Week 25

Tweede Kamer

Voorbespreking Energieraad

Economische Zaken

Op 25 juni 2019 vindt de laatste formele Energieraad plaats onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan naar verwachting de volgende onderwerpen: Raadsconclusies over het toekomstig energiesysteem van de Energie Unie, de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK’s), een presentatie van de Europese Commissie over de externe energierelaties en het werkprogramma van het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Het voorbereidende schriftelijk overleg vindt plaats op maandag  17 juni aanstaande om 12:00.

  • 17/06: Schriftelijk overleg Energieraad dd 25 juni 2019

Stabiliteits- en Groeipact besproken

Financiën

Op dinsdag 18 juni ontvangt de commissie voor Financiën een technische briefing van onderzoekers van de Raad van State over een nieuwe voorlichting over de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De voorlichting volgt uit de motie Omtzigt/Bruins van 19 december 2018 waarin de Raad van State wordt gevraagd in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het structureel niet nakomen door lidstaten van de EU van afspraken over tekort- en schuldnormen zoals vastgelegd in het SGP. Daarnaast wordt aan de Raad van State gevraagd een scenarioschets te maken voor het geval dat meerdere bankstelsels in de eurozone tegelijkertijd in de problemen komen.

  • 18/06: Technische briefing Stabiliteits- en Groeipact

Plenair debat over agenda Europese Top

Plenair debat

Op dinsdag 18 juni debatteert de Kamer over de agenda van de Europese Raad van 20-21 juni in Brussel. Verscheidene thema’s komen aan bod tijdens deze Europese top.

In de eerste plaats de nieuwe Strategische Agenda voor de EU voor de zittingsperiode 2019-2024. De Nederlandse inzet is gericht op het realiseren van resultaten op de prioritaire thema’s migratie, veiligheid, economie, klimaat en rechtsstaat en transparantie. Het streven is eveneens dat de regeringsleiders een voordracht voor een nieuwe Europese Commissievoorzitter aan het Europees Parlement vaststellen.

Naar verwachting zal de Europese Raad tevens spreken over klimaat en de Europese doelstellingen in VN-verband, waarbij Nederland inzet op Europese klimaatneutraliteit in 2050. Eveneens zullen de regeringsleiders de stand van zaken ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) opmaken. De onderhandelingen voor het nieuwe MFK zijn al enige tijd op streek en worden na de zomer door het Finse EU-voorzitterschap voortgezet. Het nieuwe MFK moet voor 2021 worden vastgesteld met instemming van het Europees Parlement.

Tot slot zullen de regeringsleiders zich ook buigen over de Brexit, die op dit moment voorzien is op aanstaande 31 oktober. Aan Britse zijde is een regeringsleiderswissel op handen; de gevolgen daarvan voor het Brexit-beleid zullen pas in of aan het einde van de zomer duidelijk worden.

En marge van de ER is een eurozonetop gepland. De regeringsleiders van de eurozone zullen spreken over de herziening van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het nieuwe begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht (BICC), dat in de plaats van de eerder voorgestelde ‘eurzonebegroting’ wordt ontworpen.

  • 18/06: Plenair debat Europese Top dd 20-21 juni 2019

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Finland toe

Europese Zaken

Op donderdag 20 juni ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Helsinki, de heer Cees Bansema, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Finland. Finland is in de tweede helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo is de verwachting dat er focus gelegd zal worden op het thema klimaat.

  • 20/06: Ontvangst Nederlandse ambassadeur in Finland

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 20 juni vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de inzet voor de Voorzitters-COSAC-conferentie op zondag 21 en maandag 22 juli in Helsinki, Finland.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 20/06: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Commissie BIZA debatteert over kiesrecht en desinformatie

Binnenlandse Zaken

Op woensdag 19 juni 2019 voert de commissie Binnenlandse Zaken een algemeen overleg over kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging. Op de agenda staan een brieven over nationale en Europese onderwerpen. De commissie zal de voortgang van het EU-actieplan desinformatie bespreken, evenals de Nederlandse inspanningen. De Nederlandse inzet op het pakket maatregelen van de Europese Commissie voor vrije en eerlijke Europese verkiezingen in mei 2019 zal ook worden behandeld. Ook wordt gesproken over het tegengaan van dubbelstemmen bij de Europese verkiezingen.

Op het nationale domein wordt gekeken naar nieuwe stembiljetten, digitalisering van het stemproces, de provinciale verkiezingen, de positie van Caribisch Nederland bij de Eerste Kamerverkiezingen en de procedure voor herziening van de grondwet.

  • 19/06: Algemeen overleg Kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 25

Op 18 juni publiceert de Europese Commissie aanbevelingen op basis van de concept nationale energie en klimaat plannen voor 2021-2030. Ook wordt in het college van Commissarissen de stand van zaken besproken inzake de betrekkingen met Zwitserland. Ten slotte zal het derde voortgangsrapport van het onafhankelijke Europees Begrotingscomité (adviesorgaan van de Commissie) over de algemene richting van het fiscaal beleid in de Eurozone worden gepresenteerd door diens voorzitter, de heer Thygesen.

Raad

Agenda Raad - week 25

17/6: Raad Buitenlandse Zaken

18/6: Raad Algemene Zaken en Raad Landbouw en Visserij

20-21/6: Europese Raad

 

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 25

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Op dit moment zijn de verschillende fracties begonnen met besprekingen in vijf werkgroepen over de prioriteiten die het EP wil meegeven aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De werkgroepen gaan over de onderwerpen milieu en klimaat, economisch/fiscaal beleid en handel, digitalisering, rechtsstatelijkheid/grenzen/migratie en Europa in de wereld. Naar verwachting zal op maandag 17 juni het resultaat van deze werkgroepen gereed zijn, zodat dit als input kan dienen voor de Europese Raad.

Inmiddels zijn overigens twee fracties van naam veranderd: de ALDE-fractie - waarin VVD en D66 vertegenwoordigd zijn - zal voortaan Renew Europe heten (RE) en de ENF-fractie - waaraan de PVV gelieerd is - heet vanaf nu Identiteit en Democratie (ID).