Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 46

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken

Op 13 november vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad plaats met minister Schouten van LNV. De woordvoerders zullen extra aandacht schenken aan de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Europees Parlement en de Raad maken meters(Agrafacts 26/10/2018) , en beginnen al hun standpunten in te nemen. De Kamer zal met de minister in debat gaan over de stand van zaken en de nadere invulling van de strategische plannen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de richtlijn over Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (OHP). Het Europees Parlement probeert de reikwijdte van de richtlijn  te vergroten terwijl de Raad dit probeert te beperken.  

Week 50

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op 11 december vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserij plaats. Op de agenda staat onder andere de oneerlijke handelspraktijken. De Raad en het Europees Parlement begeven zich in de laatste fase van onderhandelingen. Ook zal er over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gepraat worden Het Oostenrijks EU-voorzitterschap heeft al heel wat werk verzet en men verwacht dat de ministers nu over kunnen gaan op de meest politieke onderdelen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, zoals bijvoorbeeld de strategische plannen, het plafonneren van de maximale inkomens van bedrijven en gekoppelde steun.

Week 4

Inzet LNV-Raad over GLB

Op woensdag 23 januari 2019 debatteert de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 28 januari 2019. Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er worden gesproken over de nieuwe strategische plannen waarin lidstaten hun doelstellingen op het gebied van landbouw uiteenzetten, evenals wijzigingen in de marktordening.

Ook zal er worden teruggekeken naar de vorige Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018. Tot slot debatteren de leden van de commissie over de kabinetsappreciatie over een nieuw voorstel van de Europese Commissie dat voorziet in een goede transitie van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar het nieuwe beleid, dat volgend jaar in werking moet treden.

Week 7

Leden bijgepraat over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op donderdag 14 februari ontvangt de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vertegenwoordigers van het ministerie van LNV voor een technische briefing. Op aanbod van de minister zullen Kamerleden worden bijgepraat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB is het landbouwbeleid van de Europese Unie en is bepalend voor het Nederlandse landbouwbeleid. Dit Europese beleid wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Omdat het huidige GLB in 2020 afloopt wordt op dit moment onderhandeld in Brussel over de nieuwe invulling van het beleid voor de periode 2021-2027, waar waarschijnlijk een grotere nadruk komt te liggen op vergroening en klimaat, naast de bestaande inkomenssteun voor boeren. Deze technische briefing is openbaar en te bezoeken voor alle geïnteresseerden.

Week 11

GLB besproken in Landbouw- en Visserijraad

Op woensdag 13 maart 2019 bespreken de leden van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019. Op de agenda van de Raad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er van gedachten worden gewisseld over de verordening strategische plannen GLB en de verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten.  Ook zal er worden teruggekeken op de vorige Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019.
Verder zullen de leden met de minister in gesprek treden over de twee voorstellen van de Europese Commissie die op tafel liggen om de potentiële gevolgen van een no-deal Brexit op de Europese vissers in Britse wateren te verzachten. 

Week 15

Landbouw-en Visserijraad: GLB, Brexit en oneerlijke handelspraktijken

De Landbouw- en Visserijraad op 15 april zal in het teken staan van de voortgang van de onderhandelingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027, de Nationale Strategische Plannen voor het GLB en een debat over de landbouwaspecten van de strategische langetermijnvisie voor een klimaat neutrale economie. Op woensdag 10 april 2019 gaan de leden van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten in gesprek over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad. De leden zullen met de minister van gedachte wisselen over de voorbereidingen voor het GLB, de stand van zaken betreffende de Brexit-voorbereidingen het principeakkoord dat is bereikt tussen de Europese instellingen over de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen.

Week 20

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan

De voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027 betreffen onder andere het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan om de doelstellingen te bereiken. De gestelde doelstellingen richten zich op het bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen, het intensiveren van milieuzorg en klimaatactie binnen de landbouwsector en het versterken van de sociaaleconomische positie van plattelandsgebieden. Op 15 mei gaan de leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de contouren van dit Nationaal Strategisch Plan.

Week 22

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad: bioeconomie

Op maandag 27 mei 2019 leveren de leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de informele Landbouw- en Visserijraad op 3 en 4 juni 2019. Het centrale thema van deze  Raad is landbouw en de bio-economie. De leden zullen naar verwachting de minister bevragen over de manier waarop de bio-economie een plek kan worden gegeven in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de manier waarop de participatie van de agrarische sector in de bio-economie vergroot kan worden. De rol van kennis en innovatie in de agrarische sector zal hierbij ook onderdeel van de discussie zijn.

Week 24

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een algemeen overleg in gesprek met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de  Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019. Het is de laatste Landbouw- en Visserijraad onder het Roemeens voorzitterschap. De leden zullen met de minister spreken over de voorbereidingen voor het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2021-2027. Hierbij zal naar verwachting in ieder geval de  Nederlandse positie ten aanzien van de manier van geld verdelen, onder andere via directe betalingen of de nieuwe eco-regelingen, aan bod komen. Ook de onderhandelingen voor het EU-Mercosur handelsakkoord zullen naar verwachting worden besproken, gezien de belangrijke handelscomponent voor landbouwproducten hierin.

Week 28

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 8 juli 2019 kunnen de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inbreng leveren voor een schriftelijk overleg met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de  Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 juli 2019. Het is de eerste Landbouw- en Visserijraad onder het Fins EU-voorzitterschap. De leden zullen de minister vragen stellen over de voorbereidingen voor het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2021-2027. De discussie zal met name ingaan op de milieu- en klimaataspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast zal de stand van zaken met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest worden besproken. Ook zullen de leden de minister bevragen over het bereikte principeakkoord tussen de EU en Mercosur en de voortgang op het thema geïntegreerde gewasbescherming.