Week 37

Tweede Kamer

Scenario's voor de EMU - experts geven hun visie

Financiën

Welke kant moet het op met de Europese Monetaire Unie (EMU)? Een zevental experts uit binnen- en buitenland laat daarover binnenkort zijn of haar licht schijnen tijdens een rondetafelgesprek met de commissie Financiën. 

Zij reageren op de discussienota over de toekomst van de EMU die de Europese Commissie eind mei heeft gepubliceerd. De nota maakt onderdeel uit van een bredere discussie over de toekomst van de Europese Unie. Daarover heeft de Commissie in maart een Witboek gepubliceerd met vijf mogelijke scenario's.

De verwachting is dat de discussie over hervorming van de EMU in een stroomversnelling raakt na de Duitse verkiezingen van 24 september.

 • 13/09: Rondetafelgesprek over de toekomst van de EMU

Kapitaalmarkten en pensioenproducten

Financiën

Een schriftelijk overleg moet duidelijk maken waar Kamer en kabinet staan wat betreft de Europese Kapitaalmarktunie, één van de strategieën waarmee de Europese Commissie de economie in de EU wil versterken. De Commissie presenteerde in juni een mid-term review van haar actieplan. De commissie Financiën wil in discussie over de kabinetsreactie hierop.

Op de agenda van het overleg staat ook één van de voorstellen uit deze strategie, namelijk een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Aanbieders van pensioenproducten kunnen hiermee desgewenst werknemers in staat stellen hun pensioen mee te nemen naar een andere lidstaat.

 • 14/09: Schriftelijk Overleg Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP)

Scenario's voor de EMU - wat vinden de lidstaten?

Financiën

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten spreken met elkaar over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) op 15 september tijdens een informele Ecofin-raad in Tallinn.

Op de agenda staat dezelfde discussienota van de Europese Commissie waarover de commissie Financiën op 13 september een rondetafelgesprek heeft met experts.

De bijeenkomst van de ministers wordt, eveneens op 13 september, voorbesproken met de leden van commissie Financiën.

 • 13/09: Algemeen Overleg Eurogroep / Ecofin

Samenwerking in de Staten-Generaal

Europese Zaken

Welke zaken spelen er op Europees gebied in de Eerste Kamer? En wat kunnen beide zijden van het Binnenhof van elkaar leren over de tijdige inhoudelijke behandeling van EU-voorstellen?

EU-woordvoerders van Eerste –en Tweede Kamerfracties komen op dinsdag 12 september samen om kennis en ervaringen te delen.

De bijeenkomst is bedoeld als gedachtewisseling over thema’s die beide commissies raken. Hierbij zal de focus liggen op de thema’s ‘Transparantie in Europese wetgeving’ en de Brexit. Onderwerpen waarop de beide Kamers goed samen op zouden kunnen trekken.

De Eerste Kamer heeft voor de zomer een rapport uitgebracht over de Europese werkwijze, dat in het najaar zal worden besproken. Hierin wordt onder meer aanbevolen dat de Eerste Kamer scherper moet kijken naar welke onderwerpen van Europese besluitvorming zij systematisch wil volgen. Kamercommissies zouden er volgens de commissie voortaan voor kunnen kiezen om eerst het standpunt van de regering en/of de Tweede Kamer af te wachten voordat zij een Europees voorstel in behandeling nemen.

 • 12/09: Gemeenschappelijk gesprek commissies Europese Zaken Eerste – en Tweede Kamer

Terrorisme, migratie en de uitwisseling van passagiersgegevens centraal in EU-justitieoverleg

Veiligheid & Justitie

Op 14 september komen de EU-ministers voor Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen in Brussel om te spreken over het Europese terrorismebeleid en de stand van zaken op het terrein van migratie. De Tweede Kamer bespreekt op woensdag 13 september de inzet van het kabinet in deze Raad.

In Brussel zullen de ministers spreken over de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens. De Europese rechter heeft de ratificatie van deze overeenkomst onlangs geblokkeerd.

Om 10.00 uur op woensdag spreken de woordvoerders veiligheid en justitie met minister Blok. Om 12.00 uur overleggen de migratie- en asielwoordvoerders met staatssecretaris Dijkhoff.

 • 13/09: Algemeen Overleg JBZ-Raad (onderwerpen: veiligheid en justitie). 10-12 uur.
 • 13/09: Algemeen Overleg JBZ-Raad (onderwerpen: migratie en asiel). 12-14 uur.

RAZ in teken werkprogramma en cyberveiligheid

Europese Zaken

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 25 september 2017 zullen de ministers van Buitenlandse Zaken overleggen over, onder andere, de voorbereiding van het werkprogramma van de Europese Commissie. Ook bespreken zij de prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Europese Unie, bijvoorbeeld de toepassing van ICT en cyberveiligheid. Ten slotte zullen de ministers de agenda van de Europese Raad van 19 en 20 oktober voorbespreken. De voortgang van de Brexit-onderhandelingen zal naar verwachting in elk geval op de agenda van deze Europese top staan.

In verband met Prinsjesdag en de aanwezigheid met verantwoordelijk minister Koenders van Buitenlandse Zaken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York vindt het Algemeen Overleg al plaats op 13 september.

 • 13/09: Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 september 2017

Informeel overleg over electriciteitsmarkt

Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu

De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energiebeleid ontmoeten elkaar van 19-21 september in Tallinn voor een informele raad. 

Op de agenda staan gesprekken over de inrichting van de electriciteitsmarkt in het licht van het maatregelenpakket 'Schone Energie' dat de Europese Commissie eind 2016 presenteerde.

Samen met de ministers van Transport spreken zij ook over de inrichting van de vervoersinfrastructuur richting 2020.

Ter voorbereiding van de Informele Energieraad houdt de commissie Economische Zaken een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 11 september.

 • 11/09: Schriftelijk Overleg Informele Energieraad

Europese Commissie

Agenda

 • 12/09: Voorbereiding toespraak Voorzitter Europese Commissie Juncker: Staat van de Unie

Raad

Agenda

 • 11/09: Informele Raad voor Ministers van Ontwikkelingssamenwerking
 • 14/09: JBZ-Raad
 • 15/09: Eurogroep
 • 15-16/09: Informele ECOFIN

Europees Parlement

Agenda plenaire zitting EP

 • 12/09: Presentatie positie van de Raad over de ontwerpbegroting 2018
 • 13/09: Speech Juncker - Staat van de Unie; mondelinge vragen over de toekomst van het Erasmus programma
 • 14/09: Presentatie rapport nieuwe vaardigheden-agenda voor Europa