Week 20

Tweede Kamer

Gesprek met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken

Europese Zaken

Op dinsdag 15 mei spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Nikola Dimitrov. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de minister die op 14 en 15 mei een bezoek brengt aan Nederland.

Onderwerpen van gesprek zijn de op 6 februari jl. gepresenteerde strategie voor de Westelijke Balkan van de Europese Commissie en de mededeling van de Europese Commissie over het EU-uitbreidingsbeleid van 17 april. Hierin beveelt de Europese Commissie onder meer aan om de toetredingsonderhandelingen te openen met Macedonië. De Raad Algemene Zaken zal hier naar verwachting op 26 juni met unanimiteit over stemmen. Op 21 juni is het algemeen overleg EU-uitbreiding in de Kamer gepland.

 • 15/05: Gesprek met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken

Plenair debat over EU-Westelijke Balkantop in Sofia

Plenair debat

Op woensdag 16 mei vergadert de Kamer met minister-president Rutte over de agenda van de informele Europese Top in Sofia op 17 mei. Deze top staat in het teken van de relatie met de Westelijke Balkan. Inzet van de top is om tot concrete afspraken over samenwerking te komen. Het thema EU-uitbreiding staat officieel niet op de agenda van deze top; hierover zal de (formele) Europese Raad van 28-29 juni zich uitspreken naar aanleiding van de EU-uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie.

 • 16/05: Plenair debat EU-Westelijke Balkantop

Parlementaire delegatie Baltische staten op bezoek

Europese Zaken/Buitenlandse Zaken/Defensie

Op woensdag 16 mei ontvangt de Kamer een parlementaire delegatie uit de Baltische Staten.  Deze delegatie, onder leiding van de drie voorzitters van de commissies Buitenlandse Zaken uit de parlementen van Estland, Letland en Litouwen, brengt op 15-16 mei een bezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken staat van honderd jaar onafhankelijkheid van de Baltische staten en de samenwerking met Nederland, bilateraal en in de NAVO en EU.

In de middag zal er een lunch plaatsvinden met aansluitend een gesprek met leden van de commissies Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Defensie. Gespreksonderwerpen zijn Brexit, defensie/veiligheid, cybersecurity, VN-veiligheidsraad, transparantie in EU-besluitvorming en parlementaire samenwerking in de EMU.

 • 16/05: Parlementaire delegatie Baltische staten op bezoek

Bankenpakket opnieuw op de agenda van de Raad

Financiën

Op woensdag 16 mei vindt het algemeen overleg Eurogroep/Raad Ecofin met de minister van Financiën plaats. Als het aan het Bulgaarse EU-voorzitterschap ligt nemen de ministers van Financiën binnenkort een Raadsstandpunt aan over een aantal voorstellen uit het Bankenpakket. Daarbij gaat het onder meer over de kapitaalvereisten voor banken en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor banken die in problemen zijn. De vraag is wel of dit gaat lukken. Bij de vorige Ecofinraad werd hierover geen overeenstemming bereid en klonk kritiek dat het voorzitterschap wat te hard van stapel liep. Sindsdien lijken in de onderhandelingen in ambtelijke Raadswerkgroepen geen nieuwe stappen gezet te zijn.

 • 16/05: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Jeugdbeleid op agenda OJCS-Raad

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze week vindt er op donderdag 17 mei een algemeen overleg Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) plaats. Dit er voorbereiding van de OJCS-Raad die 22 en 23 mei zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de toekomst van het jeugdbeleid, sleutelcompetenties van Europeanen en de oprichting van een netwerk van Europese Universiteiten. Daarnaast zal de er ingegaan worden op de laatste stand van zaken wat betreft de Audiovisuele-Mediadienstenrichtlijn.

 • 17/05: Algemeen overleg OJCS-Raad

Brexit-commissie Brits Lagerhuis bezoekt Tweede Kamer

Europese Zaken

Op donderdag 17 mei bezoekt een delegatie van de speciale Brexit-commissie van het Britse Lagerhuis de Tweede Kamer. De delegatie onder leiding van Hillary Benn MP doet onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor het VK en zal hierover op een later moment rapport uitbrengen. In het gesprek met de commissie Europese Zaken zal gesproken worden over de voorbereiding op de Brexit en de mogelijke nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit.

 • 17/05: Bezoek Brexit-commissie Brits Lagerhuis

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders bespreken nieuwe EU-begroting

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Hoe ziet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid er uit na 2020? De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 voorstellen gedaan voor een nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. In deze voorstellen stelt de Commissie voor om een aantal financiële instrumenten ingrijpend te wijzigen en samen te voegen. In totaal gaat de EU volgens dit voorstel 15–17 miljard euro per jaar besteden aan extern optreden. Hoeveel daarvan gaat naar ontwikkelingslanden? En in hoeverre worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan migratie en veiligheidsvraagstukken? Deze vragen liggen voor op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei, die in een speciale ontwikkelingssamenwerkingsformatie bijeenkomt. De commissie BUHA-OS zal op donderdag 17 mei met minister Kaag deze Europese top voorbespreken.

 • 17/05: Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 20

 • 16/05: Voorbereiding top EU-Westelijke Balkan; Mededeling Commissie gegevensvertrouwen in het digitale tijdperk; Uitvoering EU-agenda migratie; Energie-unie /klimaat /derde mobiliteitspakket; Onderwijspakket; Onderzoek en innovatie

Raad

Agenda Raad week 20

 • 14/05: Associatieraad EU-Algerije
 • 14/05: Raad Algemene Zaken
 • 14/05: Raad Algemene Zaken (art. 50)
 • 15/05: Associatieraad EU-Tunesië
 • 15/05: Gezamenlijke ministeriële bijeenkomst EU-Cuba
 • 15/05: Militair Comité van de EU
 • 17/05: Top EU-Westelijke Balkan in Sofia

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 20

 • 15/05: [JURI] Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; Subsidiariteit (art. 42); Algemene voorschriften en beginselen voor controle uitvoeringsbevoegdheden Commissie door lidstaten
 • 15/05: [EMPL] Openbare hoorzitting over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
 • 15/05: [LIBE] ICM Uitvoering pakket gegevensbescherming
 • 16/05: [BUDG] Meerjarig financieel kader na 2020 en eigen middelen
 • 16/05: [ENVI] Emissienormen nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
 • 17/05: [IMCO] Gedachtewisseling met vice-voorzitter Andrus Ansip, belast met de Digitale eengemaakte markt
 • 17/05: [INTA] Presentatie studie "Toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK: opties na de Brexit"