Buitenlandse Zaken

Week 3

Midden-Oostenvredesproces in Raad Buitenlandse Zaken

Op 18 januari spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Zijlstra over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 22 januari in Brussel. Het vredesproces in het Midden-Oosten is daarbij een van de agendapunten. De ministers van Buitenlandse Zaken en Hoge Vertegenwoordiger Mogherini zullen van gedachten wisselen over de inzet van de EU, mede naar aanleiding van het Amerikaanse besluit ten aanzien van Jeruzalem en de uitspraken van de Amerikaanse president Trump over het mogelijk korten van financiële bijdragen aan de Palestijnen. Minister Zijlstra zal een terugkoppeling geven van zijn dienstreis naar Israël en de Palestijnse Autoriteit. Na afloop van de RBZ is een informele lunchbespreking gepland met president Abbas van de Palestijnse Autoriteit.

Daarnaast staan de situatie in Libië en enkele onderwerpen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op de agenda van de RBZ. De president van de Europese Investeringsbank (EIB) zal de Raad informeren over de mogelijke oprichting van een ontwikkelingsbank. Tevens wordt de Raad geïnformeerd over het concept-onderhandelingsmandaat dat door de Europese Commissie is opgesteld voor een nieuw partnerschapsakkoord met de ACS-landen (de 79 landen in Afrika, Caraïben en Stille Oceaan).

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een kabinetsbrief over de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen toegevoegd.

AIV licht werkprogramma 2017-2019 toe

Op donderdag 18 januari spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met de voorzitter en leden van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het driejarige werkprogramma 2017-2019. Op het vlak van Europa worden drie onderzoeken en adviesrapporten aangekondigd: over institutionele ontwikkelingen, financieel-economisch bestuur en draagvlak voor Europa.

Overige onderwerpen in het werkprogramma zijn onder meer duurzame ontwikkelingsdoelen en bevordering van mensenrechten, humanitaire en structurele hulp en veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied en hun weerslag op het Koninkrijk.

Week 5

Ambassadeursconferentie in Ridderzaal

Op donderdag 1 februari worden de Nederlandse ambassadeurs door de Kamervoorzitters in de Ridderzaal ontvangen voor een gedachtewisseling met Kamerleden over buitenlandpolitieke thema's. De ambassadeurs komen eenmaal per jaar vanuit de hele wereld naar Den Haag voor de zogeheten ambassadeursconferentie.

Een onderdeel van hun programma is gereserveerd voor ontmoeting met Kamerleden. Onderwerpen die besproken zullen worden, zijn bijvoorbeeld migratie, economische diplomatie, cyberdefensie, trans-Atlantische betrekkingen. Ook Europese thema's zoals de Brexit en het EU-toetredingsproces voor landen in de Balkan komen aan de orde. Alle Kamerleden zijn uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.

Week 8

Raad Buitenlandse Zaken over Venezuela

Op donderdag 22 februari overlegt de commissie Buitenlandse Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken.

Op de agenda staan de ontwikkelingen in Venezuela, het Midden-Oostenvredesproces en situatie in Moldavië.

Naar verwachting zullen de ministers van Buitenlandse Zaken op 26 februari in Brussel conclusies aannemen over Moldavië.

Conferentie over buitenlands-en defensiebeleid EU in Sofia

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari neemt een delegatie uit de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van de Tweede Kamer deel aan de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De delegatie bestaat uit de leden De Roon (PVV; delegatieleider), Van Helvert (CDA) en Belhaj (D66). Vanuit de Eerste Kamer is er deze keer geen deelname.

Op het programma van de conferentie staat een gedachtewisseling met Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over actuele buitenlandpolitieke zaken. Ook zal gesproken worden over de ontwikkelingen in de Westelijke Balkan en de omgeving van de Zwarte Zee, twee regio's waaraan het Bulgaarse EU-voorzitterschap dit semester veel prioriteit heeft gehecht. Tot slot worden er workshops georganiseerd over onder meer de relatie tussen de EU en China.

