Week 36

Tweede Kamer

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Het parlementaire jaar staat weer op het punt van beginnen. Tijdens de eerste procedurevergadering op 7 september aanstaande bespreken de Europa-woordvoerders van de fracties de eigen werkplanning voor het komend najaar.

Op de agenda van dit werkoverleg staat bijvoorbeeld de behandeling in de Kamer van het witboek toekomst van Europa COM(2017) 2025 van de Europese Commissie. Ook zal de commissie Europese Zaken stilstaan bij de tijdens het reces binnen gekomen documenten en kabinetsreacties.

De besluitenlijst van de procedurevergadering, die live online is te volgen, is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer

 • 07/09: Procedurevergadering

Veiligheid in Europa centraal thema tijdens top in Tallinn

Buitenlandse Zaken

De halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid staat voor een belangrijk deel in het teken van het vergroten van cyberveiligheid, een speerpunt van gastheer van de conferentie (en roulerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie), Estland. 

De moderne wereld is steeds meer met elkaar verbonden dankzij de digitale technieken, maar welke implicaties heeft dat voor het gezamenlijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie? Dat is onderwerp van de discussie tijdens de conferentie die op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september plaatsvindt in de Estse hoofdstad Tallinn.

Hoge Vertegenwoordiger Mogherini zal tijdens de conferentie een update geven van de versterkte samenwerking op veiligheids- en defensiebeleid tussen een groep van lidstaten op dit vlak. Daarnaast komt de samenwerking tussen de EU en de NAVO aan de orde.

Vanuit de Staten-Generaal zullen Eerste Kamerlid Knapen (CDA) en Tweede Kamerlid De Roon (PVV) deelnemen.

 • 07-09/09: Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid, Talinn, Estland

Informatie-afspraken over EU-belastingvoorstel

Financiën

De leden van de Commissie Financiën plaatsten net voor het zomerreces een behandelvoorbehoud op een belastingvoorstel van de Europese Commissie. Het gaat om de ontwerp-richtlijn over de 'uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies' (COM(2017) 335). 

Het parlementair behandelvoorbehoud is een instrument waarmee de Kamer door vroegtijdige bespreking van de Nederlandse inzet op nationaal niveau invloed kan uitoefenen op de Europese onderhandelingen. Het Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Financiën dat op 5 september is ingepland, heeft tot doel om enerzijds een inhoudelijk debat met de verantwoordelijk bewindspersoon te voeren en anderzijds om tot specifieke informatie-afspraken te komen over het onderwerp.

 • 05/09: Algemeen Overleg behandelvoorbehoud 'Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies'

Gevolgen ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen?

Financiën

Op 21 juni verzocht het lid Omtzigt (CDA) per motie om een kabinetsreactie over de gevolgen van het Europese Centrale Bank (ECB)-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. De minister van Financiën stuurde op 26 juni de gevraagde brief naar de Tweede Kamer.

De leden van de commissie Financien hebben besloten hierover een Schriftelijk Overleg met de minister te voeren. De inbrengtermijn voor de fracties is vastgesteld op 7 september om 14.00 uur.

 • 07/09: Inbreng Schriftelijk Overleg over gevolgen van het ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen

Hoe houden we Europa veilig?

Defensie

Ter voorbereiding op de Informele EU-Defensieraad die op 6 en 7 september in Tallinn plaatsvindt voert de commissie Defensie op dinsdag 5 september overleg met minister Hennis-Plasschaert.

Naar verwachting zal de EU-Defensieraad voor een belangrijk deel in het teken staan van cyberveiligheid. De ministers zullen ook deelnemen aan een oefening waarin een cyberaanval wordt gesimuleerd.

Verder staat op de agenda van het Algemeen Overleg de discussienota die de Europese Commissie heeft gepubliceerd over de toekomst van de Europese defensiesamenwerking. Hierin worden verschillende scenario's uitgewerkt, oplopend van de huidige situatie (status-quo) tot verregaande integratie van beleid (defensie-unie).

Ook het EU-voorstel voor de oprichting van een Europees defensiefonds staat geagendeerd, samen met de kabinetsappreciatie van dat voorstel.

 • 05/09: Algemeen Overleg Informele EU-Defensieraad

Minister Koenders naar Gymnich-overleg

Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 5 september voert de commissie Buitenlandse Zaken een Algemeen Overleg met minister Koenders ter voorbereiding op diens deelname aan de informele Raad Buitenlandse Zaken, 'Gymnich-overleg' geheten (naar het gelijknamige kasteeltje waar dit overleg voor het eerst plaatsvond).

De halfjaarlijkse Gymnich-bijeenkomst vindt onder het Estse voorzitterschap op 7 en 8 september in Tallinn plaats. Naar verwachting zullen de ministers met elkaar spreken over de uitwerking van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie.

Ook zal daarbij aandacht geschonken worden aan cyberveiligheid, een belangrijke prioriteit van het Estse EU-voorzitterschap.

 • 05/09: Algemeen Overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 07-08/09

Relatie EU & Afrika en Duurzame Ontwikkeling centraal tijdens debat met minister Ploumen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op 6 september bespreekt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het Europees Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid met minister Ploumen.

Naast de inzet voor de informele OS-Raad op 11 september in Tallinn, staan de uitkomsten van de Raad van afgelopen mei op de agenda, toen een akkoord is bereikt over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Europa.

Verder zal onder meer worden gesproken over de EU-Afrikatop in November en de samenwerking met derde landen op het gebied van migratiebeheer.

 • 06/09: Algemeen Overleg Informele OS-raad

Europese Commissie

Agenda

 • 06/09: Bespreking diverse voortgangsrapportages op het terrein van Migratie-agenda en de Veiligheidsunie; oriënterend debat over EU handelsbeleid

Raad

Agenda

 • 03-05/09: Informele Landbouw- en Visserijraad
 • 06-08/09: Gymnich (informele raad voor ministers van Buitenlandse zaken en Defensie)

Europees Parlement

Agenda

 • 04/09: [AFCO] Behandeling ontwerprapport over de samenstelling van het Europees Parlement
 • 04/09: [LIBE] Gedachtewisseling met commissaris Avramopoulos over de voortgang bij de verwezenlijking van interoperabiliteit van EU-informatiesystemen