Week 37

Tweede Kamer

Kamerdelegatie neemt deel aan GBVB/GVDB-conferentie in Helsinki

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op donderdag 5 en vrijdag 6 september deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Helsinki, Finland. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden Dijkstra (D66) (delegatieleider) en Van Helvert (CDA) en de Eerste Kamerleden Arbouw (VVD) en Karimi (GroenLinks).

Tijdens deze vergadering overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat het Noordpoolgebied, de trans-Atlantische relaties, Europese defensiesamenwerking, de westelijke Balkan, de nucleaire deal met Iran, hybride dreigingen en klimaatverandering en veiligheid.

  • 04/09 - 06/09: Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Plenair debat over EU-benoemingsproces

Plenair debat

Op woensdag 4 september blikken de woordvoerders Europese Zaken met minister-president Rutte terug op de Europese Top inzake EU-banen op 30 juni – 2 juli. Dit debat is tijdens de Regeling van werkzaamheden op 3 juli jl. aangevraagd.

Tijdens deze Europese Top heeft de Europese Raad de volgende voordrachten gedaan: Voorzitter Europese Commissie – Ursula von der Leyen (EPP, Duitsland), Voorzitter Europese Raad – Charles Michel (Renew/ALDE, België), Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid – Joseph Borrell Fontelles (S&D, Spanje) en de Voorzitter Europese Centrale Bank – Christine Lagarde (Frankrijk). Voor wat betreft de laatste voordracht hebben de woordvoerders besloten om een wetenschappelijk factsheet te vragen. Het factsheet is opgesteld door prof. dr. F. Amtenbrink en dr. P. Repasi en is inmiddels door de commissie ontvangen en raadpleegbaar op de website van de Tweede Kamer.

Het plenair debat zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

  • 04/09: Plenair debat over de Europese top over EU-banen

Eurogroep/Ecofinraad over begrotingsregels en energiebelasting

Financiën

Op woensdag 4 september spreekt de commissie voor Financiën met de Minister in aanloop naar de bijeenkomst van de Eurogroep en de informele Ecofinraad in Helsinki. In Helsinki zullen de Ministers algemene discussies houden over de begrotingsregels van de EU, energiebelasting, de kapitaalmarktenunie en hybride bedreigingen voor de financiële infrastructuur. De toekomst van de begrotingsregels is een heikel thema waar de Europese landen van visie verschillen. Verwacht wordt dat de Europese Commissie in de komende maanden met een nieuwe mededeling zal komen over de toepassing en mogelijke versimpeling van begrotingsregels. Ten aanzien van de kapitaalmarktenunie zal een hoogambtelijke werkgroep, in het leven geroepen op initiatief van Nederland, Frankrijk en Duitsland, een tussenrapportage presenteren over welke maatregelen genomen kunnen worden om kapitaalmarkten in de EU beter te integreren.

  • 04/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 5 september vindt de eerste procedurevergadering van de commissie Europese Zaken na het zomerreces plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 05/09: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Interparlementaire Conferentie over de EMU

Financiën

Op maandag 9 september organiseert de commissie voor Financiën, als onderdeel van haar kennisagenda, een interparlementaire conferentie over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Aan de conferentie zullen delegaties deelnemen van de parlementen van België, Luxemburg, Ierland, Denemarken, Duitsland, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië en Slowakije. De deelnemende parlementariërs zullen in kleine groepen met elkaar het gesprek aangaan over het functioneren van de begrotingsregels in de EMU en de verdere verdieping van de EMU. In de ochtend zullen de parlementariërs worden bijgepraat over deze thema’s door onder anderen Klaus Regling (Europees Stabiliteitsmechanisme), Niels Thygesen (Europees Begrotingscomité), Daniel Gros (Centre for European Policy Studies, Brussel) en Isabel Schnabel (Universiteit van Bonn).

  • 09/09: Interparlementaire Conferentie over de EMU

Schriftelijk overleg Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 9 september leveren de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de concept-houtskoolschets SWOT voor het Nationaal Strategisch Plan, een belangrijk onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027. De zogeheten SWOT-analyse van de huidige sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen in de agrarische sector is een van de verplichte aspecten van het uiteindelijke Nationaal Strategisch Plan. De leden zullen de minister naar verwachting vragen stellen over de verdere totstandkoming van de SWOT-analyse, de feedback van de stakeholders en de nu nog missende elementen in de SWOT-analyse.

  • 09/09: Schriftelijk overleg concept houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027

Commissie BuZa in gesprek over AIV-advies China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

Buitenlandse Zaken

Op maandag 9 september 2019 voert de commissie Buitenlandse Zaken een gesprek met leden van de Commissie EU-China van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het door hen opgestelde advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'. De belangrijkste conclusie van dit advies is dat Nederland en de EU strategischer moeten optreden in hun relatie met China. Daartoe kan Nederland meer doen om de onderlinge verschillen tussen EU-lidstaten ten aanzien van China te overbruggen, aldus de AIV.

Het gesprek maakt deel uit van een reeks aan activiteiten die de commissie organiseert naar aanleiding van de beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ die het kabinet in mei jl. presenteerde. Het gesprek is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

  • 09/09: Gesprek over AIV-advies

Rechtsstaat en MFK op de agenda

Op dinsdag 10 september spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op maandag 16 september plaatsvindt in Brussel. 

Op de agenda van deze RAZ staan de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader – de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot en met 2027 – en de staat van de rechtsstaat binnen de Unie.

Verder zijn de antwoorden op vragen van de commissie over de agenda voor de vorige Raad Algemene Zaken van 18 juli en de Kabinetsappreciatie van 12 juni over de Commissiemededeling betreffende Brexit aan de agenda van het algemeen overleg toegevoegd. Tevens komt het wetenschappelijke factsheet over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank, opgesteld door prof. dr. F. Amtenbrink en dr. R. Repasi, aan de orde.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

  • 10/09: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 37

Op 11 september 2019 zal de het College van Commissarissen van de Europese Commissie zich waarschijnlijk buigen over de bijdrage van de Europese Commissie aan de VN-top over klimaatactie.

Raad

Agenda Raad - week 37

13/9: Eurogroep

13/9: informele ECOFIN-Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 37

9/9: DROI: debat over de situatie in Hong Kong en gesprekken met de heer Gilmore, speciaal vertegenwoordiger van de EU inzake mensenrechten en mevrouw Knudsen van EEAS.

12/9: LIBE: gesprek met Europees Commissaris King over de voortgang in het bestrijden van desinformatie en de stand van zaken van de veiligheid van 5G netwerken in de EU.