Week 11

Midden-Oosten en EU-strategie voor Irak

De commissie Buitenlandse Zaken bereidt op donderdag 15 maart de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de minister van Buitenlandse Zaken voor. Op de agenda van deze RBZ, die op maandag 19 maart in Brussel is gepland, staan Syrië en Iran als bespreekpunten. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen onder voorzitterschap van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini de stand van zaken en actualiteiten in deze landen en in het Midden-Oosten doornemen. Ook is een gedachtewisseling voorzien over de ontwikkelingen in en de relatie met Oekraïne.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een kabinetsbrief over de nieuwe EU-strategie voor Irak toegevoegd. Deze strategie beoogt de rol van de EU in Irak te versterken om de stabilisatie en wederopbouw van het land te ondersteunen. Nu ISIS vrijwel geheel verdreven is uit Irak komt het land in een transitiefase terecht. De EU wil meewerken aan deze transitie naar een stabiel Irak. Het kabinet beoordeelt de nieuwe EU-strategie als positief. Deze strategie past ook bij het kabinetsbeleid om intensiever met Irak samen te werken op het gebied van economische wederopbouw en migratie.

Week 15

Rusland en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op woensdag 11 april 2018 van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 16 april 2018 plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van de RBZ staan Rusland, de Westelijke Balkan, Iran en de toekomst van externe financieringsinstrumenten.

Voor het algemeen overleg is ook het verslag van de RBZ van 19 maart 2018 geagendeerd. Tijdens deze Raad werd onder meer gesproken over Oekraïne, Syrië, Iran, het Koreaans schiereiland en Rusland. Tevens nam de RBZ een verklaring aan over de aanval in Salisbury.

Week 21

Raad Buitenlandse Zaken: Iran, Venezuela en MOVP

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op 22 mei met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei. Op de agenda van de Raad staan tal van actuele onderwerpen. Zo zullen de ministers spreken over de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en de demonstraties in Gaza, de gevolgen van het Amerikaanse besluit tot terugtrekking uit het nucleaire akkoord met Iran, de situatie in de Democratische Republiek Congo en de verkiezingen in Venezuela van 20 mei. Ook zullen de ministers naar verwachting het onderhandelingsmandaat vaststellen voor een nieuwe Partnerschapsovereenkomst  tussen de EU en de ACS-landen (79 landen in Afrika, Caraïben en Stille Oceaan).

Week 28

Schriftelijk overleg over Raad Buitenlandse Zaken

In verband met het zomerreces voeren de woordvoerders Buitenlandse Zaken op dinsdag 10 juli 2018 schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) op 16 juli in Brussel.

Tijdens deze RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten onder meer spreken over Noord-Korea, het Oostelijk Partnerschap en Libië.

Week 41

Raad Buitenlandse Zaken: externe aspecten van migratie, Azie en Libie

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 11 oktober met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 15 oktober plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger, Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van deze Raad staan Centraal-Azië, de externe aspecten van migratie, Libië en de Centraal Afrikaanse Republiek. Tevens is een lunchbespreking over Venezuela voorzien.

Voor dit algemeen overleg is ook een brief van het kabinet over trans-Atlantische relaties geagendeerd, evenals het BNC-fiche over de gezamenlijke mededeling over het opbouwen van weerbaarheid en reactiecapaciteit tegen hybride bedreigingen.

Kamerdelegatie neemt deel aan GBVB/GVDB conferentie in Wenen

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Wenen, Oostenrijk. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden Dijkstra (D66) (delegatieleider), Van Haga (VVD), De Roon (PVV) en Diks (GroenLinks) en de Eerste Kamerleden Vlietstra (PvdA) en Schaper (D66).

Tijdens deze vergaderingoverleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staan migratie en het beheer van de buitengrenzen, de nucleaire deal met Iran, het PESCO-project militaire mobiliteit, EU-steun ter verbetering van de politieke en humanitaire situatie in Syrië en de Westelijke Balkan.