Week 14

Tweede Kamer

Conferentie over toekomst van de EU in Boekarest

Europese Zaken

Op maandag 1 en dinsdag 2 april organiseert het Roemeense parlement in Boekarest een interparlementaire conferentie over de toekomst van de Europese Unie. Roemenië bekleedt momenteel het roulerende EU-voorzitterschap; op 9 mei wordt in de Roemeense stad Sibiu een Europese top gehouden over ditzelfde onderwerp. Na de Europese verkiezingen zal de strategische agenda voor de Europese Unie in de zittingsperiode 2019-2024 worden vastgesteld.
Namens de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer zullen de voorzitter, de heer Veldman (VVD), en mevrouw Leijten (SP) deelnemen aan de conferentie. Vanuit de Eerste Kamer nemen de heer Lintmeijer (GroenLinks) en mevrouw Lokin-Sassen (CDA) deel aan de conferentie. De conferentie omvat onder meer een verkiezingsdebat met vertegenwoordigers van de politieke groepen in het Europees Parlement. Ook zijn er werksessies gepland over het economisch model van de EU, de EU als waardegemeenschap en het EU-uitbreidingsbeleid.

 • 01-02/04: Interparlementaire conferentie Toekomst van de EU

Venezuela, Afghanistan en Oostelijk Partnerschap op agenda Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op dinsdag 2 april van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op 18 april plaatsvindt in Luxemburg. Op de agenda van deze RBZ staan Venezuela, Afghanistan en het Oostelijk Partnerschap.

 • 02/04: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 18 april 2019

Rechtsstaat, MFK en discussienota duurzaam Europa in 2030

Europese Zaken

Op dinsdag 2 april van 20:00-22:00 spreken de woordvoerders Europese Zaken van de fracties met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken dd 9 april.

Onderwerpen die besproken worden op de Raad zijn onder andere de stand van zaken van de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de situatie van de rechtsstaat in Polen en Hongarije en het nieuw voorgestelde  permanente peer review mechanisme en de discussienota “naar een duurzaam Europa in 2030”.

Het algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken dd 9 april is live mee te maken of online te volgen.

 • 02/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april 2019

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid in Boekarest zal geheel in het teken staan van het thema gender-mainstreaming: het daar waar relevant integraal meenemen van genderaspecten in alle aspecten van het beleid. Tijdens het algemeen overleg op 3 april zal verder opnieuw over de Verordening coördinatie van sociale zekerheid gesproken worden waarover een akkoord in Brussel afgelopen week voor een tweede keer werd uitgesteld nadat een aantal lidstaten – waaronder Nederland – grote bedenkingen uitte bij de door het Roemeens voorzitterschap voorgelegde tekst. Tot slot zal met de minister van gedachten worden gewisseld over de SZW-dimensie van de vijfjaren agenda van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie na de EP-verkiezingen in mei. Dit in aanloop naar de Europese Top op 9 mei in het Roemeense Sibiu waar de regeringsleiders zich over het toekomstige strategische agenda van de EU zullen buigen.

 • 03/04: Algemeen overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid 11 en 12 april 2019

Eurogroep/Ecofinraad/IMF besproken

Financiën

De commissie Financiën houdt op woensdag 3 april een algemeen overleg met de minister van Financiën voorafgaande aan zijn bezoek aan de Eurogroep en Informele Ecofinraad in Boekarest. Er zal onder andere worden gesproken over de vormgeving van een nieuw begrotingsinstrument voor de eurozone, een routekaart voor een gezamenlijk depositogarantiestelsel als sluitstuk voor de bankenunie en prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus. Voor dit laatste punt zullen enkele studies van Brusselse denktanks en van het Roemeens voorzitterschap worden besproken. Tijdens een informeel overleg staan geen wetgevende zaken gepland, maar slechts strategische discussies.

 • 03/04: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 5 en 6 april 2019

Gesprek Eurocommissaris Canete

Economische Zaken en Klimaat

Op donderdag 4 april 2019 heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie). Onderwerp is de EU-lange termijn klimaatstrategie die de Europese Commissie eind november 2018 heeft gepubliceerd en waarin de Commissie pleit voor de ontwikkeling richting een klimaat neutrale EU in 2050. Dat zou een passende bijdrage van de EU zijn om een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden.

