Buitenlandse Zaken

Week 7

Raad Buitenlandse Zaken: Afrika, Libie en India

Op dinsdag 11 februari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 17 februari plaatsvindt in Brussel.

De Raad zal onder het agendapunt Current Affairs kort stilstaan bij de Sahel, Venezuela, de Westelijke Balkan en het Midden-Oosten. Verder zal de Raad spreken over de relatie van de Europese Unie (EU) met de Afrikaanse Unie (AU) Unie in het licht van de EU-Afrikastrategie die half maart wordt verwacht. Ook zal de Raad opnieuw spreken over de ontwikkelingen in Libië met het oog op de opvolging van de internationale Libië-conferentie die op 19 januari jl. in Berlijn werd georganiseerd. De RBZ wordt afgesloten met een lunch met de minister van Buitenlandse Zaken van India, ter voorbereiding op de EU-India top die op 13 maart 2020 in Brussel plaatsvindt.

Week 10

Informele Raad Buitenlandse Zaken: werkmethoden, Rusland en Turkije

Op woensdag 4 maart vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de informele Raad Buitenlandse Zaken die op 5-6 maart plaatsvindt in Zagreb.

Tijdens deze informele Raad zullen de ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de werkmethoden van de Raad. Naar verwachting zal daarbij onder meer worden stilgestaan bij de besluitvormingsprocedures binnen de Raad en manieren om de huidige deadlock in de besluitvorming tegen te gaan. Verder zullen de ministers van gedachten wisselen over de relatie tussen de EU en Rusland, evenals de relatie tussen de EU en Turkije. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

Kamerdelegatie neemt deel aan Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal van maandag 2 tot en met woensdag 4 maart deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Zagreb, Kroatië. De Nederlandse delegatie bestaat uit het Tweede Kamerlid Koopmans (VVD) en de Eerste Kamerleden Van Ballekom (VVD) en Van Apeldoorn (SP).

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer uitbreiding, het Oostelijk Partnerschap, Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), de rol van vrouwen in vrede en veiligheid en Europese defensiesamenwerking.

Week 36

Interparlementaire (video)conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBV/GVB)

Op vrijdag 4 september vindt de Interparlementaire (video)conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid plaats. Een delegatie van de Staten-Generaal zal via een videoverbinding deelnemen. Vanwege de COVID-19-pandemie is de fysieke bijeenkomst omgezet in een videoconferentie van een halve dag. Op 4 september vinden er twee sessies plaats: een discussie met de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (HV) en een gedachtewisseling tussen delegatieleden onder de titel ‘Paths towards a European Defence Union – strategic realignment of the EU’s security and defence policy’. Na afloop wordt er een verslag van de conferentie opgesteld.

Week 38

Algemeen overleg RBZ-Raad

Op 21 september vindt de formele Raad Buitenlandse Zaken plaats in Brussel. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen naar verwachting spreken over de volgende onderwerpen. Onder current affairs zal de Raad kort stil staan bij de ontwikkelingen in Wit-Rusland, China, Libanon, de oostelijke Middellandse Zee, Venezuela en Mali. Daarnaast staan Libië, de EU-relatie met de Afrikaanse Unie en het Zuidelijk nabuurschap op de agenda. Ten slotte zal tijdens de werklunch gesproken worden over de geopolitieke implicaties van de COVID-19 pandemie voor de EU. Ter voorbereiding op deze formele Raad vindt op maandag 14 september een algemeen overleg plaats tussen de leden van de commissie Buitenlandse Zaken en minister Blok.

Week 41

Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Op 12 oktober vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Luxemburg. Deze Raad volgt de buitengewone Europese Raad (ER) van 1-2 oktober jl. die grotendeels in het teken van externe betrekkingen stond snel op. Tijdens de ER hebben de regeringsleiders onder meer overeenstemming bereikt over het instellen van sancties tegen Wit-Rusland, en hebben zij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny nogmaals veroordeeld. In de volgende ER van 15-16 oktober aanstaande zullen zij op de kwestie Navalny terugkomen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen in Luxemburg onder meer van gedachten wisselen over Rusland en de EU-relaties met Latijns-Amerika en de Caribische regio. Deze Raad wordt op dinsdag 6 oktober voorbesproken in een algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok

Week 48

Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Op woensdag 25 november organiseert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een rondetafelgesprek met experts over het thema persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Dit thema maakt deel uit van de kennisagenda van de commissie.

In het eerste deel van het rondetafelgesprek zullen prof. dr. Ryngaert (hoogleraar internationaal recht, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Eckes (hoogleraar Europees publiekrecht, Universiteit van Amsterdam) spreken over de juridische aspecten van een EU-sanctieregime voor mensenrechtenschendingen wereldwijd. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer van april 2018 heeft de Nederlandse regering in EU-verband actief gepleit voor de instelling van een dergelijk regime.  Met succes, want een voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie is momenteel onderwerp van onderhandeling. De regering streeft ernaar de onderhandelingen nog dit jaar af te ronden.

Het tweede deel zal zich richten op de buitenlandspolitieke aspecten aan de hand van reeds opgedane ervaringen met persoonsgerichte sancties. De heer Nephew (Senior Research Scholar, Columbia University) zal spreken over de ervaringen die in de VS zijn opgedaan met de Global Magnitsky Act. Tot slot zal dr. Portela (Senior Associate Analyst, European Union Institute for Security Studies) spreken over de reeds opgedane ervaringen in de EU met persoonsgerichte sancties.


Het digitale rondetafelgesprek vindt plaats van 16:00-17:30 en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Week 49

Raad Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie

Het algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) vindt plaats op donderdag 3 december en is te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Op maandag 7 december vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie. In vervolg op de RBZ van 20 november jl. zullen de ministers een meer substantiële discussie voeren over versterking van de trans-Atlantische relaties na de Amerikaanse verkiezingen. Het doel is om tot een gemeenschappelijke inzet op dit punt te komen. Met betrekking tot strategische autonomie wil de Hoge Vertegenwoordiger een praktische discussie voeren over de betekenis van strategische autonomie en hoe dat kan worden geïmplementeerd. Deze discussie is volgens de HV van belang omdat de lidstaten van mening verschillen over de betekenis van Europese strategische autonomie.

Ook zal onder het onderwerp “actuele aangelegenheden” kort worden stilgestaan bij Hongkong, Georgië en mensenrechten waarbij Nederland hoopt dat het EU-mensenrechtensanctieregime kan worden vastgesteld.