Week 23

Tweede Kamer

Hoe kan het cohesiebeleid het gat tussen burgers en EU dichten?

Europese Zaken

De informele Raad Algemene Zaken, die op 8 en 9 juni plaatsvindt zal dit keer geheel gewijd zijn aan het cohesiebeleid. Het Maltese voorzitterschap heeft aangegeven de discussie die tijdens de Cohesieraad op 25 april jl. voort te willen zetten en te focussen op hoe de resultaten van het cohesiebeleid beter zichtbaar gemaakt kunnen worden en hoe het cohesiebeleid eraan kan bijdragen om het gat tussen de burgers en de Europese Unie verder te dichten. De commissie Europese Zaken zal ter voorbereiding van deze informele raad van gedachten wisselen met de minister van Buitenlandse Zaken.

 • 07/06: Algemeen overleg informele Raad Algemene Zaken

Mogelijk akkoord herziening detacheringsrichtlijn

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Sociale Raad zal, zoals het nu ernaar uitziet, tot een akkoord komen over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Bij het uitkomen van deze richtlijn in maart 2016 hebben elf parlementen een negatief oordeel over de subsidiariteit gegeven. Dit was genoeg om een gele kaart te trekken. Desondanks heeft de Europese Commissie het voorstel gehandhaafd. Het Maltese voorzitterschap heeft hard aan dit dossier getrokken, zodat ze een akkoord aan de ministers van Sociale Zaken wil voorleggen. Het Europees Parlement, dat medewetgever is, zal na de zomer haar standpunt innemen. Andere onderwerpen op de Sociale Raad, die 15 juni vergadert, zijn herziening van de Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels, Toegankelijkheidsakte en het Europees Semester met de landenspecifieke aanbevelingen. De commissie Sociale Zaken zal ter voorbereiding van deze raad overleggen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 07/06: Algemeen overleg Sociale Raad

Klimaat, afval en natuur

Infrastructuur en Milieu

Op de Milieuraad op 19 juni a.s. richt het Maltees voorzitterschap zich op het verkrijgen van mandaten van de Raad voor onderhandelingen met het Europees parlement over twee EU klimaatvoorstellen (Lulucf en ESR). Deze voorstellen gaan over de relatie tussen klimaatbeleid en bos- en landbeheer (o.a. als ‘opslag’ voor CO2) en op de inspanningsverdeling tussen EU-lidstaten voor de sectoren transport, landbouw en bebouwde omgeving: voor hoeveel CO2-reductie zij aan de lat staan in 2030. Verder liggen raadsconclusies voor over een Actieplan natuur, dat vooral als doel heeft de al bestaande vogel- en habitatrichtlijnen beter te laten werken. Tot slot rapporteert het Voorzitterschap over de stand van zaken in het afvalpakket: hierover zijn de onderhandelingen met het Europees parlement net gestart. De commissie I&M zal ter voorbereiding op deze raad van gedachten wisselen met de minister.

 • 07/06: Algemeen overleg Milieuraad

Obesitas kinderen en samenwerking gezondheidssystemen in de EU

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De minsters van gezondheid zullen op 16 juni raadsconclusies aannemen over obesitas bij kinderen waarbij wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het overgewichtbeleid (productverbetering, kindermarketing, de wijkaanpakken, het scholenprogramma, etc). Ook zal de Raad conclusies aannemen over de structurele samenwerking tussen gezondheidssystemen in de EU lidstaten. Met deze raadsconclusies beoogt het voorzitterschap enkele concrete acties te formuleren rondom samenwerking tussen lidstaten inzake inkoop of aanbesteding van medische technologie en dan met name geneesmiddelen. De Toegankelijkheidsakte is een prioritair dossier voor de commissie VWS. Dit dossier wordt behandeld in de Sociale Raad. Daar zal het Maltese voorzitterschap een voortgangsrapportage van de onderhandelingen presenteren. De commissie VWS kan, ter voorbereiding op deze Raad, schriftelijke vragen stellen aan de minister van VWS.

 • 07/06: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Akkoord op EOM

Veiligheid en Justitie

De justitieministers zullen op 8 en 9 juni politieke akkoorden sluiten over drie wetgevende voorstellen die prioriteit hebben voor de Kamer: het Europees Openbaar Ministerie, strafrechtelijke bestrijding van witwassen, levering van online inhoud. Daarnaast worden conclusies aangenomen over interoperabiliteit van databanken en zijn er debatten voorzien over e-evidence, kindontvoeringen en insolventierecht.

De migratieministers zullen tijdens deze Raadsvergadering de stand van zaken op de diverse voorstellen voor hervorming van het Europese asielstelsel bespreken. Ook de actuele situatie op het gebied van migratie komt aan de orde. Naar verwachting zullen de ministers verder een politiek akkoord bereiken over het nieuwe reisautorisatiesysteem ETIAS, dat de Kamer als prioriteit heeft aangemerkt.

 • 07/06: Algemeen overleg JBZ-Raad

Voorstellen biologische landbouw gestrand

Economische Zaken

Na meer dan 3 jaar onderhandelen en 17 trilogen (overleggen tussen Raad, Commissie en Parlement), lijken de voorstellen inzake de bevordering van biologische landbouw gestrand. De lidstaten zijn het niet eens geworden over een compromistekst van het Maltees Voorzitterschap, bedoeld als uiterste poging om tegmoet te komen aan de wensen van het Europees Parlement. De stand van zaken zal worden besproken op de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 juni. Ongetwijfeld zal ook de resolutie van het Europees Parlement aan de orde komen, waarmee zij een voorstel tot versimpeling van de vergroeningsmaatregelen heeft verworpen. Het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden, is hiermee van de baan. De Tweede Kamer heeft eerder al een motie aangenomen waarin zij zich ook tegen dit verbod verzette. In de Tweede Kamer bespreken de landbouwwoordvoerders de inzet van de regering met de staatssecretaris van EZ op woensdag 7 juni.

 • 07/06: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Rondetafelgesprek over Brexit

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken organiseert op woensdag 7 juni een rondetafelgesprek over de gevolgen van de Brexit van Nederland. Deze activiteit wordt voorbereid door de drie rapporteurs, de Kamerleden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66). Aan het rondetafelgesprek nemen onder andere  vertegenwoordigers van de visserij- en maritieme sector, de transportsector, de financiële sector en enkele maatschappelijke organisaties deel. Ook zijn werkgeversorganisaties uit landbouw en MKB uitgenodigd. Ten slotte zullen verschillende wetenschappers hun licht op de Brexit laten schijnen.

 • 07/06: Ronde tafel gesprek Brexit

Europese Commissie

Agenda

 • 07/06: Reflectiepaper over de toekomst van de Europese Defensie in 2025
 • 07/06: Communicatie lancering van het Europees defensiefonds
 • 07/06: Voorstel tot verordening ter oprichting van het Defensie industrie ontwikkelingsprogramma
 • 07/06: Kapitaalmarkten Unie: tussentijdse beoordeling

Raad

Agenda

 • 08-09/06: Transportraad
 • 08-09/06: JBZ-raad
 • 09/06: Informele raad over het cohesiebeleid

Europees Parlement

Agenda

 • 08/06: [SEDE] Bespreking ontwerpverslag over Wapenexport
 • 08/06: [ECON] Toezicht op gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen