Week 44

Tweede Kamer

Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Defensie/Buitenlandse Zaken

Op dinsdag 30 oktober 2018 ontvangen de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie een technische briefing van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit. Dit voorstel betreft de oprichting van een nieuw fonds ter waarde van €10,5 miljard voor de periode 2021-2027, buiten de EU-begroting, ter financiering van operationele acties in het kader van het GBVB die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. De doelstelling van de faciliteit is de EU beter in staat te stellen vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en internationale veiligheid te versterken.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor het algemeen overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 13 november 2018.

  • 30/10: Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Gesprek met LIBE-leden Europees Parlement

Justitie & Veiligheid

Op woensdag 31 oktober vindt een gesprek plaats tussen leden van de commissie Justitie en Veiligheid en Nederlandse leden van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Het betreft een informeel gesprek over lopende EU-dossiers, werkmethoden en Europese actualiteiten ook gezien de naderende Europese verkiezingen komend jaar mei.

  • 31/10: Gesprek met LIBE-leden Europees Parlement

Briefing over EU-voorstellen Veiligheidsunie

Justitie & Veiligheid

Op woensdag 31 oktober vindt een technische briefing plaats over twee EU-voorstellen die Commissievoorzitter Juncker medio september lanceerde tijdens zijn “State-of-the-Union”. De voorstellen passen in het streven om te komen tot een EU-veiligheidsunie. Eén voorstel zet in op een snelle verwijdering van terroristische content van websites. Het streven is dergelijke content binnen een uur offline te krijgen. Hier werd al op vrijwillige basis aan gewerkt maar nu wordt het een verplichting voor alle webproviders. Het tweede voorstel betreft de oprichting van een cybersecurity-kenniscentrum en nationale coördinatiecentra. Achterliggend doel is de opbouw van een eigen kennispositie en concurrerende cybersecurity-industrie in de EU . De Europese Unie is nu nog vrijwel geheel afhankelijk van technologie van bedrijven van buiten de EU en dreigt daarmee de aansluiting bij de sterk groeiende markt voor cybersecurity te missen.

Op beide voorstellen rust een behandelvoorbehoud waarover op  donderdag 1 november  een algemeen overleg  plaatsvindt.

  • 31/10: Technische briefing EU-voorstellen Veiligheidsunie

Behandelvoorbehoud migratievoorstellen

Justitie & Veiligheid

De Tweede Kamer heeft een voorbehoud gemaakt bij nieuwe stappen in de integratie van het Europees grens-en migratiemanagement. Op 12 september 2018 presenteerde de Europese Commissie wetgeving waarmee het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex meer bevoegdheden en capaciteit krijgt. Ook wordt de terugkeerrichtlijn herzien en krijgt het EU-asielagentschap meer taken. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wil over deze voorstellen spreken met staatssecretaris Harbers, voordat de onderhandelingen beginnen. Volgens de voorstellen van de Europese Commissie komt er een korps van 10.000 grenswachten, dat, naast nationale ambtenaren die worden uitgeleend, voor een deel zal bestaan uit Europese ambtenaren, die een geweldsbevoegdheid krijgen. De EU krijgt zou daarmee voor het eerst een eigen sterke arm krijgen.  

Ook kan op basis van deze wetgeving de Europese Commissie Europese eenzijdig grensbewakers inzetten in een lidstaat die aanhoudend tekortschiet in het grensbeheer.  Bij de herziening van de terugkeerrichtlijn is uitbreiding van de vreemdelingenbewaringsgronden aan de orde. Het asielagentschap, waarover al een voorstel lag, wordt verder uitgebreid. Europese ambtenaren kunnen straks alle fases van een asielprocedure uitvoeren, behalve het nemen van de beslissing zelf: dat blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het kabinet heeft de Kamer inmiddels voorlopige standpunten  gestuurd over deze voorstellen. Op 31 oktober is er een algemeen overleg waarin deze voorstellen worden besproken en afspraken worden gemaakt over de verdere informatievoorziening aan de Kamer gedurende de Europese onderhandelingen.

  • 31/10: Algemeen overleg behandelvoorbehoud migratievoorstellen

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt op woensdag 31 oktober met minister Kaag de agenda van de (formele) RBZ/Handel tijdens een algemeen overleg. Tijdens de Raad op 9 november in Brussel zal naar verwachting wederom worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij staan ook twee wetgevende dossiers op de agenda over buitenlandse directe investeringen in de EU en vrijwaringsclausules in handelsakkoorden. Ten slotte zal tijdens de Raad worden stilgestaan bij lopende handelsbesprekingen en de implementatie van handelsakkoorden.

  • 31/10: Algemeen overleg RBZ/Handel van 9 november 2018

Commissie J&V maakt kennis met Nederlandse rechter in EHRM

Justitie & Veiligheid

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zal op donderdag 1 november 2018 een kennismakingsgesprek voeren met mevrouw Jolien Schukking. Mevrouw Schukking is de Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het EHRM is de hoogste uitlegger van het EVRM en een orgaan van de Raad van Europa. Deze bijeenkomst is besloten.

  • 01/11: Kennismakingsgesprek Nederlandse rechter in het EHRM

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 44

Geen vergaderingen.

Raad

Agenda Raad week 44

  • 29-30/10: Informele bijeenkomst van de Ministers van Vervoer en Milieu

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 44

Vanwege de groene week zijn er geen vergaderingen. Wel vinden er enkele commissieactiviteiten plaats, zoals:

[CONT]: Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Verzamelen van goede voorbeelden en het vergelijken van de verschillen wat betreft controle op de eigen middelen van de EU.

[AFET] [INTA]: G20 parlementair forum als onderdeel van de G20 Top in december.

[AFET] [DROI]: VN Algemene Vergadering: vrede en veiligheid, mensenrechten en conflict preventie.