plaats op 13 september 2018.

Week 38

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Van 23 tot 25 september 2018 vindt de informele Landbouw- en Visserijraad in Wenen plaats. Ter voorbereiding hiervan voert de commissie LNV een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 17 september 2018 om 14:00 uur. Het is een informele raad dus er zal geen besluitvorming plaatsvinden. Echter er staan wel een paar belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het GLB en de richtlijn inzake Oneerlijke Handelsprakijken in de voedselketen. Voor die laatste hoopt het voorzitterschap meters te maken en al snel in onderhandeling te treden met het Europees parlement. Dit zullen zij doen op basis van een compromistekst dat op ambtelijk niveau in een raadswerkgroep is vastgesteld.

Week 40

Landbouw- en visserijdossiers besproken met Roemeense parlementsleden

Op donderdag 4 oktober komt een delegatie van Roemeense parlementariërs op bezoek bij de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Het doel is om van gedachten te wisselen over grote landbouw- en visserijdossiers. Roemenië is namelijk voorzitter van de Raad (en de Raadsformaties  zoals de Landbouw- en Visserijraad) vanaf 1 januari 2019. De commissie LNV zal onder andere praten over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), oneerlijke handelspraktijken in de voedsel-voorzieningsketen en over het programma van het Roemeens voorzitterschap.

Week 41

Hervormingen van het GLB en oneerlijke handelspraktijken

Op dinsdag 9 oktober vindt er een algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 oktober 2018 plaats. Op de agenda staat onder andere de voortgang van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Tevens zal de voortgang van het wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningketen aan de orde komen.

Twee dagen na het het algemeen overleg vindt er een rondetafelgesprek plaats over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaats. Verschillende belanghebbende kunnen dan met de woordvoerders van de fracties van de commissie LNV in debat over het toekomstige landbouwbeleid van de Europese Unie. 

Week 42

Gevolgen van Brexit

Op 18 oktober vindt er een algemeen overleg plaats over de gevolgen van de Brexit op het terrein van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit (LNV). De commissie zal met name ingaan op mogelijke handelsbelemmeringen zoals extra administratieve handelingen en inspecties maar ook eventuele nieuwe invoerrechten. Ook zal kort stilgestaan worden bij de gevolgen van een harde Brexit op het WTO speelveld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de huidige tariefcontingenten? Bovendien zal de commissie zich ook buigen over het effect van de Brexit op de visserij. 

Week 46

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken

Op 13 november vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad plaats met minister Schouten van LNV. De woordvoerders zullen extra aandacht schenken aan de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Europees Parlement en de Raad maken meters(Agrafacts 26/10/2018) , en beginnen al hun standpunten in te nemen. De Kamer zal met de minister in debat gaan over de stand van zaken en de nadere invulling van de strategische plannen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de richtlijn over Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (OHP). Het Europees Parlement probeert de reikwijdte van de richtlijn  te vergroten terwijl de Raad dit probeert te beperken.  

Week 50

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op 11 december vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserij plaats. Op de agenda staat onder andere de oneerlijke handelspraktijken. De Raad en het Europees Parlement begeven zich in de laatste fase van onderhandelingen. Ook zal er over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gepraat worden Het Oostenrijks EU-voorzitterschap heeft al heel wat werk verzet en men verwacht dat de ministers nu over kunnen gaan op de meest politieke onderdelen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, zoals bijvoorbeeld de strategische plannen, het plafonneren van de maximale inkomens van bedrijven en gekoppelde steun.

Week 4

Inzet LNV-Raad over GLB

Op woensdag 23 januari 2019 debatteert de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 28 januari 2019. Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er worden gesproken over de nieuwe strategische plannen waarin lidstaten hun doelstellingen op het gebied van landbouw uiteenzetten, evenals wijzigingen in de marktordening.

Ook zal er worden teruggekeken naar de vorige Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018. Tot slot debatteren de leden van de commissie over de kabinetsappreciatie over een nieuw voorstel van de Europese Commissie dat voorziet in een goede transitie van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar het nieuwe beleid, dat volgend jaar in werking moet treden.

Week 7

Leden bijgepraat over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op donderdag 14 februari ontvangt de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vertegenwoordigers van het ministerie van LNV voor een technische briefing. Op aanbod van de minister zullen Kamerleden worden bijgepraat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB is het landbouwbeleid van de Europese Unie en is bepalend voor het Nederlandse landbouwbeleid. Dit Europese beleid wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Omdat het huidige GLB in 2020 afloopt wordt op dit moment onderhandeld in Brussel over de nieuwe invulling van het beleid voor de periode 2021-2027, waar waarschijnlijk een grotere nadruk komt te liggen op vergroening en klimaat, naast de bestaande inkomenssteun voor boeren. Deze technische briefing is openbaar en te bezoeken voor alle geïnteresseerden.