Week 28

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 8 juli 2019 kunnen de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inbreng leveren voor een schriftelijk overleg met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de  Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 juli 2019. Het is de eerste Landbouw- en Visserijraad onder het Fins EU-voorzitterschap. De leden zullen de minister vragen stellen over de voorbereidingen voor het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2021-2027. De discussie zal met name ingaan op de milieu- en klimaataspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast zal de stand van zaken met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest worden besproken. Ook zullen de leden de minister bevragen over het bereikte principeakkoord tussen de EU en Mercosur en de voortgang op het thema geïntegreerde gewasbescherming.

  • 08/07: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 15 en 16 juli 2019

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op vrijdag 12 juli leveren de leden van de commissie Europese Zaken schriftelijk inbreng ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op donderdag 18 juli plaatsvindt in

Brussel. Volgens de voorlopige agenda zullen de ministers spreken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader, de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot en met 2027. Ook zullen de ministers een blik werpen op de uitwerking van de strategische agenda die door de regeringsleiders in de Europese Raad in juni is vastgesteld. Daarnaast zal het Finse EU-voorzitterschap zijn plannen voor het komende halfjaar toelichten. Mogelijk wordt in de RAZ ook gesproken over de eerbiediging van Europese waarden en de rechtsstaat in Polen en Hongarije.

Voor het schriftelijk overleg dat de commissie Europese Zaken voert zijn ook twee kabinetsbrieven toegevoegd. De ene brief betreft de voorbereidingen op de Brexit in EU-verband. De andere brief behandelt de kabinetsreactie op de aangenomen Kamermotie over de noodremprocedure om de visumplicht voor Albanese burgers opnieuw in te voeren. Onlangs werd bekend dat er binnen de EU onvoldoende steun is voor deze door de Kamer gewenste maatregel.

  • 12/07: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 18 juli 2019

Schriftelijk Overleg Informele JBZ-Raad

Justitie & Veiligheid

Tijdens de informele Raad in Helsinki zullen de ministers zich dit keer kunnen uitspreken over brede onderwerpen als de toekomst van het EU-migratiebeleid en de toekomst van het interne veiligheidsbeleid. Voor wat betreft het eerstgenoemde onderwerp zal het debat zich naar verwachting concentreren op de ontscheping van geredde migranten, de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS), grensbewaking en terugkeer. Voor wat betreft de justitieonderwerpen zal tijdens de Raad onder meer gesproken worden over hybride bedreigingen, waarmee doorgaans gedoeld wordt op combinaties van conventionele en niet-conventionele methodes (diplomatiek, militair, economisch, technologisch) die staten of niet-overheidsactoren gecoördineerd kunnen inzetten om andere staten onder druk te zetten zonder dat formeel sprake is van een staat van oorlog. Ook staat het onderwerp rechtsstatelijkheid op de agenda.

  • 16/07: Schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad dd 18-19 juni 2019

Voorzittersconferentie COSAC

Europese Zaken

Op zondag 21 en maandag 22 juli brengt de voorzitter van de commissie Europese Zaken, de heer Hayke Veldman (VVD), namens de commissie Europese Zaken een werkbezoek aan de conferentie van voorzitters van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC) in de Finse hoofdstad Helsinki. Finland is van 1 juli tot en met 31 december 2019 de nieuwe EU-voorzitter.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere de vaststelling van het programma van de plenaire COSAC op 1-3 december 2019 en het vaststellen van de vragenlijst die aan de nationale parlementen gestuurd zal worden. De Nederlandse delegatie zal aandacht vragen voor het onderwerp transparantie van Europese besluitvorming.

  • 21-22/07: Werkbezoek Voorzittersconferentie COSAC, Helsinki, Finland

EU-nieuwsbrief na het zomerreces

Europese Zaken

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces voortaan wekelijks op maandag verschijnen, te beginnen op maandag 2 september. De redactie wenst alle abonnees een prettige reces- en vakantietijd toe!

  • 03/09: Start nieuw parlementair jaar

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 28

In week 28 staan er geen specifieke onderwerpen geagendeerd tijdens de wekelijkse bijeenkomst van het College van Commissarissen.

Op 16 juli verwacht het College van de Europese Commissie te spreken over de verdere versterking van het raamwerk van rechtsstatelijkheid uit 2014. Mogelijk dat dit gepaard zal gaan van de publicatie van een document hieromtrent.

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 28

Afgelopen week is het Europees Parlement aan haar negende mandaatsperiode begonnen met een plenaire vergadering in Straatsburg. Tijdens deze plenaire sessie is de Voorzitter van het Europees Parlement gekozen, de heer Sassoli (S&D). Ook zijn de leden van het Europees Parlement benoemd in commissies. Komende week zullen er constituerende commissievergaderingen plaatsvinden in Brussel waarbij voorzitters en vicevoorzitters van de commissies gekozen zullen worden voor een periode van 2,5 jaar. De commissies in nieuwe samenstelling zullen in de week van 22 juli hun reguliere bijeenkomsten starten.

In de week van 15-18 juli zal het Europees Parlement plenair bijeenkomen in Straatsburg. Op de agenda staat de stemming over het voorstel van de Europese Raad inzake de Voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad heeft op 2 juli jl. mevrouw Ursula Von der Leyen voorgesteld als Voorzitter van de Europese Commissie.