Week 24

Tweede Kamer

Kamer zit bovenop vaderschapsverlof

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht om onder andere het vaderschapsverlof uit te breiden naar 10 dagen. Daarnaast stelt de Commissie voor om het bestaande recht op ouderschapsverlof uit te breiden totdat kinderen 12 jaar zijn en is er de mogelijkheid tot het opnemen van vijf dagen zorgverlof om voor een ziek familielid te zorgen. Met deze voorstellen wil de Commissie een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken voor vrouwen en mannen met zorgtaken. Ook moet het voorstel zorgen dat vrouwen en mannen de ruimte krijgen om door participatie op de arbeidsmarkt economische zelfstandigheid te verwerven. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit een belangrijk onderwerp en wil met de minister extra afspraken maken, zodat ze goed geïnformeerd zal worden over de lopende onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. De commissie SZW bekijkt ook nog de subsidiariteit van het voorstel, waar het gaat om de vraag of overtuigend is aangetoond dat Europees optreden voordelen heeft, ten opzichte van nationaal beleid.

 • 14/06: Algemeen overleg behandelvoorbehoud Evenwicht tussen werk en priveleven

Ministers Buitenlandse Zaken spreken over terrorismebestrijding

Buitenlandse Zaken

Op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden, staan enkele actuele gespreksthema's. Zo zullen de ministers spreken over de bestrijding van terrorisme, mede in het licht van de zogeheten 'EU Global Strategy', de veiligheidsstrategie van de EU. Verder zal de samenwerking tussen EU en NAVO naar verwachting de revue passeren. Tot slot zal de RBZ aandacht schenken aan de situatie in Irak.

De commissie Buitenlandse Zaken spreekt op woensdag 14 juni met minister Koenders over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden.

 • 14/06: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Gevarieerde Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

De agenda van deze Raad Algemene Zaken is veelzijdig samengesteld: zo spreken de ministers van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester en verwachten zij de landenspecifieke aanbevelingen goed te keuren. Datzelfde geldt voor het anderhalfjaars-programma van de inkomende trio-voorzitters van de Raad van de Europese Unie. Vanaf 1 juli is Estland een half jaar voorzitter, gevolgd door Bulgarije en Oostenrijk. Dit moment markeert tevens het einde van het voorzitters-trio waar Nederland samen met Slowakije en Malta deel van uitmaakte.

Ook zal de RAZ de Europese Raad van 22-23 juni voorbespreken, met als centrale thema's migratie, veiligheid en defensie alsmede economie en werkgelegenheid. Tot slot is er en marge van de RAZ een zogeheten artikel 50-RAZ gepland; dit is een bijeenkomst van de 27 EU-lidstaten zonder VK waarin de start van de Brexit-onderhandelingen wordt doorgenomen. Aan de agenda van het algemeen overleg in de Kamer is ook de kabinetsappreciatie van het recente AIV-advies 'Brexit means Brexit' toegevoegd. De commissie Europese Zaken bespreekt op woensdag 14 juni de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 20 juni in Luxemburg met minister Koenders voor.

 • 14/06: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken

Kamer bespreekt inzet EU-meerjarenbegroting

Europese Zaken en Financiën

Om meer continuïteit te brengen in het EU-beleid werkt de EU met meerjarenbegrotingen waarin de hoofdlijnen van de EU-uitgaven voor zeven jaar worden vastgelegd. Het lopende Meerjarig FInancieel Kader (MFK) 2014-2020 is in 2013 tot stand gekomen na tweeëneenhalf jaar intensief onderhandelen tussen de lidstaten en met het Europees Parlement. Inmiddels worden posities ingenomen voor de onderhandelingen over het nieuwe kader, dat gaat gelden voor de jaren 2021-2027. Hiervoor moet de Europese Commissie eind 2017 een eerste voorstel publiceren. In het licht van de Brexit zullen de onderhandelingen dit keer nog complexer zijn dan anders.

Het lopende meerjarig kader is in 2016 tussentijds herzien. Daarbij zijn afspraken gemaakt om het kader iets flexibeler te maken, en om een aantal uitgaven te verschuiven naar andere begrotingshoofdstukken. Daarmee wordt recht gedaan aan nieuwe EU-prioriteiten op het gebied van migratie, veiligheid, en groei en werkgelegenheid. Het nieuwe akkoord is echter nog niet formeel goedgekeurd omdat eerst Italië en daarna het Verenigd Koninkrijk (in verband met de parlementsverkiezingen) een voorbehoud maakte. Italië heeft zijn bezwaren inmiddels ingetrokken. Of het VK dat ook doet zal binnenkort moeten blijken.