De discussie over de 2050 klimaatambitie is momenteel nog volop gaande. Nederland bevindt zich met negen andere lidstaten (Frankrijk, Zweden  Finland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Slovenië en Denemarken) in een kopgroep die het voorstel voor klimaatneutraliteit in 2050 ondersteunt. Veel Oost- en Midden-Europese landen zijn hier echter geen voorstander van. Ook Duitsland stelt zich terughoudend op.

Op de Europese Top in juni praten regeringsleiders verder over de EU klimaatambitie voor 2050. Conform de afspraken uit de Overeenkomst van Parijs moeten landen uiterlijk in 2020 hun lange termijnstrategieën bij de VN indienen, evenals hun aangepaste nationaal bepaalde bijdrage (NDC’s) voor 2030.

 • 04/04: Gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Het onderhandelen over en het sluiten van handelsakkoorden met derde landen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Voor CETA geldt een gemengde bevoegdheid vanwege bepalingen ten aanzien van indirecte investeringen en het geschillenbeslechtingmechanisme, waarbij goedkeuring vereist is van zowel de EU als van de afzonderlijke lidstaten. Goedkeuring door nationale parlementen is hier onderdeel van. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet over CETA door de Tweede Kamer ontvangen.

Het akkoord is reeds op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Ook het Europees Parlement heeft CETA reeds goedgekeurd, op 15 februari 2017. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord is daarmee ingegaan op 21 september 2017. 

 • 04/04: Inbreng Goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (BuHa-OS)

Inbreng verslag Goedkeuringswet Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten en Canada

Buitenlandse Zaken

Op donderdag 4 april levert de commissie Buitenlandse Zaken inbreng voor het verslag bij het wetsvoorstel ter goedkeuring van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Canada. Deze overeenkomst werd op 30 oktober 2016 ondertekend. Omdat niet alle onderdelen van de Overeenkomst tot de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen, moet de Overeenkomst worden goedgekeurd door alle lidstaten. Goedkeuring door de nationale parlementen maakt daar onderdeel van uit. Het doel van overeenkomst is om de politieke banden tussen de EU en Canada te versterken met betrekking tot vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid en op een groot aantal beleidsgebieden die verder reiken dan enkel handel en economie.

 • 04/04: Inbreng verslag bij het wetsvoorstel ter goedkeuring van de strategische partnerschapsovereenkomst (BUZA)

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 4 april van 15:00-16:00 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de brieven inzake de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en over de aanbevelingen van de rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer. 

 • 04/04: Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 14

 • 03/04: Communicatie over de verdere versterking van de rechtsstaat binnen de EU; Een nieuw institutioneel kader voor het energie- en klimaatbeleid in 2025: opties voor stemming met een gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke hervorming van het
 • Euratom-verdrag; Vierde staat van het rapport over de Energieunie; Verslag over het strategisch actieplan voor batterijen; Communicatie over kunstmatige intelligentie

Raad

Agenda Europese Raad week 14

 • 02/04: Informele Energieraad
 • 03/04: Informele Raad voor Concurrentievermogen
 • 05/04: Eurogroep
 • 05-06/04: Informele ECOFIN

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 14

 • 01/04 [BUDG/ECON]: Stemming over de oprichting van het InvestEU programma
 • 01/04 [JURI]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over het concept van de ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie
 • 01-02/04 [INTA]: Presentatie door de Commissie van het jaarverslag over de handelsbeschermingsactiviteiten; Presentatie door de Commissie van de handelsaspecten van de gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China
 • 01-02/04 [ECON]: gedachtewisseling met de vicevoorzitter van de ECB over het jaarrapport van de ECB van 2018; Stemming over het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen
 • 01-02/04 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; Gestructureerde dialoog met de Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap; Stemming over de voorkoming van de verspreiding van terroristische online content
 • 02/04 [CULT]: Gedachtewisseling met de Commissie over nepnieuws; Gedachtewisseling met de Commissie over de resultaten van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
 • 02/04 [EMPL]: Stemming over het voorlopige akkoord over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels
 • 02/04 [ITRE]: Een voorstel voor de regulering van het Europees Parlement en de Raad voor de oprichting van Horizon Europe
 • 02/04 [IMCO]: Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU; Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
 • 02/04 [AFCO]: Burgerdialogen en burgerraadplegingen over de toekomst van Europa; De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken