Week 39

Tweede Kamer

Interne markt, industrie en onderzoek op de agenda

Economische Zaken

Op 26 en 27 september 2019 vindt een formele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Fins EU-voorzitterschap in Brussel.

Tijdens deze Raad zal worden gesproken over de interne markt, industrie en onderzoek. Een terugkerend agendapunt is de toetsing van het concurrentievermogen, waarbij deze keer van gedachten wordt gewisseld over de externe dimensie van het concurrentievermogen van de EU. Daarnaast zal de Raad een beleidsdebat voeren over de visie voor een langetermijnstrategie voor duurzame groei en het verder ontwikkelen van de economische basis. Dit zal tevens dienen als input voor het nieuwe werkprogramma van de Commissie.

Ten slotte zal een beleidsdebat plaatsvinden over synergieën tussen het Horizon Europe pakket en andere Europese programma’s. Het voorbereidende schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vindt plaats op vrijdag 20 september.   

  • 20/09: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 26/27 september

President DNB over monetair beleid van de ECB

Financiën

Op maandag 23 september spreken de leden van de commissie voor Financiën met de president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot. Het gesprek vindt plaats ter voorbereiding op het Algemeen Overleg over de effecten van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) op dinsdag 24 september. De heer Knot zal gevraagd worden te reflecteren op de recente maatregelen van de Europese Centrale Bank om rentes verder te verlagen en het opkoopprogramma te herstarten. Daarnaast zal de heer Knot worden gevraagd te reflecteren op de gevolgen van langdurig lage rentes voor de Nederlandse economie, de financiële instellingen en de pensioenfondsen.  

  • 23/09: Gesprek president van De Nederlandsche Bank

Effecten ECB-Beleid besproken

Financiën

Op dinsdag 24 september spreken de leden van de commissie voor Financiën met de minister van Financiën over de effecten van het beleid van de Europese Centrale Bank. De leden van de commissie voor Financiën hechten er waarde aan te bespreken wat het effect is van langdurig lage rentes op de Nederlandse economie en op de financiële structuur. Dat laat onverlet dat de Europese Centrale Bank een onafhankelijke instelling is binnen de Europese Unie waarover de ministers van Financiën zich doorgaans niet uitlaten.

  • 24/09: Algemeen overleg effecten van het ECB-beleid

Voorbereiding VN-klimaatconferentie

Infrastructuur en Waterstaat

Op woensdag 25 september vindt het algemeen overleg plaats ter voorbereiding van de aanstaande Milieuraad op vrijdag 4 oktober in Luxemburg. Naast staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij het overleg aanwezig.

Op de agenda van de Milieuraad staan namelijk een aantal klimaatonderwerpen. Zo wordt onder andere de EU-inzet bepaald voor de eerstvolgende VN-klimaatconferentie in Santiago de Chile begin december 2019. Ook heeft het Fins EU-voorzitterschap opnieuw een beleidsdebat geagendeerd tijdens de Milieuraad over de Europese langetermijnklimaatstrategie en het vaststellen van het doel van een klimaatneutrale EU in 2050. Hierover is op regeringsleidersniveau nog geen overeenstemming bereikt. Definitieve besluitvorming hierover is nu doorgeschoven naar de Europese Raad van oktober of december.

De Milieuraad neemt ook Raadsconclusies aan op de inhoudelijke speerpunten van een nieuw EU-pakket Circulaire Economie (CE). Afgelopen juli hebben milieuministers hierover al van gedachten gewisseld. De Raadsconclusies zijn bedoeld als input voor het voorstel voor een Circulaire Energie- Strategie waar de nieuwe Europese Commissie mee zal komen. 

  • 25/09: Algemeen overleg Milieuraad dd 4 oktober

Het reilen en zeilen in de EU

Europese Zaken

Op donderdag 26 september vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden beslissen onder meer over de behandeling het BNC-fiche betreffende de mededeling van de Europese Commissie ‘Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie’, waarin het kabinet zijn positie over deze mededeling communiceert.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 26/09: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Raad

Agenda Europese Raad - week 39

23/09: Informele AGRI-raad

24/09: Informele AGRI-raad

24/09: Energie-raad

26/09: Raad Concurrentievermogen

27/09: Raad Concurrentievermogen

Europees Parlement

Europees Parlement - week 39

23-24-09: LIBE: De vijfde bijeenkomst van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol.

23-24/09: ECON: Gedachtewisselingen met ECB-President Draghi in het kader van het monetaire dialoog, en met EFB-voorzitter Thygesen over de EFB-evaluatie fiscaal beleid in de Eurozone voor 2020. Hoorzitting met Draghi over het ESRB. Behandeling amendementen economisch beleid van de eurozone in 2019.

23-24/9: BUGD: Gedachtewisselingen over het budget voor 2020, en het MFK 2021-2017 (inclusief eigen middelen).

25/09: ITRE: Stemmingen over het Europese Cybersecurity Industrieel, Technologie en Onderzoeks Competentie Centrum, en het Netwerk van Nationale Coordinatie Centra.

25/09: AGRI: Gedactewisselingen over het landbouwcomponent van het Mercosur handelsverdrag, het rapport over de stand van zaken in de suikermarkt, en pesiticide chlorpyrifos.