 • 14/06: Algemeen overleg Meerjarig Financieel Kader

Circulair ondernemen vraagt om nieuwe financieringsvormen

Infrastructuur en Milieu

In haar eindrapport van 16 februari jl. over het EU-pakket Circulaire Economie bepleitte rapporteur en toenmalig kamerlid Yasemin Cegerek (PvdA) in gesprek te gaan met financieringsinstellingen. Reden hiervan is dat circulair werkende bedrijven behoefte hebben aan nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsvormen in verband met de zich wijzigende productlevenscyclus en andere werkwijze. Op woensdag 14 juni a.s. vindt een rondetafelgesprek plaats waarbij circulaire bedrijven (OMRIN, NVMP, Black Bear Carbon, FHP) en financiële en juridische organisaties (Rabo, PGGM, Sustainable Finance Lab en Hörchner Advocaten) hun zienswijze geven.

 • 14/06: Ronde tafelgesprek Circulaire Economie

Akkoord BTW op e-publicaties

Financiën

De ministers van Economische Zaken en Financiën zullen tijdens de Ecofin diverse onderwerpen bespreken. Zo zullen de ministers tot een akkoord komen over BTW e-publicaties, een voorstel dat de lidstaten de mogelijkhied geeft om een verlaagd btw-tarief op boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Dit geldt alleen nog voor zogenaamde fysieke dragers, zoals boeken, tijdschriften en kranten. Ook zullen de ministers spreken over de landenspecifieke aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de landenrapportages, de lenteraming van de Europese Commissie en de Nationale Hervormingsprogramma's zoals ingediend door de lidstaten. Voor Nederland zjin er aanbevelingen op het gebied van budgettair beleid, de woninmarkt, de arbeidsmarkt, pensioenen en loongroei. Tot slot zullen de ministers met elkaar van gedachten wisselen over de problematiek rondom niet-presterende leningen. De commissie Financiën met de minister van Financiën over de inzet van het kabinet spreken.

 • 14/06: Algemeen overleg Eurogroep / Ecofinraad

Besluitvorming gentech en gewasbeschermingsmiddelen op de schop

Europese Zaken en Economische Zaken

Comitologie is EU-jargon voor de besluitvorming op ambtelijk niveau (comités) over uitwerking van Europese wetgeving. Hier valt ook de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en gewasbeschermingsmiddelen onder. Omdat deze procedure erg vaak tot impasses leidt, heeft de Europese Commissie in februari een voorstel gepresenteerd om de besluitvorming transparanter en effectiever te maken. De commissies Europese en Economische Zaken laten zich woensdagmiddag 14 juni door experts van de Europese Commissie, de wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken bijpraten in een (besloten) technische briefing over het voorstel. Deze informatie kunnen ze betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel, waarover de onderhandelingen in Brussel binnenkort zullen beginnen.

 • 14/06: Technische briefing comitologie

Energie-efficientie: nog te vroeg voor besluitvorming?

Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst

Als het aan het Maltese EU-voorzitterschap ligt besluiten de lidstaten tijdens de Energieraad van 26 juni wat hun standpunt wordt over de Europese doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie in 2030. Op dit moment zijn lidstaten het echter nog sterk oneens over de vraag of de overkoepelende EU-doelstelling voor dat jaar 27 of 30% moet worden, en of deze bindend of niet-bindend moet zijn. Nederland en een aantal andere lidstaten pleiten daarom voor uitstel van het besluit, al is het maar omdat over de governance van de Energie-Unie (het monitoren en naleven van de afspraken door de lidstaten) nog helemaal geen afspraken gemaakt zijn. Mocht de Raad toch tot een standpunt komen dan moet er nog onderhandeld worden met het Europees Parlement voordat de richtlijn definitief is.

Waar de ministers op 26 juni waarschijnlijk wel over besluiten is de richtlijn Energieprestaties van Gebouwen, waarin eisen worden vastgelegd om nieuwe of gerenoveerde gebouwen energiezuiniger te maken. De Kamer heeft over dit voorstel een negatief subsidiariteitsoordeel gegeven omdat de voorgestelde eisen erg gedetailleerd waren. In het concept-standpunt van de Raad zijn veel details afgezwakt, zodat de minister van BZK voorstelt om met het akkoord in te stemmen. Ook daarna moet echter nog onderhandeld worden met het Europees Parlement over een definitieve tekst.

 • 15/06: Algemeen overleg Energieraad

Europese Commissie

Agenda

 • 13/06: Voortgangsrapporten over de implementatie van de EU-Turkije Verklaring, Partnerschapskader over migratie, Herplaatsing en hervestiging, Operationalisering van de Europese Grens-en Kustwacht
 • 13/06: Wetgevingsvoorstel voor amendering van de Europese markt infrastructuur verordening

Raad

Agenda

 • 12-13/06: Landbouw- en Visserijraad
 • 15/06: Eurogroep
 • 16/06: ECOFIN
 • 15-16/06: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Europees Parlement

Agenda

 • 12-15/06: Plenaire zitting EP in Straatsburg
 • 12/06: Gemeenschappelijk debat Europese Cohesiebeleid
 • 13/06: Debat over Verslag Energie efficiëntie etikettering
 • 14/06: Politiek debat Voorbereiding Europese Raad op 22-23 juni, Verklaring Raad en Commissie over de Panama papers en rechtsstaat in Malta, gemeenschappelijk debat Digitale economie