Week 22

Tweede Kamer

Landbouw- en Visserijraad schriftelijk voorbereid

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Van 3 tot en met 5 juni vindt de informele Landbouw- en Visserijraad plaats. Daaraan voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op maandag 28 mei 2018. Op de agenda van de Raad staan onder andere de op 29 mei te verschijnen voorstellen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027. De ministers zullen zich tevens buigen over manieren om jonge boeren te stimuleren binnen het Europees landbouwbeleid.

 • 28/05: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad van 3-5 juni 2018

Gesprek met Finse parlementaire delegatie over EMU en MFK

Europese Zaken en Financiën

De commissies Europese Zaken en Financiën ontvangen op dinsdag 29 mei een parlementaire delegatie uit Finland. Het betreft leden uit de “Grand Committee”, deze commissie is verantwoordelijk voor EU-zaken in het Finse parlement. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de Finse parlementariërs die graag met de commissies willen spreken over de hervorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), twee actuele EU-dossiers die naar verwachting  zullen doorwerken tot in het Finse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2019.

 • 29/05: Gesprek met Finse parlementaire delegatie over EMU en MFK

Hoe zorgen we dat Facebook ook belasting betaalt?

Financiën

Dat digitale dienstverleners en platforms die mondiaal actief zijn, zoals Facebook, Amazon, AirBnB en Google, over hun winsten eigenlijk nauwelijks belasting afdragen is genoegzaam bekend. Discussie is er wel over de vraag hoe dat moet worden opgelost. Nederland vindt dat hierover afspraken moeten worden gemaakt in OESO-verband, maar de onderhandelingen daarover verlopen uiterst moeizaam. De Europese Commissie heeft in maart een tweetal voorstellen gedaan om het dan maar op Europees niveau aan te pakken.

In de Tweede Kamer wordt verdeeld gereageerd op de voorstellen. De meeste fracties onderkennen wel het probleem dat op deze diensten bijna geen belasting wordt geheven, maar een meerderheid is ook van mening dat de Europese Commissie in deze voorstellen te veel bevoegdheden naar zich toetrekt die niet op Europees niveau thuishoren. Belastingheffing is  in de eerste plaats een nationale aangelegenheid. Een Kamermeerderheid steunde dan ook het negatieve subsidiariteitsoordeel bij de stemming op 16 mei. Voorts heeft de commissie Financiën twee rapporteurs aangewezen, de leden Sneller (D66) en Alkaya (SP), om de voorstellen nader te onderzoeken en de onderhandelingen goed te kunnen volgen.

De commissie Financiën heeft ambtenaren van de Europese Commissie uitgenodigd om een (besloten) briefing te komen geven. Op 7 juni volgt dan een overleg met de minister over onder meer deze fiscale Europese voorstellen.

 • 30/05: (Besloten) technische briefing Europese Commissie (DG TAXUD) over EU-voorstellen belastingheffing digitale economie

Plannen voor nieuwe EU-meerjarenbegroting toegelicht

Europese Zaken

Op woensdag 30 mei worden de commissie Europese Zaken en andere betrokken commissies bijgelicht over de plannen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het MFK is de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2020 tot en met 2027. Begin mei heeft de Europese Commissie dit voorstel uitgebracht; de komende weken zullen nog sectorspecifieke uitvoeringsvoorstellen verschijnen. De ambtelijke briefing wordt verzocht door medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Na het zomerreces zal een overleg met het kabinet worden gepland over het nieuwe MFK en de Nederlandse positie.

 • 30/05: (Besloten) Technische briefing over het MFK

Commissie IenW debatteert met minister over Europese transportdossiers

Infrastructuur en Waterstaat

Het Algemeen Overleg over de Transportraad van 7 juni a.s., vindt plaats op 30 mei van 16.00 tot 18.00 uur.

De agenda is goed gevuld: het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Unie wil mandaten vaststellen voor onderhandelingen met het Europees Parlement voor een aantal dossiers uit het eerste mobiliteitspakket (harmonisering tolsystemen, en als het lukt ook voor voorstellen over cabotage, detachering wegverkeer en rij- en rusttijden, uit het tweede mobiliteitspakket (gehuurde voertuigen; gecombineerd transport) en voor het voorstel over havenontvangstvoorzieningen (uit het derde circulaire economiepakket). Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd van onderhandelingen over de richtlijn bevordering schone en energiezuinige voertuigen en de verordening over passagiersrechten op het spoor.

 • 30/05: Algemeen overleg Transportraad van 7 juni 2018

Overleg over agenda JBZ-Raad

Justitie & Veiligheid

Het algemeen overleg op 31 mei betreffende de justitieonderwerpen op de agenda van de JBZ Raad van 4-5 juni zal onder meer ingaan op het zeer recent verschenen wetgevend voorstel voor het vasthouden en verkrijgen van binnen of buiten de EU opgeslagen elektronische gegevens die kunnen dienen als bewijsmateriaal (“e-evidence”). Ook staan de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) op de agenda. Het EOM zal zich richten op de aanpak van fraude met EU-gelden. Een richtlijn die beoogt het voor bedrijven met financiële problemen eenvoudiger te maken hun schulden te herstructureren om daarmee een faillissement te voorkomen staat op de Raadsagenda voor een akkoord op enkele belangrijke deelonderwerpen.

Op het migratiedeel van de Raad zal worden gesproken over de moeizame onderhandelingen over het nieuwe asielstelsel. Zowel de discussies over solidariteit tussen de lidstaten en de verantwoordelijkheden van lidstaten van eerste asielaanvraag zitten vast in de lagere diplomatieke gremia. Verder zal er gesproken worden over het nieuwe Europees visumbeleid en tijdelijke controles binnen de Schengenzone.

 • 31/05: Algemeen overleg JBZ-Raad van 4 en 5 juni 2018

Laatste loodjes Europese Bankenunie

Financiën

De "Europese Bankenunie" is het antwoord van Europese beleidsmakers op de financiële crisis van 2008, toen een groot aantal banken door de belastingbetaler overeind gehouden moesten worden om te voorkomen dat het financiële systeem instortte. Over een reeks van jaren gaat het om een groot aantal voorstellen die het toezicht op vooral grote, multinationaal opererende banken moeten versterken, hun kapitaalbuffers verhogen, en de risico's verminderen.

Over een klein aantal, vaak wat meer controversiële voorstellen is nog geen besluit genomen. Daarbij gaat het onder meer over het creëren van een Europese depositotogarantieverzekering (EDIS), en een fiscale "backstop" om in het uiterste geval tekorten van het gemeenschappelijk resolutiefonds SRF (voor het afwikkelen van omgevallen banken) te kunnen aanvullen. Nederland staat niet helemaal afwijzend tegen deze ideeën, maar hamert er op dat dan eerst de niet-presterende leningen (NPLs) waarvan banken in sommige EU-lidstaten er nog veel van op de balans hebben staan, flink moeten worden teruggebracht. De commissie Financiën overlegt binnenkort met de minister van Financiën over de voortgang van de Europese onderhandelingen.

 • 31/05: Algemeen overleg Voltooiing Europese bankenunie

Krachtenveld rondom EU-transparantie

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken probeert samen met andere nationale parlementen en het Europees parlement meer openheid over Europese onderhandelingen te bevorderen. Om een goed beeld te krijgen over hoe de verhoudingen tussen de lidstaten liggen, wordt de commissie bijgepraat over het krachtenveld in de Raad. Ook krijgen de Kamerleden uitleg over het gebruik van de database met onderhandelingsstukken Delegates Portal.

 • 31/05: (Besloten) Technische briefing Europees krachtenveld Transparantie/Delegates Portal

Europese Commissie

Hoorzitting over Task Force Subsidiariteit

De Europese Commissie heeft enkele maanden geleden het initiatief genomen voor de oprichting van een Task Force, getiteld 'Subsidiariteit, proportionaliteit en minder te doen en efficiënter te werk te gaan'. Een klein groepje leden van de Task Force, samengesteld uit drie leden van nationale parlementen, drie leden van het Comité van de Regio's en de Europese Commissie zelf – onder voorzitterschap van Frans Timmermans, Eerste Vice-Voorzitter – boog zich de afgelopen maanden over de vraag hoe de toepassing van de principes subsidiariteit en proportionaliteit verbeterd kunnen worden in het werk van de EU-instellingen, of er beleidsgebieden zijn die teruggedelegeerd kunnen worden naar de lidstaten en hoe regionale en lokale autoriteiten beter betrokken kunnen worden.

Op 28 mei 2018 organiseert het Comité van de Regio’s in Brussel een hoorzitting waarbij een interactieve discussie plaatsvindt met leden van de Task Force over deelname van lokale en regionale autoriteiten in de beleidsvorming en implementatie, de toepassing van het begrip subsidiariteit en hoe men minder kan gaan doen en efficiënter te werk kan gaan. Op 15 juli 2018 zal de Task Force een rapport opleveren dat aangeboden zal worden aan president Juncker. In het najaar zal de Commissie op basis van dit rapport een mededeling publiceren over deze thema's.

 • 28/05: Hoorzitting over de Task Force Subsidiariteit

Agenda Europese Commissie week 22

 • 29/05: MFK: sectorale wetgevingsvoorstellen voor uitgavenprogramma’s

Raad

Agenda Raad week 22

 • 28/05: Raad Buitenlandse Zaken
 • 28/05: Raad Concurrentievermogen
 • 29/05: Raad Concurrentievermogen

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 22

 • 28/05: Besluit Commissie derde mobiliteitspakket; Korte presentatie verslag uitvoering en tenuitvoerlegging ‘Beter wetgeven’
 • 29/05: Toespraak president van de Republiek Guinee; Jaarverslag werking van het Schengengebied
 • 30/05: Debat met de premier van Luxemburg over de toekomst van Europa; Toespraak president van de Republiek Colombia