Week 10

Tweede Kamer

Technische briefing Adviescommissie Internationale Vraagstukken

Europese Zaken

De Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) bracht in juni 2017 een beleidsadvies uit aan het kabinet en de Staten-Generaal over de erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. In het advies worden aanbevelingen gedaan over het vergroten van institutionele responsiviteit in het kader van de Raad van Europa, de Europese Unie, de OVSE en de G20/OESO; maatschappelijke diplomatie; en het versterken van de capaciteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades.

In januari 2018 verscheen de kabinetsreactie. De AIV is door de commissie Europese Zaken verzocht een technische briefing te verzorgen, waarvoor ook de leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid worden uitgenodigd. Op dinsdag 6 maart vindt deze technische briefing plaats.

 • 06/03: Technische briefing AIV-advies 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Ministers bespreken versterking concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

De ministers van economische zaken bespreken tijdens de komende Raad Concurrentievermogen welke maatregelen nog nodig zijn om het bedrijfsleven in de EU concurrerender en succesvoller te maken.

Concrete wetgeving staat er op dit moment niet op de agenda van de ministers. De EU-landen onderhandelen wel over een aantal EZK-gerelateerde wetgevingsdossiers, bijvoorbeeld op het gebied van diensten en de handhaving van mededingingsregels. Maar dat gebeurt nog in de werkgroepen van de Raad, door ambtenaren van de lidstaten. Pas in een verder gevorderd stadium zullen die weer worden voorgelegd aan de ministers voor het doorhakken van politieke knopen, of ter finale goedkeuring.

Tijdens de komende Raad spreken de ministers wel over de prioriteiten voor het Europees Semester, het coördinatieproces voor het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten, en over het industriebeleid van de EU. Hierover zal de Raad ook conclusies aannemen.

 • 07/03: Algemeen overleg Raad Concurrentievermogen van 12-13 maart 2018

Justitie- en asielwoordvoerders debatteren over aankomend EU-topoverleg

Justitie & Veiligheid

De commissie Justitie en Veiligheid bespreekt met minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Mark Harbers de JBZ-Raad die op 8 en 9 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt. Op de agenda staat onder meer de voortgang met de implementatie van het Europees Openbaar Ministerie. Verder beoogt het Bulgaars Raadsvoorzitterschap een akkoord te bereiken op de Richtlijn bestrijding  fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten.

Verder zal de Raad debatteren over de Brussel II bis-verordening die betrekking heeft op wederzijdse erkenning van familierechtelijke beslissingen. Ook zal er gesproken worden over een ophanden zijnde Commissievoorstel betreffende e-evidence, gericht op het vereenvoudigen van het verkrijgen van elektronisch bewijsmateriaal dat zich (op servers) bevindt in andere lidstaten en landen buiten de EU. Aan de migratiezijde is er aandacht voor grensbeheer, terugkeerbeleid, samenwerking met derde landen en de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Op al deze dossiers worden tijdens de aankomende raad geen doorbraken verwacht. De lidstaten zullen ook nog met elkaar van gedachten wisselen over de recente voorstellen over interoperabiliteit van JBZ-informatiesystemen.

 • 07/03: Algemeen overleg JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018
 • 07/03: Algemeen overleg JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Werk- en priveleven besproken

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De woordvoerders van de fracties in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreken met minister Koolmees de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid die op 15 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt.

Het belangrijkste thema op de agenda van de Raad is de richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven waarop het Bulgaars EU-voorzitterschap een akkoord wil bereiken. De commissie SZW heeft de subsidiariteit van dit voorstel als negatief beoordeeld. Ook het kabinet vindt de subsidiariteit onvoldoende onderbouwd.

Tevens zal een beleidsdebat over Sociaal Europa post-2020 gevoerd worden dat zich hoofdzakelijk zal richten op de sociale dimensie van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader.

 • 07/03: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018

Europese plastics-aanpak in commissie IenW

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 maart staat de EU-plastics strategie op het programma van de commissie IenW. Ambtenaren van het ministerie van IenW geven dan een (besloten) technische briefing over het voorstel dat op 16 januari verscheen als onderdeel van het derde EU-Circulaire-economiepakket.

Op 15 januari ontving de Kamer van de regering vijf transitie-agenda’s circulaire economie, waaronder één over kunststoffen met een actie- en interventieagenda voor de komende jaren. De briefing zal ook ingaan op de relatie tussen deze nationale agenda en het EU-voorstel. Plastics is deze maand veelvuldig onderwerp van bespreking: zo ook tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari, bij de vertoning van Merijn Tinga’s film ‘From source to sea’ op 22 februari en bij het algemeen overleg circulaire economie  op 15 maart  aanstaande, was en is plastics onderwerp van debat.

 • 08/03: Technische briefing over de EU-plastics strategie

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 10

 • 07/03: Kapitaalmarktunie pakket; Europese Semester Winterpakket

Raad

Agenda Raad week 10

 • 05/03: Milieuraad
 • 06/03: Raad Buitenlandse Zaken
 • 08/03: JBZ-Raad
 • 09/03: JBZ-Raad

Europees Parlement

Rapporteurs Omtzigt en Leijten presenteren transparantierapport in EP

Op 19 februari presenteerden de rapporteurs op het dossier EU-informatievoorziening, Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA), samen met Martin van Rooijen (50PLUS) hun rapport over transparantie ‘Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ in het Europees Parlement. De rapporteurs pleiten voor meer transparantie rond Europese besluitvormingsprocessen. Nationale parlementen kunnen een belangrijke rol spelen in het dichterbij brengen van de EU bij de burger. Daarvoor is wel meer openheid nodig vanuit de Europese instellingen, om zo het publieke en parlementaire debat over Europese besluiten in de lidstaten te versterken. Eerder op de dag boden de drie Kamerleden hun rapport ook aan aan de voorzitter van de Eurogroep, de heer Centeno. Het rapport wordt ondersteund door 26 Kamers van nationale parlementen in de EU. De heer Centeno zegde toe met een inhoudelijke reactie te zullen komen en een vervolgafspraak te willen maken.

De presentatie in het Europees Parlement werd gevolgd door een paneldiscussie met onder andere kabinetschef van de Europese Ombudsman Aidan O’ Sullivan en Helen Darbishire van Access Info Europe. Ook de Commissie Meijers was vertegenwoordigd in het panel. Er was brede overeenstemming onder de aanwezigen dat de Europese instellingen meer openheid moeten betrachten in het informeren van hun burgers en het faciliteren van de controlerende rol op Europese besluitvorming door nationale parlementen. Tijdens de discussie werd gesproken over meer samenwerking tussen de nationale parlementen op dit onderwerp. De rapporteurs beraden zich op de uitkomsten van de bijeenkomst en een mogelijk vervolg op deze transparantiebijeenkomst.

 • 19/02: Transparantiebijeenkomst, Brussel

Agenda Europees Parlement week 10

 • 05/03: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag functioneren van het Schengengebied
 • 06/03: [DEVE] Gedachtewisseling Mimica financieringsinstrument ontwikkelingssamenwerking 2014-2020