Week 28

Tweede Kamer

Na drie jaar akkoord biologische landbouw

Economische Zaken

De Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten hebben drie jaar na publicatie van de voorstellen een akkoord bereikt over biologische landbouw. De voorstellen stuitten aanvankelijk op veel weerstand, met name van de biologische sector, omdat deze volgens hen het moeilijker maakten om aan de Europese eisen te voldoen, terwijl de voorstellen bedoeld waren om biologsche productie te stimuleren. Ook de Tweede Kamer is gedurende het proces kritisch geweest en kan aanstaande maandag 10 juli in een schriftelijk overleg vragen stellen over de bereikte resultaten aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli, ter voorbereiding waarvan het SO dient, staat verder de jaarlijkse stand van zaken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Op basis hiervan doet de Commissie in het najaar voorstellen voor de zogenaamde vangstmogelijkheden voor verschillende vissoorten in 2018. Ook zal de Europese Commissie verslag doen van de uitkomsten van de openbare consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarop ruim 320.000 reacties zijn binnengekomen. De staatssecretaris heeft een uitgebreide brief naar de Kamer gestuurd met zijn inzet voor het GLB na 2020, waarover de woordvoerders hun eerste vragen kunnen stellen in het SO. In het najaar zal hier nog uitgebreider met het kabinet over gesproken worden.

 • 10/07: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Noord-Korea en Libië thema's op Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken, die op maandag 17 juli in Brussel plaatsvindt, staat in het teken van twee landengerelateerde thema's: namelijk Noord-Korea en Libië. Naar verwachting zullen de ministers de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen ten aanzien van regionale stabiliteit bespreken. Voor Libië geldt bovendien dat het een belangrijke partner is in het oplossen van het migratievraagstuk. Tevens zullen de ministers de stand van zaken van de uitvoering van de EU-veiligheidsstrategie (EU Global Strategy) doornemen. De Raad Buitenlandse Zaken wordt voorgezeten door Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken voert de vaste commissie Buitenlandse Zaken op dinsdag 11 juli schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over deze agenda.

 • 11/07: Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

Commissievoorzitters Europese Zaken vergaderen in Estland

Europese Zaken

 

Als aftrap van de parlementaire dimensie van het Ests EU-Voorzitterschap komen de voorzitters van de commissies Europese Zaken op 9 en 10 juli bijeen in Tallinn. Samen met een delegatie van het Europees Parlement spreken zij over de prioriteiten van het Estland, dat voor het eerst EU-voorzitter is. Bijzondere aandacht is er voor de rol van de EU in het ondersteunen van start-ups. De Tweede Kamerdelegatie zal daarnaast inzetten op meer transparantie van Europese besluitvorming. Namens de Tweede Kamer zal Malik Azmani, voorzitter van de vaste commissie Europese Zaken, aan deze conferentie deelnemen.

 • 09-10/07: Voorzitters nationale commissies Europese Zaken (COSAC) in Tallinn

Delegatie commissie IenM bespreekt EU mobiliteitspakket in Brussel

Infrastructuur en Milieu

Een maand geleden heeft de Europese Commissie het EU-Mobiliteitspakket (deel I) gepubliceerd, met onder andere voorstellen over rust- en rijtijden, cabotage, detachering wegverkeer, wegbeprijzing en CO2-uitstoot vrachtwagens. Een belangrijk pakket voor de commissie Infrastructuur en Milieu waar de Kamerleden meer informatie over willen. Daarom reist dan ook een delegatie van de commissie af naar Brussel op 10 juli om daar van gedachten te wisselen met de Europese Commissie, een aantal Europarlementariërs en betrokkenen uit ‘het veld’.  

 • 10/07: Werkbezoek Brussel

Behandelvoorbehoud koppeling migratie- en strafrechtdatabanken

Veiligheid & Justitie

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud geplaatst bij twee Europese voorstellen over interoperabiliteit van Europese justitiële datasystemen. Het gaat om een voorstel voor een Europees strafregister voor derdelanders en om een databank met de justitiële antecedenten van niet-EU-burgers die in de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn. Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens worden ook in dit register opgenomen. Dit nieuwe systeem zal als basis dienen voor in 2018 te verwachten voorstellen voor een Europees identiteitsarchief. In de komende jaren zal de EU toewerken naar meer koppelingen van migratie- en strafrechtdatabanken om zo effectiever criminaliteit te bestrijden en de grenzen beter te beheren. Dit heeft gevolgen voor de privacyrechten van datasubjecten.Daarnaast is er een behandelvoorbehoud geplaatst op de uitbreiding van het mandaat van eu-LISA, het agentschap voor grootschalige IT-systemen op JBZ-gebied.

Met de behandelvoorbehouden geeft de Kamer de voorstellen van bijzonder politiek belang te achten en daarover met de regering te willen spreken, voordat de onderhandelingen starten. Ook worden afspraken over de informatievoorziening aan de Kamer gedurende de onderhandelingen gemaakt. De Kamer zal in het zomerreces schriftelijk overleg over beide voorstellen voeren.

 • 03/08: Schriftelijk overleg Interoperabiliteitsvoorstellen

"e-Stonia" wil vrij verkeer van data in de EU

Economische Zaken

De EU kent al vrij verkeer van personen en goederen, maar Estland wil daar graag "vrij verkeer van data" aan toevoegen. Op 17 juli organiseert het een informele Raad Concurrentievermogen en Telecom die geheel over dit onderwerp zal gaan. Estland heeft op 1 juli het halfjaarlijks roulerende EU-voorzitterschap overgenomen van Malta. Estland, "e-Stonia", staat bekend om zijn vooraanstaande positie op het gebied van ICT. De regering van het land maakte al in de jaren negentig, kort na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, de strategische keuze om hier sterk op in te zetten.

Estland ziet vrij verkeer van data over de landsgrenzen heen als een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de digitale interne markt, een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie Juncker. Locatie-afhankelijke belemmeringen voor dataverkeer worden weggenomen. Het land wil onder meer duidelijkheid creëren over data ownership en afspraken maken over veilige uitwisseling en opslag van data. Daarnaast wil het inzetten op het ontwikkelen van de handel in goederen en diensten via internet, het verbeteren van digitale publieke dienstverlenening over de grenzen heen.

 • 10/07: Schriftelijk overleg Informele Raad Concurrentievermogen en Telecom

Toekomst Europese onderzoeksfinanciering

Economische Zaken

De toekomstige financiering van Europees onderzoek en innovatie staat centraal tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen, die op 24-25 juli in Tallinn, Estland, plaats zal vinden. Ook zal tijdens deze Raad gesproken worden over de tussenevaluatie van Horizon 2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Estse voorzitterschap wil onder andere spreken over de brede impact en maatschappelijke waarde van Europees onderzoek. Ook streeft het Estse EU-voorzitterschap er naar om bij te dragen aan het creëren van een eenvoudiger en meer coherent financieringsprogramma. In de Tweede Kamer zal dit worden voorbereid door een schriftelijk overleg op 17 juli 2017.

 • 17/07: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Europese Commissie

Agenda

 • 12/07: Maximaliseren van Europa’s innovatiepotentieel door slimme specialisatie, voorstel over illegale handel in culturele goederen

Raad

Agenda

 • 10/07: Eurogroep
 • 11/07: ECOFIN
 • 13-14/07: Informele Milieuraad
 • 17/07: Informele Raad Concurrentievermogen en Telecom
 • 17/07: Raad Buitenlandse Zaken
 • 17-18/07: Landbouw- en Visserijraad
 • 24-25/07: Informele Raad voor Concurrentievermogen

Europees Parlement

Agenda

 • 10/07: [ITRE] Openbare hoorzitting over het pakket schone energie - de toekomst van de elektriciteitsmarkt van de EU
 • 10/07: [PANA] Behandeling ontwerpverslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking; behandeling ontwerpaanbevelingen na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 10/07: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU-Agentschap voor strafrechtelijke samenwerking (Eurojust); behandeling ontwerpverslagen over SIS
 • 11/07: [LIBE] Minihoorzitting over pluriformiteit en vrijheid van media in de EU
 • 11/07: [LIBE] Europees Openbaar Ministerie overzicht stand van zaken trialoogonderhandelingen
 • 12/07: [LIBE] Gedachtewisseling met deskundigen over opsporings- en reddingsactiviteiten (SAR) in de Middellandse Zee
 • 12/07: [EMPL] Hoorzitting de invloed van bedrijfsmodellen, onder meer de platformeconomie, op arbeid en sociale zekerheid in de EU
 • 12/07: [EMPL] Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps
 • 12/07: [PECH] Hoorzitting over de rol van de adviesraden in het nieuwe geregionaliseerde GVB
 • 12/07: [CONT] Hoorzitting over de absorptie van structuurfondsen in de verschillende lidstaten

Politieke inbreng werkprogramma Europese Commissie 2018

Het Europees Parlement heeft op 5 juni een resolutie aangenomen met inbreng voor het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie, dat op 24 oktober zal uitkomen. Er was steun van de fracties van EVP, ALDE en de ECR groep - de andere politieke groepen zetten hun eigen accenten in aparte resoluties.  Genoemde politieke groepen benadrukten onder meer de noodzaak van een eerlijk en effectief verdelingsmechanisme voor asielzoekers, een gemeenschappelijk asielbeleid, maatregelen inzake het klimaatbeleid, een verhoging van het Europese solidariteitsfonds. Ook riepen zij de Europese Commissie op met een voorstel te komen over de eigen middelen.

Europese Commissievoorzitter Juncker zal in zijn Staat van de Unie met de ‘letter of intent’ op 13 september a.s., na deze input van het Europees Parlement, duidelijkheid geven over de contouren van het Commissie-Werkprogramma 2018. Het programma zal op 24 oktober uitkomen, waarna de inter-institutionele onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen uitmonden in de zogenoemde ‘gezamenlijke verklaring’ die door de voorzitters van deze drie EU-instellingen moet worden ondertekend. De gezamenlijke verklaring geven de onderwerpen aan die prioritair in het wetgevingsproces behandeld gaan worden. Ook de commissies in de Tweede Kamer zulen weer hun prioriteiten aanwijzen in het Commissie-werkprogramma.

 • 13/09: Staat van de Unie