Week 11

Tweede Kamer

Gesprek met Albanese denktank over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Op woensdag 13 maart ontvangt Anne Mulder (VVD) namens de commissie  Europese Zaken een vertegenwoordiging van het Institute for Democracy and Mediation, een denktank gevestigd in de Albanese hoofdstad Tirana.

Deze organisatie zet zich in voor een beter begrip van prioriteiten, vragen en zorgen die er in EU-lidstaten over een mogelijke toetreding van Albanië tot de EU bestaan. Ook maakt het instituut analyses van de hervormingen die Albanië uitvoert om te voldoen aan de EU-standaarden op het gebied van rechtsstaat, democratie en mensenrechten.

Albanië is momenteel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Vlak voor de zomer ligt de vraag voor of de EU toetredingsonderhandelingen zal openen met Albanië. Een delegatie uit de commissie Europese Zaken heeft vorig jaar Albanië bezocht om zich een beeld te vormen van de stand van zaken. In het aankomende meireces zal Anne Mulder als rapporteur namens de commissie Europese Zaken het land opnieuw bezoeken.

 • 13/03: Gesprek met Albanese denktank over EU-uitbreiding

EU-klimaatstrategie in Informele Transportraad

Infrastructuur en Waterstaat

De commissie Infrastructuur en Waterstaat voert op  woensdag 13 maart een schriftelijk overleg over de inzet van Nederland tijdens de Informele Transportraad op 26 en 27 maart aanstaande. Tijdens deze Informele zal Eurocommissaris voor transport Violeta Bulc terugblikken op het  ‘Jaar van de multimodaliteit’, en een platform lanceren voor investeringen in verkeerveiligheid op de weg. Daarnaast zal de Europese langetermijnstrategie voor klimaat besproken worden. De Raadszitting wordt afgesloten met een korte bespreking van de stand van zaken van de trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) in het kader van cohesie.

 • 13/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad van 26 en 27 maart 2019

GLB besproken in Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 13 maart 2019 bespreken de leden van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019. Op de agenda van de Raad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er van gedachten worden gewisseld over de verordening strategische plannen GLB en de verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten.  Ook zal er worden teruggekeken op de vorige Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019.
Verder zullen de leden met de minister in gesprek treden over de twee voorstellen van de Europese Commissie die op tafel liggen om de potentiële gevolgen van een no-deal Brexit op de Europese vissers in Britse wateren te verzachten. 

 • 13/03: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

China en Venezuela op agenda Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op donderdag 14 maart van gedachten met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op 18 maart plaatsvindt in Brussel. Op de agenda van deze RBZ staan China, Moldavië, Venezuela en Jemen. Voor het algemeen overleg staat ook een brief geagendeerd over de  recente ontwikkelingen in Soedan en de reactie van de EU en Nederland daarop.

 • 14/03: Algemeen overleg RBZ-Raad van 18 maart 2019

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 14 maart van 11:30-12:30 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de brieven inzake de Brexit en de uitnodiging van het Roemeense parlement voor een interparlementaire conferentie over de toekomst van de Europese Unie op 1 en 2 april 2019.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

 • 14/03: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Brexit in Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op 14 maart van 13:00-15:00 spreken de woordvoerders Europese Zaken van de fracties met minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken op 19 maart aanstaande. Deze Raad Algemene Zaken zal de Europese Raad van regeringsleiders op 21 en 22 maart voorbereiden.

Belangrijk onderwerp op deze Raad Algemene Zaken en op de Europese Raad zal de Brexit zijn. Dit is ook afhankelijk van hoe de stemming(en) in het Britse Lagerhuis gaan verlopen. Naast de Brexit staan de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-begroting, op de agenda van de Raad Algemene Zaken.

 • 14/03: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Overleg over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Europese Zaken

Op donderdag 14 maart spreekt de commissie Europese Zaken over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. Op Europees niveau lopen op dit moment artikel 7-procedures tegen Polen en Hongarije in verband met de hervormingen die daar plaatsvinden, onder meer op het terrein van de rechtspraak. Daarnaast zijn er initiatieven voor vernieuwing van het rechtsstatelijkheidskader dat de EU sinds 2014 hanteert. Dit commissie Europese Zaken overlegt hierover met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Voor dit algemeen overleg is de ministers verzocht om verslag te doen van hun recente werkbezoeken aan Hongarije.

De commissie Europese Zaken heeft het thema rechtsstatelijkheid in de EU op haar kennisagenda voor 2019 geplaatst. Het lid Van der Graaf (ChristenUnie) is momenteel rapporteur. In februari sprak de commissie in dit kader al met Eurocommissaris Timmermans en met vertegenwoordigers van de Raad van Europa. Ook werd een rondetafelgesprek gehouden met wetenschappers, vertegenwoordigers van de rechtsspraak en met maatschappelijke organisaties uit binnen- en buitenland. Verder bracht de commissie onlangs een werkbezoek aan Warschau.

 • 14/03: Algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 11

 • 12/03: Communicatie over EU-China: een strategische inventarisatie; Voortgangsrapport over de kapitaalmarktunie

Raad

Agenda Europese Raad week 11

 • 11/03: Eurogroep
 • 12/03: ECOFIN Raad
 • 15/03: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 11

 • 11/03: Oprichting van het Europees Solidariteitskorps; Europees semester voor economisch beleid en coördinatie; Europees strafregister informatiesysteem
 • 12/03: Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa; Rapport over Turkije; Oprichting van een asiel- en migratiefonds
 • 13/03: Raad en Europese commissiestatement over klimaatverandering; de voorbereiding van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019; Oprichting van het Europees Monetair Fonds
 • 14/03: Jaarlijks strategisch rapport over de implementatie en levering van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Agenda Europees Parlement week 11

 • 11/03 [ENVI/ECON]: stemming over de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
 • 11/03 [LIBE]: Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen; stemming over de oprichting van een netwerk van Europese migratieverbindingsfunctionarissen; voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud