Week 3

Tweede Kamer

Gesprekken met adviescolleges over toekomst Europa

Europese Zaken

Op woensdag 16 januari spreekt de commissie Europese Zaken met twee adviescolleges over de recente rapporten die zij uitbrachten over de toekomst van de Europese Unie. In december 2108 verschenen de kabinetsreacties op deze rapporten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht dit najaar het rapport ‘Europese variaties’ uit. In het rapport schets de WRR een perspectief om de Europese Unie beter te doen beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van haar burgers. Daarbij moet volgens de Raad meer dan voorheen de nadruk worden gelegd op variatie, zowel ten aanzien van de patronen van Europese samenwerking als ten aanzien van de verdeling van taken tussen verschillende overheidslagen.

De Adviesraad Internationale Aangelegenheid (AIV) publiceerde, eveneens dit najaar, een rapport over het bouwen van coalities binnen de EU na de Brexit. In het advies concludeert de AIV dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en andere grote veranderingen rond en binnen Europa nopen tot heroriëntatie, waarbij Nederland moet inzetten op nieuwe partners. De AIV werkt dit uit voor diverse beleidsterreinen.  De AIV heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een door de Kamer aangenomen motie.

 • 16/01: Technische briefings WRR en AIV

Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 16 januari 2019 debatteert de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok over de Nederlandse inzet voor de Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019.

Op de agenda van deze Raad staan het actieplan desinformatie en de situatie in Venezuela, Democratische Republiek Congo en Noord-Syrië. Tevens zal de RBZ de inzet voor de  aankomende top tussen de lidstaten van de EU en de landen van de Arabische Liga op 24-25 februari 2019 bespreken.

 • 16/01: Algemeen overleg RAZ van 21 januari 2019

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op 21 en 22 januari vindt in Brussel de eerste Eurogroep/Ecofinraad plaats in 2019. Op de agenda staat onder meer het EU-voorstel “InvestEU” dat beoogt 14 reeds bestaande investeringsinstrumenten onder de Europese begroting – inclusief het EFSI of “Juncker Fonds” – samen te voegen in een overkoepelend instrument dat bij de start van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) van start zou moeten gaan.

Een ander onderwerp op de agenda is de aftrap van het Europees Semester 2019: de jaarlijkse cyclus van economische- en begrotingscoördinatie van de EU. Verder wordt aandacht besteed aan de recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde (niet-wetgevende) mededeling “Naar een sterkere internationale rol van de euro” die de Kamer eind 2018 als prioritair EU-voorstel heeft aangemerkt. Tot slot blikt de Eurogroep terug op de uitkomsten van de Europese Raad van december; hierin wordt de Eurogroep opgeroepen het komende half jaar werk te maken van de verdieping van de EMU. De Eurogroep zal zich richten op vervolgstappen om te komen tot een hervormd Europees Stabiliteitsmechanisme, een Europees depositogarantiestelsel en aanpassingen binnen het MFK.

 • 17/01: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 17 januari van 15:00-16:00 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken spreken tijdens deze procedurevergadering onder andere over de ontvangen Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) en de bijbehorende nota van wijziging. Tevens worden de woordvoerders bijgepraat over de werkzaamheden van de Parlementair Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 17/01: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Nieuwe EU-meerjarenbegroting op agenda COSAC

Europese Zaken

Op 20 en 21 januari 2019 neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Foort van Oosten (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie Boekarest, Roemenië.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de rol van de structuur-en cohesiefondsen binnen het kader van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 gepland.  Daarnaast zal het Roemeens EU-Voorzitterschap de prioriteiten van het komend halfjaar presenteren.

 • 20-21/01: Werkbezoek COSAC-voorzittersconferentie

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 3

 • 15/01: Efficiëntere wetgeving op het gebied van belasting: identificatie van gebieden voor een verandering naar stemmingen gebaseerd op een gekwalificeerde meerderheid.

Raad

Agenda Europese Raad week 3

 • Geen Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 3

 • 14/01 [AGRI/ENVI/ITRE]: implementatie van een EU Bosstrategie, met Eurocommisaris Phil Hogan
 • 14/01 [ITRE]: Stemming over een Europees industrieel beleid op kunstmatige intelligentie en robotics; stemming over de cybersecurity wet.

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 3

 • 14/01: Presentatie over het rapport over zelfrijdende voertuigen; het gebruik van voertuigen zonder bestuurders voor het vervoeren van goederen.
 • 15/01: Statements van de Europese Raad en Europese Commissie over de Europese Raad in December; over het asiel- en migratiebeleid; over de evaluatie van het Oostenrijks voorzitterschap en een presentatie over het aankomende Roemeense voorzitterschap.
 • ESF+; EGF en het InvestEU programma.
 • 16/01: Statement van de Europese Raad en de Europese Commissie over Brexit; Debat met de Spaanse president over de toekomst van Europa; het Fiscalis programma; het rechten en waarden programma.
 • 17/01: het onderzoek van de Europese Ombudsman over de transparantie van de wetgevende discussies in de voorbereidende organen van de Europese Raad.