Week 4

Tweede Kamer

Brexit met kabinetsdelegatie besproken

Europese Zaken

Op woensdag 23 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met een delegatie uit het kabinet over de stand van zaken rondom brexit. Voor het overleg zijn uitgenodigd de minister van Buitenlandse Zaken, tevens coördinerend minister voor brexit, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA) alsmede de staatssecretaris van Financiën (douane) en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (economie/MKB).

In het overleg zullen de verwachte gevolgen van brexit en de voorbereidingen op brexit per departement aan de orde komen. Het algemeen overleg wordt gevoerd tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week is het uittredingsakkoord, zoals gesloten tussen de Britse regering en de Europese Unie, door het Britse Lagerhuis verworpen. In de loop van deze week zal duidelijk worden welke aanpassing van haar Brexit-beleid de Britse premier May nastreeft en of een ordentelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 nog mogelijk is.

 • 23/01: Algemeen overleg Brexit

Inzet LNV-Raad over GLB

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 23 januari 2019 debatteert de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad op 28 januari 2019. Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er worden gesproken over de nieuwe strategische plannen waarin lidstaten hun doelstellingen op het gebied van landbouw uiteenzetten, evenals wijzigingen in de marktordening.

Ook zal er worden teruggekeken naar de vorige Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018. Tot slot debatteren de leden van de commissie over de kabinetsappreciatie over een nieuw voorstel van de Europese Commissie dat voorziet in een goede transitie van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar het nieuwe beleid, dat volgend jaar in werking moet treden.

 • 23/01: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019

Informele EU-defensieraad over toekomst defensiesamenwerking

Defensie

Op 30-31 januari 2019 komen de ministers van Defensie van de EU-lidstaten in Roemenië bijeen voor een informele EU-Defensieraad. De vaste commissie voor Defensie bespreekt de Nederlandse inzet voor deze Raad tijdens een algemeen overleg met de minister van Defensie op donderdag 24 januari 2019.

Hoewel er op deze informele Raad geen besluiten worden genomen staat er een belangrijk thema op de agenda, namelijk de toekomst van Europese defensiesamenwerking. De ministers van Defensie zullen hierbij van gedachten wisselen over de stand van zaken in de implementatie van de defensie onderdelen van de EU Global Strategy, hoe de komende jaren meer coherentie tussen de verschillende defensie-initiatieven kan worden bereikt en hoe om te gaan met de uitdagingen die technologische innovatie op het terrein van defensie met zich meebrengen. Tijdens een werkdiner zullen de ministers van Defensie ook spreken over het thema vrouwen, vrede en veiligheid, dat een prioritair aandachtsgebied is voor de EU, NAVO en de VN.

 • 24/01: Algemeen overleg Informele EU-defensieraad 30 en 31 januari 2019

Verzamelwet Brexit plenair behandeld

Plenair debat

Op 16 november 2018 heeft de regering het wetsvoorstel:  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna: Verzamelwet Brexit) ingediend.

De woordvoerders hebben in een rondetafelgesprek op 5 december 2018 kennis kunnen ophalen over de Verzamelwet. Springende punten die naar voren kwamen in het wetsvoorstel zijn de machtigingsbepaling (Artikel X van de Verzamelwet Brexit) en de terugwerkende kracht-bepaling van de wet (Artikel XI van de Verzamelwet Brexit). Met de machtigingsbepaling kan via een ministeriële regeling, zonder consultatie van het parlement en Raad van State en zonder goedkeuring van de ministerraad, met terugwerkende kracht een wet worden ingevoerd die afwijkt van een hogere regel. De argumentatie van de regering is dat zij snel wil kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden om op die manier de gevolgen van een no-deal brexit op te vangen.  

Op 14 december 2018 heeft de commissie Europese Zaken inbreng geleverd voor het verslag van het wetsvoorstel. Op 7 januari 2019 is een nota naar aanleiding van het verslag ontvangen alsmede een nota van wijziging (Kamerstuk 35 084, nrs. 9-10). In de nota van wijziging is een voorhangprocedure ingevoegd met een notificatietermijn van twee weken.

Op de procedurevergadering 17 januari 2019 is door de commissie Europese Zaken besloten dat het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling. Dit plenaire debat staat gepland op donderdagmiddag 24 januari.

 • 24/01: Plenair debat over de Verzamelwet Brexit

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 4

 • 23/01: De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens; rapport over burgerschap- en verblijfsregelingen in de EU op basis van investeringen; gedelegeerde handeling voor derde landen met een hoog risico (anti-witwassen)

Raad

Agenda Raad week 4

 • 21/01: Eurogroep
 • 21/01: Raad Buitenlandse Zaken
 • 22/01: ECOFIN

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 4

 • 21-22/01 [AFET]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
 • 21-22/01 [DEVE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
 • 21-22/01 [ENVI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; stemming over de emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (herschikking)
 • 21-22/01 [IMCO]: Stemming over het programma voor de interne markt, concurrentievermogen van ondernemingen (incl. MKB); Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance; Presentat
 • 21-22 [TRAN]: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
 • 22/01 [AFET/DEVE]: Behandeling amendementen over de vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
 • 22/01 [AFCO]: Gedachtewisseling over de Brexit (art. 50) met o.a. Guy Verhofstadt
 • 23/01 [EMPL]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
 • 23/01 [ITRE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Vaststelling van de Connecting Europe Facility
 • 23-24/01 [INTA]: Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam; Stemming over het besluit van de Raad wat betreft de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore.
 • 23-24/01 [AGRI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap