Week 23

Tweede Kamer

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid richt zich deze sessie onder meer op de strategische agenda van de Europese Unie voor de komende vijf jaar. Daartoe liggen onder meer een kabinetsreactie op het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa” en een Kamerbrief over “Toekomst van de sociale dimensie van de EU” voor. Op de agenda voor het schriftelijk overleg staat ook het BNC-fiche over het door de Tweede Kamer prioritair verklaarde EU-voorstel “Efficiëntere besluitvorming op het gebied van sociaal beleid: identificatie gebieden waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid”.

  • 05/06: Schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dd 13 juni 2019

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019

Justitie & Veiligheid

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken kent een relatief volle agenda. Ministers zullen onder meer spreken over mandaten voor de Europese Commissie om met de Verenigde Staten en in het kader Raad van Europa namens de EU te onderhandelen over  grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal (“e-evidence”).

Verder staan beleidsdebatten geagendeerd over toekomstig Europees beleid op het vlak van rechtshandhaving, over wederzijdse erkenning en over de toekomst van het materieel strafrecht. Ook liggen Raadsconclusies over het onderwerp dataretentie voor. Andere onderwerpen voor het algemeen overleg met de minister zijn Kamerbrieven over de mogelijkheid van invoering van een peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid en over een terugblik op resultaten in 2018 op JBZ-terrein binnen de EU.

  • 05/06: Schriftelijk overleg JBZ-Raad dd 6-7 juni 2019

Hoe verder met Europees migratiebeleid?

Justitie & Veiligheid

Met een nieuw Europees Parlement en Europese Commissie in het verschiet, denken de lidstaten na over de strategische richting van de EU in de komende vijf jaar. Tijdens de aankomende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen migratieministers met elkaar spreken over de lange-termijn doelstellingen van het Europees migratiebeleid. Voorafgaand aan deze top voert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid schriftelijk overleg met minister Grapperhaus. Het kabinet heeft in mei 2019 een paper gepubliceerd en aan de Kamer gezonden met daarin de hoofdlijnen van de Nederlandse inzet op EU-migratieterrein. Het kabinet legt de nadruk op grensbeheer, lastenverdeling, opvang in de regio, bestrijding van grondoorzaken en terugkeerbeleid.

  • 05/06: Schriftelijk overleg JBZ-Raad (asiel- vreemdelingenbeleid) dd 6-7 juni 2019

Voorbespreken Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 5 juni spreken de leden van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel over de aankomende vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad.

Op de agenda staan onder andere de voortgang van het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel als sluitstuk van de bankenunie. Het voorstel voor hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarbij deze ook als achtervang van de bankenunie kan functioneren. En het begrotingsinstrument van de eurozone, waarbij verwacht wordt dat de Eurogroep een ontwerp van het instrument aanbiedt aan de Europese Raad ter goedkeuring. Het ontwerp moet de contouren van het nieuwe instrument weergeven, maar de hoogte van bedrag dat met het nieuwe instrument is gemoeid wordt bepaald bij de onderhandelingen over de gehele EU begroting.

  • 05/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 13-14 juni 2019

Wet Fiscale Arbitrage plenair behandeld

Plenair debat

Op woensdag 5 juni behandelt de commissie voor Financiën in de plenaire zaal de wet voor het implementeren van de Europese arbitragerichtlijn. Met de komst van de arbitragerichtlijn wordt arbitrage binnen de Europese Unie verder verstevigd. Arbitrage dient bij te dragen aan een tijdige en effectieve beslechting van internationale geschillen inzake dubbele belastingheffing of een verschillende uitleg of toepassing van belastingverdragen. De arbitragerichtlijn beoogt de geschilbeslechting binnen de Europese Unie te verbeteren door middel van het voorschrijven van verplichte en bindende arbitrage in een aantal gevallen.

  • 05/06: Plenaire behandeling Arbitragerichtlijn

Raad Buitenlandse Zaken besproken

Buitenlandse Zaken

Op 17 juni 2019 vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats. Het betreft een zogenaamde gecombineerde Raad waarbij zowel de ministers van Buitenlandse Zaken als de ministers van Defensie aanwezig zullen zijn. Op de agenda van de RBZ staan naar verwachting de volgende onderwerpen: de EU Global Strategy (EUGS), waaronder de effectiviteit van het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB), de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie en de rol die de EU kan spelen in het versterken van het multilaterale stelsel. Onder het agendapunt ‘current affairs’ zal de Raad naar verwachting stilstaan bij de situatie in Iran en Soedan. Ter voorbereiding op de Raad zal op donderdag 6 juni aanstaande het voorbereidende algemeen overleg plaatsvinden in de commissie BuZa met de minister van Buitenlandse Zaken.

  • 06/06: Algemeen overleg RBZ-Raad dd 17 juni 2019

Uitbreiding, Transparantie op de agenda

Europese Zaken

Op donderdag 6 juni debatteren de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 18 juni aanstaande. Deze RAZ bereidt de formele Europese Raad (ER) voor die op 20-21 juni gepland staat. Deze ER zal in het teken staan van de vaststelling van de Strategische Agenda, waarin de ER prioriteiten identificeert voor de komende zitingsperiode om daarmee sturing te geven aan de nieuwe Europese Commissie.

Naast deze voorbereiding staat het uitbreidingsdossier op de agenda van de RAZ. De Raad zal naar verwachting conclusies aannemen over de landenrapportages van Turkije, Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië en Kosovo, die de Europese Commissie op 29 mei 2019 presenteerde.

Ook de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-begroting en transparantie staan op de agenda van deze RAZ. Het kabinet zal deze Raad een non-paper over transparantie presenteren. Het stuk is een herziening van het non-paper uit 2015 en heeft als doel modernisering van het transparantiebeleid op de agenda van de instellingen te zetten.

  • 06/06: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 18 juni 2019

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 6 juni vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de inzet voor de plenaire COSAC-conferentie op zondag 23 tot dinsdag 25 juni in Boekarest, Roemenië. Ook staat het verslag van het werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Albanië en Noord-Macedonië van 6 mei tot en met 8 mei 2019 op de agenda.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 06/06: Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 23

Op woensdag 5 juni wordt door de Europese Commissie het concept Budget voor 2020 gepresenteerd. Ook wordt op die dag het Europees Semester pakket gepubliceerd.

Raad

Agenda Raad - week 23

3-4/6: informele Landbouw Raad

6/6: Transport Raad

6-7/6: JBZ-Raad

7/6: Telecom Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 23

Ondanks dat het Europees Parlement met verkiezingsreces is zal de BUDG-commissie bij wijze van uitzondering bijeenkomen op woensdag 5 juni. Europees Commissaris Oettinger zal dan het concept Budget voor 2020 presenteren.

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.