Week 37

Tweede Kamer

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 18 september 2020

Economische Zaken en Klimaat

De formele Raad voor Concurrentievermogen van 18 september 2020 zal plaatsvinden in Brussel en staat in het teken van de interne markt en industrie. Er zal worden stilgestaan bij de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie en het economisch herstel van Europa. Op de agenda staan conclusies over de interne markt die de Raad naar verwachting zal goedkeuren voor een sterk herstel en een concurrerend en duurzaam Europa. Daarnaast zal een beleidsdebat plaatsvinden over het internationaal concurrentievermogen van de Europese industrie, mede in het licht van de EU-industriestrategie die in maart jl. door de Commissie is gepresenteerd. Tijdens de lunch zal een gedachtewisseling plaatsvinden over een toekomstgericht EU-beleid voor mkb-bedrijven. Tot slot heeft de Kamer de kabinetsappreciaties over de door de Commissie gepresenteerde Europese mkb-strategie en het actieplan voor betere implementatie en handhaving van de interne marktregels toegevoegd aan de agenda van het schriftelijk overleg van 7 september 2020.

  • 07/09: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 18 september 2020

Gesprek over publiekconsultaties en de Conferentie over de toekomst van Europa

Europese Zaken

Op maandag 7 september 2020 voert de commissie Europese Zaken een gesprek met prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en dr. Joost Kappelhof, hoofd methodologie van het SCP. Het gesprek gaat over de methodologische aspecten van een representatieve publieksconsultatie, die mogelijk zal worden gehouden in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De commissie heeft de conferentie aangemerkt als thema waarop zij haar kennispositie wil versterken.

De Conferentie over de Toekomst van Europa zal naar verwachting dit najaar van start gaan en twee jaar duren. In de voorlopige opzet wordt gedacht aan een doorlopende, Europabrede conferentie waarbij regeringen, EU-instellingen, nationale parlementen, burgers en maatschappelijke organisaties zullen bespreken hoe de democratische legitimiteit van de EU en het draagvlak voor het EU-beleid kunnen worden verstevigd.

Het gesprek vindt digitaal en daarom in besloten vorm plaats.

  • 07/09: Gesprek met het SCP over de Conferentie over de Toekomst van Europa (via videoverbinding)

Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad (Onderwijs)

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op woensdag 9 september leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijke overleg met minister Van Engelshoven over de informele OJCS Raad (Onderwijs). De informele Raad zal in het teken staan van beroepsonderwijs.  COVID-19 heeft laten zien hoe belangrijk digitale mogelijkheden in het (beroeps)onderwijs zijn in tijden van crisis. De ministers zullen ervaringen uitwisselen over het gebruik van digitaal beroepsonderwijs ten tijde van de crisis. Dit zal als input dienen voor het Actieplan voor digitaal onderwijs dat later dit jaar wordt verwacht. Een ander belangrijk vraagstuk waar de leden naar verwachting vragen over zullen stellen is hoe het beroepsonderwijs beter kan reageren op veranderingen, technologisch of economisch, zodat de aansluiting bij de arbeidsmarkt telkens zo goed mogelijk kan worden gevonden.

  • 09/09: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 9 september spreekt de commissie voor Financiën met de minister in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad. In het debat zal worden stilgestaan bij de stand van zaken ten aanzien van de Europese beleidsrespons in het kader van de COVID-19 situatie, de staat van de bankenunie en daarnaast staan enkele thematische discussies op de agenda zoals rondom de politieke economie van de introductie van structurele hervormingen in lidstaten. Tot slot staat op de agenda de wijzigingen van de Europese begroting 2020 en de eerste ontwerpbegroting van 2021.

  • 09/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 september 2020

Terugblikdebat Europese Top over Herstelfonds

Plenair debat

Op woensdagavond 9 september 19:00-23:00 blikken de woordvoerders van de fracties in een plenair debat terug met minister-president Rutte op het behaalde onderhandelingsresultaat bij de Europese Top op 17-21 juli jl. over de nieuwe EU-begroting (en de financiering daarvan via een nieuw Eigenmiddelenbesluit en het Herstelfonds (Next Generation EU, ter waarde van 750 miljard euro). Het plenaire debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer en wordt live uitgezonden op NPO Politiek. 

  • 09/09: Plenair debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september

Europese Zaken

Op vrijdag 11 september leveren de woordvoerders van de fracties inbreng bij het schriftelijk overleg over de agenda van de Raad Algemene Zaken dd 22 september. Dit schriftelijk overleg vervangt het algemeen overleg dat op 8 september gepland stond.

Onderwerpen die op de agenda van de RAZ op 22 september staan zijn onder andere de vervolgonderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, de voorbereiding van de extra ingelaste Europese Raad op de 24 en 25 september aanstaande, de stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen en de bestrijding van de COVID19-pandemie. Tot slot wordt naar alle waarschijnlijkheid gesproken over het buitenlands beleid van de Unie, meer in het bijzonder de geopolitieke spanningen.

  • 11/09: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op donderdag 10 september gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september aanstaande. Op de agenda van de Raad staat een discussie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Een van de grote open discussiepunten in de Raad zijn de eco-regelingen. De leden zullen de minister vragen naar de compromis voorstellen die het Duits EU voorzitterschap op tafel zal leggen tijdens de Raad. Daarnaast zal de biodiversiteitsstrategie onderwerp van gesprek zijn.  Onderwerpen die hier mogelijk aan bod zullen komen, zijn de financiering voor het behalen van de doelstellingen in de strategie en de mate waarin de doelstellingen rekening houden met nationale omstandigheden.

  • 10/09: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Procedurevergadering Commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 10 september 2020 vindt de eerste procedurevergadering na het zomerreces van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Op de agenda van deze procedurevergadering staan veel brieven over het door de Europese Raad bereikte akkoord over de nieuwe EU-begroting en het herstelfonds. Ook spreken de woordvoerders van de fracties over de behandeling van de kabinetsbrieven over de stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 10/09: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

Economische Zaken en Klimaat

De Europese Commissie heeft op 17 juni 2020 het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt gepresenteerd (COM (2020) 253). Hierin stelt de Commissie dat buitenlandse subsidies moeten worden aangepakt omdat deze het gelijke speelveld op de interne markt lijken te ondermijnen. Het doel van het witboek is om een brede discussie op gang te brengen met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden zoals de industrie, sociale partners, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Conform de met het kabinet overeengekomen procedure voor reacties op witboeken geldt een voorhangprocedure van 30 dagen voor de Kamer om te reageren op de kabinetsappreciatie. In de kabinetsappreciatie geeft het kabinet aan het witboek te verwelkomen en uit te kijken naar de wetgevende voorstellen op dit terrein. Het kabinet zal de inbreng van de Kamer in overweging nemen bij het vaststellen van de definitieve reactie op deze consultatie die namens Nederland aan de Commissie zal worden gestuurd voor de deadline van 23 september aanstaande. De Kamer zal deze definitieve reactie ook ontvangen.

  • 11/09: Schriftelijk overleg Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 37

De agenda van het college van Commissarissen was nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief.

Raad

Agenda Raad - week 37

11/9: informele Eurogroep

11-12/9: informele ECOFIN-raad

 

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 37

7/9 - AGRI: gedachtenwisseling met Europees Commissaris Wojciechowski en stemming over de Europese Bosstrategie.

7/9 - DROI: over de mensenrechtensituatie in Belarus.

7/9 - EMPL: over het recht niet verbonden te zijn; nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie, het herstelfonds and werkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied 2020. Stemming over ethische aspecten AI.

7/9-11/9 - ENVI: over de EU vaccin strategie, incl. de aankoop ervan. Stemming over voedsel additieven.

7/9 - FEMM: over vrouwendeelname aan de digitale economie en vrouwen in de politiek.

10/9 - LIBE: presentatie over het cooperatie- en verificatiemechanisme door Europees Commissaris Jourova. Ook geeft Vicevoorzitter van de Commissie Schinas een presentatie over de EU veiligheidsunie strategie, en Europees Commissaris Johansson over de strijd tegen seksueel kindermisbruik, een EU-actieplan tegen drugs 2021-2025 en een 2020-2025 actieplan tegen wapenhandel. Verder wordt gesproken over toegang tot EU informatiesystemen, mediavrijheid en de terugkeerrichtlijn.

10/9 - ECON: stemming over oa verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktunie, digitale financiering.

10/9 - AFET: bespreekt o.a. de uitkomst van de Europese Raad over het MFK 2021-2027 en bespreekt binnenskamers de vergiftiging van Navalnyi.  

Voor meer en recente informatie, zie hier.